Кореляція між процесами преципітації кисню і поведінкою магнітної сприйнятливості в опроміненому нейтронами кремнію

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Литовченко, Петро
Литовченко, О.
Павловський, Юрій
Старчик, Маргарита
Гроза, Алла
Шматко, Галина
Цмоць, Володимир
Петренко, В. В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено вплив нейтронного опромінення з наступною термообробкою при 800 °С на преципітацію кисню і на магнітні властивості монокристалічного кремнію. Встановлено, що опромінення швидкими нейтронами зумовлює зменшення концентрації міжвузлового кисню і появу парамагнітної складової магнітної сприйнятливості. У часовому інтервалі ТО 0 - ~ 3 год концентрація кисню зростає до тим більшого значення, чим. меншим флюенсом опромінений зразок; утворені парамагнітні центри відпалюються. В інтервалі (-3—180 год) спостерігається зменшення кількості розчиненого кисню внаслідок виходу його із твердого розчину і зростання парамагнітної складової МС. Збільшення дози опромінення зумовлює прискорення процесу преципітації і зростання парамагнетизму.
Description
The impact of irradiation by neutrons with a subsequent thermal treatment (TT) at 800 °С on oxygen precipitation and magnetic properties of bulk silicon has been researched. It has been found that irradiation by fast neutrons leads to decrease of concentration of interstitial oxygen and to creation of paramagnetic component of magnetic susceptibility (MS). In the time interval of'TTof 0 — = 3 hrs oxygen concentration in the sample increases the more, the less irradiation dose was used; the created paramagnetic centres are annealed. In the time interval of = 3 —180 hrs a decrease of dissolved oxygen due to its removal from the solid -solution and increase of the paramagnetic MS component are observed. Increase of irradiation dose leads to acceleration of precipitation process and to increase ofparamagnetism.
Keywords
нейтронне опромінення, термообробка, монокристалічний кремній, міжвузловий кисень
Citation
Кореляція між процесами преципітації кисню і поведінкою магнітної сприйнятливості в опроміненому нейтронами кремнію / П. Г. Литовченко, О. П. Литовченко, Ю. В. Павловський, М. І. Старчик, А. А. Гроза, Г. Г. Шматко, В. М. Цмоць, В. В. Петренко // Наукові записки НаУКМА. - 2004. - Т. 23 : Фізико-математичні науки. - С. 63-67.