125: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Прототипування автоматизованої мультиагентної пошукової системи уніфікованою мовою моделювання агентів
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Замковий, Олександр
  Запропоновано модель мультиагентної пошукової системи по мережі Інтернет засобами уніфікованої мови моделювання агентів (AUML). Змодельована пошукова система класифікує вебсторінки за певними типами та виконує спеціалізований пошук залежно від типу пошукового запиту.
 • Item
  BLATOCOL: distributed microblogging service for early adopters
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Zahozhenko, Pavlo; Syniavsky, Oleksandr
  Having recently become mainstream, microblogging services face several challenges due to their implementation constraints. First, their centralised architecture means each service has scalability and reliability issues; second, signal to noise ratio tends to degrade as more people are joining the service and it becomes exploited by spammers and marketing experts; third, public microblogging services, particularly Twitter, is effectively a form of mass media, which raises the question whether such an influential news source should be allowed to be controlled by a single for-profit corporation. This paper describes the architecture of a niche distributed microblogging service, targeting early adopters, which addresses all of the major shortcomings of current microblogging solutions. This service is fully distributed, so it doesn’t have a single point of failure, nor does it need investments in its infrastructure in order to scale. Its niche nature and features allow it to maintain high signal-to noise ratio throughout all stages of its lifecycle. The proposed service is also open-source, has documented specification and open data format, that nullifies the possibility of its monopolic control by a single organisation.
 • Item
  Система автоматизованого генерування патернів
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Верес, Максим; Глибовець, Андрій; Кумейко, Наталія
  Патерни проектування спрощують повторне використання вдалих проектних й архітектурних рішень. Можливість генерувати код автоматично, лише обравши мову, – частина автоматизації, що дає змогу не витрачати дорогоцінний час і запобігає виникненню помилок через людський фактор. Запропоновану систему автоматизованого генерування патернів можна рекомендувати для використання в освітньому процесі, для навчання мислення складними категоріями проектування (патернами) із зручним візуальним інтерфейсом оптимізації програмного коду.
 • Item
  Застосування графу "онтологія–документ" до задачі інтелектуального аналізу поведінки відвідувачів веб-ресурсів
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Олецький, Олексій; Олецкий, Алексей
  Розглянуто можливості, пов’язані з інтелектуальним аналізом поведінки відвідувачів тематичного веб-порталу та використанням результатів такого аналізу. Запропоновано підхід у використанні формалізації інформаційного наповнення порталу у вигляді графа "онтологія–документ".
 • Item
  Методологічні аспекти довгострокового збереження архівних електронних документів
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Мелащенко, Андрій; Перевозчикова, Ольга; Скарлат, Олена
  Розглянуто основні проблеми довготривалого збереження архівних електронних документів. Проаналізовано недоліки чинної нормативно-методичної бази, що регулює електронний документообіг в Україні, та запропоновано порядок її конкретних змін для забезпечення повного життєвого циклу електронних документів. Обґрунтовано необхідність процедур оцінювання відповідності архівних електронних документів національним стандартам, гармонізованим із міжнародними. Запропоновано архітектуру стенду валідації архівних електронних документів, який разом із прийняттям формату архівних електронних документів і зміною нормативно-правової бази Державної архівної служби України стануть необхідними і достатніми умовами створення інтероперабельної системи керування правомірними архівними електронними документами та забезпечать їхнє довготривале (довічне) збереження.
 • Item
  Побудова моделі документообігу віртуального підприємства на базі концепції висновку за аналогіями
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Костюк, Олександр
  Розглянуто підхід до побудови моделі системи електронного документообігу віртуального підприємства, що дає змогу автоматизувати на її основі процес управління потоками документів. За основу побудови пропоновано використовувати широко апробований апарат, що добре зарекомендував себе, – CBR-метод. Концептуальні положення цієї статті можуть бути використані для розв'язання теоретичних проблем електронного документообігу й створення на їхній основі відповідного прикладного програмного забезпечення.
 • Item
  Використання інформаційних технологій у навчальному процесі
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Глибовець, Микола; Кирієнко, Оксана
  У статті розглянуто можливості використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу.
 • Item
  Побудова 3 d-моделі оболонки головного мозку по аксіальних зрізах із використанням методів цифрової обробки зображень
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Привалов, Максим; Деркач, Олексій
  Описано алгоритм побудови 3D-моделі оболонки головного мозку, заснованого на використанні контурів оболонки на різних рівнях аксіальних зрізів. Наведено опис алгоритму переведення пікселів на цифровому зображенні в координати крапок кривої у декартовій системі координат. Проведено експериментальні дослідження. На основі аналізу результатів досліджень зроблено висновок про придатність запропонованого алгоритму для побудови 3D-моделі головного мозку. Визначено шляхи подальших досліджень.
 • Item
  Оптимізаційні задачі на переставленнях: метод комбінаторного відсікання з використанням алгоритму Кармаркара
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Ємець, Олег; Ємець, Єлизавета; Ольховський, Дмитро
  Останнім часом інтенсивно досліджуються задачі комбінаторної оптимізації, що призводить до розробки нових підходів та методів до їх розв’язування. Актуальною є розробка поліноміальних алгоритмів для розв’язування задач комбінаторної оптимізації. У цьому дослідженні запропоновано використовувати алгоритм Кармаркара у методі комбінаторного відсікання для розв’язування допоміжних задач лінійного програмування. Викладено метод комбінаторного відсікання на основі алгоритму Кармаркара. Сформульовано та доведено теорему про скінченність запропонованого методу.
