Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 107
 • Item
  Колонієутворювальна активність клітин-попередниць кісткового мозку пацієнтів з мієлодиспластичним синдромом у порівнянні з нормою в умовах in vitro
  (2021) Пахаренко, Маргарита; Лагоднюк, І.; Стародуб, Галина
  Мієлодиспластичний синдром (МДС) — це група захворювань, що мають клональний характер та виявляють свій патологічний вплив вже на рівні клітин-попередниць кровотворення. Вірогідно, процеси, які реалізуються під час лейкемічної трансформації, пов’язані з патологічними змінами на рівні стовбурових клітин та їх найближчих нащадків — гемопоетичних клітин-попередниць. Мета: дослідження колонієутворюючої активності клітин-попередниць кісткового мозку пацієнтів з МДС у порівнянні зі зразками здорових донорів в умовах in vitro.
 • Item
  Стан гемопоетичної системи мишей Balb/C за умов гострої та тривалої дії іонізуючої радіації
  (Інcтитут ядерних досліджень, 2022) Руссу, Ірина; Білько, Надія
  Анотація до доповіді учасників XХVIІІ Щорічної наукової конференції Інституту ядерних досліджень НАНУ (Київ, 27 вересня - 1 жовтня 2021 року).
 • Item
  Новий підхід у вивченні розповсюдження раку легені по паренхімі (попередні дані)
  (2021) Пономаренко, А.; Болгова, Лідія; Туганова, Тамара; Алексєєнко, О.; Білько, Надія; Ганул, В.
  Рак легені (РЛ) зазвичай діагностують у 60–70% пацієнтів у ІІІ–ІV клінічних стадіях, що не дозволяє провести радикальне лікування. Причина пізньої діагностики РЛ продовжує турбувати вчених. Ряд дослідників вважають, що основним джерелом РЛ є клітини альвеолярного епітелію ІІ типу (АЕІІ). Мотивацією для проведення досліджень стала відсутність однозначних поглядів на першопричину РЛ і недостатня вивченість поширеності його по паренхімі. Мета: визначити розповсюдженість пухлинних клітин (ПК) основних гістологічних типів РЛ і клітин АЕІІ з ознаками проліферації і атипії по паренхімі органу.
 • Item
  Функціональна активність гемопоетичних клітин-попередників кордової крові у довготривалій культурі на гідрогелевій підложці in vitro
  (2022) Білько, Денис; Дягіль, Ірина
  Для збереження плюрипотентності стовбурових клітин у культурі необхідними є не тільки комплекс цитокінів, але й відповідна жорсткість підложки. Мета нашої роботи – дослідити функціональну активність гемопоетичних клітин-попередників кордової крові (КК) у процесі довготривалого культивування на м’якій підложці з поліакриламідного гелю за наявності комплексу цитокінів (інтерлейкіну-1, інтерлейкіну-6 і гранулоцитарно-макрофагального фактора), а також визначити переваги такого способу для подальшого використання при трансплантаціях. Для реалізації цієї мети були використані: метод довготривалого культивування in vitro на гідрогелевій підложці, спосіб колонієутворення у напіврідкому агарі, цитологічні методи досліджень, світлова і інвертована мікроскопія, статистичні методи досліджень. Завдяки використанню разом з комплексом цитокінів гідрогелевої підложки спостерігалася висока проліферативна активність гемопоетичних клітин, що відображалося в їх експансії протягом довготривалого культивування (5 тиж), а також у збереженні високих значень колонієутворюючої активності (521,5 ± 7,5 колоній на 1.105 експлантованих клітин). Таким чином, експансія гемопоетичних стовбурових клітин та їх найближчих нащадків у культурі залежить від жорсткості підложки.
