023: Фізико-математичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 18
 • Item
  Методи діагностики структурних змін у плівках мембранних білків
  (2004) Барабаш, Юрій; Гнедюк, Семен; Заболотний, Михайло; Соколов, Микола
  Методом голографічної інтерферометри з використанням фототермотастичних реєструвальних середовищ досліджувалися плівки, мембранних білків, які містять фотосинтетичні реакційні центри Rhodobacter spharoid.es. Плівки були отримані шляхом природного сушіння водних розчинів білків при температурі 4 °С. Товщина плівок становила 0,3+0,5 мм. Встановлено, що за освітлення плівок реакційних центрів відбувається зменшення контрасту інтерференційних смуг без зміни їх положення. Швидкість зменшення контрасту зростає зі збільшенням інтенсивності освітлення плівок. Висловлено припущення, що цей ефект може бути обумовлений утворенням у плівці кластерів, розмір яких співрозмірний з довжиною хвилі світла, зміною взаємодії між білково-пігментними комплексами реакційних центрів у результаті фотоіндукованих структурних перебудову їхньому білковому комплексі.
 • Item
  General theory of the ion channel with multiple occupancy
  (2004) Yesylevsky, S.; Kharkyanen, V.
  У статті представлений загальний теоретичний підхід, що дозволяє описати провідність іонних каналів з множинною заселеністю. Він базується на реальній структурі калієвого каналу KcsA, але не обмежується даним каналом. Показано, що рух іонів у селективному фільтрі каналу є істотно колективним і може бути редукованим до руху єдиної квазічастинки - квазііону. Концепція квазііонів дозволяє пояснити явище безбар'єрної виштовхувальної провідності в селективному фільтрі та уникнути повного опису руху індивідуальних іонів у багатоіонному каналі, що значно спрощує задачу. Показано, що квазііони є фактичними переносниками заряду в каналі.
 • Item
  Кореляція між процесами преципітації кисню і поведінкою магнітної сприйнятливості в опроміненому нейтронами кремнію
  (2004) Литовченко, Петро; Литовченко, О.; Павловський, Юрій; Старчик, Маргарита; Гроза, Алла; Шматко, Галина; Цмоць, Володимир; Петренко, В. В.
  Досліджено вплив нейтронного опромінення з наступною термообробкою при 800 °С на преципітацію кисню і на магнітні властивості монокристалічного кремнію. Встановлено, що опромінення швидкими нейтронами зумовлює зменшення концентрації міжвузлового кисню і появу парамагнітної складової магнітної сприйнятливості. У часовому інтервалі ТО 0 - ~ 3 год концентрація кисню зростає до тим більшого значення, чим. меншим флюенсом опромінений зразок; утворені парамагнітні центри відпалюються. В інтервалі (-3—180 год) спостерігається зменшення кількості розчиненого кисню внаслідок виходу його із твердого розчину і зростання парамагнітної складової МС. Збільшення дози опромінення зумовлює прискорення процесу преципітації і зростання парамагнетизму.
 • Item
  Експериментальне дослідження впливу високотемпературної обробки на магнетні властивості, мікротвердість mono- i poly-n-Si та на електрофізичні характеристики структур на їх основі
  (2004) Паньків, Л.; Павловський, Ю.; Цмоць, Володимир; Вороняк, Я.; Лабовка, Д.; Лучкевич, М.; Петренко, В. В.; Хляп, Г.
  Вивчено вплив високотемпературної обробки (ВТО) β інтервалі температур 650-1100 °С і повторної ВТО при 1150 °С на магнетну сприйнятливість і мікротвердість mono- і poly-n-Si, вирощених методом Чохральського. Досліджено вольт-фарадні (ВФХ) та вольт-амперні характеристики (ΒΑΧ) структур, одержаних на основі вихідних зразків і тих, що пройшли ВТО при 900 °С. Встановлено, що ВТО створює систему взаємодіючих парамагнетних центрів, яка найчіткіше проявляється після ВТО зразків при 900 °С. Залежності χ (Tвто) і Hμ (Гвто) немонотонні; максимуми на них спостерігаються при Γ вто = 900 °С. Дослідження ΒΑΧ структур Me-mono-n-Si на основі вихідних зразків показали наявність процесів тунелювання крізь бар 'єр, створений ультратонким шаром атмосферного оксиду. Після ВТО при 900 °С (ВТО-900) має місце збільшення діапазону лінійності ΒΑΧ. Вимірювання ΒΑΧ для структур, виготовлених на основі вихідних зразків poly-n-Si і тих, що пройшли ВТО, показало, що ВТО-900 не впливає на характер цих залежностей.
 • Item
  Дослідження можливості збудження ультразвукови х-радіальних коливань у пластинах кремнію
  (2004) Оліх, Ярослав.; Деміденко, Олексій; Лисюк, Ігор; Романюк, Борис
  Запропоновано теоретичну модель складеного резонатора з пластини кремнію (І11)-зрізу і п'єзокераміки ЦТС-19 для опису збудження радіальних коливань у системі тонких дисків. Модель експериментальна перевірена. Результати методики розрахунку можуть бути використані для знаходження резонансних частот складеного резонатора, розподілу пружних зміщень і напругу напівпровідникових дисках