 • Item
  Fourier descriptors for shape characterization
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Buchko, Olena
  У статті розглянуто методи опису форми на основі дескрипторів Фур’є. Побудовано дескриптори Фур’є на основі кутової і комплексної репрезентації форми, запропоновано новий дескриптор. Проаналізовано здібності дескрипторів характеризувати форми різних об’єктів.
 • Item
  2 D коефіцієнти Фур'є на класі диференційовних функцій та оператори кусково-сталої сплайн-інтерлінації
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Литвин, Олег; Нечуйвітер, Олеся
  У статті запропоновано та досліджено кубатурні формули обчислення 2 D коефіцієнтів Фур'є з використанням операторів кусково-сталої інтерлінації на деякому класі диференційованих функцій. Інформація про функцію задана її слідами на системі взаємно-перпендикулярних прямих. Доведено, що оцінку похибки кубатурної формули можна виразити через відповідні оцінки похибки квадратурних формул.
 • Item
  Узгоджена модель нагнітання цементного розчину в насичене пористе середовище
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Демчук, Микола
  Для стандартного лабораторного дослідження нагнітання цементного розчину в насичений водою ґрунт сформульовано математичну модель, яка є узгодженою початково-крайовою задачею для системи диференційних рівнянь у часткових похідних.
 • Item
  Профільна модель вологопереносу в пористих середовищах
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Стеля, Олег; Стеля, Ігор; Тригуб, Олександр
  Розвинуто нестаціонарну профільну модель вологопереносу в пористих середовищах. Моделювання здійснено одночасно в зонах повного і неповного насичення без їх явного виділення. Проблему математично сформульовано як крайову задачу з односторонніми умовами. Для чисельного розв’язання використано неявний метод скінченних різниць, розвинутий для ділянок складної форми та великих розмірів. Як приклад застосування моделі наведено результати моделювання для фільтруючої дамби.
 • Item
  До системи прийняття рішення
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Михалевич, Вадим
  Уведено і формалізовано поняття системи прийняття рішення, засноване на підході В. І. Іваненка. Загальність введеної моделі системи прийняття рішення проілюстровано на прикладах задач прийняття рішення за наявності випадковості, описаної як стохастичними розподілами (ймовірнісна випадковість), так і закономірностями масових явищ.
 • Item
  Відношення логічного наслідку для множин формул у композиційно-номінативних логіках
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Шкільняк, Степан
  Розглянуто відношення логічного наслідку для композиційно-номінативних логік часткових однозначних, тотальних неоднозначних та часткових неоднозначних квазіарних предикатів. Запропоновано різні формалізації відношення логічного наслідку для множин формул. Досліджено властивості таких формалізацій в різних семантиках для загального випадку логік квазіарних предикатів, для логік еквітонних і логік антитонних предикатів.
 • Item
  Наближений алгоритм знаходження максимального к‑plex (co‑k‑plex) графу
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Шило, Володимир; Градинар, Іван; Ляшко, Володимир
  У розвідці запропоновано та досліджено наближений алгоритм розв’язання задачі знаходження максимального k‑plex (co‑k‑plex) графу, який дав змогу покращити рекорди для деяких задач.
 • Item
  A parallel algorithm for solving the first border value problem of elasticity theory in 3D space by Monte Carlo method
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Syniavsky, Oleksandr; Kyslooky, Volodymyr; Khomenko, O. I.
  Роботу присвячено розв’язанню першої крайової задачі теорії пружності для 3-вимірних тіл довільної форми та зв’язності. Наш підхід полягає у розробленні методу блукання сферами для знаходження розв’язку системи диференційних рівнянь 6-го порядку, яка відповідає цій задачі. Запропонований алгоритм є паралельним і розрахованим на виконання на високопродуктивних обчислювальних кластерах.
 • Item
  Метод обчислення семантичної близькості для слів природної мови
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Анісімов, Анатолій; Глибовець, Микола; Марченко, Олександр; Кисенко, Володимир
  Запропоновано метод обчислення семантичної близькості для слів природної мови. Семантична близькість дає змогу побудувати алгоритмічні моделі різних лінгвістичних задач таких, як: розв’язання смислових неоднозначностей, ідентифікація об’єктів тексту, семантичний аналіз текстів тощо. Описаний алгоритм є зваженою модифікацією методу лексичного перетину.
 • Item
  Композиційно-номінативні логіки епістемічного типу
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Шкільняк, Оксана; Шкільняк, Степан
  Побудовано нові класи спеціальних логік часткових предикатів, орієнтованих на композиційно-номінативні моделі програм. Запропоновано композиційно-номінативні мультимодальні логіки, в межах яких виділено логіки епістемічного типу. Досліджено семантичні властивості цих логік на реномінативному, кванторному та кванторно-екваційному рівнях.