151: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Використання генетичних алгоритмів для розв' язку задач уніфікації
  (2013) Жежерун, Олександр; Мельничук, Василь
  Задача уніфікації є однією з класичних задач штучного інтелекту, використовується в системах логічного виводу. Традиційний шлях її вирішення потребує великих обсягів обчислень, у загальному випадку - експоненційний. Тому задача пошуку уніфікатора нетрадиційним шляхом, який, можливо, скорочує цей шлях, для наведених класів задач виглядає актуальним. Використання генетичних алгоритмів дозволяє отримати додатковий спосіб у вирішенні проблеми уніфікації.
 • Item
  Меметичний алгоритм для евклідової задачі Штейнера
  (2013) Євтушенко, Ольга
  Запропоновано евристику для евклідової задачі Штейнера на основі меметичного алгоритму. Описано основні кроки алгоритму з детальним поясненням ключових процедур.
 • Item
  Researching semistructured problems of multicriteria optimization using the software system
  (2013) Tryhub, Roman; Tryhub, Oleksandr; Horborukov, V.
  Develop the optimal decision support system for solving semistructured problems of multicriteria optimization, which can be used by individual or collegial body who take responsible decisions. Currently existing software tools, which solve this class problems are limited only by finding the best alternative, whereas the proposed system also (in addition to solving this problem) allows to develop instructions ("guidelines for actions ”) for any of losing alternatives so that the observance of them will guarantee the winning for this alternative.
 • Item
  Числення секвенційного типу для чистих першопорядкових логік квазіарних предикатів
  (2013) Шкільняк, Степан
  Для чистих першопорядкових композиційно-номінативних логік часткових однозначних, тотальних неоднозначних та часткових неоднозначних квазіарних предикатів побудовано спеціальні секвенційні числення, які використовують предикати-індикатори наявності значень для змінних. Такі числення пропоновано для логік кванторного та кванторно-екваційного рівнів. Для цих числень доведено теореми коректності й повноти.
 • Item
  Транзиційні композиційно-номінативні модальні логіки та їх числення
  (2013) Шкільняк, Оксана
  Досліджено програмно-орієнтовні логічні формалізми модального типу - транзиційні композиційно-номінативні модальні логіки. В межах цих логік можна виділити мультимодальні, темпоральні, епістемічні композиційно-номінативні логіки еквітонних предикатів. Для таких логік побудовано першопорядкові числення секвенційного типу.
 • Item
  Онтології, ймовірнісні тематичні моделі та тематчні кари у онтолого-керованих інформаційних системах
  (2013) Шабінський, Антон
  У статті розглянуто проблему представлення знань у онтолого-керованих інформаційних системах та підхід до її вирішення. Проаналізовано категоризацію та роль різних категорій онтологій в інформаційних системах. Запропоновано підхід до представлення онтологій у вигляді тематичних карт, що будуються за даними, отриманими машинним навчанням за допомогою ймовірнісних тематичних моделей.
 • Item
  Cross-platform native software development for mobile operating systems: (Android, IOS, Windows 8 RT)
  (2013) Schneider, Ch.; Hermanni, H.; Hänßgen, Klaus
  In this article you will find overview of most useful technologies for software engineering of mobile systems. The main problem is existence of group of mobile operation systems that has different paradigms and it is hard to develop software for all of them (Android, iOS, Windows 8RT). In this work we try to provide approach for software development for all mobile operation systems.
 • Item
  Встановлення діагнозу дерматологічних захворювань із застосуванням моделей розподіленого вихідного коду та персептрону
  (2013) Порхун, Олена
  У статті розглянуто моделі розподіленого вихідного коду для вирішення задачі мультикласифікації з використанням нейронної мережі багатошаровий персептрон та описано застосування розробленої системи мультикласифікації з реалізацією описаних моделей для вирішення задачі визначення діагнозу захворювання пацієнтів в області дерматології.
 • Item
  Про застосування марковських процесів прийняття рішень для автоматизованого добору навчальних матеріалів у системах Blended Learning
  (2013) Олецький, Олексій
  Обговорюється проблема знаходження оптимальної структури гіпертекстових посилань на веб-порталі (тобто оптимізацією навігаційних графів) на основі аналізу та моделювання поведінки відвідувачів. Пропонується підхід до оптимізації навігаційних графів на основі методик навчання з підкріпленням та марковських процесів прийняття рішень. Розглядаються можливості, пов’язані з застосуванням цього підходу в системах e-leaming.
