058: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Символічний вимір елітарного статусу прем'єр-міністра
  (2006) Іванов, О. В.
  Соціологія символу та соціологія еліт є досить розвиненими галузями соціологічної науки, однак досі не було здійснено спроб використати дослідження символіки елітарних статусів для аналізу сучасної політичної ситуації в Україні. Автор, базуючись на соціологічних теоріях символу та еліт, методом контент-аналізу досліджує символіку статусу голови уряду до і після президентських виборів 2004 p., трансльовану в повідомленнях інформаційних інтернет-медіа. Здійснюється спроба показати приховану динаміку та зв 'язок символічних характеристик уряду Віктора Януковича, Юлії Тимошенко та Юрія Єханурова із зовнішньою політичною кон 'юнктурою.
 • Item
  До проблеми об'єктивності даних, отриманих у процесі якісницького дослідження
  (2006) Саніна, Т.
  У статті розглянуто особливості якісницького методологічного підходу до об'єктивності даних, поняття валідністі та надійності в контексті якісницької парадигми. Також: наведено і проаналізовано основні підходи, що дають змогу підвищити об'єктивність даних, отриманих шляхом досліджень, які базуються на інтерпретативній парадигмі. Окремо розглянуто метод триангуляції - його сильні та слабкі місця.
 • Item
  Поняття стилю життя: можливості операціоналізації в рамках досліджень соціальної стратифікації
  (2006) Міняйло, І.
  У статті зміст поняття «стиль життя» розкрито в світлі дискусії про необхідність удосконалення класової теорії, зокрема, у зв'язку з тенденцією до урізноманітнення життєвих стилів. Також: описано запропонований Гансом-Петером Мюллером життєво-стильовий підхід до вивчення соціальної стратифікації.
 • Item
  Sociological Aspect of Gender Equality Implementation in Sweden (Gothenburg University as Case Study)
  (2006) Martsenyuk, Tamara
  This small project is the case study of gender researches in Gothenburg University particularly and «hot» gender topics in Swedish society on the whole. Using quantitative content-analysis methodology of semi-structured in-depth expert interviews I showed variety of gender topics on different departments of the University, analyzed main gender issues in public discourse and on the political arena in Sweden. Connection between researchers and policy makers in the field of implementing gender equality has also been examined in this aticle.
 • Item
  Сучасна вища освіта як джерело маргінальних ситуацій
  (2006) Малиш, Ліна
  У статті досліджено вплив інституту освіти на перебіг трансформаційних процесів у нашому суспільстві. Розглянуто зміст навчальних програм як одну з його передатних ланок, визначено їх основні недоліки з огляду на опосередковану участь в уповільненні темпів суспільного розвитку. Зокрема, через звернення до концепцій маргінально cmi, окреслено основні напрями такого впливу та схарактеризовано групи, що набувають маргінального статусу під його дією. Також у статті запропоновано основні напрями змін у навчальних програмах для зменшення їх впливу як джерела продукування маргінальних ситуацій.
 • Item
  Міжгенераційна освітня мобільність у розрізі трьох вікових когорт населення сучасної України
  (2006) Оксамитна, Світлана
  Ґрунтуючись на репрезентативних соціологічних даних авторка порівнює тенденції між- поколінної освітньоїмобільності серед представників трьох вікових когорт дорослого населення України віком від 23 до 73 років. Емпіричні дані свідчать про поглиблення освітньої нерівності серед вихідців з різного соціального середовища та різних поколінь. У пострадянський період існування українського суспільства відбувається поглиблення процесу поляризації рівнів освіти, збільшення кількості індивідів на полюсах освітньої ієрархії (неповна середня та вища освіта). Спостерігається поступове уповільнення обмінної (циркулюючої) освітньої мобільності між вихідцями з різних соціальних прошарків, що в перспективі може мати негативні наслідки для суспільства, перетворення освітньої, а через неї і соціальної нерівності на спадкову.
 • Item
  Національні закони та регіональні етоси: правова культура в українських регіональних вимірах
  (2006) Степаненко, В.
  На основі аналізу опитувань громадської думки Інституту соціології НАНУ досліджено правову культуру та свідомість населення України у регіональних вимірах. У результаті аналізу виявлено наявність регіональних особливостей правової культури, що корелюють із відмінностями регіональної політичної культури, зокрема на Донбасі та в Криму. Автор доходить висновку про те, що утвердження реального верховенства права в країні - досі не використаний ефективний механізм консолідації демократії та формування української громадянської нації.
