023: Фізико-математичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Методи діагностики структурних змін у плівках мембранних білків
  (2004) Барабаш, Юрій; Гнедюк, Семен; Заболотний, Михайло; Соколов, Микола
  Методом голографічної інтерферометри з використанням фототермотастичних реєструвальних середовищ досліджувалися плівки, мембранних білків, які містять фотосинтетичні реакційні центри Rhodobacter spharoid.es. Плівки були отримані шляхом природного сушіння водних розчинів білків при температурі 4 °С. Товщина плівок становила 0,3+0,5 мм. Встановлено, що за освітлення плівок реакційних центрів відбувається зменшення контрасту інтерференційних смуг без зміни їх положення. Швидкість зменшення контрасту зростає зі збільшенням інтенсивності освітлення плівок. Висловлено припущення, що цей ефект може бути обумовлений утворенням у плівці кластерів, розмір яких співрозмірний з довжиною хвилі світла, зміною взаємодії між білково-пігментними комплексами реакційних центрів у результаті фотоіндукованих структурних перебудову їхньому білковому комплексі.
 • Item
  General theory of the ion channel with multiple occupancy
  (2004) Yesylevsky, S.; Kharkyanen, V.
  У статті представлений загальний теоретичний підхід, що дозволяє описати провідність іонних каналів з множинною заселеністю. Він базується на реальній структурі калієвого каналу KcsA, але не обмежується даним каналом. Показано, що рух іонів у селективному фільтрі каналу є істотно колективним і може бути редукованим до руху єдиної квазічастинки - квазііону. Концепція квазііонів дозволяє пояснити явище безбар'єрної виштовхувальної провідності в селективному фільтрі та уникнути повного опису руху індивідуальних іонів у багатоіонному каналі, що значно спрощує задачу. Показано, що квазііони є фактичними переносниками заряду в каналі.
 • Item
  Кореляція між процесами преципітації кисню і поведінкою магнітної сприйнятливості в опроміненому нейтронами кремнію
  (2004) Литовченко, Петро; Литовченко, О.; Павловський, Юрій; Старчик, Маргарита; Гроза, Алла; Шматко, Галина; Цмоць, Володимир; Петренко, В. В.
  Досліджено вплив нейтронного опромінення з наступною термообробкою при 800 °С на преципітацію кисню і на магнітні властивості монокристалічного кремнію. Встановлено, що опромінення швидкими нейтронами зумовлює зменшення концентрації міжвузлового кисню і появу парамагнітної складової магнітної сприйнятливості. У часовому інтервалі ТО 0 - ~ 3 год концентрація кисню зростає до тим більшого значення, чим. меншим флюенсом опромінений зразок; утворені парамагнітні центри відпалюються. В інтервалі (-3—180 год) спостерігається зменшення кількості розчиненого кисню внаслідок виходу його із твердого розчину і зростання парамагнітної складової МС. Збільшення дози опромінення зумовлює прискорення процесу преципітації і зростання парамагнетизму.
 • Item
  Експериментальне дослідження впливу високотемпературної обробки на магнетні властивості, мікротвердість mono- i poly-n-Si та на електрофізичні характеристики структур на їх основі
  (2004) Паньків, Л.; Павловський, Ю.; Цмоць, Володимир; Вороняк, Я.; Лабовка, Д.; Лучкевич, М.; Петренко, В. В.; Хляп, Г.
  Вивчено вплив високотемпературної обробки (ВТО) β інтервалі температур 650-1100 °С і повторної ВТО при 1150 °С на магнетну сприйнятливість і мікротвердість mono- і poly-n-Si, вирощених методом Чохральського. Досліджено вольт-фарадні (ВФХ) та вольт-амперні характеристики (ΒΑΧ) структур, одержаних на основі вихідних зразків і тих, що пройшли ВТО при 900 °С. Встановлено, що ВТО створює систему взаємодіючих парамагнетних центрів, яка найчіткіше проявляється після ВТО зразків при 900 °С. Залежності χ (Tвто) і Hμ (Гвто) немонотонні; максимуми на них спостерігаються при Γ вто = 900 °С. Дослідження ΒΑΧ структур Me-mono-n-Si на основі вихідних зразків показали наявність процесів тунелювання крізь бар 'єр, створений ультратонким шаром атмосферного оксиду. Після ВТО при 900 °С (ВТО-900) має місце збільшення діапазону лінійності ΒΑΧ. Вимірювання ΒΑΧ для структур, виготовлених на основі вихідних зразків poly-n-Si і тих, що пройшли ВТО, показало, що ВТО-900 не впливає на характер цих залежностей.
