Том 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Експліцитні та імпліцитні компоненти в похідних номінативних одиницях (ономасіологічний підхід)
  (2019) Куцак, Ганна
  У статті порушено питання вербалізації змістового відношення між мотивувальною основою та похідною словоформою. Зроблено спробу простежити, які складники процесу перетворення думки про реалії об’єктивного світу на похідну назву стають експліцитними, які залишаються імпліцитними, тобто як саме образ дійсності може бути зафіксовано в ономасіологічній структурі номінатив­ної одиниці. Окреслено також традиційні засоби вираження представників ономасіологічних категорій у сучасній українській мові.
 • Item
  Аналітичні каузативи радості в польській мові
  (2019) Закусило, Дарина
  У статті проаналізовано аналітичні конструкції, які позначають каузацію радості у польській мові. Аналітичні каузативи групують на агентивні та неагентивні, агентивні, своєю чергою, – на конативні та неконативні. Приклади з неагентивними каузативами представлені двома семан­тичними структурами, залежно від наявності чи відсутності агенса. Основним критерієм класифікувації каузативів є причина (або каузатор) емоції.
 • Item
  Untranslatable German Word Schadenfreude in English Media Discourse in the Context of the World Englishes Paradigm
  (2019) Moiseyenko, Olena
  This paper aims to consider the aspects of conceptual integration and contextual usage of the German word ‘schadenfreude’ in the English Internet discourses of the leading media of Great Britain, the United States of America, the Independent State of Papua New Guinea, New Zealand, and Kenya published in 2018-2019. The results of the study suggest that a local culture exerts influence on the process of conceptual integration of a loanword in a particular variant of English.
 • Item
  Organizational structure of British parliamentary discourse: pragmalinguistic aspect
  (2019) Zernetsky, Pavlo; Riabokon, Ganna
  The article investigates the peculiarities of utterance construction in British Parliamentary Discourse from the positions of pragmalinguistics. For the basis of the research, the authors take the classification of speech acts by J. Austin and J. Searle combined with the model for spoken discourse analysis by J. Sinclair and M. Coulthard and apply it for the description of the constituent components of speech moves (Pre-Head, Head, and Post-Head) in speech activity of the main participants of British Parliamentary Debates. The authors define pragmatic intentions of the speakers and describe the models of Speech Moves progres­ sions in terms of Pre-Head, Head, and Post-Head ties, which provides the insight into the way the speak­ ers build the utterances in order to realize their speech intentions.
 • Item
  Мовна природа мему
  (2019) Кирилюк, Ольга
  У статті здійснено розгляд меметики як вчення про моделі передавання інформації, у тому числі словесні. Досліджено особливості актуалізації образів, закріплених за мемом, за допомогою лексичних одиниць. Визначено такі головні функції мемів, як інформаційна, розважальна, естетична, емотивна, функція культурної пам’яті, пропагандистська, актуалізувальна. Також зосереджено увагу на чинни­ках, що сприяють реплікації мему.
 • Item
  Засоби втілення імпліцитної інформації в новинних заголовках
  (2019) Чадюк, Марія
  У статті проаналізовано значення імпліцитної інформації у новинних заголовках, потенціал її впливу на читача. На прикладі пресупозицій та неконвенційних імплікатур розглянуто основні засоби представлення невербалізованої інформації у реченні. Визначено морфологійні (зокрема досліджено семантичне підґрунтя пресупозиційних дієслів) та синтаксичні засоби. Також звернено увагу на засо­би, зумовлені порушенням принципу кооперації П. Грайса.
 • Item
  Гіпербола як один із засобів вираження мовленнєвої неввічливості в американському вечірньому ток-шоу "Real Time with Bill Maher"
  (2019) Федина, Марія
  У статті розглянуто проблему витлумачення гіперболи у американському вечірньому ток-шоу «Real Time with Bill Maher» з позицій лінгвопрагматики. На матеріалі монологів Білла Мара проаналізовано основні характеристики, комунікативні функції та прагматику вживання гіперболи в мовленні. Було виявлено, як мовленнєва неввічливість реалізується у мовленні за допомогою гіперболи, та проаналізовано особливості функціонування гіперболи у американському вечірньому ток-шоу «Real Time with Bill Maher».
