Докторські програми в Україні: досвід НаУКМА : колективна монографія

Permanent URI for this collection

Колективна праця "Докторські програми в Україні: досвід НаУКМА" підготовлена зусиллями авторського колективу Національного університету "Києво-Могилянська академія" у рамках науково- дослідної роботи "Розробка науково-освітніх принципів та нормативно- правових засад впровадження докторських (РІгО) програм в Україні", що фінансується з коштів державного бюджету.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Докторські програми в Україні: досвід НаУКМА : колективна монографія
  (Пульсари, 2010) Моренець, Володимир; Кострова, Людмила; Огаркова, Тетяна; Винницький, Михайло; Грига, Ірена
  Колективна праця "Докторські програми в Україні: досвід НаУКМА" підготовлена зусиллями авторського колективу Національного університету "Києво-Могилянська академія" у рамках науково- дослідної роботи "Розробка науково-освітніх принципів та нормативно- правових засад впровадження докторських (PhD) програм в Україні", що фінансується з коштів державного бюджету. Висвітлено практичний і теоретичний досвід НаУКМА у розвитку третього рівня вищої освіти, що неминуче має змінити організацію і суть традиційної аспірантури. Вміщено спостереження і матеріали загального, оглядового і, певного мірою, методологічного характеру. На рівні положень, правил, умов та обов’язків учасників освітньо-наукового процесу описано розроблені й уже чинні у НаУКМА структуровані докторські програми, додано окремі навчальні плани, методичні матеріали тощо. Для фахівців у галузі освіти і науки.
 • Item
  Вступ
  (Пульсари, 2010) Моренець, Володимир
  Ця книжка – результат реалізації довгострокового й перспективного освітнього проекту Національного університету "Києво-Могилянська академія" під назвою "Докторська школа". Ідея створення ДШ виникла як логічний наслідок не абстрактного, а вельми конкретного розуміння Болонських зобов’язань України, в контексті яких і НаУКМА має включитися у загальноєвропейський освітній простір (ЕНЕА). За відсутності готових вітчизняних зразків це ставило перед нами завдання розробити і втілити власну трирівневу (або в європейській традиції - трициклову) модель вищої освіти, ще конкретніше – структуровані докторські програми за типом PhD.
 • Item
  Третій цикл вищої освіти у Європі : (ключові індикатори організації та втілення)
  (Пульсари, 2010) Кострова, Людмила
  Розділ з колективної монографії "Докторські програми в Україні : досвід НаУКМА", у якому йдеться про докторські програми як "третій цикл вищої освіти". Вони були введені до Болонських декларацій на зустрічі міністрів вищої освіти європейських країн 2003 р. у Берліні. Програми відіграють роль основної ланки, що об’єднує Європейський простір вищої освіти (ЕНЕА) з Європейським дослідницьким простором (ERA). Докторські програми розглядаються як основне джерело підготовки молодих дослідників. Водночас вони суттєво відрізняються від першого і другого циклів вищої освіти. Головна особливість, яка воднораз є характерною рисою третього циклу освіти, пов’язана з тим, що домінантним і найважливішим компонентом докторських програм стають наукові дослідження.
 • Item
  Моделі докторських шкіл : НаУКМА та європейські університети
  (Пульсари, 2010) Огаркова, Тетяна
  Розділ з колективної монографії "Докторські програми в Україні : досвід НаУКМА", у якому описано різні моделі докторських шкіл у Європі та Україні.
 • Item
  Досвід упровадження структурованих докторських (PhD) програм у НаУКМА
  (Пульсари, 2010) Винницький, Михайло
  Розділ з колективної монографії "Докторські програми в Україні : досвід НаУКМА", у якому описаний досвід упровадження структурованих докторських (PhD) програм у НаУКМА. Із приєднанням до Болонського процесу Україна взяла на себе зобов’язання впровадити у вітчизняну систему вищої освіти структури та навчально-наукові програми, які б відповідали вимогам і стандартам ЄС, а конкретно - Європейського простору вищої освіти (ЕНЕА) та Європейського дослідницького простору (ERA). Базовим принципом цих загальноєвропейських систем є автономія університетів - інституцій, де наука та освіта поєднуються на рівні так званого другого (магістерські програми) і третього (за європейською термінологією "докторські" чи PhD програми) циклів вищої освіти. У європейській (і світовій практиці) таке єднання здійснюється в університетських структурах типу "Школи вищих студій" (Graduate schools в англомовному світі, Ecole des hautes etudes y Франції), покликаних відігравати унікальну роль продуцента й водночас упоширювача знань у дослідницьких вищих навчальних закладах (університетах), які хоч і фінансуються повного мірою державою, а проте зберігають фінансову, наукову, освітню автономію - символічно потверджену ексклюзивним правом університетів (без втручання держави) видавати і визнавати найвищі наукові ступені та звання.