 • Item
  Аналіз впливу пролонгованого опромінення на гемопоетичні клітини/попередники у гелевих дифузійних камерах за допомогою математичного моделювання
  (2022) Білько, Денис; Бойко, Роман; Руссу, Ірина; Дягіль, Ірина; Білько, Надія
  Мета: визначення функціональної активності гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку мишей, культивованих у гелевих дифузійних камерах, на етапах відновлення гемопоезу після їх пролонгованого опромінення у летальній дозі в порівняльному аспекті з методом колонієутворення у селезінці з використанням математичної моделі. Матеріали і методи. Було використано метод культивування клітин у гелевих дифузійних камерах, цитологічні методи, математичне моделювання, статистичні методи досліджень. Зразки кісткового мозку, вилученого зі стегнової кістки мишей і опроміненого у сумарній дозі 8 Гр з потужністю 0,0028 Гр/хв, культивували у дифузійних камерах із напіврідким агаром у черевній порожнині мишей-реципієнтів лінії CBA. Результати. Проведено порівняльний аналіз ефективності колонієутворення клітин-попередників (КУО) при культивуванні у гелевих дифузійних камерах у процесі відновлення гемопоезу протягом 30 діб, а також у селезінці летально опромінених тварин, у відповідності до математичної моделі. Аналіз кінетики колонієутворення у гелевих дифузійних камерах після пролонгованої дії іонізуючого опромінення свідчив про двофазний характер відновлення гемопоезу. Так, у перші кілька діб після опромінення спостерігається падіння кількості КУО порівняно з контролем, яке продовжується до 9-ї доби. Далі відбувається різке зростання кількості КУО в культурі клітин, яке продовжується до повного відновлення гемопоезу. Отримані дані, у перерахунку на стегнову кістку миші, відповідають результатам колонієутворення у селезінці опромінених тварин, описаним К. С. Чертковим (1973, 1977) та взятим за основу при побудові нами математичної моделі, а також її параметрам, які описують процес відновлення гемопоезу. Висновки. Відповідність показників, отриманих при культивуванні методом гелевих дифузійних камер кісткового мозку мишей, опромінених пролонговано у сумарній дозі 8 Гр з потужністю 0,0028 Гр/хв, результатам колонієутворення у селезінці летально опромінених мишей, що були покладені в основу побудови математичної моделі, свідчить про доцільність використання математичної моделі для оцінки процесу відновлення гемопоезу клітинами-попередниками різних рівнів дозрівання, а експериментальний підхід вирощування КУО у гелевих дифузійних камерах може розглядатися як додатковий спосіб дослідження відновлення гемопоезу нарівні з методом селезінкових колоній.
 • Item
  Особливості функціонування гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку хворих на мієлодиспластичний синдром у культурі in vitro і в гелевих дифузійних камерах in vivo
  (2022) Білько, Денис; Пахаренко, Маргарита
  Мієлодиспластичний синдром (МДС) – це клональне захворювання зі змінами, які відбуваються завдяки мутаціям, що призводять до цитогенетичних порушень і охоплюють відділ гемопоетичної стовбурової клітини. Дослідники показали, що типи росту колоній у культурі лейкемічних клітин із гострою та хронічною мієлоїдною лейкемією мають прогностичне значення для визначення ймовірності отримання ремісії чи прогресування захворювання. Проте єдиної думки щодо прогностичної цінності клональних культуральних методів досліджень у разі МДС немає. Метою дослідження було з’ясування ролі гемопоетичних клітин-попередників, найближчих нащадків стовбурової клітини, у формуванні патологічного процесу у разі МДС і виявлення особливостей колонієутворення та морфологічного складу колоній з кісткового мозку пацієнтів у культурі in vitro та in vivo в дифузійних камерах, імплантованих у черевну порожнину лінійних тварин, для визначення їх можливого прогностичного значення. Зразки кісткового мозку пацієнтів з МДС із надлишком бластів-1 досліджували гематологічним, культуральним, цитологічними і статистичними методами. Виявлено особливості колонієутворення в культурі з напіврідким агаром кісткового мозку пацієнтів з МДС із надлишком бластів-1. Встановлено, що у хворих у разі виявлення захворювання відбувається пригнічення колонієутворювальної здатності в напіврідкому агарі клітин-попередників, зменшення кількості клітин у колоніях і поява примхливих форм клітинних агрегатів із змі- нами в диференціюванні в культурі. У роботі оцінено здатність кісткового мозку у разі МДС із надлишком бластів-1 до утворення колоній-клонів гемопоетичними клітинами-попередниками під час культивування в напіврідкому агарі як in vitro, так і in vivo. Визначено інформативні показники морфофункціональних характеристик стовбурових клітин та їхніх нащадків у культурі, як-от колонієутворювальна здатність і клітинний вміст колоній. Доведено, що результати культивування в дифузійних камерах in vivo зіставні з даними, отриманими in vitro, і можуть стати додатковою ознакою виявлення і прогресування МДС поряд із традиційними методами.