 • Item
  Експлікація лексикографічної інформації в електронних словниках
  (2019) Олександрук, Ірина
  У статті йдеться про роль семантичних досліджень для створення інтелектуальних систем автоматичного опрацювання мовної інформації та розв’язання проблеми експліцитного представлення в них лінгвістичної інформації. Окреслено підхід до створення мовно-інформаційного інструментарію для проведення системного аналізу семантики лексичних одиниць української мови шляхом опису їхніх лексичних значень у поєднанні з описом прояву феноменологічних властивостей мови на лексичному рівні.
 • Item
  "Три удари в площину воріт в першому таймі": лексика офіційного футбольного дискурсу в художніх творах Сергія Жадана
  (2019) Процик, Ірина
  У статті проаналізовано українську футбольну лексику, зафіксовану в художніх текстах українського письменника Сергія Жадана. Футбольні назви, вжиті у різножанрових текстах ав­тора, розмежовано на номінації офіційного та неофіційного футбольного дискурсів, розкрито семантику футбольних найменувань і класифіковано їх за тематичним принципом. З’ясовано, що в поезії, прозі, есеїстиці Сергій Жадан використовує дуже різноманітну футбольну лексику, адже він давній прихильник гри мільйонів, активний футбольний фанат і капітан письменницької футбольної збірної.
 • Item
  Фразеологізми та паремії з компонентом-антицизмом у текстах В. Короткевича
  (2019) Терещенко, Сергій
  У статті розглянуто фразеологізми з компонентом-антицизмом, а також ідіоми античного походження в текстах Володимира Короткевича крізь призму їхньої семантико-стилістичної характеристики. Більшість із виявлених одиниць кодифіковано. Проте виявлено, що в найповніших фразеографічних кодексах сучасної білоруської літературної мови не описано певну кількість фразеологізмів, що засвідчені у творчості цього автора.
 • Item
  Деякі аспекти мовної ситуації Чернігова (на матеріалі опитування школярів у 2018 році)
  (2019) Немировська, Світлана
  У статті проаналізовано результати соціолінгвістичного анкетування, проведеного в навчаль­них закладах середньої освіти міста Чернігова протягом лютого–квітня 2018 р. Розглянуто мовну поведінку молодих чернігівців, їхнє ставлення до українсько-російського білінгвізму; встановлено рівень престижності державної мови серед місцевих старшокласників та перспективи розвитку мовної ситуації в Чернігові.
 • Item
  Слова автора: французьке dire тa українські відповідники (на матеріалі корпусу текстів Альбера Камю у перекладі Анатоля Перепаді)
  (2019) Дюндик, Олена
  Статтю присвячено компаративному аналізу контекстів із оригінальних творів А. Камю та їх українських перекладів А. Перепаді, які не містять точних відповідників лексеми dire (говорити, казати) у словах автора за прямої мови. Аналіз здійснено на матеріалі паралельного корпусу текстів Альбера Камю та перекладів Анатоля Перепаді.
 • Item
  Лінгводидактичний аспект в укладанні словника власних назв української мови
  (2019) Підкуймуха, Людмила
  Рецензія на cьомий зшиток лінгвокраїнознавчого словника власних назв української мови "Назви природно-заповідних об’єктів", що вийшов у серії "Теорія і практика викладання української мови як іноземної" (укладач Ірина Процик. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – 220 с.)
 • Item
  A collection of research papers and insights on Discourse Linguistics and Beyond based on International Round Table Discussions
  (2019) Zernetsky, Pavlo; Kuranova, Svitlana
  Review on The collection of research papers and insights on Discourse Linguistics and Beyond based on International Round Table Discussions / ed. by Yana Kuzmina, Irina Oukhvanova, Alene Savich, Ecaterina Vasilenko