148: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Структура зв'язків між депутатами Верховної Ради України 6-го та 7-го скликань: порівняння мереж формування політики
  (2013) Костюченко, Тетяна; Нагорняк, К.
  The paper contains the analysis of the connections between the deputies of the Verkhovna Rada of Ukraine of the 6th and 7th terms – based on the joint submission of the draft laws. Using UCINET software, measures of density (cohesion) were calculated, the most central deputies were detected, and comparison between the duration of being in politics (circulation pattern) and participation in the policy-making through the legislative initiatives submission was conducted.
 • Item
  Divergent trajectories of the miners’ movements in Ukraine and South Africa
  (2013) Рябчук, Анастасія
  Стаття розглядає процес передачi цiнностей і, зокрема, механiзм, що забезпечує стабiльнiсть ïх iнтракультурноï варiацiï. Дослiдницький дизайн розрiзняє цiнностi, що iснують на iндивiдуальному та колективному рiвнях (окремо як концепти дотичнi до особистих пріоритетiв або культурного самовизначення iндивiда). У двох дослiдженнях, проведених у Новій Англії (2007–2008), було розглянуто гiпотези щодо можливостi iснування (1) рiзних каналiв передачi цiнностей для кожного з двох рiвнiв та (2) вiдмiнностей у ïх сензитивностi до таких чинникiв соцiалiзацiï, як атмосфера у сiм’ï та батькiвське ставлення. Також розглядаються можливi доповнення до сучасноï теорiï цiнностей та методiв ïх вивчення кiлькiсними засобами.
 • Item
  Сприйняття класового конфлікту: досвід емпіричного дослідження
  (2013) Симончук, Олена
  Метою дослідження є порівняння рівня сприйняття класового конфлікту в постсоціалістичних і розвинених західних суспільствах. Емпіричною базою слугують дані різних хвиль проекту з вивчення соціальних нерівностей, здійснюваного в рамках Міжнародної програми соціального дослідження (ISSP). Результати дослідження свідчать, що, по-перше, сприйняття різних видів конфлікту в Україні, постсоціалістичних і західних країнах є доволі подібним (у діапазоні між гострим і не дуже гострим). По-друге, у 1990-х роках у західних країнах спостерігався тренд до послаблення сприйняття конфліктності, впродовж початку 2000-х досягнутий рівень лише відтворювався; у постсоціалістичному просторі підвищення оцінок загострення конфліктності у пореформений період змінилося трендом до усвідомлення соціального консенсусу. По-третє, в усіх порівнюваних країнах класові позиції несуттєво впливають на сприйняття конфліктів у суспільстві.
 • Item
  Неформальні платежі пацієнтів медичних закладів в Україні та Болгарії
  (2013) Степурко, Тетяна; Павлова, Мілена; Грига, Ірена; Оксамитна, Світлана; Groot, Wim
  У статті представлено результати міжнародного репрезентативного дослідження щодо платежів пацієнтів медичних закладів у країнах Центральної та Східної Європи, а саме масштаби поширення та особливості існування неформальних платежів пацієнтів у Болгарії та Україні, які становлять цікаві для порівняння випадки з огляду на відмінності в системі охорони здоров’я, як і в загальному політико-економічному контексті. Результати порівняння вказують на значно більше поширення неформальних платежів пацієнтів в Україні, аніж у Болгарії. Досвід неформальної оплати значною мірою пояснюється типом спожитої послуги та деякими соціодемографічними характеристиками респондентів, що також різниться у випадках Болгарії та України.
 • Item
  Габітус як механізм синтезу структури й агентності в соціологічній теорії П’єра Бурдьє
  (2013) Осипчук, Анна
  У статті розглядається поняття «габітусу» в соціологічній теорії П’єра Бурдьє. Габітус визначено як один з основних концептуальних механізмів здійснення синтезу структури й агентності. Водночас висвітлено особливості габітусу як когнітивної та ментальної структури, що структурує практику. Стисло проблематизовано на теоретико-методологічному рівні зв’язок у теорії Бурдьє концепцій габітусу, соціального смаку та соціального класу.
