193: Юридичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Загальнотеоретичне правознавство в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій
  (2017) Козюбра, Микола
  У статті окреслено коло проблем, які постають перед загальнотеоретичним правознавством в умовах системної кризи основаного на цінностях капіталізму індустріального типу глобалізації та формування її нової, постіндустріальної моделі, визначальною метою якої має стати людиноцентристська спрямованість. У зв’язку з цим значну увагу приділено необхідності світоглядно-методологічного переосмислення зв’язків права з економікою, політикою, державою, обґрунтуванню відмінної від них власної внутрішньої логіки розвитку права, його тенденцій в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій, що своєю чергою не може не відбиватися на предметному полі загальнотеоретичного правознавства.
 • Item
  Значення Угоди про асоціацію з ЄС: нові виклики для конституційного порядку чи послаблення позиції Основного Закону
  (2017) Білак, Мирослава
  Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом об’єктивно порушує питання вдосконалення конституційного порядку, який би забезпечив участь України у процесах європейської інтеграції та поступової інтернаціоналізації Основного Закону України. Угода про асоціацію є частиною виконання міжнародних зобов’язань, які передусім забезпечуються на рівні Конституції України за допомогою офіційного тлумачення і конституційності різних нормативно-правових актів. У зв’язку з цим, Конституційний Суд України поступово виробляє механізми взаємодії міжнародного права з національною правовою системою України, у тому числі шляхом формулювання відповідних принципів, зокрема «принципу дружнього ставлення до міжнародного права». Подібна практика Суду призводить до поступового подолання певного консерватизму Конституції України і загалом усієї національної системи права.
 • Item
  Зміна Конституційним Судом України власних юридичних позицій і застосування динамічного тлумачення - пошук співвідношення
  (2017) Грищенко, К. С.
  У статті автор висуває та спростовує гіпотезу, відповідно до якої протилежні позиції в рішеннях Конституційного Суду України є наслідком застосування динамічного тлумачення. Щоб перевірити гіпотезу, автор звертається до генези динамічного тлумачення, виокремлює критерії, що відрізняють динамічне тлумачення, та застосовує такі критерії до окремих рішень Конституційного Суду України.
 • Item
  Зміни до Конституції України в частині конституційної юрисдикції: особливості перехідних відносин
  (2017) Шуліма, Альона
  У статті проаналізовано основні проблеми перехідних відносин, які виникли внаслідок внесення змін до Конституції України в частині конституційної юрисдикції, розглянуто можливі способи запобігання цим проблемам, а також запропоновано інструменти їх вирішення. Автор статті звертає увагу на необхідність системного аналізу перехідних відносин при розробленні змін до Основного Закону України (як і законодавства в цілому) та їх урегулювання за допомогою спеціальних темпоральних норм. Виокремлено два основні завдання, вирішенню яких мали б сприяти перехідні положення: належне запровадження нової моделі правового регулювання та поступовий перехід до такої моделі суб’єктів, які вже перебувають у відповідних правовідносинах.
 • Item
  Вплив висновків школи правового реалізму на теорію юридичної аргументації
  (2017) Мельник, М. О.
  У статті проаналізовано ідеї фундаторів школи правового реалізму, що були спрямовані на переосмислення основних факторів, які мають враховуватись при формуванні юридичної аргументації. Простежено шлях, вибудований школою правового реалізму, та акценти, які були розставлені від механічної юриспруденції до мистецтва побудови юридичної аргументації.
 • Item
  Юридична аргументація в податковому праві (загальний погляд)
  (2017) Лобач, Ольга
  Статтю присвячено проблемі юридичної аргументації в податковому праві. Визначено сфери застосування юридичної аргументації в податковому праві. Розглянуто податкову консультацію як специфічний інститут податкового права, який спрямований на допомогу платникам податків у практичному використанні окремих норм податкового законодавства і який ґрунтується на юридичній аргументації.
 • Item
  До питання про визнання юридичного тлумачення мистецтвом
  (2017) Звєрєв, Євген
  У статті проаналізовано питання визнання юридичного тлумачення мистецтвом, встановлено обов’язкові елементи для визнання належності певного витвору до творів мистецтва та перевірено на відповідність їм елементи юридичного тлумачення.
 • Item
  Заохочувальні адміністративні процедури: деякі проблемні питання реалізації
  (2017) Іщенко, Юрій
  У статті досліджено особливості реалізації заохочувальних адміністративних процедур, у яких предметом заохочення є вогнепальна зброя. Проаналізовано систему нормативно-правових актів, які регламентують такий вид процедур, систему суб’єктів, які застосовують таке заохочення. Акцентовано увагу на спірних та неоднозначних аспектах реалізації заохочувальних адміністративних процедур.
 • Item
  Ultra vires податкових відносин
  (2017) Мінін, Олександр; Козленко, Марія
  У статті здійснено правовий аналіз меж для здійснення влади органами законодавчої влади та місцевого самоврядування у податкових правовідносинах. Досліджено зміст і характер меж, запроваджених Конституцією України та Податковим кодексом України щодо встановлення чи зміни податків і зборів. Проаналізовано дотримання органами законодавчої влади та місцевого самоврядування обмежень щодо встановлення податків і зборів на практиці та наслідки дій таких органів ultra vires, тобто поза межами повноважень.
