177: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Використання фреймворку Java Play для розробки веб-застосунків
  (2015) Кирієнко, Оксана; Малькевич, Б.
  У роботі розглянуто основні особливості Java фреймворку Play. Описано середовище та основні переваги цього фреймворку.
 • Item
  Аналіз фреймворків реалізації моделі акторів
  (2015) Пєчкурова, Олена; Ахмедзянов, П.
  У статті розглянуто питання щодо сучасного стану розвитку фреймворків реалізації моделі акторів Akka, Quasar, GPars, їхні основні функціональні можливості та особливості роботи з ними. Наведено результати порівняння та тестування обраних фреймворків.
 • Item
  Архітектура сучасних систем масового тестування телекомунікаційного обладнання
  (2015) Черкасов, Дмитро; Штіхлайтнер, А.; Подаревський, О.
  У статті розглянуто розв’язання задачі тестування абонентського телекомунікаційного обладнання, що використовується споживачами інтернет-послуг. Запропонований підхід до тестування базується на результатах аналізу структури пристроїв, що тестуються. Окрему увагу приділено забезпеченню можливості масового тестування за рахунок паралельного тестування декількох пристроїв.
 • Item
  Особливості використання документо-орієнтованих баз даних на прикладі MongoDB
  (2015) Афонін, Андрій; Зважій, Д.
  Розглянуто документо-орієнтовану базу даних MongoDB. Проаналізовано архітектуру цієї БД та особливості реалізації. На підставі результатів проведеного аналізу запропоновано конкретні сценарії використання цієї БД.
 • Item
  Порівняння Neo4 і реляційної бази даних MySQL
  (2015) Глибовець, Андрій; Добрянський, А.
  У роботі проведено порівняльний аналіз можливостей графової бази даних Neo4 і реляційної бази даних MySQL.
 • Item
  Розширення сигнатур реляційних (табличних) алгебр Кодда : сучасний стан
  (2015) Буй, Дмитро; Глушко, І.
  Статтю присвячено огляду літератури з розширень реляційної (табличної) алгебри. Розглянуто додаткові операції, що розширюють можливості реляційної алгебри: агрегування, групування, сортування, напівз’єднання, зовнішні з’єднання та ін. Проаналізовано використання null-значень при оперуванні невизначеною та неповною інформацією в базах даних. Оскільки існує ряд прикладних задач, особливістю яких є множинність і повторюваність даних, також приділено увагу питанню розширення можливостей баз даних за рахунок використання мультимножин.
 • Item
  Про похідність у табличних алгебрах операції перейменування при скінченному універсальному домені
  (2015) Сенченко, Олексій
  У роботі розглянуто питання похідності операції перейменування атрибутів. Показано, що за умови скінченності універсального домену ця операція є похідною відносно операцій проекції, селекції та з’єднання з використанням однієї константної таблиці.
 • Item
  Теорія нормалізації в реляційних базах даних : сучасний стан
  (2015) Буй, Дмитро
  Здійснено спробу охарактеризувати сучасний стан теорії нормалізації в реляційних базах даних. Обговорено означення деяких класичних нормальних форм та основних некласичних нормальних форм. Показано нееквівалентність двох означень проективно-з’єднувальної нормальної форми, запропонованих Р. Фейгіним (R. Fagin). На основі аналізу першоджерел та власних результатів встановлено логічні зв’язки між означеннями класичних та основних некласичних нормальних форм.
 • Item
  Криптографія з часовим розкриттям: перспективи розвитку для багатоядерних систем
  (2015) Гончар, Сергій
  У статті розглянуто можливість використання такого напряму криптографії з часовим розкриттям, як часові замки, для сучасних багатоядерних систем та наведено результати експериментальних досліджень, які показали, що кількість часових замків, процеси розкриття яких проходять одночасно, має бути на одиницю меншою за кількість ядер у процесорі. Новизною цього дослідження також є те, що разом з портативними системами дослідження проводились і на мобільній системі (смартфон).
 • Item
  Мультироздільникові коди
  (2015) Завадський, Ігор
  Означено та досліджено нове сімейство префіксних кодів, що можуть ефективно застосовуватися для стискання текстової інформації. Деякі з кодів цього сімейства мають на 10–30 % ближчий до границі Шеннона коефіцієнт стиснення, на 20 % вищу швидкість та в кілька разів нижчі витрати пам’яті, ніж найкращий із кодів Фібоначчі, які серед відомих класів стискальних кодів є найближчими до розглядуваних нами.
 • Item
  Застосування тріангуляції Делоне для розв’язання евклідової задачі Штейнера
  (2015) Євтушенко, Ольга
  Евклідову задачу Штейнера сформульовано як задачу декомпозиції. Описано та проаналізовано застосування тріангуляції Делоне у відомих евристичних алгоритмах для розв’язання евклідової задачі Штейнера. Проведено обчислювальне дослідження та аналіз для оцінки графа Делоне як основи для пошуку дерева Штейнера.
