047: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Проектування в соціальній роботі
  (2005) Тюптя, Л.; Пузіков, Д.
  У статті розкрито зміст і специфіку застосування проектування, проектної діяльності в соціальній роботі як науковій дисципліні, практичній діяльності та навчальній дисципліні, спеціальності; розглянуто функції проектування в соціальній роботі. Дано визначення понять «проектування », «проект». Окреслено межі та перспективи застосування проектування в соціальній роботі.
 • Item
  Психологічні стратегії ефективного розв'язання проблеми
  (2005) Яковенко, Олена
  Подано психологічну характеристику різноманітних стратегій розв'язання проблеми, основні принципи її успішного вирішення та наведено приклади тренінгових вправ для підвищення ефективності розумової діяльності, яка і є запорукою конструктивної стратегії.
 • Item
  Особливості участі практичних психологів в оптимізації процесу управління колективами вітчизняних MLM-фірм
  (2005) Брик, Оксана
  Статтю присвячено теоретичному дослідженню особливостей оптимізації управлінського процесу, зокрема стилю керівництва, в сучасних українських мережевих маркетингових компаніях та ролі практичних психологів щодо участі в даному процесі з метою досягнення максимальної ефективності управлінської діяльності за умов ринкового механізму господарювання.
 • Item
  Аналіз методів дослідження організаційної культури професійно-освітніх середовищ
  (2005) Гордієнко, Валерій
  У статті описано результати серії емпіричних досліджень з формування методичного інструментарію для визначення системних характеристик організаційної культури в професійно-освітніх середовищах.
 • Item
  Взаємодія мовних і ментальних структур у формуванні національної самосвідомості (на прикладі української та російської мов)
  (2005) Боднар, Алла; Макаренко, Е.
  Статтю присвячено проблемам формування та взаємодії мовних структур і ментальності. Проаналізовано пріоритетність у формуванні національної самосвідомості соціокультурних чинників.
 • Item
  Особливості сприйняття інших людей професійними психологами
  (2005) Копець, Людмила
  Статтю присвячено проблемі компетентності професійних психологів та ефектам психологічної освіти. Наведено результати дослідження особливостей сприйняття, властивих людям з різною освітою, зокрема, професійним психологам, в експериментально організованій ситуації спілкування з новою людиною.
 • Item
  Гострі психологічні реакції людини на стресогенні події
  (2005) Макаренко, О. М.; Федосєєва, І.
  У статті на основі аналізу даних літератури наведено узагальнену характеристику реакцій організму людини на стресові фактори. Особливу увагу приділено розвитку гострого психоемоційного стресу в стресових екстремально-кризових ситуаціях. Наведено класифікацію розвитку гострих психоемоційних реакцій залежно не від сили діючого подразника, а від відповідної реакції організму. Запропоновано деякі шляхи подолання екстремальних ситуацій, які можуть призводити до стресін- дукованих станів і хвороб людини.
 • Item
  Соціально-психологічна експертиза ціннісно-когнітивної складової політичної поведінки кримчан
  (2005) Гірник, Андрій; Саламатов, В.
  У статті викладено результати багатопараметричного дослідження суспільної свідомості мешканців Кримської АР, що проводилося із застосуванням Q-сортування. Виділено системи цінностей, які лежать в основі політичної поведінки населення Крима. Проведене зіставлення існуючих у політичній свідомості ціннісно-ідеологічних позицій дало можливість виділити η 'ять груп (три проросійські, протатарську та прагматичну). Виділені як «непримиримі» позиції, так і можливі точки дотику між поглядами груп.
 • Item
  Проблеми викладання курсу "Українська мова професійного спрямування" у ВНЗ України
  (2005) Кульбабська, Ю.
  У статті аналізуються проблеми викладання курсу «Українська мова професійного спрямування ». Дається короткий огляд підручників і посібників з курсу, а також іншої гуманітарної літератури, дотичної до цієї проблематики. До розгляду залучаються дисертації з педагогіки, а також статті з педагогіки, психології тощо. Метою статті є спроба показати певні можливості використання нових педагогічних технологій у процесі вивчення української мови професійного спрямування.
