060: Філологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Особливість мовленнєво-діяльнісного підходу у навчанні іноземної мови
  (2006) Горкун, Μарія
  Особливість навчання іноземних мов у мовленнєво-діяльнісному підході полягає в тому, що непроявлені структурні елементи мовленнєвої діяльності (МД) управляються в навчанні лише за допомогою проявлених (текст, висловлювання), що можливо здійснити лише в часі функціонування мовленнєвої діяльності, тобто одночасно з процесом навчання мовленнєвої діяльності.
 • Item
  Особливості членування багатокомпонентних складних речень зі спільною предикативною частиною
  (2006) Лаврінець, Олена
  Об'єктом розгляду є багатокомпонентні складні речення зі спільною предикативною частиною, структурна схема яких реалізує мішаний тип складного речення - сурядно-підрядний із домінантним сурядним зв 'язком. Речення зі спільною предикативною частиною (головною чи підрядною) - структурний варіант багатокомпонентного складного речення з повторюваними предикативними частинами, що функціонує у своєму спрощеному варіанті: «речення з повним повтором -речення з нульовим повтором». Формування досліджуваного типу речення відбулося внаслідок елімінації тотожних предикативних частин у сурядно поєднаних складнопідрядних блоках, що зумовило структурну неповноту тих блоків, у яких спільну предикативну частину формально не представлено. А тому спільну предикативну частину кваліфіковано не як той самий елемент для всіх однорідних предикативних частин багатокомпонентного складного речення, а такий самий, проте формально представлений лише в одному із блоків складної конструкції.
 • Item
  До проблеми дослідження українського словесного наголосу
  (2006) Кобиринка, Галина
  Студія присвячена одній з актуальних проблем українського мовознавства - наголошуванню. З огляду на те, що наголос — складне явище і виконує різноманітні й важливі функції, проаналізовано принципи дослідження українського наголосу, обґрунтовано критерії опису рухомого/ нерухомого наголосу для трискладових іменників середнього роду та кваліфікацію вимушеного наголосу для односкладових іменників чоловічого роду в словозмінній парадигмі. Систематизація й аналіз матеріалу уповажнили на висновок, що у визначенні рухомого/ нерухомого наголосу в парадигмі іменника треба виходити з морфологічного поділу слова, передусім - на основу і закінчення, та з фонетичного - поділу морфеми на склади.
 • Item
  Деякі західноукраїнські граматики про прислівник
  (2006) Даценко, Ігор
  У статті розглянуто висвітлення адвербіальної системи української мови німецькомовними граматиками кінця XIX- початку XX cт. Звернено увагу на процес адвербіалізації та семантичну класифікацію прислівників.
 • Item
  Терміни на позначення дієслова, його форм і категорій в українській мові
  (2006) Ярошевич, Ірина
  У статті простежуються шляхи становлення й унормування в українській морфологічній термінології термінів на позначення дієслова, його форм і граматичних категорій протягом визначального періоду в історії розвитку граматичної думки в Україні - XX - поч. XXI cт.
 • Item
  Специфіка конотативних значень на позначення просторових понять в українському політичному дискурсі XX століття
  (2006) Калиновська, Оксана
  У статті зроблено семантичний аналіз просторових понять в українському політичному дискурсі, розглянуто семантичні зміни в структурі ойконімів, спричинені тотальною ідеологізацією українського топонімічного простору в радянський період, подано структурно-семантичні моделі українського ойконімічного простору.
 • Item
  До питання про дефініцію мішаного українсько-російського мовлення
  (2006) Тарасенко, Богдана
  У статті проаналізовано різні тлумачення суржику та розглянуто перспективи лінгвістичного дослідження цього соціолінгвістичного феномена.
 • Item
  Рідна мова та її самовизначення білінгвами
  (2006) Федорчук, Тетяна
  Статтю присвячено проблемі рідної мови та її самовизначенню білінгвами. Виділено функціональний та культурно-ціннісний критерії, за якими мовці визнають рідною ту чи іншу мову, а також схарактеризовано можливі варіанти визнання двомовними особами рідної мови. За результатами анкетування проведено порівняння самовизначення білінгвами рідної мови та мови спілкування їхніх батьків, комунікативної поведінки респондентів та їхньої декларованої рідної мови.