 • Item
  Комбінаторна оптимізаційна модель упакування прямокутників з імовірнісними обмеженнями
  (2015) Ємець, Олег; Барболіна, Тетяна
  Формалізовано допустиме взаємне розташування прямокутників зі стохастичними параметра- ми в задачі упакування для випадку, коли обмежується зверху ймовірність їх перетину. Побудовано математичну модель однієї задачі упакування прямокутників у напівнескінченну смугу із зазначеними ймовірнісними обмеженнями. Продемонстровано можливість переходу до еквівалентної детермінованої задачі упакування прямокутників.
 • Item
  Про одну задачу багатокритеріального вибору
  (2015) Горборуков, Вячеслав
  У статті розглянуто обернену задачу багатокритеріальної оптимізації, яка формалізується в класі моделей дискретного програмування. Для розв’язання задачі запропоновано алгоритм, що базується на методі послідовного аналізу варіантів.
 • Item
  Застосування методу інваріантів до аналізу кольорових мереж Петрі
  (2015) Гломозда, Дмитро
  У роботі описано принципи застосування методу інваріантів, що використовує алгоритм пошуку зрізаної множини розв’язків (Truncated Set of Solutions, TSS) рівняння стану мережі Петрі, яке записується у вигляді систем лінійних однорідних діофантових рівнянь, до аналізу кольорових мереж Петрі і дослідження їхніх статичних та динамічних властивостей. Розглянуто аналіз кольорових мереж Петрі з кількісними фішками (на прикладі моделі взаємодії абонентів у базовій телефонній мережі) та якісними фішками (на прикладі моделі функціонування багатопотоковості в мові програмування Java). Описано еквівалентні перетворення кольорової мережі Петрі з якісними фішками на аналогічну за властивостями кольорову мережу Петрі з кількісними фішками.
 • Item
  Виявлення об’єктів в автоматизованих системах відеоспостереження
  (2015) Бучко, Олена
  Описано ефективний метод виявлення ознак диму та вогню на початковому етапі в будівлях та на відкритому просторі в реальному часі.
 • Item
  Про підхід до автоматичного формування рекомендацій для відвідувачів веб-порталу на основі теорії нечітких множин
  (2015) Олецький, Олексій
  Розглянуто задачу автоматичного формування рекомендацій для відвідувачів тематичного порталу щодо того, які сторінки видаються найбільш перспективними для подальшого перегляду. При цьому взято до уваги, що рекомендовані матеріали не повинні бути ні надто схожими на поточну сторінку, ні надто віддаленими від неї. Розглянуто функцію залежності між мірами релевантності та відстанями між документами, для опису якої використовується апарат теорії нечітких множин. Запропоновано методику розрахунку мір релевантності на основі відповідного нечіткого правила, наведено конкретний приклад такого розрахунку.
 • Item
  Arabic natural language processing
  (2015) Glybovets, Andrii
  Challenges imposed by Arabic language nature push NLP to the extreme, motivating creativity and exhaustive exploitation of every single bit of already available techniques and linguistic resources. Our article is a first step to understanding problems and development of natural language processing for Arabic language.
 • Item
  Непараметричні оцінки усереднених ядерних відображень умовних розподілів для задач розпізнавання образів
  (2015) Галкін, Олександр
  Статтю присвячено непараметричним оцінкам усереднених ядерних відображень умовних розподілів, що є неявними відображеннями розподілу в потенційно нескінченновимірний простір характеристик, а також комплексному ядерному підходу для розв’язання широкого класу задач розпізнавання образів. Ключова ідея полягає у відображенні умовного розподілу в нескінченновимірний простір характеристик з використанням функції ядра. Запропонований підхід може бути використаний для побудови більш простих та ефективних статистик для оцінки такого неперервного мультимодального розподілу, як функція глибини.
 • Item
  Автоматичне виділення вибірок для побудови нейромоделей
  (2015) Субботін, Сергій
  Запропоновано метод виділення вибірок, який для вихідної вибірки визначає індивідуальну значущість екземплярів, після чого послідовно нарощує підвибірку, відбираючи до неї найбільш індивідуально високоінформативні екземпляри в кожному класі і виключаючи екземпляри, які є надлишковими або такими, що погіршують класифікацію. Це дає змогу автоматизувати аналіз вибірки, скоротити розмірність навчальних даних, а також скоротити час і забезпечити прийнятну точність навчання нейромоделей. Проведено експерименти з дослідження запропонованого методу, результати яких дозволяють рекомендувати його для використання на практиці в задачах діагностування та розпізнавання образів.
 • Item
  Застосування нейронних мереж Хопфілда для розв'язання CSP задач
  (2015) Галковська, Любов
  У статті здійснено огляд методів, що базуються на нейронній мережі Хопфілда, для розв’язання CSP та FCSP задач. Першу спробу застосувати цей тип нейронних мереж до розв’язання CSP задачі зробив сам Хопфілд, після чого відбулася низка модифікацій запропонованого ним алгоритму. Тобто всі представлені у статті методи є модифікаціями один одного та розвивалися послідовно. Також наведено деякі характеристики методів на основі мережі Хопфілда в порівнянні з іншими (не пов’язаними з нейронними мережами) алгоритмами розв’язання CSP.