 • Item
  Морфофункціональні характеристики гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку у гуманізованій культуральній системі in vivo
  (2022) Білько, Денис; Чайковський, Юрій; Руссу, Ірина; Пахаренко, Маргарита; Лагоднюк, Ігор; Білько, Надія
  Одним із варіантів гуманізованої моделі "людина-тварина" є дифузійні камери, імплантовані у черевну порожнину миші – реципієнта. Метою нашого дослідження було визначення оптимальних параметрів культивування гемопоетичних клітин-попередників у гелевих дифузійних камерах і їх функціональної активності залежно від місця забору кістковомозкових клітин. Використовували метод культивування у гелевих дифузійних камерах in vivo, спосіб колонієутворення у напіврідкому агарі, цитологічні методи досліджень, світлову і інвертовану мікроскопію, статистичні методи досліджень. Встановлено оптимальні умови культивування та кінетичні показники утворення клітинних агрегатів попередниками кісткового мозку пацієнтів без гематологічної патології у напіврідкому середовищі in vivo протягом 16 діб. Визначений найбільш придатний термін зняття результатів експериментів – 12-ту добу культивування. Оптимальною для проведення подальших досліджень була кількість клітин 5 · 105 в 1 мл, або 1 · 105 клітин на одну камеру. Виявилося, що незалежно від місця забору біологічного матеріалу з кісткової тканини людини колонієутворення в культурі дифузійних камер підтримується на одному рівні: ефективність колонієутворення для стернального пунктату становила 36,5 ± 2,3, для кісткового мозку з фрагмента ребра – 38,5 ± 4,8, для трепанобіоптату з передньої верхньої ділянки гребеня клубової кістки – 35,5 ± 6,8, з задньої верхньої ділянки гребеня клубової кістки – 37,3 ± 5,5, що є важливим для використання стовбурових клітин з різних ділянок кісткової тканини в разі трансплантації. Про це свідчать проліферативний потенціал і індекс дозрівання клітин у клонах. Отримані результати поглиблюють уявлення про функціонування гемопоетичних стовбурових клітин в організмі людини в нормі.