 • Item
  Чинники першої класової належності українців
  (2013) Малиш, Ліна
  The article investigates factors of class of first job of Ukrainians. Reproduction of class position is studied at two levels: intergenerational and intragenerational, also the relationship between these two levels is analyzed. The main findings of the research are based on the data of 2007 sociological studies Transition from School to Work conducted by Kiev International Institute of Sociology at the initiative of the World Bank and the European Training Foundation.
 • Item
  Distinguishing between individual and collective representations in values transmission
  (2013) Maltseva, Kateryna
  The present article examines the processes of values transmission and explores the mechanisms by which the stable pattern of intra-cultural variation in values is maintained. The research design distinguishes between values endorsed on individual and collective levels (i. e. values relevant to one’s personal priorities vs. cultural identity). Two studies conducted in New England (2007–2008) investigated the possibility that individual and collective level values (1) rely on different channels of transmission and (2) differ in the degree of sensitivity to family support and parental investment. Theoretical and methodological implications for quantitative analysis of values are discussed.
 • Item
  Емпіричні індикатори стратифікації сучасних суспільств у процесі міжсуспільного відбору
  (2013) Хуткий, Дмитро
  For stratification of modern societies in the process of intersocietal selection it is necessary to define empirical indicators of such stratification. Therefore with the aim of construction of classification of indicators of intersocietal stratification the author views the existing indicators, develops new, and structures them into a coherent scheme. As a result of the research the complex of forty empirical indicators of intersocietal stratification in the process of intersocietal selection was elaborated.
 • Item
  Кількісний аналіз тексту чи продукування числових артефактів: аудит контент-аналітичних досліджень
  (2013) Іванов, О. В.
  The author suggests the criteria for assessing the quality of quantitative content analytical studies. The criteria are based on the requirements of Ukrainian and foreign methodologies for each stage of content analysis: conceptual and operational schema creation, quantification, sampling, analysis and producing conclusions. Two types of findings in content-analytical studies are distinguished: textual and contextual, specific requirements for each are determined.
 • Item
  Огляд можливих методів моделювання і прогнозування динаміки мовної ситуації
  (2013) Грушецький, А.
  Developing models of the dynamics of language situation is an important tool for the analysis and prediction of possible trends and for the evaluation and development of programs of implementation of state language policy in Ukraine. This article discusses four possible methods of modeling and predicting language dynamics: simulations based on differential equations, microanalytical modeling, cellular automata and agent-based modeling. Core idea, strengths and weaknesses in terms of modeling of language dynamics is identified, examples of the actual use of methods for creating models of language dynamics are exemplified. We conclude that the most promising to explain the mechanism of interaction between languages is the use of agent-based modeling.
 • Item
  Мінімальний перелік соціальних послуг: особливості відбору (за результатами соціологічних досліджень)
  (2013) Давидюк, О.
  The article contains the results of an empirical study to identify those social services which are included in the minimum set of social services guaranteed by the state at no cost to individuals who are in crisis and unable to self. Found among the most sought after social services recipients processed recommendations of social service providers, a comparative analysis of the current situation regarding social services actually provided to determine the minimum set of core social services. The necessity of applying the results of applied research in the field of social services for optimizing social service.
 • Item
  Зменшення пасивного куріння внаслідок удосконалення законодавства: які групи виграють найбільше?
  (2013) Андрєєва, Тетяна
  Україна перебуває в стані поступового впровадження більш дієвих заходів контролю над тютюном, які захищають здоров’я населення від руйнівного впливу тютюнового диму. Мета даного дослідження – відстежити, яким чином змінилася ймовірність натрапити на вплив тютюнового диму на робочих та в громадських місцях серед людей з різною освітою в Україні після впровадження додаткових обмежень куріння. Аналіз даних показав, що менш освічені групи населення з більшою імовірністю зіштовхуються з тютюновим димом як на робочих, так і в громадських та інших місцях, які відвідують. Однак зменшення такого перебування під впливом диму, що відбулося після прийняття в Україні певних змін до законів, також було найбільшим серед тих груп менш освічених українців, які наражалися на шкідливий вплив найбільше. Тобто ми спостерігаємо певне зменшення нерівності щодо детермінант здоров’я, яке відбувається внаслідок застосування законодавчих заходів щодо контролю над тютюном в Україні.