112: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Передмова
  (2010) Глибовець, Микола
  Передмова до 112 тому наукового фахового видання "Наукові записки НаУКМА", серія - "Комп'ютерні науки".
 • Item
  Огляд бібліографії по теорії мультимножин
  (2010) Буй, Дмитро; Богатирьова, Ю.
  Статтю присвячено огляду літератури з теорії та застосування мультимножин (сукупностей з повтореннями). По кожному із 26 джерел наведено основні результати. Основні статті розглянуто більш детально.
 • Item
  Узагальнене числення рядків
  (2010) Буй, Дмитро; Глушко, І.
  У статті подано узагальнення класичного результату про еквівалентність реляційної алгебри Кодда та числення рядків (числення кортежів). Класичне числення рядків поповнено довільними предикатними та функціональними сигнатурами на універсальному домені. Доведено, що при цьому числення рядків залишається не менш виразним, ніж таблична алгебра.
 • Item
  Повний образ, обмеження, проекція, відношення сумісності
  (2010) Буй, Дмитро; Кахута, Н.; Сільвейструк, Л.
  Статтю присвячено дослідженню загальних властивостей теоретико-множинних конструкцій, які використовуються, зокрема, в теорії реляційних баз даних при дослідженні табличних алгебр, побудованих на основі класичних реляційних алгебр Кодда. Розглянуто повний образ множини відносно бінарного відношення та розповсюдження унарних (бінарних) часткових операцій на множини за допомогою повного образу, обмеження бінарного відношення за множиною, проекцію бінарного відношення та відношення сумісності бінарних відношень.
 • Item
  Композиційна семантика рекурсивних виразів та їхніх узагальнень в SQL-подібних умовах
  (2010) Буй, Дмитро; Поляков, С.
  У статті розглянуто метод моделювання ієрархічних структур даних у вигляді списків суміжності. Наведено приклади таких списків та їхні типи. Розглянуто методи побудови навігаційних запитів до ієрархічних структур даних, в тому числі за допомогою загальних табличних виразів CTE у рекурсивній формі. Наведено приклади таких запитів. Задано формальну семантику рекурсивних загальних табличних виразів.
 • Item
  Один підхід до побудови інтелектуальної пошукової системи
  (2010) Глибовець, Андрій; Шабінський, Антон
  У роботі подано загальне бачення архітектури інтелектуальної пошукової системи наукових матеріалів. Звуження предметної області проведено для покращення відсіву пошукового "сміття" і структурованості бази знань.
 • Item
  Побудова залежностей між прямими та непрямими метриками програмного забезпечення
  (2010) Дишлевий, О.
  Статтю присвячено опису застосування предметно-орієнтованого методу побудови залежностей між метриками програмного забезпечення для визначення залежностей між прямими та непрямими метриками. Розглянуто побудову залежності непрямої метрики "розуміння", яка відповідає аналогічній властивості програмного забезпечення від прямих метрик. Проведено розрахунок ступеня впливу прямої метрики на метрику "розуміння", побудовано функцію залежностей між найбільш впливовою прямою метрикою та непрямою метрикою.
 • Item
  Один підхід до побудови програмних систем підтримки електронної освіти
  (2010) Корень, Олександр
  У роботі розглянуто базові принципи побудови програмних систем підтримки електронної освіти (ПСПЕО) як розподіленої системи на базі трирівневої клієнт-серверної архітектури. У першій частині проведено загальний аналіз ПСПЕО, розгляд можливих платформ, архітектур їхньої побудови. Далі сформульовано конкретні вимоги до системи та надано їхню орієнтовну реалізацію. Розглянуто суб’єкти та об’єкти дистанційного навчального процесу, їхня взаємодія та протоколи роботи. Визначено інтерфейси взаємодії між окремими об’єктами та базами даних
 • Item
  Концепція побудови математичної моделі документообігу віртуального підприємства
  (2010) Костюк, Олександр
  У статті розглянутий підхід до створення моделі документообігу віртуального підприємства (ВП) на основі апарата ланцюгів Маркова. Досліджений процес руху документів у ВП і сформульовані специфічні характеристики, властиві саме віртуальним підприємствам. Описані методи прогнозування кількості документів для розробленої моделі. Положення цієї статті можуть бути використані для подальшого розвитку теорії й практики електронного документообігу й створення на їхній основі прикладного програмного забезпечення.
 • Item
  Тестовий стенд для інтероперабельності електронних цифрових підписів
  (2010) Мелащенко, Андрій; Перевозчикова, О.
  У статті ідентифіковано ключові блоки тестів ПТК у складі (А)ЦСК для побудови тестового стенда інтероперабельної НСЕЦП. На прикладі блоку верифікації відповідності ДСТУ ETSI TS 101 862 продемонстровано основні принципи побудови тестового стенда та їхню програмна реалізація.
 • Item
  Засоби діагностики об'єктно-орієнтованого програмного забезпечення
  (2010) Нечай, О.
