177: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Використання фреймворку Java Play для розробки веб-застосунків
  (2015) Кирієнко, Оксана; Малькевич, Б.
  This paper describes the main features of Java framework Play. Describes the environment and the basic advantages of this framework.
 • Item
  Аналіз фреймворків реалізації моделі акторів
  (2015) Пєчкурова, Олена; Ахмедзянов, П.
  У статті розглянуто питання щодо сучасного стану розвитку фреймворків реалізації моделі акторів Akka, Quasar, GPars, їхні основні функціональні можливості та особливості роботи з ними. Наведено результати порівняння та тестування обраних фреймворків.
 • Item
  Архітектура сучасних систем масового тестування телекомунікаційного обладнання
  (2015) Черкасов, Дмитро; Штіхлайтнер, А.; Подаревський, О.
  Overview of implementing Internet-customers telecom equipment testing. Suggested approach is based on the results of tested devices structure analysis. Special attention is brought to possibility of massive testing of equipment due to parallel testing of devices.
 • Item
  Особливості використання документо-орієнтованих баз даних на прикладі MongoDB
  (2015) Афонін, Андрій; Зважій, Д.
  MongoDB is a typical representative of NoSQL databases. Due to its special architecture, it has many advantages over traditional SQL solutions. Highlights include: flexible scheme, scalability and ease of use. This certainly contributes to its rapid popularization. But do not forget that each case is unique, so you need a responsible approach to the selection of the target database. We need to clearly understand what data you store and predict the “bottlenecks” that will arise during the system operation. Understanding the strengths and benefits of a particular DBMS will help to make the right choices and achieve maximum system efficiency.
 • Item
  Порівняння Neo4 і реляційної бази даних MySQL
  (2015) Глибовець, Андрій; Добрянський, А.
  У роботі проведено порівняльний аналіз можливостей графової бази даних Neo4 і реляційної бази даних MySQL.
 • Item
  Розширення сигнатур реляційних (табличних) алгебр Кодда : сучасний стан
  (2015) Буй, Дмитро; Глушко, І.
  Статтю присвячено огляду літератури з розширень реляційної (табличної) алгебри. Розглянуто додаткові операції, що розширюють можливості реляційної алгебри: агрегування, групування, сортування, напівз’єднання, зовнішні з’єднання та ін. Проаналізовано використання null-значень при оперуванні невизначеною та неповною інформацією в базах даних. Оскільки існує ряд прикладних задач, особливістю яких є множинність і повторюваність даних, також приділено увагу питанню розширення можливостей баз даних за рахунок використання мультимножин.
 • Item
  Про похідність у табличних алгебрах операції перейменування при скінченному універсальному домені
  (2015) Сенченко, Олексій
  In this paper the derivation of renaming in table algebras is considered. It is proved that when universal domain is finite, this operation is derived with respect to the operations of projection, selection and join, with the use of one constant table.
 • Item
  Теорія нормалізації в реляційних базах даних : сучасний стан
  (2015) Буй, Дмитро
  Здійснено спробу охарактеризувати сучасний стан теорії нормалізації в реляційних базах даних. Обговорено означення деяких класичних нормальних форм та основних некласичних нормальних форм. Показано нееквівалентність двох означень проективно-з’єднувальної нормальної форми, запропонованих Р. Фейгіним (R. Fagin). На основі аналізу першоджерел та власних результатів встановлено логічні зв’язки між означеннями класичних та основних некласичних нормальних форм.
 • Item
  Криптографія з часовим розкриттям: перспективи розвитку для багатоядерних систем
  (2015) Гончар, Сергій
  У статті розглянуто можливість використання такого напряму криптографії з часовим розкриттям, як часові замки, для сучасних багатоядерних систем та наведено результати експериментальних досліджень, які показали, що кількість часових замків, процеси розкриття яких проходять одночасно, має бути на одиницю меншою за кількість ядер у процесорі. Новизною цього дослідження також є те, що разом з портативними системами дослідження проводились і на мобільній системі (смартфон).
 • Item
  Мультироздільникові коди
  (2015) Завадський, Ігор
  Означено та досліджено нове сімейство префіксних кодів, що можуть ефективно застосовуватися для стискання текстової інформації. Деякі з кодів цього сімейства мають на 10–30 % ближчий до границі Шеннона коефіцієнт стиснення, на 20 % вищу швидкість та в кілька разів нижчі витрати пам’яті, ніж найкращий із кодів Фібоначчі, які серед відомих класів стискальних кодів є найближчими до розглядуваних нами.
 • Item
  Застосування тріангуляції Делоне для розв’язання евклідової задачі Штейнера
  (2015) Євтушенко, Ольга
  Евклідову задачу Штейнера сформульовано як задачу декомпозиції. Описано та проаналізовано застосування тріангуляції Делоне у відомих евристичних алгоритмах для розв’язання евклідової задачі Штейнера. Проведено обчислювальне дослідження та аналіз для оцінки графа Делоне як основи для пошуку дерева Штейнера.