 • Item
  Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня "доктор філософії"
  (Пульсари, 2010) Моренець, Володимир
  Розділ з колективної монографії "Докторські програми в Україні : досвід НаУКМА", у якому висвітлено питання захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня "доктор філософії".
 • Item
  Реформування аспірантури в PhD
  (Пульсари, 2010)
  Розділ з колективної монографії "Докторські програми в Україні : досвід НаУКМА", у якому йдеться про реформування аспірантури в PhD. НаУКМА став першим українським університетом, який приєднався до проекту реформування докторської освіти в Європейському освітньому просторі, що триває в межах Болонського процесу. Важливий крок у цьомупроцесі - здобуття у 2006 р. гранту TEMPUS/ Tacis на реалізацію проекту "Впровадження принципів третього циклу вищої освіти Європейського простору в Україні". Нині у НаУКМА розробляється детальна модель реформи системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за зразком третього циклу вищої освіти єдиного Європейського простору (ЕНЕА), описаного у так званих Зальцбурзьких принципах.
 • Item
  Докторська школа НаУКМА (положення)
  (Пульсари, 2010)
  Розділ з колективної монографії "Докторські програми в Україні : досвід НаУКМА", у якому описано основні положення та структура Докторської школи НаУКМА.
 • Item
  Правила прийому до Докторської школи НаУКМА
  (Пульсари, 2010)
  Розділ з колективної монографії "Докторські програми в Україні : досвід НаУКМА", у якому описано основні правила прийому до Докторської школи НаУКМА.
 • Item
  Права та обов'язки докторанта структурованих докторських (PhD) програм НаУКМА
  (Пульсари, 2010)
  Розділ з колективної монографії "Докторські програми в Україні : досвід НаУКМА", у якому описано основні права та обов’язки докторанта НаУКМА, а також модель взаємин між ним і співробітниками/викладачами Докторської школи, членами фахової групи НаУКМА, яка курує його докторську програму, керівниками його дослідження тощо.
 • Item
  Докторантський семінар
  (Пульсари, 2010) Моренець, Володимир
  Розділ з колективної монографії "Докторські програми в Україні : досвід НаУКМА", у якому йдеться про докторантський семінар, який внесений до навчальних планів усіх структурованих докторських програм НаУКМА.
 • Item
  Підготовка докторських проектів
  (Пульсари, 2010) Винницький, Михайло
  Розділ з колективної монографії "Докторські програми в Україні : досвід НаУКМА", у якому йдеться про докторський проект – ґрунтовну письмову роботу обсягом 40-50 сторінок тексту, яку кожен докторант має подати на розгляд фахової групи своєї докторської (PhD) програми наприкінці першого року навчання. Докторські проекти розглядатиме комісія, яка складатиметься із щонайменше двох фахових експертів відповідної докторської програми та представника адміністрації Докторської школи НаУКМА. Перед початком другого року навчання кожен докторант захищатиме свій докторський проект перед відповідною комісією; успішний захист є передумовою продовження навчання в Докторській школі НаУКМА.
 • Item
  Опис докторських (PhD) програм
  (Пульсари, 2010)
  Розділ з колективної монографії "Докторські програми в Україні : досвід НаУКМА", у якому описано докторські (PhD) програми "Біологія та біорізноманіття", "Масові комунікації", "Управління в охороні здоров’я", "Фінанси", "Філософія літератури", "Соціальна робота та соціальна політика".
 • Item
  Докторська програма "Управління в охороні здоров’я " : приклад реалізації в Україні
  (Пульсари, 2010) Грига, Ірена
  Розділ з колективної монографії "Докторські програми в Україні : досвід НаУКМА", у якому йдеться про реалізацію докторської програми "Управління в охороні здоров’я " в НаУКМА.
 • Item
  Положення НаУКМА про визнання дипломів "маґістр" і "доктор філософії" (PhD) здобутих у закордонних університетах
  (Пульсари, 2010)
  Розділ з колективної монографії "Докторські програми в Україні : досвід НаУКМА", у якому висвітлено основні положення НаУКМА про визнання дипломів "маґістр" і "доктор філософії" (PhD) здобутих у закордонних університетах.