  У статті досліджено засоби реалізації методу діагностики об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення, сутність якого полягає в моніторингу дефектів проектування. Визначено функції та режими роботи засобів, розроблено архітектуру та її компоненти.
 • Item
  Принципи застосування генетичних алгоритмів до задачі онтологічно орієнтованого інформаційного пошуку
  (2010) Олецький, Олексій
  У статті сформульовано рекомендації щодо застосування генетичних алгоритмів для проблеми інформаційного пошуку на базі онтологічного аналізу. Подано класифікацію параметрів онтологічної моделі інформаційного наповнення, які необхідно оптимізувати; запропоновані співвідношення, оптимізація параметрів яких має здійснюватися в першу чергу. Розглянуто основні підходи до вибору цільової функції
 • Item
  Поняття взаємодії з точки зору сутнісної платформи
  (2010) Парфірова, Т.
  Проведено розгортання поняття взаємодії із застосуванням методології сутнісної платформи. Отримано модель взаємодії, достатньо загальну для охоплення конкретних типів взаємодій. Загальність моделі підтримується тим, що вона містить механізми для саморозгортання і конкретизації.
 • Item
  Підхід щодо побудови об'єктно-реляційної бази даних
  (2010) Терещенко, В.; Волошин, С.
  Роботу присвячено одному з підходів щодо реалізації віртуальної об’єктно-орієнтовної бази даних із властивістю наслідування даних. Цей підхід є динамічним і дозволяє під час роботи в системі редагувати чи додавати сутності. Проведено аналіз схем даних для опису та зберігання об’єктів і запропоновано узагальнювальну схему, яка поєднує декілька підходів. Формалізовано отриману об’єктно-реляційну модель. Запропоновано варіант реалізації мови запитів до об’єктно-орієнтовних даних.
 • Item
  Математична модель для побудови комплексу виявлення несправностей високопродуктивної обчислювальної системи
  (2010) Федюков, Д.; Рябчун, С.
  У роботі показано математичну модель на основі мереж Петрі для вирішення завдань виявлення, обробки та реакції на несправності кластера. На відміну від відомих моделей і підходів до моделювання, викладена концепція моделі дозволяє моделювати одиночні несправності та несправності будь-якої кратності для високопродуктивної обчислювальної системи. Модель дозволяє проаналізувати можливі наслідки роботи єдиного комплексу виявлення, обробки та реакції при появі несправності для виявлення слабких місць системи.
 • Item
  Побудова когнітивної моделі сталого розвитку туристично-рекреаційної системи (на прикладі тернопільського регіону)
  (2010) Яремчук, О.
  В даній роботі як один із підходів дослідження сталості туристичної системи пропонується когнітивний підхід до аналізу туристсько-рекреаційної системи (ТРС), на прикладі Тернопільщини, що дозволяє описати її структуру і різні процеси, які протікають в ній, обґрунтувати необхідні управлінські рішення для розв’язання проблем, що виникають в таких слабоструктурованих системах.
 • Item
  Властивості алгебр складноіменних даних
  (2010) Іванов, Є. В.
  У статті розглянуто питання побудови та дослідження алгебр номінативних даних зі складними іменами у рамках композиційно-номінативного підходу. Визначено сім’ю алгебр складноіменних даних і встановлено властивості операцій цих алгебр. Доведено нерозв’язність елементарної теорії алгебри складноіменних даних навіть із порожнім класом базових значень.
 • Item
  Побудова логіки нечітких предикатів та алгебри нечітких реляцій на базі теоретико-можливісного підходу
  (2010) Касьянюк, Веда; Малютенко, Людмила; Польща, М.
  На базі теоретико-можливісного підходу запропоновано спеціальне уточнення поняття нечіткого предиката та нечіткої реляції. Введено операції над нечіткими предикатами - логічні зв’язки та квантори. На основі логіки нечітких предикатів збудовано алгебру нечітких реляцій, сигнатурою якої є операції об’єднання, перетину, віднімання, добутку, проекції та селекції
 • Item
  Автоматичне визначення шумового профілю аудіозапису
  (2010) Ашихмін, А.
  Відновлення сигналу є складним завданням, ефективне вирішення якого потребує ґрунтовних експертних знань та великого практичного досвіду в галузі обробки звуку. У статті розглянуто підхід до автоматизації відновлення сигналу на основі методу спектрального віднімання шляхом визначення шумової складової одноканального запису та побудови спектральної оцінки шуму. Використовується статистична модель розподілу енергії сигналів різних типів
 • Item
  Про один підхід до організації взаємодії між автоматизованою системою управління навчальним закладом та системою керування навчанням
  (2010) Гломозда, Дмитро
  В роботі описано процес налагодження взаємодії між АСУНЗ MAMS та СКН Moodle. Наводяться приклади застосування каркасів Spring та Tapestry сумісно з ORM-бібліотекою Hibernate для створення корпоративних веб-застосувань і організації їх зв’язку із декількома зовнішніми базами даних.