163: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Металогічні предикати в пролозі
  (2014) Вовк, Наталія
  У статті розглянуто деякі можливості розширення мови логічного програмування Пролог, а саме металогічні предикати (метапредикати).
 • Item
  Висока доступність мережевих сервісів: визначення та основні фатори впливу
  (2014) Черкасов, Дмитро
  У статті розглянуто особливості реалізації мережевих сервісів. Визначено поняття високої доступності мережевого сервісу. Вказано на основні фактори, що впливають на доступність мережевого сервісу, та проаналізовано особливості впливу кожного з факторів.
 • Item
  Використання технології хмарних обчислень в електронній освіті
  (2014) Кирієнко, Оксана
  У статті описано інтеграцію віртуального навчального середовища з хмарною платформою і створення синхронізованої системи зберігання документів між EyeOS та Moodle.
 • Item
  Про методики інформаційного керування процесом e-learning на основі моделей послідовного прийняття рішень
  (2014) Олецький, Олексій
  Обговорюються математичні моделі, які можна буде використати в системах e-learning для автоматичного добору найефективніших навчальних матеріалів. Основну увагу приділено методам добору навчальних матеріалів на основі марковських процесів прийняття рішень – як у просторі основних станів, так і в просторі пов’язаних з ними гіперстанів. Пропонуються інтегральні моделі, які дозволяють враховувати часовий фактор.
 • Item
  Learning management system at schools – are they really needed there?
  (2014) Qashi, R.; Hänßgen, K.
  In this article, several findings of various studies are shown on the use of LMS in schools. Meanwhile, Learning Management Systems (LMS) have been introduced in a number of schools around the world. A LMS is a software application for delivery of learning content and management of learning processes for students. LMS support students, teachers and administrators resulting in personalized, productive learning experiences. Students and teachers are able to communicate easily with each other through LMS. Because of LMS implementations in some schools, it is important to recognize reactions of students and teachers as LMS users.
 • Item
  Моделювання роботи колаборативного середовища за допомогою кольорових мереж Петрі
  (2014) Гломозда, Дмитро
  У статті описано модель координаційного механізму програмної системи підтримки асинхронної дистанційної взаємодії в мережі Інтернет, створену за допомогою кольорових мереж Петрі.
 • Item
  Використання діяльності віртуальних спільнот для покращення інформаційного пошуку
  (2014) Глибовець, Микола; Конюшенко, Олексій
  The article substantiates the task of development of personalized search that would be search for documents of thematic portal based on the results of the cooperative activity of an virtual community portal for the evaluation of documents.
 • Item
  Координація розподілених команд розробників програмного забезпечення
  (2014) Афонін, Андрій; Глибовець, Андрій; Бобко, Олександр
  У статті описано ґрунтовне дослідження проблем та особливостей розподіленої розробки програмного забезпечення систем керування проектами, визначено рівні співпраці між учасника ми розподілених команд, вивчено роль організаційної пам’яті.
 • Item
  Domain analysis method as a service of cloud-enabeled service oriented platform
  (2014) Sydorov, I.
  The problems of building PaaS and SaaS applications are covered. Reference architecture is offered for building cloud-enabled platform to host a number of SaaS applications and support general characteristics of a cloud such as rapid elasticity, on-demand self-service, multi-tenancy, resource pooling and measured service. General directions of adopting cloud computing in aviation industry are mentioned. Domain analysis as a service of cloud-enabled service oriented platform is presented. The method is realized with the help of two controllers. The task - to create software patten for object communication device of the legacy aircraft simulator is decided. Formalization of processes description is carried out by means of Real Time Process Algebra (RTPA). Description of processes in RTPA is input for the mean that creates the service (domain analysis controller) for cloud-enable service oriented platform. Domain analysis service can be use not only for reengineering aviation simulator software.
 • Item
  Задача планування технічного обслуговування складних систем
  (2014) Горборуков, В.; Франчук, Олег
  У статті розглянуто задачу планування технічного обслуговування складних систем, яка формалізується в класі моделей дискретного програмування з обмеженнями комбінаторного типу.
