"Ідеологія" та "мова" - передумови реалізації наративу у текстах для дітей і юнацтва

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Гнідець, Уляна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ідеологія та мова становлять у літературі для дітей і юнацтва специфічний комунікативний контекст, який формується на основі співіснування дорослого і дитячого світів. Ідеологія у цій літературі -це система імпліцитних змістових зв'язків та їх взаємодія у наративному дискурсі творів, написаних дорослими письменниками для недорослої цільової аудиторії. Зокрема сучасній літературі для дітей і юнацтва притаманна ідеологія ініціації, яку протиставлено ідеології виховання, оскільки у ній закцентовано увагу на самоствердженні юного читача. Мова як специфічний комунікативний код у літературі для дітей та юнацтва має важливу експресивну функцію, без якої ініціація особистості неможлива.
Ideology and language in literature for children and youth present a specifi c communicative context that is formed on the basis of the coexistence of the adult’s and child’s worlds. Ideology in this literature is the system of implicit semantic connections and their co-operation in the narrative discourse of the works written by adult writers for a young audience. Specifi c to modern literature for children and youth is the ideology of initiation, that is matched against an ideology of education, as in it attention is accented on the self-affi rmation of the growing reader. A language, as a specifi c communicative code in literature for children and youth, has an important expressive function without which the initiation of personality is impossible.
Description
Keywords
ідеологія, мова, наративний дискурс, ініціація, комунікативний контекст, стаття, ideolog, ideology, language, narrative discourse, initiation, initiation, communicative context
Citation
Гнідець У. С. "Ідеологія" та "мова" - передумови реалізації наративу у текстах для дітей і юнацтва / Гнідець У. С. // Маґістеріум. Вип. 48. Літературознавчі студії / [упоряд.: Моренець В. П.]. - 2012. - С. 71-76.