Вип. 12. Культурологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Передмова
  (2003) Погорілий, Олександр
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 12, тематична серія - "Культурологія".
 • Item
  Діяльність та культура
  (2003) Кримський, Сергій
  Окрім актуальної сфери практичної діяльності людина окреслює цілий світ потенційно. Культура і є реалізацією смислового потенціалу творчої діяльності шляхом перетворення речей у речення.
 • Item
  Постмодерністське бачення культурної антропології як науки (проблеми, дискусії)
  (2003) Джулай, Юрій
  У статті розглядається проблема позитивного самовизначення постмодерністського бачення етнографії та антропології як науки. В межах історичної типології парадигм етнографічного дослідження проаналізовано відмінність оптичного та позитивно-емпіричного бачення етнографічної реальності.
 • Item
  "Український міф" в російській культурі
  (2003) Лосєв, Ігор
  У статті розглянуто основні етапи формування етнокультурного міфу України в етнокультурній свідомості.
 • Item
  Деякі культурологічні аспекти лаканівського об'єкта а
  (2003) Кирилова, Ольга
  Статтю присвячено розглядові одного з ключових понять лаканівського психоаналізу-об'єкта маленьке a (objet petit а), його ролі, місця й значення в постструктуралістській перспективі.
 • Item
  Зміни поняття ідеології в сучасній культурі: від семіо- до медіасфери
  (2003) Рєпа, Андрій
  У рамках загального вивчення феномену політичного уявного у статті розглядаються зміни поняття ідеології як викривлення, легітимності, ідентифікації та матеріальності. Ідею семіотичного пояснення ідеології замінено на інтерпретацію існування культури як медіасфери.
 • Item
  Кінопоетика за Арістотелем
  (2003) Собуцький, Михайло
  Статтю присвячено деяким проблемам, що виникають під час спроб побудувати позбавлену внутрішніх суперечностей поетику кіно. Щоб уникнути глухих кутів міметичного розуміння мистецького реалізму, варто звернутися до есенціалістської поетики Арістотеля. Але навіть за цієї умови ілюзіоністська природа фікціонального кіно чинить опір її теоретичному осягненню.
 • Item
  Італійські монументалісти XV-XVI ст. в діалогах з Данте Аліг'єрі
  (2003) Петрова, Ольга
  Статтю присвячено народженню, розвитку та трансформації дантівської теми в образотворчому мистецтві Італії. Розглянуто напрями в започаткуванні та розвитку "дантеани" в монументальному живопису від Джотто, Кастаньо, Сіньореллі до Рафаеля та Мікеланджело. Унаочнено трансформацію образотворчих моделей у сприйнятті особистості Данте та тематики "Божественної комедії".
 • Item
  Соціокультурний контекст храмових розписів Києва XVIII століття
  (2003) Демчук, Руслана
  Зрушення у політичному житті України XVIII cт. позначилися на виборі тематики храмових розписів, що яскраво відбилося у стінописній програмі найбільш репрезентативного храму країни - Софії Київської. У статті розглядається феномен софійності та пропонується атрибуція частини живописного барокового циклу XVIII cт.
 • Item
  Цей темний суб'єкт бажання: критика критики психоаналітичної кінотеорії
  (2003) Брюховецька, Ольга
  Фройдівський і лаканівський психоаналіз став ключовим елементом першої академічної кінотеорії (так званої апаратної теорії), розвиненої Ж.-Л. Бодрі, К. Метцом, Л. Малві. її новаторство полягає в теоретизації таких аспектів, як кінематографічний контакт, позиціонування суб'єкта і бажання. У даній статті ці поняття розглядаються у контексті їхньої критики з боку когнітивної теорії.
 • Item
  "Божевільний святий" у східнохристиянському монастирі (IV-VII століття)
  (2003) Карпінська, Лілія
  Статтю присвячено ранньохристиянським оповідям про святих анахоретів, провокаційна поведінка яких вплинула на виникнення типу парадоксальної святості (юродства). Мова йде переважно про агіографічні візантійські тексти, а також коментарі отців Церкви IV-VII cт. Саме у цей час "божевільний святий" попри свою брутальну поведінку стає однією з основних дійових осіб житій святих. Таким чином, поява юродивих у християнському світі ставить проблему розуміння святості у східносередземноморській ойкумені.
 • Item
  Ритуал "субітки" та інші методи етнопедагогіки покарання
  (2003) Курочкін, Олександр
  Автор розглядає жорстокі прийоми й методи старої шкільної науки, не закликаючи до їх відродження і застосування.
 • Item
  Орнамент у системі народного мистецтва та етнічної культури (окремі аспекти проблематики походження)
  (2003) Нікішенко, Юлія
  Матеріали, наведені в статті, стосуються однієї з важливих і малодосліджених проблем розвитку етнічної культури та етнічного мистецтва, а саме - становлення орнаментики як самостійного явища. Розглядаються версії щодо походження орнаменту та його статусу в системі первісного мистецтва та мистецтва доби архаїки, оскільки саме в цей період закладались основні функціональні особливості орнаменту та його роль інформаційного джерела, засобу комунікації й передачі інформації не лише синхронно, а й між: окремими поколіннями (діахронно), що перетворює орнаментику на один із факторів збереження та передачі етнокультурної інформації, а отже, збереження етнічної свідомості.
 • Item
  Традиційний костюм як явище духовної культури народу
  (2003) Тарчевська, К.
  Статтю присвячено дослідженню традиційного одягу як частини системи духовних цінностей, де він розглядається як знак і символ, носій інформації, що виконує комунікативну роль. Увага приділяється також: проблематиці поділу культури на матеріальну та духовну, оскільки будь-яка матеріальна річ (у тому числі й одяг) є результатом як фізичної, так і духовної праці.
 • Item
  Передінгульська група пам'яток ранньокатакомбного часу (на матеріалах Буго-Інгулецького межиріччя)
  (2003) Фоменко, Віктор
  Статтю присвячено виділенню поховальних комплексів особливої передінгульської групи ранньокатакомбного часу, яка являє собою у Буго-Інгулецькому регіоні найдавнішу ланку у розвитку інгульської культури. Подається характеристика обряду та інвентарю поховань, встановлюється ймовірна відносна й абсолютна хронологія групи, окреслюється у загальних рисах ареал пам'яток передінгульського типу.
 • Item
  Основні тенденції та особливості розвитку давньоруських городищ
  (2003) Бондарець, Оксана
  Осмислення давньоруських городищ у контексті основних парадигм культурологічного пізнання дає можливість повніше зрозуміти своєрідність культури Давньої Русі, її місце в культурній взаємодії доби середньовіччя. У статті розглядаються загальні тенденції та деякі особливості розвитку давньоруських городищ у порівнянні з урбанізаційними процесами у середньовічній Західній Європі.