148: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Структура зв'язків між депутатами Верховної Ради України 6-го та 7-го скликань: порівняння мереж формування політики
  (2013) Костюченко, Тетяна; Нагорняк, К.
  The paper contains the analysis of the connections between the deputies of the Verkhovna Rada of Ukraine of the 6th and 7th terms – based on the joint submission of the draft laws. Using UCINET software, measures of density (cohesion) were calculated, the most central deputies were detected, and comparison between the duration of being in politics (circulation pattern) and participation in the policy-making through the legislative initiatives submission was conducted.
 • Item
  Divergent trajectories of the miners’ movements in Ukraine and South Africa
  (2013) Рябчук, Анастасія
  Стаття розглядає процес передачi цiнностей і, зокрема, механiзм, що забезпечує стабiльнiсть ïх iнтракультурноï варiацiï. Дослiдницький дизайн розрiзняє цiнностi, що iснують на iндивiдуальному та колективному рiвнях (окремо як концепти дотичнi до особистих пріоритетiв або культурного самовизначення iндивiда). У двох дослiдженнях, проведених у Новій Англії (2007–2008), було розглянуто гiпотези щодо можливостi iснування (1) рiзних каналiв передачi цiнностей для кожного з двох рiвнiв та (2) вiдмiнностей у ïх сензитивностi до таких чинникiв соцiалiзацiï, як атмосфера у сiм’ï та батькiвське ставлення. Також розглядаються можливi доповнення до сучасноï теорiï цiнностей та методiв ïх вивчення кiлькiсними засобами.
 • Item
  Сприйняття класового конфлікту: досвід емпіричного дослідження
  (2013) Симончук, Олена
  Метою дослідження є порівняння рівня сприйняття класового конфлікту в постсоціалістичних і розвинених західних суспільствах. Емпіричною базою слугують дані різних хвиль проекту з вивчення соціальних нерівностей, здійснюваного в рамках Міжнародної програми соціального дослідження (ISSP). Результати дослідження свідчать, що, по-перше, сприйняття різних видів конфлікту в Україні, постсоціалістичних і західних країнах є доволі подібним (у діапазоні між гострим і не дуже гострим). По-друге, у 1990-х роках у західних країнах спостерігався тренд до послаблення сприйняття конфліктності, впродовж початку 2000-х досягнутий рівень лише відтворювався; у постсоціалістичному просторі підвищення оцінок загострення конфліктності у пореформений період змінилося трендом до усвідомлення соціального консенсусу. По-третє, в усіх порівнюваних країнах класові позиції несуттєво впливають на сприйняття конфліктів у суспільстві.
 • Item
  Неформальні платежі пацієнтів медичних закладів в Україні та Болгарії
  (2013) Степурко, Тетяна; Павлова, Мілена; Грига, Ірена; Оксамитна, Світлана; Groot, Wim
  У статті представлено результати міжнародного репрезентативного дослідження щодо платежів пацієнтів медичних закладів у країнах Центральної та Східної Європи, а саме масштаби поширення та особливості існування неформальних платежів пацієнтів у Болгарії та Україні, які становлять цікаві для порівняння випадки з огляду на відмінності в системі охорони здоров’я, як і в загальному політико-економічному контексті. Результати порівняння вказують на значно більше поширення неформальних платежів пацієнтів в Україні, аніж у Болгарії. Досвід неформальної оплати значною мірою пояснюється типом спожитої послуги та деякими соціодемографічними характеристиками респондентів, що також різниться у випадках Болгарії та України.
 • Item
  Габітус як механізм синтезу структури й агентності в соціологічній теорії П’єра Бурдьє
  (2013) Осипчук, Анна
  У статті розглядається поняття «габітусу» в соціологічній теорії П’єра Бурдьє. Габітус визначено як один з основних концептуальних механізмів здійснення синтезу структури й агентності. Водночас висвітлено особливості габітусу як когнітивної та ментальної структури, що структурує практику. Стисло проблематизовано на теоретико-методологічному рівні зв’язок у теорії Бурдьє концепцій габітусу, соціального смаку та соціального класу.