091 Біологія

Permanent URI for this collection

Освітня програма: "Біологія та біотехнологія"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Механізми дії натрієвої солі калікс[4]арен-тетраметилен бісфосфонової кислоти C-145 in vitro та in vivo
  (2020) Баня, Марія; Чернишенко, В.; Шпильчин, Віталій
  Досліджено механізми дії настрієвої солі калікс[4]арен-тетраметилен бісфосфонової кислоти С-145 на полімеризацію фібрину in vitro та in vivo. Проведено ряд коагуляційних тестів, на підставі яких було обрано калікс[4]арен С-145 як сполуку, що має найкращі антиполімеризаційні властивості. Показано, що вплив калікс[4]арен С-145 на процес інгібування утворення фібринового згустку має пряму залежність від його конценцентрації в плазмі крові. Показано корегувальний вплив сполуки на товщину стінок судин та на агрегаційнц здатність тромбоцитів при розвитку атеросклеротичного захворювання у моделі in vivo. Внаслідок проведеного дослідження було доведено антитромботичну та антиатерогенну дію калікс[4]арен С-145, створено експерментальну модель атеросклерозу та продемонстровано ефективність С-145у лікуванні даного захворювання, що поглиблює снуючі уявлення про функціональні властивості калікс[4]аренів та дає привід розглядати їх у якості молекулярної платформи для створення терапевтичних препаратів проти атеросклерозу та атеротромбозу. Матеріал відкликаний депозитором з метою збереження комерційної таємниці.
 • Item
  Визначення активності p70s6kв клітинах крові хворих на цукровий діабет 2 типу
  (2020) Білецька, Аліна; Пушкарьов, В.; Антонюк, Максим
  P13K/mTOR/p70S6k сигнальний шлях контролює низку важливих клітинних процесів, зокрема синтез білків та ліпідів, клітинний ріст, виживання, проліферацію та міграцію. Тому порушення регуляції mTOR/p70S6k призводить до виникнення таких важких захворювань, як рак, ожиріння і цукровий діабет 2 типу з ускладненями. У роботі наведені результати визначення активності p70Sk у моноклуклеарних клітинах хворих діабет методом імуноферметного аналізу. Показано, що у клітинах крові хворих на цукровий діабет фосфорилювання p70S6k (Thr-389) зростає майже в три рази, що свідчить про активацію кінази, яка відіграє важливу роль у формуванні інсулінорезистентності.
 • Item
  Характеристика рівня перекисного окиснення ліпідів у штамів Cladosporium cladosporioides з радіотропізмом
  (2020) Боковенко, Лариса; Тугай Тетяна; Фуртат Ірина
  Кваліфікаційна робота присвячена вивченню особливостей функціонування окремих ланок прооксидантної системи, зокрема перекисного окиснення ліпідів штамів Cladosporiumcladosporioides4061 та 4 за впливу хронічного опромінення. Встановлено, що дослідному штаму C. cladosporioides 4 притаманний феномен позитивного радіотропізму. Вивчено вплив хронічного опромінення у малих дозах на рівень дієнових кон’югатів та малонового диальдегіду у гомогенатах штамів C. cladosporioides 4061та 4, отриманих з 7-, 14- і 21-добових культур. Встановлено, що у штамів C. cladosporioides вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів змінювався протягом фаз розвитку культури та за впливу хронічного опромінення. Показано, що за хронічного опромінення рівень дієнових кон’югатів у штаму C. cladosporioides 4, порівняно з показниками, отриманими до опромінення зменшився втричі. Натомість рівень МДА у C. cladosporioides 4 в 1,4 рази зменшився після опромінення лише наприкінці стаціонарної фази розвитку, це може свідчити про реалізацію адаптивних можливостей цього штаму.
 • Item
  Філогенетичний аналіз роду Gentiana за поліморфізмом генів рДНК
  (2020) Братчик, Богдана; Андрєєв, Ігор; Антонюк, Максим
  Метою роботи було отримання клонованих послідовностей міжгенного спейсера 5S рДНК видів роду Gentiana, а також уточнення філогенетичних зв’язків між представниками роду Gentiana за поліморфізмом цієї послідовності а також послідовностями внутрішнього транскрибованого спейсеру 2 та гену 5.8S рРНК. Отримано клоновані послідовності міжгенного спейсера 5S рДНК трьох видів роду Gentiana. Філогенетичний аналіз 7 видів 4 різних секцій роду Gentiana показав, що за поліморфізмом послідовностей МГС 5S рДНК, ВТС2 та гену 5.8S рРНК види розділяються на групи відповідно до їх ботанічної класифікації. За результатами аналізу послідовностей рДНК, G.asclepiadea і G.lutea, які багатьма дослідниками відносяться до різних секцій (Pneumonanthe і Gentiana, відповідно), виявились спорідненими. Показано, що для ДНК-автентифікації видів секції Pneumonanthe використання послідовності гену 5.8S рРНК є недоцільним та неефективним. Продемонстровано, що незважаючи на розташування у різних кластерах рДНК, МГС 5S рДНК та ген 5.8S рРНК досліджених видів роду Gentiana дають подібні результати філогенетичних порівнянь.
