196: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Класичні принципи та правила досліджень соціальної стратифікації
  (2017) Малиш, Ліна
  У статті розглянуто еволюцію методології соціологічного дослідження соціальної стратифікації. На основі підходу І. Лакатоса як основні структурні одиниці дослідницької методології виділено принципи (ключові постулати) та правила (директиви щодо проведення розвідки), які, з огляду на притаманну їм модальність, поділяються на позитивну та негативну евристику. Перелічені структурні елементи методології – принципи, позитивну та негативну евристику – визначено в низці класичних підходів до вивчення соціальної стратифікації, представлених працями К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокіна, К. Девіса, В. Мура, Т. Парсонса та П. Блау. У статті продемонстровано, які зміни відбувалися в методології стратифікаційного аналізу на класичному етапі її становлення.
 • Item
  Освітня нерівність в українському суспільстві: соціальні детермінанти освітніх переходів
  (2017) Оксамитна, Світлана; Хоменко, Л.
  У статті розглянуто доступність вищого рівня освіти для українських громадян залежно від їхнього соціального походження в розрізі чотирьох вікових когорт. Виявлено основні тенденції нерівності в доступі до вищої освіти на фоні розширення освітніх можливостей, так званої освітньої експансії. Основний акцент зроблено на виявленні соціальних детермінант освітнього переходу від загальної середньої до вищої освіти та побудові моделей для оцінки шансів здійснення цього переходу. За результатами побудови логістичних регресій з використанням SPSS, найбільш релевантною моделлю для українського суспільства виявилася модель на основі поєднання когорти та освітнього рівня батьків. Підтверджено, що вищий рівень освіти батьків збільшує шанси дітей здійснити перехід до вищої освіти, при цьому ефект посилюється з кожною наступною віковою когортою.
 • Item
  Сучасні практики використання новітніх неопитувальних методів збору даних у соціології
  (2017) Переверзєв, О.
  У статті розглянуто найпоширеніші практики використання новітніх неопитувальних методів збору інформації, які з’являються завдяки появі принципово нових джерел цифрових даних. Зокрема, було здійснено порівняльний аналіз використання різних методів збору даних у презентаціях Шостої конференції Європейської асоціації дослідників громадської думки (ESRA 2015) і публікаціях у фаховому соціологічному журналі «Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки» за 2014–2016 рр.
 • Item
  Уточнена теорія базових цінностей Ш. Шварца: попередні результати адаптації методики PVQ-57 в Україні
  (2017) Нагорняк, Катерина
  У статті представлено результати пілотажного дослідження уточненої методики базових індивідуальних цінностей, запропонованої Шаломом Шварцем, яка має більші можливості деталізації і оцінки цінностей людини в порівнянні з попередньою версією його теорії. У сучасній версії моделі виділено 19 цінностей, які розміщуються на мотиваційному континуумі (колі) за принципом: сусідні цінності є найбільш сумісними, протилежні – перебувають у конфлікті одна з одною. У ході пілотажного дослідження (онлайн-опитування) було отримано відповіді 960 респондентів. Факторний аналіз дав змогу оцінити, наскільки індикатори кожної з 19 цінностей мали релевантний переклад з англійської версії методики. За результатами пілотажу було сформульовано рекомендації щодо подальших кроків удосконалення української версії методики PVQ-57.
 • Item
  Методологічні особливості дослідження особистих свідчень учасників Майдану 2013-2014 років методом напівструктурованого інтерв'ю
  (2017) Прохорова, Анна
  У статті йдеться про методологічні засади, особливості та складнощі перебігу проектів збору глибинних інтерв’ю учасників подій Майдану 2013–2014 років «Майдан. Свідчення» та «Майдан. Медична допомога». Описано приклад використання напівструктурованого глибинного інтерв’ю для фіксації індивідуального досвіду переживання важливих соціально-історичних подій. Зазначено особливості відбору респондентів та ключові для інтерв’юера особисті й професійні якості в подібних дослідженнях. Розглянуто вплив чинників складного психологічного стану респондентів та швидкого розвитку політичної ситуації в Україні на перебіг досліджень.
