183: Хімічні науки і технології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Визначення 2-бромоаніліну у вигляді триазену методом верх
  (2016) Мага, Іван
  Встановлено оптимальні умови проведення реакції утворення триазену 2-бромоаніліну з 4-нітрофенілдіазоній катіоном: рН 5,5–7,5; 10–20-кратний надлишок реагенту. Лінійна залежність площі хроматографічного піка від концентрації 2-бромоаніліну спостерігається в межах 20–5000 мкг/дм3. Розроблено методику визначення 2-бромоаніліну в ґрунтах методом ВЕРХ. Методику апробовано на модельних зразках та на реальному об’єкті. Проведено метрологічну обробку результатів.
 • Item
  Особливості утворення комплексів типу «гість–господар» між двошаровими карбоновими нанотрубками та біс(η5-циклопентадієніл)кобальтом
  (2016) Михайленко, О.
  З використанням методів молекулярної механіки ММ+, напівемпіричного квантово-хімічного РМ3 та Monte-Carlo досліджено характер розташування молекул біс(η5-циклопентадієніл)кобальту у двошаровій (5,5)@(10,10) карбоновій нанотрубці (ДКНТ) залежно від концентрації інтеркаляту і температури інтеркалювання. Зі зростанням температури (понад ~490 К) відбувається поступове руйнування утворених зв’язків з екструзією міжтрубного інтеркаляту. Подальше підвищення температури до 650–750 К характеризується зовнішньоповерхневою десорбцією інтеркаляту та врешті-решт стабілізує досліджувану наносистему загалом, зберігаючи лише внутрішньотрубний інтеркалят. Розраховано УФ-спектри (5,5)@(10,10) ДКНТ залежно від концентрації інтеркаляту та визначено константу асоціації системи, яка становить 76,8 л·моль-1.
 • Item
  Tin (IV) oxide and oxo-hydroxide modification and investigation of their properties
  (2016) Samsonenko, M.; Khalameida, S.; Skubiszewska-Zięba, J.
  Чотири серії зразків оксиду та оксигідроксиду олова (IV) було модифіковано за допомогою меха- нохімічної та мікрохвильової обробки. Досліджено фізико-хімічні властивості всіх зразків за допо- могою рентгенофазового аналізу, диференційного термічного аналізу, методів дослідження порува- тої структури, електронної (UV-Vis) спектроскопії. Фотокаталітичні властивості дослідних зраз- ків вивчалися в реакціях фотодеструкції водних розчинів барвників (Cафранін Т, Родамін Б) при опроміненні у видимій області. Дослідження показали, що після проведення механохімічної обробки перших трьох серій зразків в атмосфері повітря питома поверхня знижується, а у воді залишаєть- ся майже незмінною. У результаті мікрохвильової обробки питома поверхня зростає, спостеріга- ється упорядкування кристалічної структури. В усіх випадках формується мезо-макропорувата структура. Усі зразки показали високу фото- каталітичну активність при фотодеструкції Родаміну Б та Сафраніну Т.
 • Item
  Effect of nitrogen doping on the spatial and electronic structure of TiO2 thin films and on the efficiency of water molecules adsorption onto their surfaces
  (2016) Smirnova, O.; Grebenyuk, A.; Linnik, O.; Chorna, N.; Lobanov, V.
  Nitrogen incorporation into the lattice structure of titania films was proved by XPS measurements. Quantum chemical calculations were performed to find out the difference in the adsorption of water molecules onto the pure titania and nitrogen doped titania films. The effect of nitrogen doping on the values of adsorption energy of water molecules on titania species has been found, as well as a decrease in adsorption energy, which can be responsible for promotion of their photocatalytic activity The total energy values of the optimized geometrical structures of different size TiO2 and TiO2(N) cluster models (including 3 to 9 titanium atoms) was calculated by using the density functional theory method (DFT) and the hybrid B3LYP potential with basis set 6-31G(d, p) by means of the software package PC GAMESS (version FireFly 8.1.0 by A. Granovsky).
 • Item
  Effect of adsorption of simple molecules on phase transition in vanadium dioxide
  (2016) Kaurkovska, V.; Grebenyuk, A.; Lobanov, V.
  Вплив адсорбції простих молекул на температуру фазового переходу (T = 338–339 K) дослідже- но з використанням моделей поверхні діоксиду ванадію, співвимірних із цими молекулами. Темпера- турні залежності вільної енергії фаз до та після переходу перетинаються за температур 200–216 К, що відомо для наноструктур діоксиду ванадію. Показано, що використання методу теорії функціоналу густини з гібридним функціоналом B3LYP дає результати, майже ідентичні отриманим ab initio.
 • Item
  Нанокомпозитні матеріали з регульованим вивільненням біоактивних речовин
  (2016) Куколевська, О.; Геращенко, І.; Пахлов, Є.