 • Item
  Одержання та характеристика ліпополісахариду штаму Pseudomonas mandelii U1
  (2020) Герман, Анастасія; Броварська, Оксана; Фуртат, Ірина
  Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню ліпополісахариду штаму Pseudomonas mandelii U1 антарктичного походження, який виділено д.т.н. Таширевим А.Б. зі зразків моху на о. Галіндез. У роботі було одержано і охарактеризовано хімічний склад та імунобіологічні властивості ЛПС цього штаму. На підставі проведеного аналізу встановлено кількісний склад вуглеводів та 2-кето-3-дезоксиоктонової кислоти в отриманих препаратах. Показано, що у жирнокислотномускладі ЛПС наявні: додеканова, 2-гідроксидодеканова, 3-гідроксидодеканова, гексадеканова, ізо-гексадеканова та ізо-гептадекановакислоти. При аналізі моносахаридного складу в препаратах ЛПС штаму P.mandelii U1виявлено рамнозу, рибозу, арабінозу, галактозу, глюкозу. Ще два вуглеводи ідентифікувати не вдалося, оскільки у застосованому стандарті були відсутні відповідні цукри. Встановлено, що препарати ЛПС-1 та ЛПС-ф були апірогенними, натомість препарат ЛПС-2 характеризувався пірогенністю. За допомогою отриманої імунної сироватки в препаратах ЛПС 3, 5 та 6 було виявлено два антигени, які очевидно можуть бути О-специфічними антигенами різної будови.
 • Item
  Вплив модуляторів сігма-рецепторів на потенціал плазматичної мембрани та ацидифікацію синаптичних везикул нервових терміналей кори головного мозку щурів
  (2020) Грицаєнко, Валерія; Позднякова, Наталія; Єфіменко, Тетяна
  Досліджено вплив таких антагоністів сігма-1 рецепторів, як BD-1047та NE-100, на потенціал плазматичної мембрани та ацидифікацію синаптичних везикул нервових терміналейкори головного мозку щурів. Проведено виділення нервових терміналей кори головного мозку білих щурів-самців лінії Wistarза методом Котмана та визначено концентрацію білка у отриманій суспензії синаптосом за методом Лоурі у модифікації Ларсона. Синаптосоми слугували ефективною моделлю для оцінки впливу антагоністів на потенціал плазматичної мембрани за участі флуоресцентного потенціал-чутливого зонду родаміну 6G та ацидифікацію синаптичних везикул за участі флуоресцентного pH-чутливого зонду акридинового оранжевого. Показано, що ці антагоністи у концентрації 50 та 100 мкМ призводять до незначного зростання сигналу родаміну 6G та значного зниження сигналу акридинового оранжевого. Доведено, що антагоністи сігма-1 рецепторів–BD-1047та NE-100,дозо-залежно викликають деполяризацію плазматичної мембрани та зниження ацидифікації синаптичних везикул нервових терміналей кори головного мозку щурів. Таким чином, ці сполуки забезпечують вивільнення нейромедіатора з синаптичних везикул шляхом їх злиття з плазматичною мембраною. Однак, разом з тим, вони призводять до зниження транспортер-опосередкованого накопичення нейромедіатору післяйого вивільнення до синаптичної щілини. Це є однією з причин подальшого зниження вивільнення нейромедіатору шляхом екзоцитозу.
 • Item
  Мікроклональне розмноження та фіторемедіаційні властивості деяких представників родини Convolvulaceae
  (2020) Іваненко, Ірина; Листван, Катерина; Пасічник, Тетяна
  У роботі наведено результати підбору умов для мікроклонального розмноження деяких видів родини Convolvulaceae, а також досліджено їх фіторемедіаційні властивості. У ході підбору умов для ефективногорозмноженняConvolvulus farinosusта Convolvulus сneorumбуло з’ясовано, що наявність та концентрація у живильному середовищі бензиламінопурину не впливає на ефективність їх мікроклонального розмноження. Встановлено, що солі нікелю і хрому при недовготриваломутерміні культивування не чинять негативного впливуна ріст рослин іпомеїтриколірної сорту Пурпурна зірка.Також з’ясовано, що рослиниIpomoeatricolorсорту Пурпурназіркає гіперакумуляторамихрому(VI) та нікелю(II), оскільки накопичують зазначені важкі метали у більших кількостях, ніж встановлені300 мкг/гдля хрому та 1000 мкг/г для нікелю.
