148: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Структура зв'язків між депутатами Верховної Ради України 6-го та 7-го скликань: порівняння мереж формування політики
  (2013) Костюченко, Тетяна; Нагорняк, К.
  У статті представлено аналіз структури зв’язків між депутатами Верховної Ради України шостого та сьомого скликань – на основі подання законопроектів у співавторстві. За допомогою програмного забезпечення UCINET розраховано показники щільності (зв’язності) мереж, виділено найбільш центральних депутатів, здійснено порівняння тривалості перебування в політиці (патерни циркуляції) та участі у формуванні політики через законодавчу діяльність.
 • Item
  Divergent trajectories of the miners’ movements in Ukraine and South Africa
  (2013) Ryabchuk, Anastasiia
  This paper examines the diverging trajectories of the labor movement in mining industry in Ukraine and South Africa. It compares the economic situation in the two countries, and defines the leading role of the miners’ movement in bringing forth social transformations in the early 1990s. Possible explanations for diverging paths in the miners’ movement in Ukraine and South Africa in the last decade are discussed in light of miners’ structural and associational power, and taking into account socio-economic factors, historical legacies, and the role of trade unions.
 • Item
  Сприйняття класового конфлікту: досвід емпіричного дослідження
  (2013) Симончук, Олена
  Метою дослідження є порівняння рівня сприйняття класового конфлікту в постсоціалістичних і розвинених західних суспільствах. Емпіричною базою слугують дані різних хвиль проекту з вивчення соціальних нерівностей, здійснюваного в рамках Міжнародної програми соціального дослідження (ISSP). Результати дослідження свідчать, що, по-перше, сприйняття різних видів конфлікту в Україні, постсоціалістичних і західних країнах є доволі подібним (у діапазоні між гострим і не дуже гострим). По-друге, у 1990-х роках у західних країнах спостерігався тренд до послаблення сприйняття конфліктності, впродовж початку 2000-х досягнутий рівень лише відтворювався; у постсоціалістичному просторі підвищення оцінок загострення конфліктності у пореформений період змінилося трендом до усвідомлення соціального консенсусу. По-третє, в усіх порівнюваних країнах класові позиції несуттєво впливають на сприйняття конфліктів у суспільстві.
 • Item
  Неформальні платежі пацієнтів медичних закладів в Україні та Болгарії
  (2013) Степурко, Тетяна; Павлова, Мілена; Грига, Ірена; Оксамитна, Світлана; Groot, Wim
  У статті представлено результати міжнародного репрезентативного дослідження щодо платежів пацієнтів медичних закладів у країнах Центральної та Східної Європи, а саме масштаби поширення та особливості існування неформальних платежів пацієнтів у Болгарії та Україні, які становлять цікаві для порівняння випадки з огляду на відмінності в системі охорони здоров’я, як і в загальному політико-економічному контексті. Результати порівняння вказують на значно більше поширення неформальних платежів пацієнтів в Україні, аніж у Болгарії. Досвід неформальної оплати значною мірою пояснюється типом спожитої послуги та деякими соціодемографічними характеристиками респондентів, що також різниться у випадках Болгарії та України.
 • Item
  Габітус як механізм синтезу структури й агентності в соціологічній теорії П’єра Бурдьє
  (2013) Осипчук, Анна
  У статті розглядається поняття «габітусу» в соціологічній теорії П’єра Бурдьє. Габітус визначено як один з основних концептуальних механізмів здійснення синтезу структури й агентності. Водночас висвітлено особливості габітусу як когнітивної та ментальної структури, що структурує практику. Стисло проблематизовано на теоретико-методологічному рівні зв’язок у теорії Бурдьє концепцій габітусу, соціального смаку та соціального класу.
 • Item
  Чинники першої класової належності українців
  (2013) Малиш, Ліна
  У статті розглядаються чинники першої класової належності українців. Явище відтворення класової позиції вивчається на двох рівнях: міжпоколінному і внутрішньопоколінному – та у їх взаємозв’язку. Основні висновки дослідження базуються на даних опитувань "Перехід від освіти до роботи", проведених КМІС у 2007 р. на замовлення Світового банку та Європейської освітньої фундації.