 • Item
  Cultural models and belief systems: detection and quantitative assessment of the threshold of shared collective knowledge
  (2017) Maltseva, Kateryna
  Researching collectively shared belief systems is one of the central tasks of social science. The goal of this article is to outline the quantitative options available to researchers of cultural models and, more generally, those options that can be used for measuring sharing due to culture. I begin by laying out major characteristics of cultural models and stress their definitive features that can guide the researchers in their selection of fitting measurement techniques and analytic procedures. Then I briefly discuss the intellectual history of the cultural models theoretical framework relevant to the emergence of the existing methodological diversity in this research niche. I consequently consider the internal properties of cultural models and review the corresponding methodologies currently in use for their elicitation and ethnographic interpretation. I evaluate their respective advantages and comment on usefulness of various quantitative options (both as an end product and as a stage in more complex integrative designs) in research on shared collective knowledge.
 • Item
  The structure of the Ukrainian musical taste: exploratory latent class analysis of Ukrainian musical preferences
  (2017) Domashchenko, Mariia
  This article is aimed at finding the latent structure of Ukrainian musical taste. Latent class analysis, likewise factor analysis, is a method which can be helpful to find the structure of a latent variable, such as taste, which stands behind patterns of responses to survey questions describing the preferences for some cultural goods, such as styles, genres, compositions, or performers. However, the biggest advantage of latent class analysis is that it can be applied to dichotomic and categorical variables. The article presents the findings of exploratory latent class analysis of musical preferences of Ukrainians. The results indicate there are three classes of musical taste in Ukraine: post-Soviet popular music taste, contemporary music taste, and omnivorous taste.
 • Item
  Чинники подолання "скляної стелі" в бізнесі в Україні
  (2017) Марценюк, Тамара; Адамська, Ксенія
  У статті розглянуто теоретичні засади перешкод на кар’єрному шляху жінок у сфері бізнесу, гендерної сегрегації ринку праці. Вивчено міжнародний досвід у подоланні явища «скляної стелі». Емпірична частина статті містить аналіз та концептуалізацію чинників подолання «скляної стелі» жінками в бізнесі в Україні на основі результатів напівструктурованих фокусованих інтерв’ю.
 • Item
  Gender-based discrimination in Ukrainian enterprises: comparison of the views of experts, top-managers, and personnel
  (2017) Kostiuchenko, Tetiana; Martsenyuk, Tamara; Shurenkova, Anastasiya
  The paper objective is to compare the perception of gender-based discrimination in Ukrainian enterprises from the perspectives of employers, employees and experts. The gender-based discrimination is analyzed in three dimensions: remuneration and workload, occurrence and acceptance of gender threatening situation that might happen in the enterprise, and overall evaluation of discrimination that is absent or present in the Ukrainian labour market. The empirical data provides the recent evidences of the prevalence of gender stereotypes, the horizontal and vertical segregation in the labour market in Ukraine, as well as some discrepancies in the perception of the discriminative practices among employers and employees.
 • Item
  Стигматизація психічно хворих з погляду їхніх родичів на прикладі фокус-групового дослідження матерів психічно хворих
  (2017) Басій, Роман
  З огляду на незначну кількість в Україні емпіричних досліджень стигми психічно хворих осіб, для розширення цієї теми було проведено фокус-групове дослідження з матерями психічно хворих. Це важлива тема як для психіатрії, в контексті її практичних проблем, так і для соціології психічного здоров’я, що наразі представлена в Україні лише соціальною психіатрією. Дослідження показало, що стигма існує, проте іноді набуває неочікуваних значень. Також виявлено, що існує внутрішньосімейна стигма, якої зазнають психічно хворі в сім’ї.