 • Item
  Рівень Hsp60 у тканинах пародонту щурів: вплив ін’єкцій гіалуронової кислоти
  (2020) Кривуля, Анастасія; Яковенко, Л.; Шпильчин, Віталій
  У роботі представлені результати визначення рівня стресового білку Hsp60 у тканинах пародонту щурів до та після курсу лікування ін’єкціями гіалуронової кислоти. На основі результатів Вестерн-блотингу та їх кількісної денситометрії встановлено, що статистично достовірної різниці між рівнями Hsp60 у тотальних лізатах пародонту інтактних щурів та з пародонтитом не має. Натомість, групи, які проходили курс ін’єкцій гіалуронової кислоти демонструють знижений рівень Hsp60, ніж до лікування. Отримані результати свідчать про потенційний зв'язок між рівнями Hsp60 та застосуванням ін’єкцій гіалурону із лікувальною метою.
 • Item
  Отримання культур in vitro різних видів роду Rumex та дослідження вмісту в них біологічно активних речовин
  (2020) Мамій, Олександра; Листван, Катерина; Пасічник, Тетяна
  У представленій роботі наведені результати підбору оптимального фітогормонального складу живильного середовища для отримання калусних культур видів роду Rumex і визначення загального вмісту фенольних сполук і флавоноїдів у надземних частинах асептичних рослин роду Rumex. Встановлено, що ефективне калусоутворення видів Rumex japonicus, Rumex alpestris, Rumex palustris, Rumex hydrolapathum відбувається на живильному середовищі Мурасіге – Скуга з додаванням бензиламінопурину і 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти у співвідношеннях 1:1, 2:1 або 4:1. З’ясовано, що на контрольному середовищі Мурасіге – Скуга калусогенез досліджених видів не відбувається, а з додаванням лише одного з двох фітогормонів у живильне середовище калусогенез є неефективним. Також з’ясовано, що серед досліджених видів вміст фенольних сполук і флавоноїдів є найвищим у видів Rumex euxinus і Rumex alpestris, а найнижчим – у виду R. acetosa.
 • Item
  Агрегаційні властивості нанокомпозитного комплексу протипухлинного цитокіна Р43
  (2020) Масич, Марина; Корнелюк, Олександр; Мартиненко, Вікторія
  Протеїн р43 – це компонент високомолекулярного комплексу аміноацил-тРНК-синтетаз вищих еукаріотів, що має власні протизапальні, антиангіогенні та хемоатрактантні функції, а також є попередником протипухлинного цитокіну EMAP II. З метою підвищення стабільності білка р43 для фундаментальних та фармакологічних досліджень, було отримано рекомбінантний білок та на його основі створено нанокомпозитний комплекс з декстраном 70 у якості стабілізувального агента. Визначено вплив ліганду на агрегаційний потенціал за допомогою методу динамічного розсіяння світла. Результати показали, що використання декстрану 70 підвищує стійкість до агрегації з підвищенням температури. За допомогою біоінформатичного аналізу проведено передбачення вторинної структури білка р43. Під час аналізу визначено, що неструктуровані ділянки є місцем зв’язування зі стабілізувальним лігандом. Отже, дипломна робота пропонує підтверджену стратегію для стабілізації білка р43 та подальший шлях досліджень.
 • Item
  Верифікація інтрогресивних ліній та гібридів F1 пшениці з застосуванням генів Gli
  (2020) Міщенко, Андрій; Єфіменко, Тетяна; Антонюк, Максим
  Метою представленої роботи є: верифікувати одноманітність гібридів F1, отриманих від схрещування сортів з лініями м’якої пшениці; у разі неоднорідності гібридів – ідентифікувати внутрішньогенераційні поліморфізми; проаналізувати компоненти електрофоретичних спектрів гібридів на відповідність спектрам батьківських організмів; у разі наявності, виділити поліморфізми, що не відповідають жодній з батьківських особин. У представленій роботі досліджувалися гібриди F1, отримані від схрещування сортів м’якої пшениці з інтрогресивними лініями. Однорідність визначали за допомогою проеведення гель-електрофорезу в поліакриламідному гелі, гліадинів, білків групи глютенів, що володіють низкою властивостей, які роблять їх зручними молекулярними маркерами.