 • Item
  3 історії української правничої термінології: 20-30-ті роки XX століття
  (2006) Трач, Надія
  У статті проаналізовано розвиток української правничої термінології у 20-30 pp. XX ст. Матеріалом для дослідження стали словники правничої термінології та публікації в тодішніх юридичних виданнях. Особливу увагу приділено джерелам формування української правничої термінології. Зроблено спробу оцінки основних термінологічних словників того періоду. Проаналізовано діяльність найважливіших термінологічних правничих комісій. Висвітлено також: використання матеріалів 20-30 pp. сучасними юристами та мовознавцями.
 • Item
  Іншомовна лексика латинського походження в українському епістолярії кінця XIX - початку XX ст. (до проблеми дослідження соціолекту інтелігенції)
  (2006) Черкез, Інна
  У статті розглянуто особливості вживання латинізмів як складової частини інтелігентського соціолекту кінця XLX - початку XX cm. Аналіз епістолярних текстів української інтелігенції засвідчує зміни у лексико-семантичній структурі слів, що зумовлювало втрату терміно логічної специфіки. Детермінологізація латинізмів відображає особливості їх уживання в українській літературній мові того часу, й зокрема - взаємодію східноукраїнської та західно української мовно-літературної практики.
 • Item
  Лексика перекладів Миколи Лукаша в одинадцятитомному "Словнику української мови"
  (2006) Федунович-Швед, Оксана
  Микола Лукаш своєю перекладацькою творчістю зробив надзвичайний внесок в українську культуру і розвиток літературної мови. Мета статті - показати, як лексика перекладів М. Лукаша представлена в одинадцятитомному «Словнику української мови».
 • Item
  До індивідуальної характеристики перекладачів Євангелія у залученні лексичних джерел української мови (Пилип Морачевський, Пантелеймон Куліш, Іван Огієнко)
  (2006) Мороз, Тетяна; Ткач, Людмила
  У статті висвітлено індивідуальні підходи ТІ. Морачевського, П. Куліша та І. Огієнка в залученні лексичних джерел української мови в перекладах Євангелія від Матвія. Зіставлення тих самих контекстів з Євангелія дозволяє порівняти їх щодо збіжності /розбіжності вико ристання у них синонімічних слів, схарактеризувати особливості їх значення та стилістичну функцію. Дослідження виявило, що ТІ. Морачевський та П. Куліш більш послідовні у вживанні церковнослов'янізмів, що відповідає традиції староукраїнської мови. І. Огієнко зазвичай уникає таких слів і надає перевагу лііжстильовій лексиці. Збіжні явища слововживання у всіх трьох перекладачів стосуються лише кількох церковнослов'янізмів (уста, утроба, погибель, лука вий, нагий, блаженний).
 • Item
  Словники іншомовних слів у контексті української лексикографії кінця XIX - початку XX століття
  (2006) Гориславець, Катерина
  У статті простежено зародження українських лексикографічних традицій в укладанні словників іншомовних слів. Матеріалом дослідження стали словники, видані протягом 1895— 1924 pp. в Україні. Увагу зосереджено на проблемах добору реєстрових одиниць, використання правописних норм в адаптації запозичених лексем, структури словника та словникової статті тощо. Проведене дослідження дає змогу з'ясувати особливості еволюції лексикографічних праць даного типу й окреслити їхні вади та переваги
 • Item
  Південно-західні впливи у текстах письменників підросійської України кін. XIX - поч. XX ст.
  (2006) Дзюбишина-Мельник, Наталія
  На великому фактичному матеріалі: лексиці творів письменників Західної та Східної України кін. XIX - поч. XX ст., на текстах фольклорних збірок, а також: словниках цього періоду досліджено процеси вироблення спільного лексичного фонду літературної мови в результаті запозичень лексем з одного зонального варіанта мови в інший. Запропоновано критерії від межування власне галицизмів від позірних галицизмів. Виявлено явища впливу південно-західного діалекту на східний варіант літературної мови в межах художнього стилю.