172: Економічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Соціальні пріоритети реформування фінансового сектору
  (2015) Шевченко, Олена
  У статті визначено суть та основні проблеми розвитку соціального потенціалу країни, досліджено основні напрями посилення соціальної функції фінансового сектору України, проаналізовано можливості використання окремих фінансових інститутів для зміцнення соціального потенціалу.
 • Item
  Оцінка факторів формування валютного курсу в Україні
  (2015) Фарина, Олександр
  У статті представлено модель формування валютного курсу в Україні, розроблену методами системної динаміки, та проведено порівняльний аналіз ефективності застосування окремих режимів валютного курсу в умовах фінансової кризи 2014 року. Результати моделювання вказують на те, що за наявності довгострокового дефіциту платіжного балансу, низького рівня міжнародних валютних резервів, економічної рецесії, а також високих темпів інфляції використання режиму регульованого плавання з помірними валютними інтервенціями з боку центрального банку дає змогу стабілізувати валютний курс на рівноважному рівні в короткостроковій перспективі та забезпечити ефективне впровадження режиму чистого валютного плавання. Незважаючи на те, що застосування такої політики передбачає залучення міжнародної підтримки у вигляді стабілізаційних кредитів для збільшення обсягу міжнародних резервів, вона дозволить центральному банку в довгостроковій перспективі проводити реверсні валютні інтервенції та розрахуватися за всіма зобов’язаннями.
 • Item
  The "immunity" of regional fuel and energy complex and its evaluation
  (2015) Saparbayev, Abdyzhapar; Demesinova, Aziza
  This article describes theoretical and methodological bases of a complex analysis and evaluation of economic systems’ sustainability and their usage in methods of energy systems management. The research provides factors that create competitive advantages of fuel and energy complex (FEC) in a region on different stages of economic development. The necessity of the development of modeling tools for the improvement of the effectiveness in administrative decisions in order to provide the competitive ability of energy systems is depicted.
 • Item
  Розвиток промислового маркетингу в контексті сучасних ринкових трансформацій
  (2015) Россоха, Володимир
  У статті розглянуто особливості функціонування ринку продукції виробничо-технічного призначення. Обґрунтовано концепції, технології, заходи й інструменти активізації промислового маркетингу. Окреслено чинники сприяння попиту на промислову продукцію. Запропоновано перспективні шляхи розвитку маркетингу промислових підприємств.
 • Item
  Conceptual bases to define shadow economy
  (2015) Nezhyvenko, Oksana
  The article presents theoretical bases to define shadow economy. The importance is stressed to study and tackle this challenge in transition countries and in Ukraine particularly. It is emphasized that a substantial size of shadow economy affects the official economy by causing corruption and, being a feature of a survival economy, hinders long-term growth perspective on a country level. The definitions of the "shadow economy", "non-observed economy" and "underground economy" are provided based on the System of National Accounts and the principles of the Organization for Economic Cooperation and Development.
 • Item
  Методика функціонування системи грошово-кредитних потоків корпоратизованого суб’єкта фінансового сектору економіки
  (2015) Македон, В’ячеслав; Корнєєв, Максим
  Статтю присвячено питанню вдосконалення методичного апарату забезпечення ефективного функціонування грошово-кредитних потоків у системі корпоратизованого суб’єкта фінансового сектору економіки. Визначено, що концепція грошово-кредитних потоків має ознаки логістичної системи: наявність потокового процесу і певної системної цілісності, що дає змогу розглядати грошово-кредитні потоки як складну взаємопов’язану систему. Доведено, що вдосконалення системи грошово-кредитних потоків забезпечує оптимізацію податкових платежів у системі господарської діяльності корпоратизованої структури та дозволяє розробляти моделі перспективного для суб’єкта фінансового сектору з урахуванням податкових платежів.
 • Item
  Розробка дерев рішень для прогнозування фінансової кризи в страхових компаніях України
  (2015) Литвин, Антон
  У статті проаналізовано можливість застосування дерев рішень для прогнозування фінансової кризи в українських страхових компаніях. Використовуючи сформовані набори ознак, побудовано кілька моделей дерев рішень, серед яких шляхом порівняння класифікаційних характеристик за два періоди обрано найкращу з позиції чутливості та точності модель. На підставі аналізу окреслено шляхи вдосконалення практики застосування методу дерев рішень для передбачення кризових явищ у страхових компаніях України.
 • Item
  Основні підходи до регулювання цін на лікарські засоби в різних країнах світу
  (2015) Кузьменко, Любов
  У статті розкрито проблемні та неврегульовані питання щодо функціонування ринків лікарських засобів у різних країнах світу. Доведено необхідність запровадження більш прозорого та ефективного механізму здійснення такого регулювання.
 • Item
  Складні еколого-економічні та соціально-політичні системи та їхня еволюція
  (2015) Кузьменко, Валерій
  У статті проаналізовано та підтверджено автором його довгострокові прогнози еколого-економічних і соціально-політичних криз, виконані на основі системної теорії соціально-економічних циклів, що є актуальним в умовах перманентної глобальної соціально-економічної кризи. Дано комплексну оцінку прогнозів еколого-економічних та соціально-політичних циклів і криз у СРСР, РФ та Україні.
