Особливості членування багатокомпонентних складних речень зі спільною предикативною частиною

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Лаврінець, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Об'єктом розгляду є багатокомпонентні складні речення зі спільною предикативною частиною, структурна схема яких реалізує мішаний тип складного речення - сурядно-підрядний із домінантним сурядним зв 'язком. Речення зі спільною предикативною частиною (головною чи підрядною) - структурний варіант багатокомпонентного складного речення з повторюваними предикативними частинами, що функціонує у своєму спрощеному варіанті: «речення з повним повтором -речення з нульовим повтором». Формування досліджуваного типу речення відбулося внаслідок елімінації тотожних предикативних частин у сурядно поєднаних складнопідрядних блоках, що зумовило структурну неповноту тих блоків, у яких спільну предикативну частину формально не представлено. А тому спільну предикативну частину кваліфіковано не як той самий елемент для всіх однорідних предикативних частин багатокомпонентного складного речення, а такий самий, проте формально представлений лише в одному із блоків складної конструкції.
Description
The object of our investigation are periods with a common predicative part which structural outline embodies a mixed type of the period - coordinate-and-subordinate with a dominant coordinate link. The sentence with the common predicative part (principal or subordinate) is a structural variant of the complex sentence with many constituents and repeated predicative parts which function in its simplified variant: «sentences with full repetition -sentences with zero repetition». Forming the investigated type of the sentence was done by eliminating identical predicative in coordinated linked complex blocks which stipulated structural incompleteness of the blocks in which the common predicative part is not represented formally. Therefore the common predicative part was qualified not as the same element for all homogeneous predicative parts of the period, but the same though formerly represented only in one of the blocks with complex construction.
Keywords
складне речення, предикативна частина, членування
Citation
Лаврінець Олена Яківна. Особливості членування багатокомпонентних складних речень зі спільною предикативною частиною / О. Я. Лаврінець // Наукові записки НаУКМА. - 2006. - Т. 60 : Філологічні науки. - С. 84-88.