 • Item
  Дослідження можливості збудження ультразвукови х-радіальних коливань у пластинах кремнію
  (2004) Оліх, Ярослав.; Деміденко, Олексій; Лисюк, Ігор; Романюк, Борис
  Запропоновано теоретичну модель складеного резонатора з пластини кремнію (І11)-зрізу і п'єзокераміки ЦТС-19 для опису збудження радіальних коливань у системі тонких дисків. Модель експериментальна перевірена. Результати методики розрахунку можуть бути використані для знаходження резонансних частот складеного резонатора, розподілу пружних зміщень і напругу напівпровідникових дисках
 • Item
  Екситон Ваньє - Мотта у двох тунельно-зв'язаних квантових точках циліндричної форми
  (2004) Бойчук, Василь; Гольський, Віталій
  Працю присвячено дослідженню двох тунельно-зв'язаних «квантових точок» циліндричної форми. Знайдено енергетичний спектр заряду для цієї гетероструктури та явний вигляд хвильової функції квазічастинки. Варіаційним методом розв 'язано задачу про знаходження енергії утворення екситону для неї. Отримано якісне пояснення експериментальних результатів роботи.
 • Item
  Вплив ультразвуку на транспортні явища в бездислокаційних криcталах p-Ge
  (2004) Бабич, Вілік; Оліх, Ярослав; Тимочко, Микола
  З метою з 'ясування механізму впливу ультразвуку на електрофізичні параметри в бездислокаційних 10 м -2 ) зразках p-Ge з різним ступенем легування розробленим нами акустодинамічним методом Холла, проведені комплексні вимірювання температурних (77 / 300 К), магнітнопольових (0,01 / 0,5 Тл) і амплітудних (від ультразвукової інтенсивності, =< 2*104 Вт• м -2) характеристик. Показано, що вплив ультразвуку помітніше проявляється в слабкому магнітному полі у разі зниження температури та для зразків із більшою концентрацією домішки; ультразвукове навантаження зумовлює зсув магнітнопольових характеристик і збільшення їх крутизни. З ростом амплітуди акустичних коливань спостерігається монотонне збільшення RH, ρ і зменшення μH Аналіз одержаних результатів проведено в рамках теорії явищ переносу в моделі гофрованих сфер для напівпровідників з виродженою валентною зоною.
 • Item
  Інжекційні модулятори для малопотужних потоків інфрачервоного випромінювання
  (2004) Леваш, Леонід.; Ліптуга, Анатолій.; Самойлов, Володимир.
  Досліджено властивості інжекційного напівпровідникового модулятора інфрачервоного випромі- нювання і встановлено, що він є джерелом власного теплового випромінювання, яке суттєво ускладнює вимірювання слабких радіаційних потоків. Першопричиною його появи є струм керування, що протікає через напівпровідниковий модулятор. Встановлено, що власне випромінювання має дві змінні складові, які різняться зсувом фази щодо напруги керування. Запропоновано оригінальний модулювальний блок, який дає змогу компенсувати вплив власного випромінювання модулятора на точність вимірювання потоків малої потужності.
 • Item
  Вплив магнітного поля на параметри прямих і непрямих екситонів у системі напівмагнітних квантових ям
  (2004) Верцимаха, Ганна.; Лев, Сергій.; Сугаков, Володимир.
  Розраховано вплив структурних параметрів напівмагнітних напівпровідникових квантових ям і зов- нішнього магнітного поля на енергетичні рівні та інтенсивності оптичних переходів. Досліджено ефект відштовхування і перетину екситонних рівнів у магнітному полі. Розглянуто систему кванто- вих ям на основі (CdMn)Te. У такій системі спостерігається перетин енергетичних рівнів екситонів, які локалізовані в різних квантових ямах. У цьому разі зростання магнітного поля призводить до зміни локалізації основного екситонного стану з однієї ями до іншої.
 • Item
  Зміна мікротвердості кристалів кремнію під впливом магнітного поля
  (2004) Макара, Володимир.; Кольченко, Юлія.; Науменко, Світлана.; Руденко, Ольга.; Стебленко, Людмила.; Кравченко, Владислав.; Верхова, Людмила.