 • Item
  Топографія зубів замка деяких груп двостулкових молюсків (Mollusca: Bivalvia) та її порушення в онтогенезі
  (2020) Осіпова, Діана; Аністратенко, В.; Антонюк, Максим
  Досліджено явище інверсії структур замка у деяких груп двостулкових молюсків, при якому зуби замка, які в нормі розташовані в правій стулці, знаходяться в лівій та навпаки. Проведено аналіз колекційних матеріалів відділу фауни та систематики безхребетних Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, а також Національного науково-природничого музею НАН України. В проаналізований матеріал також входили власні збори молюсків з території України. Обрахована частота інверсій в межах родин Astartidae, Carditidae, Sphaeriidae та Unionidae. Було створено схеми можливих інверсій для родин Cardiidae, Carditidae, Mactridae, Lasaeidae, Lucinidae, Plicatulidae, Trigoniidae та Veneridae. Внаслідок проведеного дослідження доведено ефективність застосування класифікації інверсій замка, що була запропонована В.В. Аністратенком, а також встановлено її перспективність та універсальність для опису інверсій та їх класифікації у представників різних родин двостулкових. Таким чином було розширено коло таксонів класу Bivalvia, для яких адаптовано класифікацію інверсій. Запропоновані напрямки подальших генетичних досліджень особин з інвертованими черепашками, що надасть можливість визначити спадкові механізми, які забезпечують транспозицію елементів замка.
 • Item
  Циркулюючі некодуючі РНК як маркери пухлин сечостатевої системи
  (2020) Савицький, Андрій; Кашуба, Володимир ; Єфіменко, Тетяна
  Досліджені мішені та проміжні агенти опосередкованого впливу довгих некодуючих РНК PANDAR та ВС200 на розвиток пухлин сечостатевої системи. Були передбачені усі описані мікро РНК, що здатні зв'язуватись довгими некодуючими РНК інтересу. З них було відібрано мікро РНК, що мають найбільшу імовірність, та ті взаємодія яких з довгими некодуючими РНК інтересу вже доведена. З них було відібрано мікро РНК, роль яких у розвитку пухлин сечостатевої системи на сьогодні доведено. Для інших мікро РНК роль у цих процесах передбачалась доступними біоінформатичними алгоритмами. Попредньо формувалась база генів експресія яких збільшується в випадках пухлиноутворення в органах сечостатевої системи. З дослідженних мікро РНК визначали ті кількість яких падає при пухлино утворенні. Було змодельовано усі можливі взаємодії попердньо визначених мікро РНК та онкогенів. В результаті проведення цієї роботи ми визначили гени мішені опосередкованого впливу довгих некодуючих РНК та мікро РНК, що можуть слугувати тандемними біомаркерами для довгих некодуючих РНК при діагностиці та типуванні пухлин.
 • Item
  Визначення рівня експресії гена gfpу рослинах виду Nicotiana rustica
  (2020) Сайчук, Анастасія; Симоненко, Юрій; Шпильчин, Віталій
  Досліджено ефективність функціонування векторних конструкцій, що містили репортерний ген gfp. Проведено спектрофуориметричне вимірювання інтенсивності флуоресценції білка GFPу листкових пластинах махорки Nicotianarustica. Показано залежність рівня експресії гена gfpвід ряду умов: фізіологічного стану листка та рослини, часу, концентрації агробактеріальної суспензії та наявності у векторній конструкції допоміжних елементів, наприклад, гена інгібітора посттранскрипційного сайленсингу генів р19.Порівняно махорку N. rusticaз найближчими родичами –N. tabacumта N. benthaiana.Внаслідок проведеного дослідження доведено ефективність застосування інгібітора посттранскрипційного сайленсингу генів р19 та запропоновано використання рослин N. rusticaу експериментах щодо удосконалення векторних конструкцій та як перспективну платформу для виробництва рекомбінантних білків.
 • Item
  Створення бібліотеки гРНК, що задіяні у активації експресії генів кардіогенезу людини CRISPRа системою
  (2020) Скляренко, Юлія; Півень, Оксана; Наваліхіна, Анастасія
  Робота присвячена створенню бібліотеки векторних конструкцій із послідовностями гайдових або одиночних направляючих РНК (онРНК), які слугуватимуть для направлення CRISPRa/dCas9 - VPR системи до цільових ділянок основних генів кардіогенезу людини для подальшої активації їхньої ендогенної експресії.
 • Item
  Отримання злитого білка SPA-b-lactamase та його функціональна характеристика
  (2020) Хитра, Світлана; Кордюм, Віталій; Наваліхіна, Анастасія
  Напрацьовано функціонально активний білок на основі білка А Staphylococcus aureus та β-лактамази з використанням системи експресії E.coli. Індуковано синтез цільового білка в розчинній формі. Білок очищено з використанням іммобілізаційної метал-афінної хроматографії. Показано функціональну спроможність обох частин білка. Внаслідок проведеного дослідження отримано генно-інженерний злитий білок, який можна використовувати в імунологічних тестах для виявлення антитіл та специфічних антигенів.