091 Біологія

Permanent URI for this collection

Освітня програма: "Біологія та біотехнологія"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 16
 • Item
  Механізми дії натрієвої солі калікс[4]арен-тетраметилен бісфосфонової кислоти C-145 in vitro та in vivo
  (2020) Баня, Марія; Чернишенко, В.; Шпильчин, В.
  Досліджено механізми дії настрієвої солі калікс[4]арен-тетраметилен бісфосфонової кислоти С-145 на полімеризацію фібрину in vitro та in vivo. Проведено ряд коагуляційних тестів, на підставі яких було обрано калікс[4]арен С-145 як сполуку, що має найкращі антиполімеризаційні властивості. Показано, що вплив калікс[4]арен С-145 на процес інгібування утворення фібринового згустку має пряму залежність від його конценцентрації в плазмі крові. Показано корегувальний вплив сполуки на товщину стінок судин та на агрегаційнц здатність тромбоцитів при розвитку атеросклеротичного захворювання у моделі in vivo. Внаслідок проведеного дослідження було доведено антитромботичну та антиатерогенну дію калікс[4]арен С-145, створено експерментальну модель атеросклерозу та продемонстровано ефективність С-145у лікуванні даного захворювання, що поглиблює снуючі уявлення про функціональні властивості калікс[4]аренів та дає привід розглядати їх у якості молекулярної платформи для створення терапевтичних препаратів проти атеросклерозу та атеротромбозу. Матеріал відкликаний депозитором з метою збереження комерційної таємниці.
 • Item
  Визначення активності p70s6kв клітинах крові хворих на цукровий діабет 2 типу
  (2020) Білецька, Аліна; Пушкарьов, В.В.; Антонюк, М.З.
  P13K/mTOR/p70S6k сигнальний шлях контролює низку важливих клітинних процесів, зокрема синтез білків та ліпідів, клітинний ріст, виживання, проліферацію та міграцію. Тому порушення регуляції mTOR/p70S6k призводить до виникнення таких важких захворювань, як рак, ожиріння і цукровий діабет 2 типу з ускладненями. У роботі наведені результати визначення активності p70Sk у моноклуклеарних клітинах хворих діабет методом імуноферметного аналізу. Показано, що у клітинах крові хворих на цукровий діабет фосфорилювання p70S6k (Thr-389) зростає майже в три рази, що свідчить про активацію кінази, яка відіграє важливу роль у формуванні інсулінорезистентності.
 • Item
  Характеристика рівня перекисного окиснення ліпідів у штамів Cladosporium cladosporioides з радіотропізмом
  (2020) Боковенко, Лариса; Тугай Т.І.; Фуртат І.М.
  Кваліфікаційна робота присвячена вивченню особливостей функціонування окремих ланок прооксидантної системи, зокрема перекисного окиснення ліпідів штамів Cladosporiumcladosporioides4061 та 4 за впливу хронічного опромінення. Встановлено, що дослідному штаму C. cladosporioides 4 притаманний феномен позитивного радіотропізму. Вивчено вплив хронічного опромінення у малих дозах на рівень дієнових кон’югатів та малонового диальдегіду у гомогенатах штамів C. cladosporioides 4061та 4, отриманих з 7-, 14- і 21-добових культур. Встановлено, що у штамів C. cladosporioides вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів змінювався протягом фаз розвитку культури та за впливу хронічного опромінення. Показано, що за хронічного опромінення рівень дієнових кон’югатів у штаму C. cladosporioides 4, порівняно з показниками, отриманими до опромінення зменшився втричі. Натомість рівень МДА у C. cladosporioides 4 в 1,4 рази зменшився після опромінення лише наприкінці стаціонарної фази розвитку, це може свідчити про реалізацію адаптивних можливостей цього штаму.
 • Item
  Філогенетичний аналіз роду Gentiana за поліморфізмом генів рДНК
  (2020) Братчик, Богдана; Андрєєв, Ігор; Антонюк, Максим
  Метою роботи було отримання клонованих послідовностей міжгенного спейсера 5S рДНК видів роду Gentiana, а також уточнення філогенетичних зв’язків між представниками роду Gentiana за поліморфізмом цієї послідовності а також послідовностями внутрішнього транскрибованого спейсеру 2 та гену 5.8S рРНК. Отримано клоновані послідовності міжгенного спейсера 5S рДНК трьох видів роду Gentiana. Філогенетичний аналіз 7 видів 4 різних секцій роду Gentiana показав, що за поліморфізмом послідовностей МГС 5S рДНК, ВТС2 та гену 5.8S рРНК види розділяються на групи відповідно до їх ботанічної класифікації. За результатами аналізу послідовностей рДНК, G.asclepiadea і G.lutea, які багатьма дослідниками відносяться до різних секцій (Pneumonanthe і Gentiana, відповідно), виявились спорідненими. Показано, що для ДНК-автентифікації видів секції Pneumonanthe використання послідовності гену 5.8S рРНК є недоцільним та неефективним. Продемонстровано, що незважаючи на розташування у різних кластерах рДНК, МГС 5S рДНК та ген 5.8S рРНК досліджених видів роду Gentiana дають подібні результати філогенетичних порівнянь.
 • Item
  Одержання та характеристика ліпополісахариду штаму Pseudomonas mandelii U1
  (2020) Герман, Анастасія; Броварська, О.С.; Фуртат, І.М.
  Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню ліпополісахариду штаму Pseudomonas mandelii U1 антарктичного походження, який виділено д.т.н. Таширевим А.Б. зі зразків моху на о. Галіндез. У роботі було одержано і охарактеризовано хімічний склад та імунобіологічні властивості ЛПС цього штаму. На підставі проведеного аналізу встановлено кількісний склад вуглеводів та 2-кето-3-дезоксиоктонової кислоти в отриманих препаратах. Показано, що у жирнокислотномускладі ЛПС наявні: додеканова, 2-гідроксидодеканова, 3-гідроксидодеканова, гексадеканова, ізо-гексадеканова та ізо-гептадекановакислоти. При аналізі моносахаридного складу в препаратах ЛПС штаму P.mandelii U1виявлено рамнозу, рибозу, арабінозу, галактозу, глюкозу. Ще два вуглеводи ідентифікувати не вдалося, оскільки у застосованому стандарті були відсутні відповідні цукри. Встановлено, що препарати ЛПС-1 та ЛПС-ф були апірогенними, натомість препарат ЛПС-2 характеризувався пірогенністю. За допомогою отриманої імунної сироватки в препаратах ЛПС 3, 5 та 6 було виявлено два антигени, які очевидно можуть бути О-специфічними антигенами різної будови.