Том 4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Технологічна характеристика ф’ючерсів на віртуальних активах
  (2021-12-10) Невмержицький, Євген; Єщенко, Микола
  Розглянуто технологічну характеристику ф’ючерсів (ф’ючерсних контрактів) на віртуальних активах. Для практичного прикладу використано ф’ючерси на криптоактивах Ether.
 • Item
  Реалізація засобу розроблення графічного інтерфейсу для програм на мові Пролог
  (2021-12-10) Іванюк, Назар; Кучер, Антон; Ющенко, Юрій
  Роботу присвячено актуальним проблемам поширення використання логічного програмування при розробленні промислових і комерційних багатоплатформних програмних застосунків, а саме запропонованому засобу зручного розроблення сучасного графічного інтерфейсу до логічних програм. Описано запропоновану концепцію потокового інтерфейсу до Прологу та розроблену бібліотеку Panzer Prolog. Визначено переваги цієї концепції порівняно з наявними засобами приєднання графічного інтерфейсу до програм на мові Пролог. Зазначено шляхи подальшого вдосконалення можливостей реалізованої бібліотеки.
 • Item
  Визначення правил та базового набору функціональних елементів для ефективного моделювання комунікаційних мереж
  (2021-12-10) Черкасов, Дмитро
  Комунікаційні мережі є складними інформаційними системами, на функціонування яких впливає значна кількість факторів. Прогнозування поведінки мережі, зокрема визначення можливих шляхів передання даних, є критично важливим завданням з огляду на оцінку дотримання вимог до мережі, безпеки, рішень щодо подальшого розвитку мережевої інфраструктури. Моделювання дає можливість дослідження процесів перед створенням мережі, або вивчення процесів у наявній мережі – її верифікації, без впливу на її продуктивність та працездатність. Також аналіз моделі дає змогу оцінити вплив можливих інфраструктурних змін до того, як вони будуть здійснені практично. Важливою умовою ефективної побудови моделі є застосування формального відображення реальної мережі на її опис, в якому зберігається вся інформація, що визначає процеси передання даних, та водночас немає аспектів із несуттєвим значенням. Визначення правил моделювання, базового набору функціональних елементів дає змогу автоматизувати процес побудови моделі, а також застосувати обраний підхід до моделювання мереж різного рівня складності.
 • Item
  Використання доповненої реальності для створення додатка на базі iOS за допомогою Watson Studio
  (2021-12-10) Гороховський, Семен; Пирогова, Єлизавета
  Завдяки стрімкому розвитку додатків для мобільних платформ, розробники з усього світу вже розуміють необхідність вражати новими технологіями та створенням таких додатків, за допомогою яких споживач порине у світ віртуальної або доповненої реальності. Однак не можна сказати, що їх використання вже досягло свого піку, оскільки ці технології перебувають на стадії активного вивчення та розвитку. Щороку попит на розробників мобільних додатків зростає, і тому виникає все більше запитань щодо того, як і з якого боку краще підходити до занурення у доповнену реальність та машинне навчання. Аналіз ринку показує, що заявок для майбутніх вступників до закладів вищої освіти не існує. Це означає, що кожен може принести камеру до університетського корпусу та дізнатись важливу інформацію. Додаток UniApp, заснований на технологіях Swift та Watson Studio, було розроблено для спрощення отримання інформації майбутніми абітурієнтами про заклади вищої освіти.
 • Item
  Графічний інтерфейс для рекомендаційної системи
  (2021-12-10) Димченко, Олексій; Смиш, Олег; Жежерун, Олександр
  У статті описано створення модуля графічного інтерфейсу для рекомендаційної системи, яка допомагає розв’язувати задачі з планіметрії на побудову. Умову задачі записано українською мовою. Окреслено об’єднання цього модуля зі створеним модулем опрацювання тексту задач. Детально описано процес отримання планіметричної задачі, здійснення її обробки, розв’язування та побудову кінцевого малюнка.
 • Item
  Розроблення архітектури системи проведення високонавантажувального тестування
  (2021-12-10) Бенюх, Лада; Глибовець, Андрій
  У роботі проаналізовано основний інструментарій здійснення навантажувального тестування і тестування продуктивності, наведено приклади масштабування таких тестів і централізованої звітності метрик. Описано розроблену методологію та основні принципи побудови сучасної архітектури для ефективної реалізації підсистеми навантажувального тестування у безперервному постачанні коду.
 • Item
  Деревоподібні формати Адресного програмування
  (2021-12-10) Ющенко, Юрій
  В Адресному програмуванні було введено поняття опосередкованої адресації вищих рангів (Pointers), яка дає змогу довільним чином з’єднувати комірки оперативної пам’яті комп’ютера. Засадами цього з’єднання є стандартне слідування адрес комірок в оперативній пам’яті та адресне слідування, яке визначається опосередкованою адресацією. Використання двох відношень дає можливість визначати довільне об’єднання комірок пам’яті з будь-яким їх змістом. Машинні команди комп’ютера "Київ" надають прямий доступ до елементу "списку" за його порядковим номером. У статті на прикладах однозв’язних "списків" продемонстровано особливості деревоподібних форматів та їх відмінності від абстрактних типів даних. Стаття відкриває нову галузь теоретичних досліджень, метою яких є аналіз доцільності включення у сучасні мови програмування окремих можливостей Адресного програмування.
