009 (2): Спеціальний випуск

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 55
 • Item
  До моделювання процесу окислення на одиничній зернині
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 1999) Антонюк, А.; Антонюк, Н.; Гречаник, С.; Клименко Н.
  Проведено аналіз математичної моделі процесу термоокислювальної регенерації активного вугілля, використаного для очищення стічних вод. Отримано новий, точніший вираз для функції обчислення кількості тепла в одиниці об’єму при окисленні адсорбату в одиничній зернині.
 • Item
  Кінетика розтікання в металевих системах з хімічною взаємодією компонентів
  (1999) Кострова, Людмила
  Представлено результати експериментального дослідження кінетики розтікання в бінарних металевих системах з різним характером хімічної взаємодії компонентів. Досліджено вплив на розтікання процесів утворення на міжфазовій границі проміжних фаз та взаємного розчинення розплаву і твердої фази. Одержані результати свідчать про те, що навіть на початкових стадіях розтікання в нестаціонарних гідродинамічних умовах хімічна взаємодія на периметрі змочування істотно впливає на швидкість розтікання.
 • Item
  Дослідження фотоініційованої полімеризації акрилових мономерів у тонкому шарі
  (1999) Шаповал, П.
  Досліджено кінетичні закономірності процесу фотоініційованої полімеризації акрилових мономерів гліколів. Встановлено, що процес, який відбувається в тонкому шарі, описується загальними підходами, визначеними для полімеризації в масі. Аномальність поведінки процесу полімеризації диакрилату поліетиленгліколю можна пояснити просторовою конформацією молекул цього мономеру.
 • Item
  Адсорбційні властивості нового класу адсорбентів - полісорбів
  (1999) Підліснюк, В.
  Розглянуто властивості нового класу адсорбентів — пористих полімерних матеріалів. Запропоновано підходи для аналізу структури полісорбів, опису рівноваги адсорбції індивідуальних органічних розчинених речовин та їхніх бінарних сумішей на цих сорбентах, показано шляхи практичного застосування полісорбів для очистки локальних потоків стічних вод з утилізацією поглинутих речовин.
 • Item
  Комплексоутворення - ультрафільтрація водно-сольових розчинів гумінових речовин
  (1999) Брик, М.; Нігматулін, Р.; Алпатова, А.; Вейсов, Б.
  The analysis of the mathematical model of thermooxidant regeneration process on active carbon used for purifying of sewage water are made. The new most exactly expression of function for heat quantity calculation in the unit of volume on the adsorbate oxidation on the single grain are obtained.
 • Item
  Моделювання активних центрів мідь-вмісних білків на основі координаційних сполук міді
  (1999) Зуб, Ю.; Гребенюк, А. Г.; Тригубенко, С.; Богдан, Т. В.
  Виконано ab initio квантовохімічні розрахунки серії мідь-пероксидних комплексів з метою визначення ефекту приєднання кисню у вигляді пероксиду та супероксиду на електронну та просторову структуру і зв’язки у комплексах Cu(II). Запропоновано модель активного центру та механізм реакції ортогідроксилювання толуолу.
 • Item
  Побудова та квантовохімічний аналіз молекулярних моделей каркасних фторидів
  (1999) Гребенюк, А. Г.
  Запропоновано способи побудови молекулярних моделей гіпервалентних каркасних структур. Виконано квантовохімічні розрахунки рівноважної геометрії та властивостей нанокластерів фторидів берилію та алюмінію.
 • Item
  Modelling and Thropology of Fullerenes
  (1999) Isaev, Sergey; Kornilov, M.; Ljubchuk, T.; Plakhotnyk, V.
  The dodecahedron C20 structure has been modified to all possible fullerenes up to C40 with the help of simple isoperimetric transformations. The new type of rectangular 5õ12 matrix has been suggested for fullerenes. It has been shown that all modelled fullerenes have toroidal matrices (T-matrices). The symmetry character of T-matrices is correlated with the symmetry of corresponding fullerenes.
 • Item
  Основні результати комплексного радіоекологічного моніторинґу на території м. Коростень
  (1999) Замостян, П.; Лось, І.; Федосенко, Г.
  Analysis of quality of radiation monitoring and effectiveness of decontamiantion works conducted, based on Studies conducted in Korosten town in the frame of scientific work “Complex radioecological monitoring in Korosten town” have been made. Radiation accidental monitoring should include not only dynamic observations of the radioecological situation at the contaminated territories, but studies of influence of the situation on human life quality e.g. changes in behavior, food ration, working activities.
 • Item
  Екогеологічні аспекти золотовидобування в Україні
  (1999) Загнітко, В.
  В Україні в цілому створено мінерально-сировинну базу золотовидобування, яка на даний час нараховує 18 родовищ та багато рудопроявів, є непогані перспективи розширення цієї бази. Але екологічні питання майбутнього золотовидобування в Україні ще недостатньо відпрацьовані, завдяки чому неможливо оцінити реальну ціну власного золота. Запропоновані деякі першочергові завдання екологічного супроводу організації золотовидобувноїгалузі.
 • Item
  Біосфера та НТП (до 200-річчя індустріальної революції)
  (1999) Довровольський, В.
  The influence of scientific-technical progress on environment because of its action on demographic situation, on psychological and culture-educational factors, on technological perfection of manufacture is considered. The article shows the necessity of change the purpose and contents of “scientific-technical progress” concept. The formulation of term “scientific-technical progress” is offered.
