Місячна тріада в міфопоетиці драми Лесі Українки "Лісова пісня"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Плітка, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Студію присвячено проблемам міфопоетики драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня», в ній розглянуто питання, яке досі лишалося поза увагою інтерпретаторів драми - образ богині Гекати та Місячна тріада, що інтегрують взаємозв'язок основних складників твору в єдине художнє ціле. Три фази місяця (молодий, повний і щербатий) та три фази соціуму (незаймана дівчина, жінка в шлюбному віці та стара) - ця тріада Місячної богині представлена в контексті драми «Лісова пісня» образами Мавки, Килини і Матері Лукаша, вони ілюструють три міфологічні пори року (природа): весна, літо, зима. У процесі розгортання драматичної дії через символічний код авторка показує, як Мавка проходить усі три стадії вертикальної трансформації богині: верхній світ, земний і підземний. Перебіг природних процесів інтегрується в драмі через три дії, кожна з яких асоціюється з новою фазою-іпостассю Місячної богині й трелюється шлюбними стосунками із Сонцем-Лукашем.
Description
This study is dedicated to the problem of mythopoetics in Lesia Ukrainka's fairy-drama Lisova Pisnia. It examines a question which has hitherto remained outside of the attention of the drama 's researchers - the image of the goddess Hecate and the Lunar Triadę, which combine the interrelationship of the work 's components into one aesthetic whole. Three lunar phases (new, full, third-phase) and three social phases (a virgin, a married woman, an old woman) - represent the triadę of the Lunar goddess represented in the context of Lisova Pisnia through the images ofMavka, Kylyna, and Lukash 's mother. They illustrate the three mythological periods of the year (nature): spring, summer, winter. The process of the revelation of dramatic action through symbolic code shows how Mavka passes through all three stages of the vertical transformation of the goddess: the outer world, the earthly, and the subterranean. The cycle of natural processes integrates in the drama throughout three acts, each of which is associated with a new phase-hypostatis of the Lunar goddess, and correlates with marrital relations with the sun-Lukash.
Keywords
міфопоетика, драма-феєрія, Леся Українка, «Лісова пісня», богиня Геката, Місячна тріада, Мавка, драматична дія, вертикальна трансформація богині, наукові розвідки, mythopoetics, Lesia Ukrainka, fairy-drama Lisova Pisnia, the Lunar Triadę
Citation
Плітка В. В. Місячна тріада в міфопоетиці драми Лесі Українки "Лісова пісня" / В. В. Плітка // Наукові записки НаУКМА : Філологічні науки. - 2005. - Т. 48. - С. 50-56.