 • Item
  Опис імперативної мови програмування у Haskell
  (2021-12-10) Проценко, Володимир
  Розглянуто використання функціональної мови програмування Haskell як метамови. Наведено повну формальну специфікацію простої імперативної мови програмування з цілими даними, блочною структурою та операторами: присвоєння, введення, виведення, циклу і умовний. На основі специфікації побудовано інтерпретатор мови програмування.
 • Item
  До питання створення статичного патерну проєктування для подвійної диспетчеризації модельних сигнатур
  (2021-12-10) Бублик, Володимир
  У роботі досліджено можливість уникнення застосування поліморфізму при створенні мовою програмування С++ класів-моделей певної сигнатури, придатних для подвійної диспетчеризації функцій–членів цих класів стосовно варіантів їх інтерпретації. Із цією метою розглянуто створення невіртуальних ієрархій шляхом застосування методів узагальненого програмування із використанням так званої зворотної конкретизації шаблону. Це дало змогу запропонувати загальну схему патерну проєктування, що визначив архітектуру класів, придатну для статичної реалізації мультиметодів. Розглянуто приклад застосування патерну для спільної реалізації мультиметодів у різнорідних класах на прикладі комплексних чисел і рядків символів. Одержані в роботі результати знайшли застосування в курсах об’єктно-орієнтованого програмування на факультеті інформатики Києво-Могилянської академії.
 • Item
  Агентно-базований підхід до моделювання колективної роботи
  (2021-12-10) Гороховський, Семен; Радзієвська, Олександра
  У роботі розглянуто використання агентно-базованого підходу для моделювання соціальних взаємодій у команді на прикладі розв’язання Wilderness Survival: A Consensus-Seeking Task. Змодельовано процес обговорення задачі та досягнення компромісу агентами. Проаналізовано, наскільки результати моделювання збігаються з гіпотезою про те, що на успіх роботи команди більший вплив мають соціальні здібності учасників, ніж інтелектуальні здібності окремих членів команди. Звернуто увагу на ситуацію, коли не всі агенти однаково зацікавлені в загальному успіху команди. Створено агентну платформу для проведення експериментів та аналізу того, як різні риси учасників команди впливають на її загальний результат.
 • Item
  Методи навчання структури баєсівської мережі
  (2021-12-10) Салій, Анна
  Розроблено генетичний алгоритм для навчання структури баєсівської мережі з повністю спостережуваного набору даних, який здійснює пошук по простору графа і використовує оператори мутації та кросовера. Цей алгоритм здійснює пошук по простору спрямованих ациклічних графів.
 • Item
  Сегментація зображень із використанням генетичних алгоритмів
  (2021-12-10) Гороховський, Семен; Мороз, Андрій
  У статті ми використовуємо генетичні алгоритми для розв’язання проблеми сегментації зображень, яка є вирішальним етапом у процесі оброблення та аналізу зображень. Сегментація зображення – це процес розбиття одного зображення на множину сегментів, де сегменти вже більш репрезентативні та зручніші для дослідження. Як деталі можна використовувати окремі поверхні або предмети. Процес сегментації зображень застосовують для визначення об’єктів та їхніх меж. Сенс використання генетичних алгоритмів полягає у тому, що кожен піксель групується в інші пікселі за допомогою функції відстані на основі як локальних, так і глобальних уже обчислених сегментів. Майже кожен алгоритм сегментації зображень містить параметри, які використовують для управління результатами сегментації; генетична система може динамічно змінювати параметри для досягнення найкращих показників. Як і в послідовності зображень, для оптимізації декількох параметрів у процесі застосовували багатоцільові генетичні алгоритми, за допомогою яких можна знайти різноманітну колекцію рішень із більшою кількістю змінних. Описано додаток, який дає змогу сегментувати зображення з використанням генетичних алгоритмів без потреби попереднього тренування моделі на великому масиві даних.
 • Item
  Euclidean Algorithm for Sound Generation
  (2021-12-10) Gorokhovskyi, Semen; Laiko, Artem
  Euclidean algorithm is known by humanity for more than two thousand years. During this period many applications for it were found, covering different disciplines and music is one of those. Such algorithm application in music first appeared in 2005 when researchers found a correlation between world music rhythm and the Euclidean algorithm result, defining Euclidean rhythms as the concept. In the modern world, music could be created using many approaches. The first one being the simple analogue, the analogue signal is just a sound wave that emitted due to vibration of a certain medium, the one that is being recorded onto a computer hard drive or other digital storage called digital and has methods of digital signal processing applied. Having the ability to convert the analogue signal or create and modulate digital sounds creates a lot of possibilities for sound design and production, where sonic characteristics were never accessible because of limitations in sound development by the analogue devices or instruments, nowadays become true. Sound generation process, which usually consists of modulating waveform and frequency and can be influenced by many factors like oscillation, FX pipeline and so on. The programs that influence synthesised or recorded signal called VST plugins and they are utilising the concepts of digital signal processing. This paper aims to research the possible application of Euclidean rhythms and integrate those in the sound generation process by creating a VST plugin that oscillates incoming signal with one of the four basic wave shapes in order to achieve unique sonic qualities. The varying function allows modulation with one out of four basic wave shapes such as sine, triangle, square and sawtooth, depending on the value received from the Euclidean rhythm generator, switching modulating functions introduces subharmonics, with the resulting richer and tighter sound which could be seen on the spectrograms provided in the publication.