 • Item
  Передбачуваність стану з'єднання при маршрутизації в опортуністичних мережах
  (2013) Мазур, Роман
  У статті порівнюється складність прогнозування місцезнаходження із задачею, яка розв’язується при маршрутизації, за допомогою нововведеного поняття стану з’єднання. Показано, що показники ентропії стану з’єднання є значно вищими за значення для місцезнаходження, зроблено висновки про більшу складність передбачення.
 • Item
  Побудова лексико-синтаксичної моделі природної мови із застосуванням сучасних методів обробки великих текстових корпусів
  (2013) Марченко, Олександр
  Статтю присвячено розробці алгоритму формування моделі лексико-синтаксичних структурних зв’язків природної мови на основі частотно-синтаксичного аналізу речень великого текстового корпусу. Для запису універсальних структур необмеженої складності та довжини використано модель керуючих просторів синтаксичних структур речень природної мови. Для ефективного та економного представлення даних розріджені масиви трансформовано за допомогою методів невід’ємної факторизації матриць та тензорів.
 • Item
  Напівмарковські процеси прийняття рішень з рандомізованим дисконтом
  (2013) Ковальчук, Наталія; Чорней, Руслан
  У роботі розглянуто керовані напівмарковські процеси з випадковим дисконтуючим фактором. Знаходяться достатні умови існування та єдиності оптимальної стаціонарної нерандомізованої стратегії керування зазначеними процесами на скінченному та нескінченному горизонті.
 • Item
  Кластеризація даних з використанням теорії можливостей
  (2013) Касьянюк, Веда; Малютенко, Людмила
  У роботі розглянуто підхід до кластеризації, що базується на теорії можливостей. Такий підхід дозволяє врахувати неоднозначність вибору параметрів алгоритму кластеризації. На цій основі запропоновано методи оцінювання можливості та необхідності низки тверджень щодо точок та нечітких кластерів.
 • Item
  Методи персоналізації в системах електронного навчання агентного типу
  (2013) Конюшенко, Олексій
  У статті проаналізовано методи персоналізації та уточнено їх використання в системах електронного навчання агентного типу. Запропоновано систему класифікації методів персоналізації.
 • Item
  Порівняння ефективності застосування мов Scala, Erlang і Haskell в умовах баrатоядерних архітектур
  (2013) Гороховський, Семен; Кравченко, Михайло
  У роботі проведено порівняння основних можливостей мов Scala, Erlang і Haskell та їх ефективності при розв’язанні практичних задач на багатоядерних архітектурах. На прикладі задачі знаходження досконалих чисел на певному проміжку показано, як за допомогою акторів отримати значне прискорення програми на багатоядерних архітектурах.
 • Item
  Грід знань
  (2013) Глибовець, Микола
  У роботі проаналізовано та узагальнено сучасні підходи до побудови гріду знань (Knowledge Grid).
 • Item
  Агентно-базоване моделювання
  (2013) Глибовець, Андрій
  У статті розглянуто ключові методології агентно-базованого моделювання та основні застосунки агентно-базованого моделювання.
 • Item
  Алгоритми розв'язання розподіленої задачі задоволення обмежень
  (2013) Галковська, Любов
  У даній роботі представлено розроблену автором класифікацію алгоритмів розв’язання розподіленої задачі задоволення обмежень. Наведено приклади представників кожного з класів, а також їх порівняльна характеристика та рекомендації щодо їх застосування для розв’язання конкретних БСБР задач.
 • Item
  Автоматичний вибір параметрів ядра опорно-векторних машин
  (2013) Галкін, Олександр
  Досліджено методологію автоматичного вибору параметрів ядра опорно-векторних машин. Використано метод градієнтного спуску для мінімізації оцінок тестової похибки. Отримано гладку апроксимацію тестової помилки з використанням оцінки апостеріорних ймовірностей. Запропоновано та реалізовано алгоритм, де градієнтним кроком є напрямок градієнта в просторі параметрів. Проведено експериментальні дослідження для оцінки ефективності запропонованого методу.
 • Item
  Optimized channel selection for multi-radio ІЕЕЕ 802.11 backbones
  (2013) Finsterbush, Mikhael; Khenshen, Klaus; Shmidt, Patrik
  This paper presents the Simple Backbone Channel Allocation (SBCA) algorithm. It is used to optimize the channel assignment in IEEE 802.11 wireless backbone networks. We point to some specifics in channel assignment of backbones. It differs from channel assignment of single APs which is a node colouring problem of graph theory. Backbone channel assignment needs new strategies to cover all general conditions. We declare the SBCA algorithm and show its operation on an example. Our measurements show that it is very fast, correct in result andfinite.