  У роботі досліджено кінетику вивільнення у водне середовище різних біологічно активних речовин з полімерних матриць на основі полі(2-гідроксіетилметакрилат)у та/або поліуретану. Показано, що введення цих речовин до полімерів разом з нанокремнеземом у більшості випадків призводить до уповільнення процесу вивільнення. Шляхом аналізу ІЧ-спектрів встановлено, що однією з причин затримки вивільнення речовин є фізико-хімічна взаємодія нанокремнезему з полі(2-гідроксіетилметакрилат) ом.
 • Item
  Розробка плівкових матеріалів з декаметоксином на основі поліуретансечовин, які містять у своїй структурі фрагменти кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом
  (2016) Рожнова, Р.; Карпенко, О. С.; Руденчик, Т.; Галатенко, Н.; Кісельова, Т.
  На основі діізоціанатного форполімеру, 1,6-гексаметилендіаміну (ГМДА), кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом (ВП-ВС) синтезовано ряд гідрофільних поліуретансечовин (ПУС), які містять у своєму складі декаметоксин за різного співвідношення ГМДА:ВП-ВС. Встановлено, що ПУС, отримані за співвідношення ГМДА:ВП-ВС як 40:60, мають покращені фізико-механічні властивості, є біосумісними та можуть бути використані як плівкові матеріали для лiкування ран та опiкiв.
 • Item
  Benzoyl peroxide decomposition by nanoporous and nanoscale carbon materials in nonaqueos media
  (2016) Haliarnyk, D.; Bakalinska, O.; Kartel, M.
  Досліджено стабільність розчинів пероксиду бензоїлу в ацетоні, чотирьоххлористому вуглеці, бутанолі, оцтовій кислоті та етилацетаті. Визначено каталітичну активність нанопористих (КАУ і СКН) і нанорозмірних (ВНТ) вуглецевих матеріалів, їх модифікованих форм (кисень- і азотовмісних) та ферменту каталаза шляхом розрахунку констант Міхаеліса за кінетикою розкладання субстрату. Показано, що азотовмісні матеріали проявляють найвищу каталітичну активність у неводному середовищі. Встановлено, що каталітична активність досліджуваних матеріалів зни- жується в такому ряді: N–КАУ > N–ВНТ > N–СКН > СКН > СКНо > КАУo–NH2 > ВНТ > катала- за > ВНТо > КАУ > КАУо. Показано, що активність каталази в неводних середовищах є низькою. Каталітична активність досліджуваних зразків корелює з основністю поверхні і наявністю груп четвертинного азоту в структурі. Доведено, що наявність атомів азоту у вуглецевих матеріалів підвищує їхню каталітичну активність, а атоми кисню знижують каталітичну активність вугле- цевих наноматеріалів.
 • Item
  Вплив аміносилану на особливості формування органосилікатних систем
  (2016) Будзінська, Віра; Слісенко, О.; Бей, І.; Юхименко, Н.
  Синтезовано органосилікатні композити, які містять функціоналізований реагент – аміносилан. Методом ІЧ-спектроскопії та термогравіметрії визначено хімізм формування органосилікатних композитів. Встановлено, що введений аміносилан виступає в ролі «спейсера», хімічно зв’язуючи неорганічну та органічну складові композита. Створені органосилікатні композити характеризуються більш однорідною структурною впорядкованістю, яка визначає високі фізико- механічні властивості кінцевих матеріалів.
 • Item
  Основні експлуатаційні характеристики композитних сорбентів "силікагель/сульфат натрію" та "силікагель/ацетат натрію" для адсорбційних холодильників
  (2016) Коломієць О.; Сухий, К.; Бєляновська, О.; Вакулюк, Поліна; Томіло, В.; Прокопенко, О. М.
  Досліджено кінетику адсорбції парів води композитними сорбентами "силікагель/натрій сульфат" і "силікагель/натрій ацетат", а також сорбційні властивості цих матеріалів. Показано вплив матеріалу на конструктивні параметри адсорбційного холодильника та холодильний коефіцієнт.
 • Item
  Entrapment modification of the polyacrylamide gel with chitosan polymers for the purposes of surface activation for tissue engineering
  (2016) Bilko, Denys; Borodulin, Y.; Antoniuk, N.; Kolesnyk, Iryna; Burban, Anatoliy
  In recent years hydrogels have become attractive targets for development of the controlled release rate substances that are characterized by suitable chemical and physical properties. Recent advances in the tissue engineering and cell therapy technologies have introduced additional value to the biologically compatible hydrogels that could be chemically modified with specific factors, such as cell microenvironment proteins, allowing for shaping and controlled growth of the cells in the 3D formations, suitable for further tissue engineering and cell therapy. This paper reports a mechanism of the entrapment modification of the polyacrylamide based gels with chitosan polymer. Such modification allows for the further covalent crosslinking of the protein-based growth factors and other extracellular matrix proteins that fully support proliferation and maintenance of the adhesion dependent and adhesion independent cells, including hematopoietic and mesenchymal stem cells.
 • Item
  Механохімічнa активація та фотокаталітична активність оксидної цинк-молібденової композиції
  (2016) Сачук, О.; Зажигалов, Валерій; Кобулей, О.
