060: Філологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Особливість мовленнєво-діяльнісного підходу у навчанні іноземної мови
  (2006) Горкун, Μарія
  Особливість навчання іноземних мов у мовленнєво-діяльнісному підході полягає в тому, що непроявлені структурні елементи мовленнєвої діяльності (МД) управляються в навчанні лише за допомогою проявлених (текст, висловлювання), що можливо здійснити лише в часі функціонування мовленнєвої діяльності, тобто одночасно з процесом навчання мовленнєвої діяльності.
 • Item
  Особливості членування багатокомпонентних складних речень зі спільною предикативною частиною
  (2006) Лаврінець, Олена
  Об'єктом розгляду є багатокомпонентні складні речення зі спільною предикативною частиною, структурна схема яких реалізує мішаний тип складного речення - сурядно-підрядний із домінантним сурядним зв 'язком. Речення зі спільною предикативною частиною (головною чи підрядною) - структурний варіант багатокомпонентного складного речення з повторюваними предикативними частинами, що функціонує у своєму спрощеному варіанті: «речення з повним повтором -речення з нульовим повтором». Формування досліджуваного типу речення відбулося внаслідок елімінації тотожних предикативних частин у сурядно поєднаних складнопідрядних блоках, що зумовило структурну неповноту тих блоків, у яких спільну предикативну частину формально не представлено. А тому спільну предикативну частину кваліфіковано не як той самий елемент для всіх однорідних предикативних частин багатокомпонентного складного речення, а такий самий, проте формально представлений лише в одному із блоків складної конструкції.
 • Item
  До проблеми дослідження українського словесного наголосу
  (2006) Кобиринка, Галина
  Студія присвячена одній з актуальних проблем українського мовознавства - наголошуванню. З огляду на те, що наголос — складне явище і виконує різноманітні й важливі функції, проаналізовано принципи дослідження українського наголосу, обґрунтовано критерії опису рухомого/ нерухомого наголосу для трискладових іменників середнього роду та кваліфікацію вимушеного наголосу для односкладових іменників чоловічого роду в словозмінній парадигмі. Систематизація й аналіз матеріалу уповажнили на висновок, що у визначенні рухомого/ нерухомого наголосу в парадигмі іменника треба виходити з морфологічного поділу слова, передусім - на основу і закінчення, та з фонетичного - поділу морфеми на склади.
 • Item
  Деякі західноукраїнські граматики про прислівник
  (2006) Даценко, Ігор
  У статті розглянуто висвітлення адвербіальної системи української мови німецькомовними граматиками кінця XIX- початку XX cт. Звернено увагу на процес адвербіалізації та семантичну класифікацію прислівників.
 • Item
  Терміни на позначення дієслова, його форм і категорій в українській мові
  (2006) Ярошевич, Ірина
  У статті простежуються шляхи становлення й унормування в українській морфологічній термінології термінів на позначення дієслова, його форм і граматичних категорій протягом визначального періоду в історії розвитку граматичної думки в Україні - XX - поч. XXI cт.