Гемопоетичні клітини-попередники у периферичній крові мишей Balb/C за дії іонізуючої радіації у сублетальній дозі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Руссу, Ірина
Білько, Денис
Білько, Надія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мета: визначення вмісту гемопоетичних клітин-попередників, що циркулюють у периферичній крові мишей Balb/C, за дії іонізуючої радіації у сублетальній дозі, у різні терміни після опромінення, з використанням культури клітин у дифузійних камерах in vivo. Методи. Готували та досліджували препарати&мазки периферичної крові мишей Balb/C, визначали її клітинний склад, а також шляхом культивування клітин периферичної крові у дифузійних камерах in vivo визначали ефективність їх колонієутворення на 0, 5 та 30&ту добу після зовнішнього опромінення у сублетальній дозі 5,85 Гр. Результати. Вміст мієлоцитів та метамієлоцитів серед ядровмісних клітин крові опромінених тварин був підвищеним, порівняно з контролем, протягом всього досліджуваного періоду. Зокрема, на 30-ту добу після опромінення вміст мієлоцитів у периферичній крові складав (3,3 ± 0,7) % проти (0,8 ± 0,4) % у контролі, а вміст метамієлоцитів – (3,4 ± 0,7) % проти (0,9 ± 0,3) % у контролі. Суттєве зростання кількості циркулюючих клітин-попередників у периферичній крові спостерігалося у ранні терміни після опромінення порівняно з контролем: 12,5 ± 1,6 проти 5,1 ± 0,8 колонієутворюючих одиниць на 100 тис. експлантованих клітин відповідно. Проте на 5-ту добу їх вміст був дещо знижений порівняно з контролем – 1,3 ± 0,9 на 100 тис. експлантованих клітин, і лише до 30-ї доби відбувалася нормалізація кількості клітин-попередників у периферичній крові – 6,8 ± 0,7 колонієутворюючих одиниць на 100 тис. експлантованих клітин. Висновки. Аналіз отриманих результатів свідчив про підвищений рівень незрілих форм клітин у периферичній крові опромінених тварин, у порівнянні з контролем, у ранні терміни після опромінення, у тому числі гемопоетичних клітин-попередників, що здатні до колонієутворення у культурі клітин. Отже, дія іонізуючої радіації в сублетальній дозі критично впливала на проліферацію гемопоетичних клітин у кістковому мозку та провокувала їхню підвищену міграцію у кровоносне русло. Визначення вмісту незрілих форм гемопоетичних клітин у периферичній крові дозволило оцінити ступінь ураження гемопоезу внаслідок дії іонізуючого опромінення.
Description
Objective: determination of the content of hematopoietic progenitor cells circulating in peripheral blood of Balb/C mice, under ionizing radiation action in sublethal dose, at different periods after the irradiation, using cell culture in diffusion chambers in vivo. Methods. Peripheral blood smears of Balb/C mice were prepared and studied, its cellular composition was deter& mined, as well as by cultivation of peripheral blood cells in diffusion chambers in vivo their colony&forming efficien& cy was determined on the 0th, 5th, and 30th day after external irradiation in sublethal dose 5.85 Gy. Results. The content of myelocytes and metamyelocytes among blood nucleated cells of the irradiated animals was increased, compared to control, during the whole investigated period. In particular, on the 30th day after irradiation the content of myelocytes in peripheral blood was 3.3 ± 0.7 % compared to (0.8 ± 0.4) % in control, and the con& tent of metamyelocytes – (3.4 ± 0.7) % compared to (0.9 ± 0.3) % in control. A significant increase in the amount of circulating progenitor cells in the peripheral blood was observed in the early stages after irradiation (12.5 ± 1.6 colony&forming units per 100,000 explanted cells, compared to 5.1 ± 0.8 in control). However, on the 5th day their content was slightly reduced compared to control (1.3 ± 0.9), and only to the 30th day a normalization of the amount of progenitor cells occurred in the peripheral blood (6.8 ± 0.7 colony&forming units per 100,000 explanted cells). Conclusions. The analysis of the obtained results revealed an increased level of immature forms of cells in the peripheral blood of irradiated animals, compared to control, in the early stages after irradiation, including hematopoietic progenitor cells, which are able to colony forming in cell culture. Therefore, the action of ionizing radiation in sublethal dose had a critical effect on the proliferation of hematopoietic cells in bone marrow and pro& voked their increased migration into the bloodstream. Determination of the content of hematopoietic cells’ imma& ture forms in peripheral blood allowed assessing the degree of hematopoietic damage due to the action of ionizing radiation.
Keywords
кровотворення, циркулюючі клітини-попередники, іонізуюча радіація, сублетальна доза, культура клітин in vivo, стаття, hematopoiesis, circulating progenitor cells, ionizing radiation, sublethal dose, cell culture in vivo
Citation
Руссу І. З. Гемопоетичні клітини-попередники у периферичній крові мишей Balb/C за дії іонізуючої радіації у сублетальній дозі / І. З. Руссу, Д. І. Білько, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. - 2023. - Вип. 28. - С. 216-224. - https://doi.org/10.33145/2304-8336-2023-28-216-224