 • Item
  Комбінаторна оптимізаційна модель упакування прямокутників з імовірнісними обмеженнями
  (2015) Ємець, Олег; Барболіна, Тетяна
  Формалізовано допустиме взаємне розташування прямокутників зі стохастичними параметра- ми в задачі упакування для випадку, коли обмежується зверху ймовірність їх перетину. Побудовано математичну модель однієї задачі упакування прямокутників у напівнескінченну смугу із зазначеними ймовірнісними обмеженнями. Продемонстровано можливість переходу до еквівалентної детермінованої задачі упакування прямокутників.
 • Item
  Про одну задачу багатокритеріального вибору
  (2015) Горборуков, Вячеслав
  У статті розглянуто обернену задачу багатокритеріальної оптимізації, яка формалізується в класі моделей дискретного програмування. Для розв’язання задачі запропоновано алгоритм, що базується на методі послідовного аналізу варіантів.
 • Item
  Застосування методу інваріантів до аналізу кольорових мереж Петрі
  (2015) Гломозда, Дмитро
  У роботі описано принципи застосування методу інваріантів, що використовує алгоритм пошуку зрізаної множини розв’язків (Truncated Set of Solutions, TSS) рівняння стану мережі Петрі, яке записується у вигляді систем лінійних однорідних діофантових рівнянь, до аналізу кольорових мереж Петрі і дослідження їхніх статичних та динамічних властивостей. Розглянуто аналіз кольорових мереж Петрі з кількісними фішками (на прикладі моделі взаємодії абонентів у базовій телефонній мережі) та якісними фішками (на прикладі моделі функціонування багатопотоковості в мові програмування Java). Описано еквівалентні перетворення кольорової мережі Петрі з якісними фішками на аналогічну за властивостями кольорову мережу Петрі з кількісними фішками.
 • Item
  Виявлення об’єктів в автоматизованих системах відеоспостереження
  (2015) Бучко, Олена
  The paper proposes an effective method of smoke and fire detection at the initial stage in the buildings and in an open space in real time.
 • Item
  Про підхід до автоматичного формування рекомендацій для відвідувачів веб-порталу на основі теорії нечітких множин
  (2015) Олецький, Олексій
  The problem of forming recommendations for users of a web-portal about the most relevant pages is regarded. It should be taken to account that such pages should be neither too close to the current page nor too far from it. The function of dependency of relevancy measures from distances between documents is regarded; fuzzy sets are involved to describing this function. A method for calculating relevancy measures on the base of the appropriate fuzzy rule is suggested. A numerical example of such evaluating is provided.
 • Item
  Arabic natural language processing
  (2015) Glybovets, Andrii
  Складність арабської мови ставить перед методами обробки природної мови великі виклики і вимагає докладних досліджень. Ця стаття є першим кроком до розуміння проблем та спробою дати поштовх до пошуку їх вирішення в автоматичній обробці арабської мови.
 • Item
  Непараметричні оцінки усереднених ядерних відображень умовних розподілів для задач розпізнавання образів
  (2015) Галкін, Олександр
  This article focuses on nonparametric estimates of the mean kernel mappings of conditional distributions that are implicit mappings of distribution in a potentially infinite dimensional space of features, as well as complex kernel approach for solving a wide class of pattern recognition problems. The key idea is the mapping of conditional distribution in infinite space of features using the kernel function. The proposed approach can be used to construct a simple and effective evaluation of the statistics for continuous multimodal distribution as a depth function.
 • Item
  Автоматичне виділення вибірок для побудови нейромоделей
  (2015) Субботін, Сергій
  The sample selection method is proposed, which for the original sample determines the individual instance significance, followed by successive increase of a subsample, selecting the most highly informative individually instances in each class, and excluding instances that are redundant or worse a classification. This allows to automate the sample analysis, to reduce the training data dimensionality, to reduce the time and to provide the acceptable accuracy of neural network training. The experiments to investigate the proposed method are conducted. Their results allow recommend method to use in practice for the diagnosis and pattern recognition.
 • Item
  Застосування нейронних мереж Хопфілда для розв'язання CSP задач
  (2015) Галковська, Любов
  This work introduces review of the existing methods for solving CSP and FCSP, which are based on Hopfield network. The first attempt to apply this type of neural networks to solving CSP was made by Hopfield himself. This new algorithm was followed by the sequence of its modifications developed by others. So, all of the algorithms described in the current article are modifications of the single algorithm, which are extending and supplement one another. Also the article contains some comparative characteristics of the described methods with other existing methods for solving CSP (which are not based on neural network).