 • Item
  Морфофункціональні характеристики гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку у гуманізованій культуральній системі in vivo
  (2022) Білько, Денис; Чайковський, Юрій; Руссу, Ірина; Пахаренко, Маргарита; Лагоднюк, Ігор; Білько, Надія
  Одним із варіантів гуманізованої моделі "людина-тварина" є дифузійні камери, імплантовані у черевну порожнину миші – реципієнта. Метою нашого дослідження було визначення оптимальних параметрів культивування гемопоетичних клітин-попередників у гелевих дифузійних камерах і їх функціональної активності залежно від місця забору кістковомозкових клітин. Використовували метод культивування у гелевих дифузійних камерах in vivo, спосіб колонієутворення у напіврідкому агарі, цитологічні методи досліджень, світлову і інвертовану мікроскопію, статистичні методи досліджень. Встановлено оптимальні умови культивування та кінетичні показники утворення клітинних агрегатів попередниками кісткового мозку пацієнтів без гематологічної патології у напіврідкому середовищі in vivo протягом 16 діб. Визначений найбільш придатний термін зняття результатів експериментів – 12-ту добу культивування. Оптимальною для проведення подальших досліджень була кількість клітин 5 · 105 в 1 мл, або 1 · 105 клітин на одну камеру. Виявилося, що незалежно від місця забору біологічного матеріалу з кісткової тканини людини колонієутворення в культурі дифузійних камер підтримується на одному рівні: ефективність колонієутворення для стернального пунктату становила 36,5 ± 2,3, для кісткового мозку з фрагмента ребра – 38,5 ± 4,8, для трепанобіоптату з передньої верхньої ділянки гребеня клубової кістки – 35,5 ± 6,8, з задньої верхньої ділянки гребеня клубової кістки – 37,3 ± 5,5, що є важливим для використання стовбурових клітин з різних ділянок кісткової тканини в разі трансплантації. Про це свідчать проліферативний потенціал і індекс дозрівання клітин у клонах. Отримані результати поглиблюють уявлення про функціонування гемопоетичних стовбурових клітин в організмі людини в нормі.
 • Item
  Study of modifying effects of astaxanthin on cytogenetic manifestations of bystander response in human peripheral blood lymphocytes in vitro
  (2021) Pilinska, M.; Shemetun, O.; Talan, O.; Dibska, O.; Talko, V.
  To study the possible impact of astaxanthin on the cytogenetic manifestations of the simultaneous development of radiationinduced (RIBE) and tumor-induced bystander effect (TIBE) in human peripheral blood lymphocytes.
 • Item
  Synthesis, properties and bioimaging applications of silver-based quantum dots
  (2021) Borovaya, Mariya; Horiunova, Inna; Plokhovska, Svitlana; Pushkarova, Nadia; Blume, Yaroslav; Yemets, Alla
  Ag-based quantum dots (QDs) are semiconductor nanomaterials with exclusive electrooptical properties ideally adaptable for various biotechnological, chemical, and medical applications. Silver-based semiconductor nanocrystals have developed rapidly over the past decades. They have become a promising luminescent functional material for in vivo and in vitro fluorescent studies due to their ability to emit at the near-infrared (NIR) wavelength. In this review, we discuss the basic features of Ag-based QDs, the current status of classic (chemical) and novel methods ("green" synthesis) used to produce these QDs. Additionally, the advantages of using such organisms as bacteria, actinomycetes, fungi, algae, and plants for silver-based QDs biosynthesis have been discussed. The application of silver-based QDs as fluorophores for bioimaging application due to their fluorescence intensity, high quantum yield, fluorescent stability, and resistance to photobleaching has also been reviewed.
 • Item
  Вплив похідних піразолу на ріст і розвиток рослин в умовах in vivo та in vitro
  (2021) Могільнікова, Ілона; Циганкова, Вікторія; Гуренко, Артем; Броварець, Володимир; Білько, Надія; Ємець, Алла
  Досліджено вплив синтетичних низькомолекулярних сполук — похідних піразолу — на ріст і розвиток рослин томата (Solanum lycopersicum L.) сорту Money Maker в умовах in vivo та in vitro. Встановлено, що найбільш виражену активність в умовах in vivo виявляє сполука D-pyrazole-3 у концентрації 10–8 М. Вперше досліджено вплив цих сполук на морфогенетичний потенціал експлантів S. lycopersicum в умовах in vitro і показано, що сполуки D-pyrazole-1, D-pyrazole-2 і D-pyrazole-3 ефективно індукують калюсогенез та ризогенез, а також, залежно від концентрації, пряму регенерацію рослин в умовах in vitro. Під дією всіх трьох сполук як у концентрації 10–9 М, так і 10–8 М найефективніше коренеутворення відбувається на пагонових експлантах. Для прямої регенерації рослин із цього типу експлантів найбільш ефективними є сполуки D-pyrazole-1 у концентрації 10–9 М або D-pyrazole-2 у концентрації 10–8 М, які в подальшому можуть бути рекомендовані для використання в біотехнологічних дослідженнях з генетичного вдосконалення S. lycopersicum.
