Вип. 48. Літературознавчі студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Екзистенційні виміри архетипу міста в малій прозі Бориса Тенети
  (2012) Стороженко, Ліна
  У статті досліджено основні екзистенційні аспекти архетипу міста в малій прозі Бориса Тенети (до уваги взято оповідання "Місто"). Розглянуто світоглядну парадигму, що передбачає ставлення до урбанізованого соціуму як до складного організму, в якому перебуває людина. З’ясовано екзистенційні категорії самотності, відчуження, абсурдності, роздвоєння в контексті пошуку сенсу буття.
 • Item
  Динаміка поетичної свідомості Віктора Кордуна
  (2012) Павленко, Леся
  Досліджено світогляд поета з точки зору динаміки у творчості. Під час аналізу основних поетових збірок виявлено, що вони значно різняться поетикою і світоглядним підґрунтям. Так, збірка "Сонцестояння" (1992) представляє міфологічний світогляд, "Зимовий стук дятла" (1995) -християнський, а в "Траві над травою" (2005)переважають агностично-екзистенціалістські мотиви.
 • Item
  "Ідеологія" та "мова" - передумови реалізації наративу у текстах для дітей і юнацтва
  (2012) Гнідець, Уляна
  Ідеологія та мова становлять у літературі для дітей і юнацтва специфічний комунікативний контекст, який формується на основі співіснування дорослого і дитячого світів. Ідеологія у цій літературі -це система імпліцитних змістових зв'язків та їх взаємодія у наративному дискурсі творів, написаних дорослими письменниками для недорослої цільової аудиторії. Зокрема сучасній літературі для дітей і юнацтва притаманна ідеологія ініціації, яку протиставлено ідеології виховання, оскільки у ній закцентовано увагу на самоствердженні юного читача. Мова як специфічний комунікативний код у літературі для дітей та юнацтва має важливу експресивну функцію, без якої ініціація особистості неможлива.
 • Item
  Принципи періодизації в українських літературних історіографіях другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст.
  (2012) Демська-Будзуляк, Леся
  У зв'язку з методологічними пошуками сучасного літературознавства, зокрема в галузі історичної поетики нового історизму, наново актуалізувалося питання періодизації літературних історіографій. Розглядаючи текст історії літератури як певний продукт культури, одержуємо можливість проаналізувати інтенції авторів літературних історіографій щодо історичного часу та їхніх естетико-теоретичних позицій. У центрі дослідження - одні з найпомітніших праць у контексті становлення українського наукового літературознавства другої половини ХІХ ст., а також першої третини ХХ ст.
 • Item
  Національні самообрази в ірландській та українській прозі 1990-х років
  (2012) Лисак, Наталя
  Статтю присвячено відображенню ірландських та українських національних самообразів у сучасній літературі. На основі імагологічної теорії та методології проаналізовано прозові тексти П. МакКейба, Ш. Діна, Дж. О'Коннора та О. Забужко, Ю. Андруховича і С. Жадана. Простежено типологічні збіги і спільні тенденції у відтворенні національних самообразів у цих двох постколоніальних літературах.
 • Item
  "Ігри розуму" в літературі Просвітництва та їхня доля за доби глобалізації
  (2012) Лімборський, Ігор
  У статті розглянуто процеси взаємодії та взаємного впливу філософського і літературного дискурсів за доби Просвітництва. Автор акцентує увагу не лише на загальних проблемах їхнього зв'язку, а й на протистоянні між ними у спробі здійснити інтерпретацію світу і людини. Доба глобалізації у деяких моментах реінтерпретує це протистояння філософії та літератури за нової культурної ситуації.
 • Item
  Міфопоетичні координати творчості С. Рушді
  (2012) Мазін, Дмитро
  У статті розглянуто особливості використання міфологічного, історичного та літературного матеріалу у романах сучасного англомовного письменника С. Рушді. Висвітлено художні функції міфологічних алюзій та інтертексту, оригінальний авторський підхід С. Рушді до переосмислення і деміфологізації історико-політичних уявлень.
 • Item
  Культурний матеріалізм: Р. Вільямс, Дж. Долімор, А. Сінфілд
  (2012) Михайлова, Ніна
  У статті висвітлено основні риси культурного матеріалізму - провідного напряму британського літературознавства другої половини ХХ ст. Окремо розглянуто два етапи: зародження напряму у роботах Р. Вільямса й особливості сучасного культурного матеріалізму у дослідженнях А. Сінфілда та Дж. Долімора. Особливу увагу приділено порівнянню британського культурного матеріалізму з американським і російським варіантами нового історизму.
 • Item
  Переосмислення понять наративності, персонажа і фокалізації в сучасній когнітивній наратології
  (2012) Собчук, Олег
  У статті простежено трансформації, що їх зазнали поняття наративності, персонажа та фокалізації, більш чи менш активно використовувані наратологами-структуралістами, у працях представників когнітивної наратології - одного з напрямів сучасної посткласичної наратології. Проаналізовано роботи основних представників цього напряму: Д. Германа, А. Палмера, М. Флудернік і М. Яна.
 • Item
  Епічність як елемент в українській бароковій драматургії
  (2012) Павлюк, Ніна
  У статті розглянуто риси епізації, притаманні українській бароковій драматургії, зокрема та- ким її жанрам, як шкільна драма та вертеп. Увагу приділено функціонуванню епічного елементу в драмі "Слово про збурення пекла". Стаття порушує проблему формотворчого потенціалу явища епізації в українській драматургічній традиції.
 • Item
  Проблема "Я – Інший" у романі В. Кожелянка "Конотоп"
  (2012) Борисюк, Ірина; Моренець, Володимир
  Статтю присвячено аналізу взаємодії "моєї" та "чужої" свідомості у просторі тексту. Особливу увагу приділено репрезентації "чужої" свідомості крізь призму "моєї" точки зору і стереотипів "моєї" рідної культури.