 • Item
  Проблеми емпіричної оцінки трансакційних витрат
  (2015) Кирієнко, Артем; Іванова, Н.
  У статті описано різні підходи до дослідження трансакційних витрат і відповідні методи їх емпіричної оцінки. Проведено аналіз декількох підходів до вимірювання трансакційних витрат, з чого зроблено висновки про практичну застосовуваність цих методів до аналізу перехідної економіки.
 • Item
  Методологічні основи використання потенціалу бюрокредитних історій у кредитній діяльності
  (2015) Камінський, Андрій
  Досліджено методологічні основи використання можливостей бюро кредитних історій (БКІ). Повноцінне функціонування БКІ ефективно знижує асиметрію інформації для кредитора та його витрати на здобуття інформації, а також зменшує моральний ризик позичальника. Використання бюро як сховища ринкових даних має значний потенціал, зокрема, дає змогу порівняти параметри діяльності кредитора з параметрами всього ринку. У статті обґрунтовано логіку використання бюро на всіх етапах взаємодії кредиторів та позичальників.
 • Item
  Підходи вчених США до методології науки: план вивчення з метою реформування досліджень бізнесу в Україні
  (2015) Івахненков, Сергій; Конбер, Джон
  У статті висвітлено сучасні концептуальні проблеми здійснення наукових досліджень на рівні окремих економічних суб’єктів в Україні та розроблено план вивчення світового досвіду проведення наукових досліджень у галузі економіки підприємств, бізнесу, фінансів, бухгалтерського обліку на прикладі США.
 • Item
  Фонди державного бюджету як особливі інструменти підтримки сталого розвитку держави
  (2015) Зварич, Ольга
  У статті розглянуто та структуровано основні підходи щодо джерел створення резервного фонду бюджету та державного регіонального фонду розвитку. Висвітлено питання про особливості створення та функціонування Стабілізаційного фонду в Україні в період світової фінансової кризи. Також проаналізовано видатки цих фондів за кілька років.
 • Item
  Розробка моделі оцінки впливу податкового навантаження на стан бюджету європейських країн
  (2015) Дадашова, Первін
  У статті систематизовано показники податкової політики європейських країн для визначення та оцінки їх впливу на бюджетну збалансованість. У ході виконання роботи було застосовано статистичні методи, кластерний аналіз та моделі панельних даних, що дало змогу провести чисельну оцінку впливу податкової системи країни на ефективність її фіскальної політики. Отримані висновки можуть бути використані для подальшого зіставлення з досвідом України та розробки практичних рекомендацій щодо вдосконалення вітчизняної податкової системи.
 • Item
  Логістичне забезпечення інноваційних процесів в АПК
  (2015) Гуменна, Олександра
  У статті розглянуто напрями логістичного забезпечення інноваційних процесів на підприємствах агропромислової сфери. Викладено сутність концепції DFL – "логістичного впливу на проектування нового товару". Розроблено ланцюжок споживчої цінності інноваційного продукту (ІП) в АПК. Обґрунтовано способи оптимізації логістичних витрат.
 • Item
  Проблеми формування глокальної освітньої моделі
  (2015) Григор’єв, Геннадій
  У статті розкрито особливості та переваги глокальної освітньої моделі над глобальною, проаналізовано стан розвитку вищої освіти у світі та в Україні, здійснено оцінку проблем реформування вищої освіти на мікро- та макрорівні. Запропоновано використання моделі REMM (людина творча, яка оцінює та максимізує) для вдосконалення чинної системи вищої освіти в Україні.
 • Item
  Розвиток електронної комерції як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських компаній
  (2015) Буй, Тетяна; Гаврилів, Ірина
  У статті розкрито особливості та переваги електронної комерції в порівнянні з традиційними видами бізнесу, проаналізовано стан та динаміку розвитку електронної комерції в Україні, здійснено оцінку законодавчої бази функціонування електронної комерції та запропоновано заходи щодо її вдосконалення. За допомогою методу експертних оцінок визначено фактори конкурентоспроможності компаній, що займаються електронним бізнесом.
 • Item
  Моделювання впливу шоків умов торгівлі на економічне зростання в Україні
  (2015) Баженова, Олена
  У статті досліджено вплив позитивних перманентних і тимчасових шоків умов торгівлі та волатильності індексів умов торгівлі на темпи зростання валового внутрішнього продукту та рахунку поточних операцій платіжного балансу в Україні. Показано, що ефект Харбергера – Лаурсена – Метцлера простежується лише в моделях, що включають кількісний індекс умов торгівлі, його тимчасову складову та тимчасову компоненту індексу умов торгівлі, розрахованого на основі дефлятора експортних та імпортних цін. Доведено, що помітний вплив на варіативність приросту темпу зростання валового внутрішнього продукту в Україні здійснює лише кількісний індекс умов торгівлі.