 • Item
  Детекція руху у стиснутому відеопотоці в реальному часі
  (2014) Бучко, Олена; Савченко, Р.; Яковенко, Д.
  У статті описано швидкий, ефективний та простий метод визначення областей змін на зображенні та детекції руху у стиснутому відеопотоці. Запропонований метод працює безпосередньо зі стиснутим відео у форматі Н.264.
 • Item
  Зведення задачі обернення кусково-лінійного відображення до задачі про приховану дію на торсор над абелевою групою
  (2014) Фесенко, А.
  У цій роботі, використовуючи загальні методи аналізу складності задачі обернення локально комутативних відображень, досліджено кусково-лінійне відображення.
 • Item
  Інтеграція тематично-сутнісної онтології в інфраструктуру інформаційно-пошукової системи
  (2014) Шабінський, Антон
  У статті розглянуто тематично-сутнісна онтологія покращеної тематичної векторної моделі у контексті загальної інфраструктури інформаційно-пошукової системи. Запропоновано варіанти адаптації процесів у системі під онтолого-керований сценарій роботи. Наведено моделі та способи реалізації основних компонентів з урахуванням практичних аспектів та особливостей використаної онтології.
 • Item
  Створення напівінтелектуальних комп'ютерних систем: основні проблеми
  (2014) Мейтус, Володимир
  У роботі розглянуто проблеми, пов’язані зі створенням напівінтелектуальних комп’ютерних систем. Основне завдання таких систем полягає в адаптації їхньої поведінки до навколишнього середовища, з яким вони взаємодіють. Для реалізації адаптації така система використовує закладені в ній алгоритми аналізу та синтезу (на відміну від інтелектуальних). Поведінка системи визначається в процесі рішення послідовності задач, пов’язаних з динамічно змінюваним зовнішнім середовищем. А інтелект проявляється у правильному розумінні і вирішенні цих задач з урахуванням можливих змін навколишнього оточення. Проблема створення напівінтелектуальних систем полягає в розробці методів відстеження змін в оточенні системи та обліку цих змін при формуванні її поведінки.
 • Item
  Алгоритм глобального рівноважного пошуку розв'язання задачі про покриття
  (2014) Рощин, Володимир; Ляшко, Володимир; Боярчук, Д.; Шило, П.
  У статті проаналізовано кращі відомі алгоритми розв’язання задачі про покриття. Запропоновано і досліджено новий алгоритм, заснований на використанні методів глобального рівноважного пошуку, повторного локального пошуку та адаптивного настроювання повторності. Наведено результати обширного обчислювального експерименту, які показали переваги розробленого алгоритму над кращими відомими алгоритмами.
 • Item
  Застосування генетичних алгоритмів для уніфікації термів другого порядку з одномісними функціоналтьними символами
  (2014) Болгар, Ю.; Жежерун, Олександр
  Задача уніфікації другого порядку у загальному випадку є нерозв’язною, хоча для окремої лямбда-алгебри термів другого порядку із одномісними функціональними символами її розв’язність доведено. Стандартний алгоритм уніфікації термів другого порядку має експоненційну складність, а генетичний алгоритм із використанням спеціальних метрик як функцій пристосованості є альтернативним способом ефективного знаходження уніфікатора.
 • Item
  Теоретичний підхід до розробки та аналізу генетичних алгоритмів
  (2014) Глибовець, Микола; Гулаєва, Наталія
  У статті детально проаналізовано основні теоретичні методи розробки та аналізу генетичних алгоритмів, зокрема використання теореми схем, гіпотези будівельних блоків, розсіяного пошуку (scatter search).
 • Item
  Використання скінченних автоматів у завадостійкому кодуванні
  (2014) Завадський, Ігор
  У статті описано новий метод завадостійкого кодування, у якому повідомлення, що кодуються, розглядаються як цілі числа та подаються у двобазисній системі числення, а потім кодуються за допомогою скінченного автомата. Запропонований код вирізняється вищою завадостійкістю порівняно з широковідомими згортковими та блоковими кодами.