Вип. 39. Історико-філософські студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Герменевтична стратегія Дмитра Чижевського
  (2010) Квіт, Сергій
  У статті розглянуто феноменологічні підстави інтерпретаційної стратегії Дмитра Чижевського як ключ до розуміння його історико-філософської, історико-літературної діяльності та філософування.
 • Item
  Структуралізм, "Смерть автора" і біографізм
  (2010) Менжулін, Вадим
  Автор аналізує загрози, що несуть біографічному підходу в історії філософії структуралізм в цілому і, зокрема, теза про "смерть автора". Показується, що насправді ця теза не усуває біографічний аспект з історико-філософського дослідження, а скоріше застерігає біографа від такої поширеної помилки, як спрощене, однобоке витлумачення образу свого героя. Незважаючи на численні теоретичні заяви та практичні дії, які робив один з найвпливовіших прихильників цієї тези (М. Фуко) з метою усунути можливість біографічного погляду на себе, інтерес до його особистості не вщухає вже не одне десятиліття. В цьому плані його шлях є одним з яскравих прикладів принципової парадоксальності, що властива біографіям багатьох справжніх філософів: вони щосили намагаються вийти за межі власної суб’єктивності, завдяки чому врешті-решт отримують рідкий привілей – інтерес до того, якою була їх власна суб’єктивність.
 • Item
  (Прото)європейська філософія мови: версія платонізму
  (2010) Сватко, Юрій
  У статті з урахуванням європейського досвіду філософування щодо мови як імені в аспектах ейдосу і логосу та інтерпретації античності як культурно-історичного типу осягання світу в річищі іменної моделі "текст-космос-міф" визначаються загальні інтуїції ономатології Платона, Плотіна, Прокла та одного з їхніх анонімних наслідувачів.
 • Item
  Зародження номіналістичної традиції філософування та поява британської філософії права
  (2010) Сіома, Микола
  Статтю присвячено дослідженню витоків англо-американської філософії права, що пов’язані з номіналістичною традицією філософування, започаткованою Вільямом Оккамом.
 • Item
  Про витоки і базові концепти фізичної антропології І. Канта
  (2010) Козловський, Віктор
  У статті розглянуто концептуальні здобутки І. Канта в царині фізичної антропології. Проаналізовано теоретичні системи К. Ліннея і Ж. Бюффона, їхній вплив на формування методології і базових антропологічних концептів німецького філософа.
 • Item
  Трансцендентальний об'єкт як підстава для Канта і проблема для Стросона
  (2010) Циба, В'ячеслав
  У статті проаналізовано особливості реконструкції кантівської теорії трансцендентального об’єкта в "аналітичному арґументі" П. Ф. Стросона.
 • Item
  Концепт "людини особливого типу" в консервативній революції (на прикладі Анарха Юнгера та правого анархіста Еволи)
  (2010) Семеняка, Олена
  У статті розглянуто подібні персоніфікації консервативно-революційного концепту "людини особливого типу" у пізніх творах Ернста Юнґера та Юліуса Еволи, представлені моделями Анарха і правого анархіста відповідно.
 • Item
  Риторика радикального дефляціонізму Ричарда Рорті
  (2010) Магдич, Тетяна
  У статті розглянуто радикальну критику Ричардом Рорті значущості поняття істини у межах дефляційної теорії істини, яку він приписує Дональду Девідсону. Рортієву критику значущості поняття істини експліковано як таку, що є риторичним (художнім) перебільшенням наслідків критики кореспондентної теорії істини.
 • Item
  Рецепція і критика егалітаризму Дж. Роулза у філософії Р. Рорті
  (2010) Козак, Гліб
  У статті розглянуто позицію Ричарда Рорті стосовно деяких ідей філософії Джона Роулза - справедливості, влади права над мораллю, егалітарного утопічного суспільства. Наведено погляд Ричарда Рорті на роль філософії у формуванні майбутнього соціально-політичного устрою.
 • Item
  Філософія для дітей у контексті трансформації сучасної парадигми освіти
  (2010) Горбачук-Наровецька, Ольга
  Розглядаючи філософію для дітей як ознаку трансформації класичної парадигми освіти, яка виявляє зміни у самій філософі, автор аналізує сучасні завдання та основні методики викладання філософії для дітей у дошкільних та шкільних навчальних закладах.