 • Item
  Шляхи надходження важких металів в агроекосистему
  (1999) Цвей, Я.
  Під впливом викидів Запорізького металургійного комбінату найбільш забруднюється важки¬ми металами прилегла територія, яка перебуває на відстані 100 і 500 метрів, де вміст нікелю складає 205,25—29,90 мг/кг Грунту, цинку 152,2—59,5 мг/кг Грунту, свинцю 66,16—33,51 мг/кг. На віддалі од 15 до 50 км від джерела забруднення вміст важких металів у Грунті значно зменшується і не перевищує фонового. Волинські фосфорити, які застосовують у такій же нормі, що і суперфосфат при вирощуванні цукрових буряків, не викликають збільшення у типових чорноземах вмісту важких металів.
 • Item
  Агросфера України (минуле, сьогодення, майбутнє)
  (1999) Созінов, О.
  Проголошується необхідність розширення заповідних територій, їх охорони, і разом з тим, використання їх як буферних територій для розвитку і реалізації глобального принципу сталого розвитку, проголошеного в 1992році в Ріо-де-Жанейро. Україні необхідно будувати нову постіндустріальну агросферу на фактичних руїнах існувавшої раніше індустріальної— досить ефективної, але енерговитратної і небезпечної для довкілля. Тому принципи сталого розвитку повинні бути в основі всіх дій, пов’язаних із здійсненням аграрної реформи та аграрної політики.
 • Item
  Науково-методичне обґрунтування програми бакалавра-еколога
  (1999) Замостян, В.; Боголюбов, Володимир; Середа, Л.; Сидоренко, В.
  Аналіз різних підходів до класифікації сучасних напрямків розвитку екології дозволив удосконалити навчальний процес підготовки бакалавра-еколога. Застосування методів морфологічного аналізу дає змогу науково-методичного обґрунтування навчальних програм.
 • Item
  Рeтроспективи та сучасні проблеми застосування малогабаритних радіокерованих літальних апаратів (МРЛА) з господарською метою
  (1999) Матійчик, М.; Боголюбов, Володимир
  Розглядаються конкретні приклади дослідження ефективності застосування МРЛА у різних господарських сферах, і робиться висновок про високу ефективність застосування МРЛА у дистанційному моніторингу, патрулюванні лісів, проведенні робіт з повітря у сільському господарстві. Робиться припущення, що МРЛА сьогодні переживають початковий етап у їх господарському застосуванні, і наводиться характеристика етапу. Аналізуються елементи висотних та невисотних технологічних процесів.
 • Item
  Еволюція життя на Землі в аспекті безпеки життєдіяльності в космічному просторі
  (1999) Карпенко, В.
  The evolution of life on the Earth is discussed in the context of life security in the Space. The arguments are presented that the principle of life security of living beings is the fundamental one for all the processes on the Earth. This principle is dominant for all living systems on all the levels of their organization, from molecular to biospheric through.
 • Item
  Проблеми поводження з відходами
  (1999) Степанюк, А.; Ісаєв, С.; Нарбут, А.
  Increase of sizes solid municipal waste, which one will annually be generated in Kyiv, creates the increasing problems with their disposal. The solution of problems lays on paths of the comprehensive approach to wastes separation, resource recovering, incineration, composting, anaerobic digestion and landfilling.
 • Item
  Примордіальна яйцеклітина миші як екологічний маркер радіаційного забруднення
  (1999) Малюк, В.; Стеченко, Л.; Куфтирева, Т.
  Juvenile mise were irradiated with 60Ñî in dose of 0,075 and 0,20 Gy Ultrastructural membrane effects were studied stereologically for 6—24 hours and 2—10 days after exposure. Results indicated that the main feature in changes of membrane permeability of oocytes induced with subletal irradiation (0,075 Gy) is the phenomenon of untrivial ocsillations with periodical changes of dominant directions of transmembrane flows. Letal doses (0,20 Gy) induced ultrastructural defects of membranes.
 • Item
  Розповсюдження, механізм функціонування та методи визначення убінохінону
  (1999) Петухов, Д.
  Представлено загальну характеристику убіхінону, обговорено його розповсюдження, функціонування та методи визначення. Подано результати власних досліджень із його виділення та визначення концентрацій у різних об’єктах.
 • Item
  Активація плазміногену в комплексі плазміноген-антиплазміногенове моноклональне антитіло IV-1с.
  (1999) Сломінський, О.; Якубенко, Н.
  Antiplasminogen monoclonal antibody IV-1c (IV-1c) can induce catalytic activity in plasminogen (Pg) part Pg-IV-1c complex. Catalytic activity appeared in Pg-IV-1c complex after 2h lag-period Pg-Sk equimolar complex amidolitic activity was completely inhibited by IV-1c at 2:1=Pg:IV-1c molar ratio. At the constant Glu-Pg concentration IV-1c concentration increasing to Pg equimolar accelerated Pg activation rate. IV-1c concentration subsequent increasing inhibited the Pg activation sharply. Glu-Pg concentration increasing at constant IV-1c one did not inhibit Glu-Pg activation in Pg-IV-1c complex. The Pg activation rate increased from Glu-Pg-IV-1c complex concentration increasing. Kinetic scheme is proposed and Pg activation reaction molecular mechanism in Pg-IV-1c complex is discussed.