  Досліджено вплив механохімічної обробки (протягом 2, 4 і 8 годин в атмосфері повітря) на властивості оксидної цинк-молібденової композиції Zn/Mо = 25 : 75. Показано утворення нанорозмірних частинок вихідних реагентів та зміну їхньої структури в процесі МХО, що полегшує утворення нової сполуки – фази молібдату цинку. Кристалізація цієї фази при подальшій термообробці веде до утворення складної композиції нанодисперсних оксидів цинку і молібдену та молібдату цинку, яка виявляє високу активність (вищу, ніж у традиційного фотокаталізатора ТіО2) у фотокаталітичному розкладі барвника сафраніну Т у воді.
 • Item
  Нові амінокислоти з сульфоновим фрагментом як будівельні блоки для твердофазного пептидного синтезу
  (2016) Михальонок, Я.; Придьма, С.; Жалніна, Галина; Момот, Л.; Бурбан, Анатолій
  Синтезовано нову амінокислоту з сульфоновим фрагментом – 2-аміно-2-(1,1-діоксо-1λ6-тіолан-3-іл)-оцтову кислоту на основі тетрагідротіофен-3-ону з використанням методу Бюхерера та амінуванням основи Шиффа. Розроблену методику успішно застосовано для одержання 2-аміно-3-метансульфонілпропанової кислоти з цистеїну. Структури та чистоту нових синтезованих сульфоамінокислот встановлено за допомогою 1Н ЯМР спектроскопії та хромато-мас-спектрометрії. Одержані амінокислоти з циклічним сульфонвмісним фрагментом є перспективними для використання як будівельні блоки у твердофазному пептидному синтезі, що відкриває шлях до розширення хімічних та фармакологічних властивостей нових сполук.
 • Item
  Catalase-like activity of carbon nanotubes supported nanoceria
  (2016) Bortnyk, N.; Brichka, A.; Bakalinska, O.; Brichka, S.; Kartel, M.
  Ряд нанокомпозитів вуглецеві нанотрубки – CeO2 із різним вмістом нанооксиду церію було синтезовано реакцією осадження нітрату церію у водних розчинах без стабілізатора за кімнатної температури. Кількість нанесеного оксиду церію в нанокомпозиті варіюється в межах від 0,66 до 15,29 %. Каталазоподібну активність нанорозмірного оксиду церію, вихідних вуглецевих нанотрубок та їхніх нанокомпозитів було досліджено в реакції розкладання пероксиду водню за рН 8–11. Більшість синтезованих нанокомпозитів виявляють каталітичну активність вищу, ніж ненанесений нанооксид церію за всіх рН. Знайдено екстремальну залежність від рН ензимоподібної активності матеріалів, що містять нанорозмірний оксид церію, із рН оптимумом 9,5–10,5. Показано, що нанокомпозити з меншим вмістом нанооксиду церію більш активні в реакції розкладання пероксиду водню. Це пояснюється агломерацією часток нанооксиду із зростанням вмісту оксиду, що призводить до зменшення питомої поверхні та поверхневих Се3+/Се4+ дефектів.
 • Item
  Отримання целюлозних мембран з іммобілізованою глюкооксидазою
  (2016) Побігай, Ганна; Мешкова, Т.; Коновалова, Вікторія; Савченко, М. О.; Бурбан, Анатолій
  Отримано біокаталітичні полімерні мембрани шляхом іммобілізації глюкооксидази на целюлозних мембранах з прищепленою поліакриловою кислотою (ПАК). На промислові ультрафільтраційні целюлозні мембрани було хімічно іммобілізовано ПАК, яка надала мембранам функції рН-чутливості. Так, продуктивність мембрани з іммобілізованою ПАК при зростанні значень рН робочого розчину з 3,45 до 10 зменшується у 2,3 раза. Продуктивність мембран з іммобілізованою глюкооксидазою зростає з часом, що підтверджує дію ферменту, яка полягає в перетворенні глюкози на глюконову кислоту. При цьому рН у фільтраті зменшується з 6,18 до 4,5.
 • Item
  Модифікування полісульфонових мембран магнітними наночастинками
  (2016) Коновалова, Вікторія; Побігай, Ганна; Іваненко, О.; Царик, С.; Бурбан, Анатолій; Перхун, П.
  Розроблено метод іммобілізації магнітних наночастинок на полімерних полісульфонових мембранах з метою зниження їх забруднення та концентраційної поляризації. Наночастинки Fe3O4, функціоналізовані аміногрупами, закріплювалися на мембрані за допомогою гнучкого спейсера поліетиленіміну та поліпропілендигліцидилетеру, що дозволяє їм рухатися при прикладанні магнітного поля та інтенсифікувати турбулізацію в примембранному шарі. Отримані магнітоактивні мембрани досліджували в процесі ультрафільтрації водних розчинів БСА. Показано, що ультрафільтрація ПЕГ на магнітоактивних мембранах характеризується вищими потоками в порівнянні з контрольними мембранами та вдвічі більшим коефіцієнтом масоперенесення, що для БСА становить 1,23∙10-5 м/с.