 • Item
  Проблема свободи волі у філософії Льва Лопатіна
  (2010) Жерибор, Олександра
  Статтю присвячено аналізу вчення видатного російського філософа Льва Лопатіна про свободу волі в контексті основних метафізичних засад його етики. Окрему увагу приділено процесу становлення цього вчення та його сприйняття Володимиром Соловйовим.
 • Item
  Ідейні витоки тектології Олександра Богданова: історико-філософський контекст
  (2010) Льовкіна, Олена
  У статті розглянуто філософські вчення, що вплинули на формування дослідницького кредо Олександра Богданова. Зазначено, що О. Богданов узагальнив історико-філософський потенціал у світлі організаційних ідей і моністичного підходу для побудови картини світу, де всі властивості комплексів пов’язані з їхньою організаційною природою і визначаються нею. Автором відзначено, що перераховані вчення стали основою для нової наукової галузі знань - тектології - науки про загальні системні закони.
 • Item
  Християнська етика як джерело філософії виховання: деякі аспекти творчості Маркеліна Олесницького
  (2010) Кузьміна, Світлана
  У статті проаналізовано методологічне та ідейне підґрунтя філософії виховання Маркеліна Олесницького (1848-1905), професора Київської духовної академії, відомого богослова-мораліста і теоретика педагогіки. На думку мислителя, педагогічне теоретизування має філософський характер, а відповіді на ключові для нього питання про ідеал, мету і сутність виховання визначає система вкорінених у певній культурній традиції поглядів на людину, її моральне призначення і свободу.
 • Item
  Володимир Юринець: роки студентства у Львівському університеті
  (2010) Юринець, Ярина
  На підставі вперше введених до науковоо обігу архівних джерел автор реконструює один із важливих етапів професійного становлення відомого українського філософа Володимира Юринця (1890-1937), пов’язаний із навчанням у Львівському університеті у 1908-1910 рр.
 • Item
  Філософ: атрибути виду
  (2010) Басій, Богдан
  У статті ґрунтовно досліджено основні атрибути, ознаки, які притаманні саме "портрету" філософа.
 • Item
  Філософія: елітарність чи масовість?
  (2010) Завійська, Мар'яна
  Що таке філософія? Питання, яке турбує, мабуть, усіх мислителів, починаючи з античності (Аристотель) до сьогодення (Ортега-і-Гассет), тож нині видається, що до цієї проблеми додати вже нічого: все написано, все сказано. Розмежувавши, за Парменідом, сфери знання та гадки, автор статті не зазіхавши на захоплену геніями минулого й теперішнього (й можливо, навіть, майбутнього) царину знання, спробував зануритися в непередбачуваніші глибини гадок.
 • Item
  Філософія: між наукою і міфом
  (2010) Миронов, Павло
  В суперечливості й неможливості створити синтез і полягає тисячолітня привабливість філософії. Так само, як життєздатна релігія вбирає в себе і войовничість, і пацифізм, і шлюб, і целібат, не віддаючи нічому рішучої переваги, філософія вбирає науку і міфологію, надаючи можливість своїм адептам обирати між ними за власним уподобанням.
 • Item
  Ненауковість - вирок для філософії?
  (2010) Архипова, Маргарита
  У статті автором поставлена проблема цінності філософії як науки. Філософія повинна весь час виправдовуватися перед "природничими науками". Фізика, хімія, біологія – всі вони, безсумнівно, найнауковіші з наук. Єдине, що залишається незрозумілим, чи цей статус дає їм право зверхності над філософією? Сьогодні – а це йде, мабуть, ще з Нового часу чи навіть з більш ранньої епохи – більшість науковців скаже вам, що це так.
 • Item
  Формалізація як смерть філософії
  (2010) Поляков, Єгор
  Не оминула мода на формалізацію і філософії. Чи є це виправданим? Звісно, бо вдала формалізація допомагає доступно пояснити суть концепції, перевірити її валідність всередині самої себе, віднайти її основи. Але чи завжди це можливо у філософії? Чи варто взяти формалізм за метод?