Tin (IV) oxide and oxo-hydroxide modification and investigation of their properties

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Samsonenko, M.
Khalameida, S.
Skubiszewska-Zięba, J.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Чотири серії зразків оксиду та оксигідроксиду олова (IV) було модифіковано за допомогою меха- нохімічної та мікрохвильової обробки. Досліджено фізико-хімічні властивості всіх зразків за допо- могою рентгенофазового аналізу, диференційного термічного аналізу, методів дослідження порува- тої структури, електронної (UV-Vis) спектроскопії. Фотокаталітичні властивості дослідних зраз- ків вивчалися в реакціях фотодеструкції водних розчинів барвників (Cафранін Т, Родамін Б) при опроміненні у видимій області. Дослідження показали, що після проведення механохімічної обробки перших трьох серій зразків в атмосфері повітря питома поверхня знижується, а у воді залишаєть- ся майже незмінною. У результаті мікрохвильової обробки питома поверхня зростає, спостеріга- ється упорядкування кристалічної структури. В усіх випадках формується мезо-макропорувата структура. Усі зразки показали високу фото- каталітичну активність при фотодеструкції Родаміну Б та Сафраніну Т.
Description
Keywords
tin (IV) oxide and oxo-hydroxide, mechanochemical treatment, microwave treatment, pore volume, specific surface area, photocatalytic activity
Citation
Samsonenko M. Tin (IV) oxide and oxo-hydroxide modification and investigation of their properties / M. Samsonenko, S. Khalameida, J. Skubiszewska-Zięba. // Наукові записки НаУКМА. - 2016. - Т. 183 : Хімічні науки і технології. - С. 73-77.