045: Політичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  "Групи інтересів" і захист суспільних інтересів (на прикладі США та України)
  (2005) Гаврилов, В.
  Статтю присвячено діяльності «груп інтересів» у політиці. Розглянуто історію виникнення таких груп, їхню структуру, типологію та особливості функціонування в різних країнах на прикладі Сполучених Штатів Америки та України. Проаналізовано причини таких утворень, методи впливу на уряд, правові засади діяльності, ефективність репрезентації суспільних інтересів такими групами.
 • Item
  Проблема ВІЛ/СНІДу як питання порядку денного в публічній політиці України
  (2005) Скуйбіда, Ю.
  Звертаючись до проблеми поширення ВІЛ/СНІДу в Україні, автор наголошує, що вона може бути розв'язана лише за умови активної участі громадян, громад і неурядових організацій та ЗМІ, правильної державної політики. Проблему потрібно сприймати ширше, ніж тільки медичну, і усвідомлювати на рівні цілого суспільства.
 • Item
  Українські виборчі кампанії як особливі умови для формування порядку денного
  (2005) Ткачук, Марина
  Розглянуто дві загальні моделі формування суспільного порядку денного: «згори» («авторитарний спосіб») та «знизу» («демократичний спосіб»), при цьому показано, що українському суспільству властива перша модель. Проблема формування суспільного порядку денного полягає у тому, що процес трансформації виборчих обіцянок на конкретні політичні рішення є непрозорим та непідконт- рольним громадськості. Автор обстоює думку, відповідно до якої одна з важливих причин відсутності громадського контролю за здійсненням державної політики полягає в тому, що громадяни, неурядові організації та громадянське суспільство в цілому не є активними учасниками формування суспільного порядку денного під час виборів. Розглянуто конкретні види участі громадян у формуванні суспільного порядку денного: безпосередні громадські заходи, формування та висловлювання громадської думки, відображення громадських очікувань у виборчих програмах політичних сил, діяльність громадських організацій під час виборів.
 • Item
  До оптимальної моделі формування суспільного порядку денного в Україні
  (2005) Краснолуцька, Д.
  Розглянуті сутність та основні етапи процесу формування «суспільного порядку денного»; у контексті з цим визначені основні завдання політичної освіти в Україні.
 • Item
  Формування європейської ідентичності як чинник європейської інтеграції
  (2005) Тихомирова, Є.
  Розглянуто проблему формування європейської ідентичності як підґрунтя європейського об'єднання, важливу складову входження окремих країн до співдружності, що супроводжуватиме інтеграційні процеси на внутрішньому, соціально-психологічному рівні. Пропонуються певні заходи PR-забезпечення формування європейської ідентичності.
 • Item
  Інструментарій аналізу виборчих систем
  (2005) Дешко, Т.
  Подано аналіз найбільш поширених інструментів дослідження виборчих систем та запропоновано їх класифікацію.
 • Item
  "Первісний гріх" президентів (грані політичної корупції в Україні 1991-2004 рр.)
  (2005) Кармазіна, Марія
  Метою даної статті є висвітлення одного із аспектів актуальної проблеми політичної корупції, а саме: аналіз фактів, що дають можливість твердити про активну участь українського президента в процесі кору пцизації політику му і — ширше — суспільства в період 1991—2004 років.
 • Item
  Порівняльний аналіз політичних режимів на субрегіональному рівні в сучасній Україні та Литві
  (2005) Романова, В.
  Здійснено порівняльний аналіз політичних режимів на субрегіональному рівні в Україні та Литві з використанням методології, запропонованої вченими-регіоналістами. З'ясування специфіки субрегіонів спирається на визначення політичного режиму як системи способів і методів взаємодії органів державної влади та суспільства, особливість яких визначається конфігурацією владних суб'єктів, їх соціальних, економічних, політичних та особистісних ресурсів, впроваджуваних ними стратегій державного управління.
 • Item
  Соціальний капітал як чинник взаємодії громадянського суспільства та місцевого самоврядування
  (2005) Захарченко, Ольга
  Статтю присвячено проблемі взаємозв'язку концептів «громадянське суспільство», «місцеве самоврядування» та «соціальний капітал». Проаналізовано вплив соціального капіталу на якість врядування в сільських громадах України через залучення громадян до процесу ухвалення рішень.
 • Item
  Формування методології критичного аналізу політичного у Реймона Арона
  (2005) Новічкова, Олександра
  У статті розглянуто історію формування та принципи аналізу політичного Реймоном Ароном, засновану на релятивізмі як відсутності об'єктивізму в розумінні універсальності; плюралізмі як можливості існування інших поглядів; та змінюваності ціннісного наповнення, що вкладають у події, ідеї та погляди їх інтерпретатори із часовою віддаленістю від них.
 • Item
  Основні риси ліберальної політичної традиції в Канаді
  (2005) Єрємєєв, О.
  Статтю присвячено розгляду характерних рис канадської ліберальної політичної традиції, що стали наслідком впливу соціально-економічних та політичних умов її становлення.
 • Item
  "Скептично-критичний аналіз" концепцій інформаційного суспільства (за Ф. Уебстером)
  (2005) Маруховський, О.
  Проаналізовано теоретико-методологічні засади дослідження інформаційного суспільства, зокрема скептично-критичний підхід Ф. Уебстера; з'ясовано переваги та недоліки основних концепцій і теорій цього суспільства.
 • Item
  Вивчення поняття політичної відповідальності у вітчизняній науці
  (2005) Горчаков, Д.
  Розглянуто історію та сучасний стан вивчення поняття політичної відповідальності у вітчизняній науці. Показано спадкоємність у вивченні цього поняття між радянською та сучасною українською наукою. Пропонується переглянути поняття політичної відповідальності з урахуванням зміни парадигми в суспільних науках.
 • Item
  Еволюція поняття прав людини та проблема їх класифікації
  (2005) Антонович, Мирослава
  Розглянуто еволюцію поняття прав людини з точки зору розвитку ідеї прав людини як вимог до уряду та захисту від уряду. Проаналізовано теоретичні дискусії щодо прав людини, починаючи від Стародавньої Греції та Риму, законодавче закріплення цих дискусій в національних і міжнародно-правових актах щодо прав людини, існуючі інтерпретації поняття прав людини вітчизняними та зарубіжними науковцями. Розглянуто проблему класифікації родового поняття «права людини» на видові поняття за характером потреб людини та вимог, які вона висуває перед своїм урядом.