Вип. 27. Археологічні студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Результати досліджень археологічної експедиції НаУКМА у 2006 році
  (2007) Залізняк, Леонід; Товкайло, М.; Степанчук, В.; Вєтров, Д.
  У статті подано результати розкопок, здійснених улітку 2006 р. Археологічною експедицією НаУКМА, верхньопалеолітичної стоянки Троянове 4 та ранньонеолітичної Добрянка З на кордоні Черкаської та Кіровоградської областей. Отримані матеріали лягли в основу реконструкції культурно-історичних процесів, що відбувалися у верхньому палеоліті та ранньому неоліті в лісостепах Правобережної України.
 • Item
  Деякі нюанси арійського міфу
  (2007) Отрощенко, Віталій
  Статтю присвячено особливостям реставрації арійського міфу в непевних реаліях сучасної України, коли археологія стає заручницею політичних ігор та провокацій.
 • Item
  Спадщина О. Кандиби (Ольжича)
  (2007) Рижов, Сергій
  Історіографічний нарис про долю видатного вченого-археолога, неординарну постать політика, культурного діяча і поета.
 • Item
  Дослідження пізнього палеоліту Північного Надчорномор'я та Надазов'я у 70-80-х роках ХХ ст.
  (2007) Федорченко, О.
  Статтю присвячено історіографічному аналізу польових досліджень пізнього палеоліту Північного Надчорномор'я та Надазов'я в період новобудовних розкопок (70-80-х років XX ст.). Значну увагу приділено змінам у польовій методиці у зазначений період.
 • Item
  Регіональна специфіка чи етнографічні особливості? (Один з аспектів аналізу трипільської пластики)
  (2007) Дяченко, О.
  Статтю присвячено проблемам аналізу трипільської пластики. З огляду на перспективи подальшого вивчення фігурок та сучасний стан трипільської проблематики в цілому, аналіз статуеток необхідно проводити з урахуванням приналежності пам'яток, з яких походять ці вироби, до конкретних локально-хронологічних груп культури.
 • Item
  Нагальні завдання вивчення видовжених курганних споруд
  (2007) Макаревич, А.
  У статті зроблено спробу проаналізувати стан дослідження проблем, пов'язаних із особливою категорією старожитностей доби бронзи - довгими могилами. Вказано можливі шляхи подальшого розкриття культового змісту та архітектурної специфіки видовжених курганних споруд - носіїв бабинської культури.
 • Item
  До питання про культурну єдність поховань пізньоямного часу в кам'яних ящиках
  (2007) Ушкова, Юлія
  У статті розглянуто питання про значення пам'яток у кам'яних ящиках та їх співвідношення з пам'ятками, що їх традиційно відносять до ямної KIC. Зроблено спробу визначити конкретні регіональні угруповання таких пам'яток на основі аналізу орнаменту кам'яних ящиків.
 • Item
  Досвід синтетичної реконструкції воза ямної спільноти на Криворіжжі
  (2007) Мельник, О.
  У статті на основі даних археологічних розкопок на Криворіжжі 1965, 1986, 1987 pp. здійснено спробу синтетичної реконструкції воза ямної культурно-історичної спільності.
 • Item
  Культові споруди степової Скіфії
  (2007) Болтрик, Юрій
  Статтю присвячено виокремленню з масиву поховальних пам'яток залишків культових споруд скіфів. Розглянуто дві форми проявів обрядових дій: явні - насипи без ознак поховань, культові майданчики, обмежені рівчаками чи колом з каміння; а також потаємні - так звані "нори" - катакомби та ями з бофрами. Зроблено спробу співвіднесення певних споруд з культом бога війни Ареєм.
 • Item
  До питання про суспільно-політичний розвиток варварського населення Північного Причорномор'я напередодні "готських війн"
  (2007) Рейда, Роман
  Статтю присвячено питанням суспільно-політичного розвитку варварського населення Північного Причорномор'я в кінці II - на початку ІІІ ст. н. е.
 • Item
  Про роль голови сім'ї в родинних культах елліністичного Херсонеса
  (2007) Шевченко, Т.
  У статті аналізуються епіграфічні й археологічні пам'ятки Херсонеса Таврійського IV-III cт. до н. е., які дають відомості про роль та функції голови ойкосу в культах, що проводилися в межах родинного кола.
 • Item
  До питання про своєрідну групу кераміки післямонгольського часу
  (2007) Оногда, Олена
  У статті розглянуто цікаву кераміку XIII-XVI cт. своєрідної групи, за типологією M. П. Кучери, нові знахідки її на території Києва, а також приклади аналогій з інших регіонів. Існування даного типу кераміки є важливим фактом історії матеріальної культури, що потребує дослідження на сучасному рівні знань.
 • Item
  Житло сіверян: історіографічний огляд
  (2007) Пуголовок, Юрій
  У статті подано огляд концепцій походження та розвитку житлобудування літописних сіверян - носіїв роменської археологічної культури. На підставі аналізу всієї сукупності праць із зазначеної тематики відзначено основні тенденції розвитку знань стосовно житлових споруд "роменців".
 • Item
  Формування антропогенних ландшафтів Х-ХІІІ ст. (на прикладі Пруто-Дністровського межиріччя)
  (2007) Манігда, Ольга
  Проблема взаємодії людини та природного середовища, у якому вона існує, залишається однією з найактуальніших у археологічній науці у зв'язку з необхідністю систематизації матеріалу для подальшого дослідження динаміки та соціального змісту давньоруського села.
 • Item
  Билини і археологія (поховальний обряд Х ст.)
  (2007) Конча, Сергій
  Достовірність свідчень билинного епосу верифікується на основі археологічних даних. Продемонстровано, що низка зображених у билинних текстах ("Михайло Потик", "Ілля і Святогор") елементів поховального ритуалу має прямі аналогії в матеріалах досліджень зрубних поховань X ст. у Подніпров'і.