  З 'ясовано, що постійне магнітне поле з індукцією В = 0,17 Тл зумовлює зменшення мікротвердості зразків кремнію, а отже, призводить до появи негативного магнітомеханічного ефекту (ММЕ). Характер, величина та час релаксації ММЕ залежать від тривалості магнітного впливу і передісторії зразків кремнію. Показано, що попередня високотемпературна термообробка кристалів кремнію, яка змінює їхній структурний і домішковий стан, здатна змінити також; величину і характер релаксації ММЕ.
 • Item
  Магнетофононні осциляції поперечного та повздовжнього магнетоопору ниткоподібних кристалів Ge
  (2004) Дружинін, Анатолій; Павловський, Ігор
  Експериментальна досліджено магнетофононні осциляції поперечного і поздовжнього магнетоопору в сильнолегованих ниткоподібних кристалах (НК) Ge n- і р-типу провідності в діапазоні температур 4,2-70 К в магнетних полях з індукцією до 14 Тл, а також: вплив деформації та температури на амплітуду і положення осциляційних піків. З експериментальних даних розраховано ефективну масу носіїв заряду.
 • Item
  Про четверту Міжнародну школу-конференцію "Актуальні проблеми фізики напівпровідників"
  (2004) Блонський, Іван
  24.06-27.06 2003 р. в м. Дрогобичі відбулася Четверта міжнародна школа-конференція «Актуальні проблеми фізики напівпровідників». Школа організована НАН України, Міністерством освіти і науки України, Науковим товариством імені Тараса Шевченка, Науковою радою НАН України з проблем «Фізика напівпровідників», Інститутом фізики НАН України, Інститутом фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України, Інститутом фізики конденсованих систем НАН України, Науково-виробничим підприємством «Карат» (м. Львів), Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка.
 • Item
  І-універсальні метричні простори з тривіальною групою ізометрій
  (2004) Олійник, Богдана
  В роботі встановлені природні умови еквівалентності понять ізоморфізму в категорійному сенсі і в сенсі перетворення шкали для зліченних метричних просторів. Запропоновано конструкцію, яка дозволяє будувати континуум багато попарно не ізоморфних І-універсальних метричних просторів з тривіальною групою ізометрій.
 • Item
  Про поведінку на нескінченності гладких функцій з просторів Лебега
  (2004) Кашпіровський, Олексій; Митник, Юрій
  Досліджується поведінка на нескінченності гладких функцій з просторів Лебега Lp(Rl ,dx). Бета- новпено, що такі функції прямують до нуля при але швидкість прямування може бути як завгодно повільною.
 • Item
  Cryptall: system to encrypt all types of data
  (2004) Ustimenko, V.; Touzene, Abderezak
  Розроблено систему програм, що шифрує дані таких типів, як аудіо- та відео-, текстові, word- документи, PostScript- та PDF-файли, web-сторінки, рисунки, файли та кліпи. Такі програми можна засто- совувати до побудови захищених віртуальних організацій, зокрема віртуальної освіти, що використовує мережові системи дистанційного навчання. Загальна ідея полягає в розгляді вершин графа як посилання та ланцюга певної довжини, як інструменту шифрування. Алгоритм шифрування має лінійну складність, він використовує нелінійну функцію шифрування, що є стійкою стосовно різнотипових атак опонента. Попередній пакет «CRYPTIm» (скорочення від шифрування текстів і рисунків, відео-файлів) спирався на ті самі загальні ідеї теорії графів, його було застосовано до комунікаційної мережі Університету Півден- ного Тихого, що обслуговує 11 віддалених країн Океанії. Алгоритм працював з ASCII-кодами, тому він шифрував тільки дані «txt» та «html». CRYPTALL працює з бінарними кодами, тому він є універсальним: шифрує дані всіх типів, використовує нові графи та написаний на JA VA.
 • Item
  Математичне моделювання нестаціонарних теплових процесів з релаксацією на основі некласичної моделі
  (2004) Булавацький, Володимир; Лаврик, Володимир
  Наведено розв 'язки основних крайових задач для скінченного стрижня в рамках некласичної математичної моделі тетомасопереносу з урахуванням релаксаційності процесу.
 • Item
  Дмитро Граве - професор Київського університету
  (2004) Митропольський, Юрій; Самойленко, Анатолій.; Перестюк, Микола.; Дрозд, Юрій.; Кириченко, Володимир.; Сущанський, Віталій
  Короткий нарис про життя і творчість професора Київськогоуніверситету Дмитра Олексійовича Граве.