 • Item
  Distinguishing between individual and collective representations in values transmission
  (2013) Maltseva, Kateryna
  The present article examines the processes of values transmission and explores the mechanisms by which the stable pattern of intra-cultural variation in values is maintained. The research design distinguishes between values endorsed on individual and collective levels (i. e. values relevant to one’s personal priorities vs. cultural identity). Two studies conducted in New England (2007–2008) investigated the possibility that individual and collective level values (1) rely on different channels of transmission and (2) differ in the degree of sensitivity to family support and parental investment. Theoretical and methodological implications for quantitative analysis of values are discussed.
 • Item
  Емпіричні індикатори стратифікації сучасних суспільств у процесі міжсуспільного відбору
  (2013) Хуткий, Дмитро
  Для стратифікації сучасних суспільств у процесі міжсуспільного відбору необхідно визначити емпіричні індикатори. Тому з метою створення класифікації індикаторів міжсуспільної стратифікації автор розглядає наявні показники, розробляє власні та структурує їх в узгоджену схему. У результаті дослідження сформовано комплекс із сорока емпіричних індикаторів міжсуспільної стратифікації у процесі міжсуспільного відбору.
 • Item
  Кількісний аналіз тексту чи продукування числових артефактів: аудит контент-аналітичних досліджень
  (2013) Іванов, О.
  Пропонуються критерії для оцінки якості проведених кількісних контент-аналітичних досліджень на основі вимог вітчизняних та зарубіжних методологів до кожного етапу контент-аналізу: створення концептуальної та операційної схеми, квантифікації, формування вибіркової сукупності, аналізу та висновків. Виділяються два типи висновків у контент-аналітичних дослідженнях: текстуальні та контекстуальні, визначається специфіка вимог для отримання кожного з них.
 • Item
  Огляд можливих методів моделювання і прогнозування динаміки мовної ситуації
  (2013) Грушецький, А.
  Розробка моделей динаміки мовної ситуації є важливим інструментом для аналізу і прогнозування можливих тенденцій її змін, а також для оцінки і розробки програм реалізації державної мовної політики в Україні. У цій статті розглядаються чотири можливі методи моделювання і прогнозування мовної динаміки: моделювання на основі диференційних рівнянь, мікроаналітичне моделювання, клітинні автомати та агентне моделювання. Визначаються їхня основна ідея, сильні і слабкі сторони з точки зору моделювання саме мовної динаміки, наводяться приклади реального застосування методів для створення моделей мовної динаміки. Ми доходимо висновку, що відносно найбільш перспективним для пояснення механізму взаємодії мов є застосування агентного моделювання.
 • Item
  Мінімальний перелік соціальних послуг: особливості відбору (за результатами соціологічних досліджень)
  (2013) Давидюк, О.
  У статті подано результати емпіричного дослідження щодо визначення тих соціальних послуг, які мають входити до мінімального переліку соціальних послуг, що гарантуються державою на безоплатній основі особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та нездатні до самообслуговування. Виявлено найзатребуваніші соціальні послуги серед отримувачів, опрацьовано рекомендації надавачів соціальних послуг, проведено порівняльний аналіз з наявною ситуацією щодо фактично наданих соціальних послуг для визначення ядра мінімального переліку соціальних послуг. Обґрунтовано необхідність застосування результатів прикладних досліджень у галузі соціальних послуг для оптимізації соціального обслуговування населення.
 • Item
  Зменшення пасивного куріння внаслідок удосконалення законодавства: які групи виграють найбільше?
  (2013) Андрєєва, Тетяна
  Україна перебуває в стані поступового впровадження більш дієвих заходів контролю над тютюном, які захищають здоров’я населення від руйнівного впливу тютюнового диму. Мета даного дослідження – відстежити, яким чином змінилася ймовірність натрапити на вплив тютюнового диму на робочих та в громадських місцях серед людей з різною освітою в Україні після впровадження додаткових обмежень куріння. Аналіз даних показав, що менш освічені групи населення з більшою імовірністю зіштовхуються з тютюновим димом як на робочих, так і в громадських та інших місцях, які відвідують. Однак зменшення такого перебування під впливом диму, що відбулося після прийняття в Україні певних змін до законів, також було найбільшим серед тих груп менш освічених українців, які наражалися на шкідливий вплив найбільше. Тобто ми спостерігаємо певне зменшення нерівності щодо детермінант здоров’я, яке відбувається внаслідок застосування законодавчих заходів щодо контролю над тютюном в Україні.