186: Політичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Угода про асоціацію між Україною та ЄС крізь призму моделі "дворівневої гри" Роберта Патнема
  (2016) Дем'янчук, Олександр; Леденьова, Анна
  У статті подано загальний аналіз Угоди про асоціацію України з ЄС крізь призму теорії «дворівневої гри» Р. Патнема та її модифікованої версії. Запропоновано спосіб визначення основних факторів на кожному з рівнів, що впливають на ведення переговорів, ратифікацію та реалізацію Угоди на сучасному етапі у категоріях моделі Роберта Патнема.
 • Item
  Політологічний підхід до типології форм колоніальної експансії
  (2016) Яковлєв, Максим
  Статтю присвячено розкриттю та обґрунтуванню політологічних складових у розробці типології форм колоніальної експансії, що передує розгляду можливостей розширення політологічного бачення взаємовідносин між імперською метрополією та колонією у контексті постколоніальних студій як міждисциплінарної дослідницької традиції, яка може збагатитися за допомогою посилення саме політологічної складової.
 • Item
  Визначення інформаційної політики в умовах перехідних та гібридних режимів
  (2016) Осадчук, Роман
  У статті порівняно підходи до визначення публічної політики з метою переосмислення та для адаптації визначень до сучасних умов інформаційної ери. В роботі проаналізовано визначення інформаційної політики, надані західними науковцями упродовж декількох декад, та розкрито переваги й недоліки цих дефініцій. Визначено концепт інформації відповідно до виміру політичної науки та публічної політики у сфері інформації.
 • Item
  Theoretical Framework and Genesis of Cultural Materialism in Political Studies
  (2016) Bidochko, Lesia
  The article deals with the main methodological and theoretical background of cultural materialism as an anthropological approach and a research strategy. Synthesizing Marxists’ historical materialism, cultural ecology, and neo-evolutionism, first cultural materialist Marvin Harris elaborates a tripartite scheme of the cultural system (infrastructure, structure, and superstructure), extending and extolling the infrastructure as something that includes demography and ecosystems, in addition to the productive forces and mode of production. Cultural materialism rejects dialectical materialism and class struggle, giving priority to infrastructural variables in the causal arrow of determination.
 • Item
  Політична філософія Маркіза де Сада як частина критичної теорії
  (2016) Коломієць, Іван
  У статті розглянуто практичне втілення політичної філософії Маркіза де Сада в сучасних постліберальних суспільствах. Як невід’ємна частина політичної філософії Просвітництва і ліберальної думки, на рівні дискурсу політична філософія Маркіза де Сада постулює рівність всіх громадян, проте її практичне втілення грає на користь найзаможніших верств населення, збільшуючи їхні ринки споживання і леґітимізуючи постачання найбідніших як об’єктів їхнього споживання (проституція, секс-туризм як секс-колоніалізм, порноґрафія). А це означає, що дослідження політичної філософії Маркіза де Сада ставить його в один ряд із Карлом Марксом, Максом Горкгаймером, Теодором Адорно та ін. як мислителя критичної теорії.
 • Item
  Соціальні інститути перехідних суспільств: специфіка трансформаційних процесів
  (2016) Полисаєв, Олександр
  На основі розкриття категоріального статусу поняття «соціальний інститут» у статті про- аналізовано роль і місце соціальних інститутів у становленні української державності. Встановлено, що формування інститутів у суспільстві є результатом його стратифікації та ускладнення форм громадянського життя, причому поняття «соціальний інститут» є родовим щодо розгляду його видових проявів, як-от: релігійної, правової, політичної тощо визначеності. Особливу роль ці структури відіграють у постколоніальних країнах, де взаємодія новостворених органів державної влади та соціальних інститутів ще не набула всезагальності та здійснюється під впливом низки взаємозаперечних факторів. Адже за умови відсутності власної державності, як, скажімо, в Україні, колоніальна метрополія упродовж століть вбачала у підкорених їй територіях суто легальний засіб вирішення власних проблем, причому як зовнішнього, так і внутрішнього характеру.
 • Item
  Зменшення несправедливості в охороні здоров'я: популізм, прагматизм чи суспільний консенсус?
  (2016) Семигіна, Тетяна; Осейчук, Олена
  У статті охарактеризовано сучасні підходи до забезпечення справедливості в охороні здоров’я, зокрема, концепції «універсального покриття» та «гарантованого пакета» безоплатної медичної допомоги, які пропонує Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). Визначено, що в Україні соціальні гарантії в сфері охорони здоров’я практично не виконуються і населення не почувається соціально захищеним. Фахівці не мають узгодженого бачення щодо обсягів безоплатної медичної допомоги та пріоритетних соціальних груп.
 • Item
  Конкуренція інтепретацій природи соціально-політичних потрясінь в Україні в 2013-2015 рр.