 • Item
  Суб'єкти громадської думки у сфері міжнародних відносин: хто впливає на кого
  (2006) Панченко, А.
  У статті розглянуто науковий доробок західних науковців у такій специфічній галузі функціонування громадської думки як міжнародні відносини, та проаналізовано їх з урахуванням реалій пострадянського простору. Також досліджено міжсуб'єктні відносини, взаємовплив суб'єктів громадської думки на її формування та функціонування у сфері міжнародних відносин. Крім виявлення варіантів взаємодії, розглянуто типи елітарних суб'єктів громадської думки за ставленням до думки інших суб'єктів громадської думки.
 • Item
  Основні детермінанти фінансової стратегії індивіда
  (2006) Резнікова, О.
  Різноманітні фінансові технології, що останнім часом набули масового поширення, не тільки полегшують життя людей, а й підпорядковують його собі, трансформуючи звичні соціальні практики й уявлення і змінюючи тим самим усе суспільство. Статтю присвячено аналізу впливу економічних, демографічних і соціальних чинників на формування в індивіда певної стратегії економічної поведінки і ставлення до використання таких фінансових інструментів, як борги і накопичення. Звернено увагу на той факт, що саме те, яким люди хочуть бачити своє життя, певною мірою визначає потрібний їм набір фінансових інструментів.
 • Item
  Perceptions of Personal Economic Status and Attitudes Toward Economic and Political Transition in Four Slavic Countries: a Structural Equations Approach
  (2006) Lotspeich, Richard; Johnson, Iryna
  Підтримка населенням економічних та політичних реформ є важливою передумовою успіху трансформацій у Східній Європі. Автори оцінюють вплив демографічних змінних та сприйняття власного економічного стану на підтримку трансформацій. Дані проекту «Барометр нових демократій» (1995 та 1998 рр.) застосовані для оцінки моделей структурних рівнянь соціальних установок населення Білорусі, Польщі, Словаччини та України. Порівняння між: країнами, з одного боку, та за роками, з іншого, здійснюється за допомогою ієрархічного підходу. Коефі­ цієнти моделі є переважно стабільними для досліджуваних країн та років. Позитивне сприй­ няття власної економічної ситуації корелює з підтримкою ринкової економіки. Однак, всупереч багатьом політологічним дослідженням, власний економічний добробут не завжди корелює з підтримкою демократії.
 • Item
  Можливість поєднання релігійності та демократичності суспільства: світоглядні й організаційні аспекти (на прикладі США)
  (2006) Богданова, Олена
  У статті представлено світоглядні та організаційні риси, що визначають конфлікт або конгруенцію певної релігії з демократією. їх було виокремлено на основі аналізу динаміки релігійних поглядів у контексті демократизаційних процесів у США протягом XIX та XX cm. та участі членів різних релігійних груп та організацій у демократизаційних рухах.
 • Item
  Сучасна глобальна соціальна система: макросоціологічний підхід та світ-системний аналіз
  (2006) Хуткий, Дмитро
  Сучасна глобальна соціальна система є складною та багатовимірною соціальною системою, і наявні теоретичні моделі цієї соціальної системи є неповними. У статті здійснено порівняння концептуальних моделей сучасної глобальної соціальної системи, розроблених у межах макросоціологічного підходу та світ-системного аналізу. Автор доходить висновку, що ці підходи використовують відмінні критерії виокремлення соціальних систем, тому розглядають сучасну глобальну соціальну систему у різних, однак зіставних, структурних вимірах, і пропонує застосовувати здобутки обох підходів як взаємодоповнювальні.
 • Item
  Синтетична соціологічна концепція Нікоса Моузеліса
  (2006) Осипчук, Анна
  У статті розглянуто, яким чином Нікос Моузеліс будує свою синтетичну соціологічну концепцію, зокрема, в який спосіб йому вдається уникнути і теоретичного редукціонізму, і внутрішньої суперечності між: концептами різних рівнів. З такої точки зору проаналізовано кожен елемент синтезу та його евристичний потенціал.
 • Item
  Франкова переорієнтація: засадничі припущення та імплікації для соціологічного теоретизування
  (2006) Кутуєв, Павло
  У статті проаналізовано спроби А. Г. Франка переОРІЄНТувати соціологічну теорію з європоцентризму на орієнтоцентризм, виявлено як переваги у зіставленні з конкуруючими школами, так і обмеження.