 • Item
  Особливості викладання конфліктологічних дисциплін у форматі дистанційного навчання у ВНЗ США
  (2005) Голубєва, Ірина
  У статті наведено аналіз змісту, особливості викладання та методи навчання конфліктоло- гічних дисциплін у сучасних університетах США. Детально розглянуто організацію і впровадження дистанційного навчання конфліктології.
 • Item
  Сучасні проблеми гендерної освіти у вищих навчальних закладах України
  (2005) Приходькіна, Н.
  Статтю присвячено проблемам інтеграції Тендерних знань у систему змісту вищої освіти України. Проаналізовано етапи розвитку тендерних досліджень, розглянуто науково-методичну базу впровадження тендерної освіти та зазначено заходи, необхідні для її розвитку.
 • Item
  Експертиза компетентності майбутнього фахівця та викладача української мови у ВНЗ економічного спрямування
  (2005) Бахтіярова, Халіда; Пабат, В.
  Статтю присвячено розгляду аспектів теорії комунікації як базису ефективної педагогіки, природі комунікативних конфліктів з урахуванням мови, культури та субкультуры суб 'сктів комунікації студентів-економістів і викладачів української мови за професійним спрямуванням.
 • Item
  Економічна освіта в контексті формування загальної системи освіти України
  (2005) Медвідь, Людмила; Міщенко, Ірина
  У статті висвітлено питання розбудови системи освіти на українських землях з другої половини XIX - до початку XX cm. Започаткувания економічної освіти розглянуто в контексті формування системи освіти в Російській імперії.
 • Item
  Сучасна вища економічна освіта в Чехії та Україні: теоретичні засади і практичний досвід
  (2005) Ващенко, О.; Голубєва, Марія
  Статтю присвячено актуальним питанням розвитку економічної освіти в університетах Чеської Республіки та України. Освіта в Чехії базується на принципах Білої книги, що вийшла 1999 р. У постсоціалістичних країнах економічна теорія зазнала кардинального процесу зміни парадигми. Деякі українські та чеські університети мають позитивний доробок щодо нових педагогічних технологій та поступово входять до Болонського процесу.
 • Item
  Освіта у Світі Людини і глобальні виклики часу (освітня стратегія ЮНЕСКО та національні пріоритети України)
  (2005) Сватко, Юрій
  У статті систематизовано деякі традиційні стереотипи освітньої політики Світу Людини як окремого культурно-історичного типу. Дослідження здійснено з урахуванням освітньої стратегії ЮНЕСКО й національних пріоритетів України на тлі глобальних викликів XXI cm.
 • Item
  Теоретико-методологічні підходи до розробки концепцій виховання молоді в історії педагогічної думки
  (2005) Кондратюк, Ольга
  Статтю присвячено розгляду теоретико-методологічних основ морально-етичного виховання молоді у вищих навчальних закладах та формування високого рівня гуманітарної освіти серед студентів. З цією метою здійснено аналіз основних концепцій навчання та виховання в історії педагогічної думки, які 6 могли сприяти гуманітаризації навчально-виховного процесу у ВИЗ.
 • Item
  ВІЛ/СНІД на сторінках українських газет і журналів: соціальний аспект проблеми
  (2005) Зубець, Ірина; Семигіна, Тетяна; Грига, Ірена
  З'ясування того, яким чином подається ВІЛ/СНІД у мас-медіа, дає змогу оцінити як суспільну думку щодо цього питання, так і наскільки в публічному дискурсі поширена практика висвітлення моделей безпечної поведінки, що могло б вплинути на зменшення рівня поширеності захворювання. Ця стаття розглядає особливості висвітлення теми ВІЛ/СНІДу на сторінках найпопулярніших дру­ кованих ЗМІ України, презентує результати відповідного дослідження.