  (2016) Якушик, Валентин
  У статті розглянуто основні аспекти та рівні різноманітних інтерпретацій природи та змісту суспільно-політичних трансформацій в Україні напередодні та після зміни влади у лютому 2014 р. Матеріал статті містить основні ідеї доповіді автора на ІХ Світовому конгресі Міжнародної ради з центрально- та східноєвропейських досліджень (ICCEES), що проходив у Макухарі (Японія) 3–8 серпня 2015 р.
 • Item
  Політичні партії як суб'єкти політичного процесу в Криму (1991-1994 рр.)
  (2016) Яремчук, В'ячеслав
  Статтю присвячено проблемі становлення кримської автономії – Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки, Республіки Крим у 1991–1994 рр., що розглядається крізь призму діяльності політичних партій. Актуалізовано питання щодо цілеспрямованих дій КПРС- КПУ зі «просування» ідеї підвищення політичного статусу Кримської області в напрямі перетворення її на автономну республіку, що розглянуто як відповідний механізм впливу на державотворчі процеси в УРСР на завершальному етапі існування СРСР, а за можливості відторгнення від неї порубіжних теренів. У зв’язку з цим особливу увагу прикуто до діяльності Кримської обласної організації КПУ, яка стала головним суб’єктом у підготовці і проведенні всекримського референдуму 20 січня 1991 р., що й поклав початок формалізації нової адміністративно-територіальної одиниці у складі унітарної України. Приділено увагу процесу формування в Криму новітньої багатопартійності, ролі політичних партій та їхніх лідерів (М. Багров, Ю. Мєшков, Л. Грач та ін.) в суспільно-політичному житті автономії, що на початку 1990-х рр. уособлювалися головним чином діяльністю КПУ, її правонаступниці – Комуністичної партії Криму та низкою проросійських політичних партій на чолі з Республіканською партією Криму (Партія Республіканського Руху Криму). В статті проаналізовано процеси, пов’язані з першими в регіоні виборами Президента Республіки Крим, Верховної Ради Криму, які відбулися у 1994 р. Їхні результати, прискоривши ротацію політичних еліт, призвели до формування нової конфігурації кримської багатопартійності, в якій до кінця ХХ ст. переважали політичні партії проросійської і «лівої» орієнтації.
 • Item
  Громадянська освіта в Україні
  (2016) Пилинський, Ярослав
  Демократична освіта в Україні має давню історію, адже вона веде свій початок від демократичних революцій, що прокотилися Європою у 1848–1849 роках і покликали до життя численні просвітницькі громадські організації. Важливими складовими громадянської освіти в Україні до розпаду СРСР були освітні установи – дитячі садки, школи, професійно-технічні училища та ВНЗ, у яких у молоді виховували так званий науковий комуністичний світогляд. Але за роки свого існування ця радянська громадянська освіта – догматична, некритична і дводумна – глибоко травмувала суспільство. Щоб подолати її наслідки, українському суспільству доведеться торувати шлях повернення від комуністичних до загальнолюдських цінностей, від класової ненависті до «золотого правила» та моральних норм цивілізованого світу. Події кінця 2013 – початку 2014 року та подальший перебіг політичної історії України показали силу й водночас небезпеку політичного невігластва як громадян, так і політиків. Щоб уникнути небезпеки політичної руйнації, є лише один засіб – навчання: освіта, виховання, інформування і обов’язково практичне застосування знань і навичок кожним громадянином у повсякденному житті.
 • Item
  Особливості формування політичної культури особистості в умовах трансформації суспільства на прикладі України
  (2016) Новікова, Наталія
  У статті зроблено спробу визначити особливості та проблеми формування політичної культури особистості в умовах трансформації суспільств на прикладі України.
 • Item
  Активізація міфу у період кризи: особливості міфологем "війни" та "героя"
  (2016) Зубрицька, Людмила
  У статті розглянуто тему активізації міфологічних структур у масовій свідомості під час кризових, переломних періодів. Виявлено особливості архетипу «героя» та міфологем «війни», «страху», «жертви», які сьогодні функціонують у масовій свідомості українського суспільства.
 • Item
  Примордіалізм та конструктивізм у теорії та практиці розбудови казахстанської нації
  (2016) Ріаханов, Шингис
  У цій статті розглянуто основні аспекти політики розбудови казахстанської політичної нації протягом усього періоду незалежності Казахстану в контексті їхнього співвідношення з основними теоретико-методологічними положеннями примордіалізму та конструктивізму як ключових наукових підходів у рамках етнополітології. Автор звертає увагу як на важливість вищезазначених напрямів етнополітологічних досліджень у цілому, так і на рівень застосовності їх до дослідження процесу розбудови нації в сучасному Казахстані.