 • Item
  Умови договору про споживчий кредит: відповідність європейським стандартам
  (2017) Ханик-Посполітак, Роксолана; Посполітак, Володимир
  Статтю присвячено правовому аналізу положень нового Закону України «Про споживче кредитування», яким врегульовано питання усього процесу споживчого кредитування: від отримання фізичною особою інформації про споживчий кредит, його укладення і аж до його виконання. Проаналізовано положення статті 12 Закону, де прописано умови договору про споживчий кредит, на відповідність їх стандартам Європейського Союзу, зокрема положенням Директиви 2008/48.
 • Item
  Транскордонні загальноєвропейські процедури в системі національного цивільного процесу
  (2017) Ізарова, Ірина
  Статтю присвячено визначенню місця транскордонних європейських процедур у системі національного цивільного процесу в державах–членах ЄС та з’ясуванню положень, що вимагають гармонізації для ефективного застосування у процесі розгляду цивільних і комерційних справ транскордонного характеру.
 • Item
  Страховий стаж: поняття, ознаки, види й тенденції удосконалення
  (2017) Костюк, Віктор
  У науковій статті досліджено проблеми страхового стажу крізь призму новітнього законодавства. Акцентовано увагу на теоретико-правовому аналізі підходів до розуміння сутності, ознак страхового стажу, стану законодавчого регулювання. Окреслено особливості законодавчого визначення страхового стажу, його основних елементів, особливості пенсійного страхування та інших видів соціального страхування. Зроблено висновок щодо поняття та особливостей страхового стажу, новітніх тенденцій удосконалення. Наголошено на необхідності кодифікації законодавства про соціальне забезпечення.
 • Item
  Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо злочину агресії
  (2017) Антонович, Мирослава
  У статті проаналізовано юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо злочину агресії, яку Суд отримав на підставі Кампальських додатків 2010 р. до Римського Статуту. Розглянуто умови і шляхи набуття Судом юрисдикції щодо злочину агресії та можливі варіанти здійснення такої юрисдикції на практиці.
 • Item
  Проблеми та перспективи ратифікації Україною Конвенції про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення від 1993 р.
  (2017) Романченко, Аліна
  У статті з’ясовано необхідність ратифікації Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення від 29 травня 1993 р. і досліджено перспективи удосконалення інституту міждержавного усиновлення в Україні. Проаналізовано полеміку та визначено витоки неоднозначного ставлення української спільноти до необхідності ратифікації Гаазької конвенції шляхом розгляду позицій обох сторін дискусії. Зроблено аргументований висновок, що ратифікація Гаазької конвенції 1993 р. сприятиме встановленню уніфікованого та спрощеного порядку співпраці між державами, залученими до процесу міждержавного усиновлення, що дасть змогу Україні впровадити ефективну міжнародно-правову модель контролю за умовами проживання і виховання українських дітей, усиновлених іноземцями.
 • Item
  Методологія досліджень становлення інституту комерційних позначень у праві Європейського Союзу
  (2017) Михайлюк, Г. О.
  У статті проаналізовано основні філософські підходи, методологію досліджень інституту комерційних позначень. Висвітлено теоретичне підґрунтя дослідження, розглянуто міжнародно-правові норми, які регламентують право комерційних позначень, проаналізовано наукові погляди на природу права ЄС, викладені в міжнародно-правовій літературі, джерела правового регулювання права комерційних позначень. Наголошено, що при розгляді питань європейської юридичної методології першочергового значення набуває відмінність між унітарним та внутрішнім правом і системою, а також причини її існування.
 • Item
  Участь кількох осіб у вчиненні необережного злочину за законодавством деяких європейських держав
  (2017) Багіров, Сергій
  У статті доведено, що кримінальне законодавство та судова практика провідних європейських країн використовують дуалістичну систему норм про участь у злочині кількох осіб. Ця система не виключає участі кількох осіб у вчиненні необережного злочину як співвиконавців. Водночас співучасть у злочині розглядають як нетотожну виконавству виключно умисну діяльність, де немає місця необережній формі вини.
 • Item
  Правовий вплив, не пов'язаний з реальною (повною) кримінальною відповідальністю, на неправомірну поведінку
  (2017) Горох, Олексій
  У статті досліджено проблеми правового впливу, не пов’язаного з реальною (повною) кримінальною відповідальністю, на неправомірну поведінку. Висвітлено теоретичні та прикладні проблеми такого правового впливу.
 • Item
  Рішення Конституційного Суду України у справі про заборону Компартії України у світлі концепції войовничої демократії
  (2017) Бернацький, Богдан
  У статті подано правовий аналіз рішення Конституційного Суду України 2001 р. у справі про укази Президії Верховної Ради України щодо Компартії України. Розглянуто концепцію войовничої демократії у розрізі цього рішення, а також проведено компаративне дослідження іноземного законодавства та аналогічних рішень, де розглядали питання про заборону політичних партій за подібних обставин. Метою статті також є визначення правових наслідків цього рішення у контексті ухвалення антикомуністичних законів та судового процесу, що нині триває, щодо заборони Комуністичної партії України.