 • Item
  Гуманізована модель культивування ізольованої суспензії гемопоетичних клітин-попередниць для вивчення впливу іонізуючої радіації in vivo
  (2021) Білько, Денис; Руссу, Ірина; Бойко, Роман; Білько, Надія
  Мета дослідження – створення гуманізованої системи культивування клітин поза організмом людини (людина–миша) і дослідження в ній впливу іонізуючої радіації у зростаючих дозах на колонієутворюючу здатність гемопоетичних клітин-попередниць.
 • Item
  Orally administered activated charcoal as a medical countermeasure for acute radiation syndrome in rats
  (2021) Snezhkova, Elisaveta; Rodionova, Natalia; Bilko, Denys; Silvestre-Albero, Joaquín; Sydorenko, Alexey; Yurchenko, Olga; Pakharenko, Marharyta; Alavijeh, Mohammad; Bardakhivska, Kvitoslava; Riabchenko, Natalia; Nikolaev, Volodymyr
  Activated charcoal (AC) can be taken orally as enterosorbent for treatment of pathological states related to exogenous and endogenous intoxications. Synthesized granulated AC with a highly developed active surface (SBET ~2700 m2/g) was used as a medical countermeasure (MCM) to acute radiation sickness (ARS) in rats after total body X-ray irradiation. AC demonstrates positive results in ARS treatment, as expressed in, (i) a decrease in body weight loss, (ii) a protection of bone marrow (BM) cells colony formation capacity, (iii) a reduction of BM chromosomal aberrations and small intestine and spleen tissue damage, (iv) an amelioration of white blood cell count, and (v) a mitigation of superoxide ion generation rate in the liver. AC oral prescription seems to be perspective modality of ARS treatment.
 • Item
  Роль жорсткості підложки для підтримки плюрипотентності ембріональних стовбурових клітин у культурі in vitro
  (2021) Білько, Денис; Чайковський, Юрій
  Ембріональні стовбурові клітини миші (ЕСКм) в умовах культивування in vitro за наявності LIF (лейкемієінгібіторний фактор) підтримують плюрипотентність, проте при його вилученні (в разі заміни живильного середовища) наступає активне диференціювання у різні спеціалізовані соматичні клітини. Метою нашого дослідження було визначення ролі жорсткості підложки для підтримки плюрипотентності ЕСКм у культурі in vitro. Для реалізації цієї задачі були використані: метод культивування in vitro, метод "висячої краплі", визначення модуля Юнга для поліакриламідного гелю різної жорсткості, імуноцитохімічний лужно-фосфатазний стрептавідин-біотиновий метод (LSAB-AP), мікроскопія. В результаті культивування ЕСКм на підложках з поліакриламідного гелю м’якої, середньої і жорсткої щільності (0,8, 4,0, 8,0 кПа) виявилося, що на м’якому гелі, навіть при відсутності LIF, диференціювання не відбувається, клітини продовжують проявляти ознаки плюрипотентності, а саме створюють шароподібні колонії з високою активністю лужної фосфатази і формують ембріоїдні тільця, які виявляються методом "висячої краплі". ЕСК, культивовані на м’якому субстраті, утворювали ембріоїдні тільця, ефективність яких становила 87,5 ± 3,2 на 100 посаджених клітин і не зменшувалася навіть при вилученні LIF. Проте без LIF стовбурові клітини, культивовані на жорсткій основі демонстрували низький рівень формування ембріоїдних тілець (23,5 ± 2,24). Результати спостережень переконливо демонструють той факт, що процес формування ембріоїдних тілець з ЕСК пов’язаний не тільки з наявністю комплексу факторів у живильному середовищі, але й із складною взаємодією фізичних сил матриксу і механічних властивостей 3D-клітинних агрегатів. Модель розглядається як спосіб дослідження ранніх подій у ембріогенезі на шляху пошуків умов для накопичення клітин-попередників і диференційованих клітин для трансплантацій.