 • Item
  Компенсація затримок та втрати пакетів у динамічних онлайн-іграх
  (2021-12-10) Алєксєєв, Андрій; Сініцина, Ріната
  У цій статті розглянуто основні причини застосування алгоритмів компенсації затримок в онлайн-іграх та основні аспекти їх реалізації. У роботі подано інформацію щодо впровадження таких алгоритмів і кроків, які необхідно зробити на різних рівнях TCP/IP. Також для наведених алгоритмів показано вузькі місця, певні недоліки та переваги.
 • Item
  Аналіз методів відбору в генетичних алгоритмах
  (2021-12-10) Гулаєва, Наталія; Устілов, Артем
  Розглянуто методи відбору, що використовуються в генетичних алгоритмах із генераційним типом репродукції. Наведено основні теоретичні відомості про такі властивості методів відбору: шум, тиск, швидкість росту, швидкість репродукції, обчислювальна складність. Проведено порівняльний аналіз методів відбору за зазначеними властивостями. Охарактеризовано та проілюстровано зміни в розподілі коефіцієнта пристосованості особин популяції після застосування різних методів відбору.
 • Item
  Використання нейронних мереж у розпізнаванні хвороб рослин
  (2021-12-10) Афонін, Андрій; Кундік, Кирило
  У статті описано розроблену модель нейронної мережі, що дає змогу розпізнавати хвороби рослин за зображенням їхнього листя. Модель має високу точність і швидкий час передбачення. Детально висвітлено проведене дослідження сучасних архітектур моделей глибинного навчання з акцентом на досягнення найвищої точності та найменшої помилки при вирішенні задачі класифікації зображень. Продемонстровано ефективність запропонованих рішень на прикладі створення автоматизованої системи розпізнавання хвороб сільськогосподарських рослин.
 • Item
  Паралельний SVD алгоритм для тридіагональної матриці на відеокарті з використанням архітектури Nvidia CUDA
  (2021-12-10) Семилітко, Микола; Малашонок, Геннадiй
  Ця робота пропонує реалізацію паралельного алгоритму SVD для тридіагональної матриці на відеокарті з використанням архітектури Nvidia CUDA для роботи з великими матрицями. Для цього було досліджено роботу послідовного алгоритму, розроблено модель паралельного алгоритму на Java, який враховує особливості роботи відеокарти, і реалізовано та протестовано алгоритми для відеокарти з використанням різних типів пам’яті відеокарти, які можна використовувати у програмах на Java та С/C++.
 • Item
  Алгоритм обчислення дводіагональної матриці ортогональним розкладанням на графічному процесорі
  (2021-12-10) Малашонок, Геннадiй; Сухарський, Сергій
  У роботі розглянуто та реалізовано алгоритм ортогонального розкладання матриці, який є першою частиною алгоритму SVD. Наведено реалізацію бідіагоналізації матриці та обчислення ортогональних множників методом Хаусхолдера в середовищі jCUDA на графічному процесорі, а також реалізовано алгоритм для центрального процесора для порівнянь. Проведено дослідження отриманих результатів, у яких експериментально визначалось пришвидшення обчислень за рахунок використання графічного процесора, порівняно з обчисленнями на центральному процесорі. Для матриці розміру 2048 використання відеокарти дає змогу пришвидшити обчислення у 53 рази.
 • Item
  Застосування прямокутних стохастичних матриць до задачі оцінювання та ранжування альтернатив
  (2021-12-10) Олецький, Олексій
  Досліджено можливість застосування моделі "стан–імовірність вибору" на основі прямокутних стохастичних матриць до задачі ранжування альтернатив агентом або колективом агентів. Показано, що отримані раніше результати для задачі вибору можуть бути з деякими змінами перенесені на задачу ранжування. Висвітлено також, як на основі розподілів мір важливості для задачі оцінювання та ранжування альтернатив можна отримати аналогічну модель для задачі вибору. Для формування матриці станів, рядки якої відповідають розподілам мір важливості альтернатив, використано метод попарних порівнянь у рамках методу аналізу ієрархій Сааті. Запропоновано розглядати транзитивні шкали з параметром, який впливає на розкид мір важливості. Введено також параметр, який задає міру впевненості агента. Наведено результати численних експериментів.