048: Філологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Кант: мислитель, естетик, мораліст (матеріали до лекції)
  (2005) Шалагінов, Борис
  У статті розглянуто основні аспекти гносеологічного, естетичного й етичного вчення І. Канта відповідно до програми магістерського курсу "Німецький романтизм".
 • Item
  Герой та його двійник у романах Чака Палагнюка (Паланіка) "Бійцівський клуб" та "Невидимі потвори"
  (2005) Стефанова, Нонна
  Дослідження розглядає творчість американського письменника українського походження Чака Палагнюка (Паланіка) в аспекті теоріїдвійнщтва. Аналізуються структурні схеми і системи образів двох найперших романів автора: «Невидимі потвори» і «Бійцівський клуб», визначається роль двійника у цих романах. За теоретичне підґрунтя слугують концепції двійнщтва М. Бахтіна, М. Ямпольсь- кого та інших авторів, а також: теоретичні узагальнення самого Чака Палагнюка (Паланіка).
 • Item
  Комплекс функціональних характеристик образу Улюбленої у романі Тоні Моррісон "Улюблена"
  (2005) Білоножко, Л.
  У цій статті аналізується спектр функціональних характеристик образу Улюбленої в однойменному романі Тоні Моррісон. Зокрема йдеться про міфологічний, психоаналітичний естетичний та художній аспекти природи цього образу, які в комплексі визначають його роль у представленні, реалізації та розв 'язанні проблеми минулого в романі. Адже в «Улюбленій» поняття минулого уні- версалізується, виходить за межі історичного чи навіть екзистенційного розуміння, стаючи одиницею естетичного споглядання. Відіграючи роль структурного центра романного багатоголосся, Улюблена є відправною точкою численних конкретизацій у феноменологічному аналізі текстової тканини твору.
 • Item
  24 години Івана Величковського: функція числа у бароковій традиції
  (2005) Яровенко, А.
  У статті розглянуто питання функціонування числа у поетичній цілісності твору на різних текстових рівнях. Метою праці є перегляд творчих надбань Івана Величковського під кутом зору аритмологічної естетики з урахуванням культурного контексту та джерельного базису — Біблії.
 • Item
  Сюрреалістичні аспекти поетичного світу Олега Лишеги
  (2005) Свято, Роксолана
  У статті зроблено спробу дослідити стилістичні особливості поезії Олега Лишеги. Окрему увагу приділено сюрреал істинності образної системи автора, розглянуто та проаналізовано її специфіку Творчість Лишеги поставлено в контекст світоглядних шукань автора. Висловлено також припущення про ірраціональний характер цих шукань.
 • Item
  Місячна тріада в міфопоетиці драми Лесі Українки "Лісова пісня"
  (2005) Плітка, В.
  Студію присвячено проблемам міфопоетики драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня», в ній розглянуто питання, яке досі лишалося поза увагою інтерпретаторів драми - образ богині Гекати та Місячна тріада, що інтегрують взаємозв'язок основних складників твору в єдине художнє ціле. Три фази місяця (молодий, повний і щербатий) та три фази соціуму (незаймана дівчина, жінка в шлюбному віці та стара) - ця тріада Місячної богині представлена в контексті драми «Лісова пісня» образами Мавки, Килини і Матері Лукаша, вони ілюструють три міфологічні пори року (природа): весна, літо, зима. У процесі розгортання драматичної дії через символічний код авторка показує, як Мавка проходить усі три стадії вертикальної трансформації богині: верхній світ, земний і підземний. Перебіг природних процесів інтегрується в драмі через три дії, кожна з яких асоціюється з новою фазою-іпостассю Місячної богині й трелюється шлюбними стосунками із Сонцем-Лукашем.
 • Item
  Схід у поезії Володимира Цибулька
  (2005) Нарчинська, Т.
  У статті досліджено елементи культури Сходу в творах Володимира Цибулька, українського поета, стиль якого сформувався в 1990-х роках. Авторські інтерпретації Сходу є особливим способом примусити читача оцінювати конфлікти сучасної української культури. Проаналізовано основні східні мотиви у творчості В. Цибулька.
 • Item
  Естетизм (уривок зі студії "Стильові течії української поезії другої половини ХХ столітя")
  (2005) Моренець, Володимир
  У статті висвітлюється естетизм як стильова течія в українській поезії другої половини XX cm. Окреслено конститутивні риси цього філософсько-естетичного явища європейської літератури, доводиться факт його виразного оприявлення в українському письменстві означеного часу.
 • Item
  Міфологема космічної ієрогамії в поезії вісімдесятників
  (2005) Борисюк, Ірина
  Статтю присвячено проблемі актуалізації міфоритуальних форм у поезії вісімдесятників. Зокрема розглянуто структуротворчу роль міфологеми космічної ієрогамії у поетичному тексті. Підкреслено, що в ліриці вісімдесятників актуалізуються архаїчні уявлення про ерос як про універсальний космотворчий принцип, а еротичне єднання осмислюється як ритуальний акт, що сполучає небесне й земне.
 • Item
  Поетика ліричного циклу Б.-І. Антонича
  (2005) Якубчак, Н.
  У студії на прикладі поетичного доробку Б.-І. Антонича розглянуто тенденцію до циклізації як особливого способу зображення світу, у контексті поетики європейського модернізму. На думку дослідниці, ліричний цикл — це не лише специфічний вид контексту, а й особлива, форма творчості, тип цілісності, що відрізняється від звичайної добірки віршів і є сформованою автором послідовністю текстів. Для Б.-І. Антонича циклізація стає однією з генологічних домінант його творчості.
 • Item
  Відчуження як теоретично-літературна категорія
  (2005) Стадницька, Т.
  У статті висвітлено категорію відчуження у літературознавчому дискурсі; описано методологічні принципи витворення теоретико-літературної категорії із поняття «відчуження»; акцентовано увагу на складниках ситуації алієнаціїу художньому тексті; визначено рівні художньої структури, на яких, власне, відбувається відчуження.
 • Item
  Художня парадигматика українського рококо і європейський контекст
  (2005) Лімборський, Ігор
  У статті розглянуто складні процеси зародження художніх принципів стилю рококо в українській художній свідомості XVIII - першої половини XIX ст., проаналізовано специфіку українського рококо на тлі інших європейських літератур, визначено його провідні естетичні складники та засоби відображення світу та людини в різних жанрових модифікаціях і художніх формах.
 • Item
  Формалізм у концепціях київських неокласиків
  (2005) Агеєва, Віра
  У статті досліджено процес становлення й функціонування формалізму в українській літературно-критичній думці 1920-1930-х років. Доводиться, що формалізм київських неокласиків був швидше однією із складових, ніж: цілісною методологією чи світоглядом.