 • Item
  Morphofunctional characteristics of hematopoietic progenitor cells in myelodysplastic syndrome in culture in vitro
  (2020) Pakharenko, Marharyta; Starodub, Halyna; Lahodniuk, Ihor; Tretiak, Natalia; Bilko, Nadiia
  Abstracts of the International Scientific Conference on Medicine organized within the frame of the 78th International Scientific Conference of the University of Latvia, Riga, Latvia.
 • Item
  The influence of orally administered nanostructural highly activated charcoal on functional activity of hematopoietic progenitor cells in the culture of diffusion chambers in vivo
  (2020) Bilko, Nadiia; Sniezhkova, Yelyzaveta; Bilko, Denis; Pakharenko, Marharyta; Russu, Iryna
  Abstracts of the International Scientific Conference on Medicine organized within the frame of the 78th International Scientific Conference of the University of Latvia, Riga, Latvia.
 • Item
  Порівняльний математичний аналіз колонієутворюючої здатності кісткового мозку мишей, опромінених з однаковою потужністю у летальній і нелетальній дозах
  (2020) Бойко, Роман; Білько, Денис; Руссу, Ірина; Білько, Надія
  Мета: проведення порівняльного аналізу характеристик процесу функціонування популяції колонієутворюючих одиниць кісткового мозку мишей після пролонгованого їх опромінення у летальній і нелетальній дозах з однаковою потужністю доз за допомогою математичної моделі. Матеріали і методи. Поставлена задача розв’язується за допомогою математичної моделі зміни чисельності ко лонієутворюючих одиниць кісткового мозку після неперервного опромінення, описаної в попередніх роботах, з використанням експериментальних результатів робіт К. С. Черткова (1972, 1973). Математична модель побудована на основі схеми кровотворення, запропонованої Й. Л. Чертковим (1984, 1991). Результати та висновки. За допомогою оригінальної математичної моделі, нової схеми кровотворення Й. Л. Черткова (1991) з використанням експериментальних результатів впливу γопромінення в дозах 4 Гр та 8 Гр з по тужністю 0,0028 Гр/хв на чисельність колонієутворюючих одиниць кісткового мозку мишей, а також експериментальних даних щодо процесів відновлення їхньої чисельності, одержаних з літературних джерел, визначено параметри, що характеризують реакцію кровотворної системи на різних етапах процесів відновлення колонієутворюючих одиниць кісткового мозку після припинення дії іонізуючої радіації, та проведено порівняльний аналіз отриманих результатів.
 • Item
  Analysis of polyamine levels in blood serum of patients with breast cancer using optical SPR-based immune biosensor
  (2019) Prylutskyi, Maksym; Starodub, Nickolaj
  The aim of the study was to develop a method for qualitative and quantitative analysis of polyamines as potential tumour markers in blood serum of patients diseased with breast cancer with use of newly created immune biosensor based on effect of surface plasmon resonance.
 • Item
  Features of damage and recovery of rats hematopoietic system following the exposure to sublethal doses of ionizing radiation
  (2019) Sniezhkova, Yelyzaveta; Rodionova, Natalia; Pakharenko, Marharyta; Russu, Iryna; Kavertseva, Mariia; Dubova, Tetiana; Bilko, Nadiia
  The aim of the current study was to determine colony-forming activity of granulocytic-macrophage and erythroid progenitor cells in non-irradiated animals and after irradiation in sublethal doses and to investigate the process of hematopoietic recovery using cell culture in vivo.
 • Item
  Функціональна активність гемопоетичних клітин-попередників при мієлодиспрастичному синдромі у культурі клітин in vitro
  (2019) Пахаренко, Маргарита; Стародуб, Галина; Лагоднюк, Ігор
  Тези доповіді на ІІ Науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю "Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція" (21 листопада 2019 р.)