Створення напівінтелектуальних комп'ютерних систем: основні проблеми

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Мейтус, Володимир
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі розглянуто проблеми, пов’язані зі створенням напівінтелектуальних комп’ютерних систем. Основне завдання таких систем полягає в адаптації їхньої поведінки до навколишнього середовища, з яким вони взаємодіють. Для реалізації адаптації така система використовує закладені в ній алгоритми аналізу та синтезу (на відміну від інтелектуальних). Поведінка системи визначається в процесі рішення послідовності задач, пов’язаних з динамічно змінюваним зовнішнім середовищем. А інтелект проявляється у правильному розумінні і вирішенні цих задач з урахуванням можливих змін навколишнього оточення. Проблема створення напівінтелектуальних систем полягає в розробці методів відстеження змін в оточенні системи та обліку цих змін при формуванні її поведінки.
Description
The paper deals with the problems associated with the creation of semi-intelligent computer systems. The main objective of such systems is to adapt their behavior to the environment with which they interact. To implement such adaptation uses algorithms of analysis and synthesis incorporated in its (unlike intelligent). Behavior of the system is determined in the process of solving a sequence of tasks associated with the dynamically changing external environment. And intelligence is manifested in the correct understanding and solving these problems, taking into account possible changes in the environment. The problem of creating semi-intelligent systems is to develop methods for monitoring changes in the system’s environment and take into account these changes in the formation of its behavior.
Keywords
комп’ютерні системи, інтелект, модель предметної області, напівінтелектуальні системи, технології, стаття, computer systems, intelligence, domain model, semi-intelligent system technology
Citation
Мейтус В. Ю. Створення напівінтелектуальних комп'ютерних систем: основні проблеми / Мейтус В. Ю. // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 163 : Комп'ютерні науки. - С. 32-35.