019: Теорія та історія культури

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Відносини України і Росії в 90-ті роки XX ст. як культурно-історичний феномен
  (2001) Лосєв, Ігор
  Стаття присвячена вельми актуальній проблемі: російсько-українським взаєминам періоду ствердження державної незалежності України. Автор висвітлює наслідки встановлення державності України та її вплив на формування масових культурних парадигм російської свідомості. Зокрема йдеться про вплив цих парадигм на мислення російських політиків, які формують українську політику Росії.
 • Item
  Символічний лад українського бароко
  (2001) Ковальчук, Наталія
  У цій статті символічний лад українського бароко аналізується через такі риси української культури тієї епохи, як символічна алегоричність, декоративність, прагнення до візуалізації наглядних образів та емблематичність. Символічний лад українського бароко пов'язаний із специфічною рисою української національної самосвідомості, а саме із впливом та засвоєнням цінностей попередніх епох, а також системою взаємодії доби Гетьманської держави - спадщини Київської Русі та фольклорних традицій українського етносу.
 • Item
  "Стіна Пам'яті". Не лише про Стіну, а й про нас
  (2001) Петрова, Ольга
  Висвітлено роль і місце художників А. Рибачук та В. Мелъниченка в творчому полі- стилізмі 60-80-х років. Драму "художник і влада" розглянуто в аналізі трагічної долі центрального твору митців "Стіни пам'яті" на Байковому цвинтарі.
 • Item
  Місце раннього Хейану в історії японської культури
  (2001) Капранов, Сергій
  Багато японознавців звертають увагу на особливий характер першого століття епохи Хейан (794-1185), проте по-різному оцінюють його місце в історії японської культури. У статті запропоновано новий, комплексний підхід до цієї проблеми на основі поєднання екологічного, інформаційного та семіотичного підходів. Цей підхід дозволяє також уточнити хронологічні межі зазначеного періоду. Ранній Хейан з цієї точки зору — перехідний період від другої до третьої фази культурного діалогу між Японією та континентом, розпочатого еко-цивілізаційним зламом IV cm. Завершенням раннього Хейану слід вважати початок років Енґі (901—922 pp.).
 • Item
  Світогляд давніх фінів : далекі сусіди, близькі світи
  (2001) Моренець, Надія
  Авторка розглядає специфічний варіант шаманізму на території Фінляндії як світоглядної системи давніх фінів та лапів; торкається їхніх уявлень про універсум та місце людини у ньому. Особлива увага приділяється концепції давніх фінів про множинність душ та наперед визначеності людського буття.
 • Item
  Ірраціоналізація часу в художній прозі
  (2001) Москалець, Олександр
  У статті зроблено спробу типології художнього часу на прикладі невеликого уривка з роману Альбера Камю "Чума". При цьому враховуються особливості сприйняття часу як читачем (реципієнтом), так і автором, який створив текст. Типологія проведена з урахуванням контекстуальності акту сприйняття і відносності часових відношень у художній прозі. Низка висловлених спостережень може бути екстрапольована на художній час у цілому, а не лише на властивості часу, що виявляються під час сприйняття художнього тексту. Чітко розділені і пояснені різні типи уявлень про час, що залежать, з одного боку, від протяжності, з іншого боку — від часових точок, позначених у "часовій тканині" розповіді.
 • Item
  Музична ідіома як "емоційний жест"
  (2001) Щоткіна, Катерина
  У статті розглянуто елементарну частку музичного тексту -діому (інтонацію) з точки зору її чуттєвої - до-семіотичної -природи. На думку автора, за рахунок резонансу ідіома здатна індукувати емоційні напруги і виводити людину в афективний стан — стан перебування "на межі" буття.
 • Item
  "Вічне повернення" чи "опіум для народу" ? (Незаангажований погляд на феномен "серіальності")
  (2001) Ілюшина, Ірина
  У статті досліджено феномен телесеріалів з точки зору квазіміфологічних нарацій та діалектики інновація-повторення; запропоновано аналіз та класифікацію серіалів за структурою розгортання сюжету, розглянуто деякі причини успіху даного жанру серед телеаудиторії.
 • Item
  Деякі аспекти етнології насильства (До скасування смертної кари в Україні)
  (2001) Курочкін, Олександр
  Етнологія насильства — новий напрямок європейських гуманітарних студій. Автор простежує основні етапи історії смертної кари на теренах України.
 • Item
  Символіка рослинних орнаментів української вишивки на одязі початку XX ст.
  (2001) Нікішенко, Юлія
  У статті порушено проблеми символіки окремих орнаментальних груп у вишивках на одязі українців. Головну увагу приділено орнаментам рослинної (зокрема квіткової) графіки і номінації та можливому значенню окремих орнаментальних мотивів.
 • Item
  Деякі аспекти формування Києворуської цивілізації в межах східнохристиянської системи Середньовіччя
  (2001) Демчук, Руслана
  В статті розглядається початковий етап розвитку Східнослов'янської цивілізації в системі східнохристиянського світу. Як правило, в субцивілізаційних системах, що сформувались на периферії базових цивілізацій, чітко простежуються нашарування традицій, які сприймаються ззовні і стрижнем яких є певна релігійно-світоглядна система, яка налягає на вже достатньо сформовану власну соціокультурну систему. Широкий діапазон взаємодії двох традицій — обраної, греко-православної, та автохтонної, слов'яно-язичницької визначив всю соціокультурну історію Київської Русі.
 • Item
  Етносоціальна класифікація катакомбної кераміки
  (2001) Пустовалов, Сергій
  У статті аналізується катакомбна та ямна кераміка. Виділено 18 типів посуду. Доведено, що етнічними показниками є загальна форма посуду й ознаки техніки орнаментації. Ступінь розмаїтості елементів орнаменту й орнаментованості відбиває призначення посуду. Розподіл кераміки за етнічними і соціальними групами дозволяє підтвердити наявність у ямно-катакомбному суспільстві станово-кастової системи.
 • Item
  Функції етнічних стереотипів та їхня роль у формуванні етнічної ідентичності
  (2001) Сердюк, Світлана
  Стаття присвячена функціям етнічних стереотипів, їхньому значенню у формуванні та існуванні етнічної свідомості, а також їхньої ролі у перебігу міжетнічних відносин. Стаття ґрунтується на аналізі зарубіжних досліджень з даної проблематики.
 • Item
  Miscommunication та проблема міжкультурного перекладу
  (2001) Мальцева, Катерина
  Статтю присвячено аналізові явища культурологічної дистанції як однієї з причин виникнення лакун у сприйнятті в процесі зустрічі культур та умови комунікативної невдачі. У статті розглядаються підходи до лінгвістичних моделей світу (Е. Сепір, Б. Л. Уорф, А. Вєжбіцька).