Том 3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Особливості професійного самовизначення сучасних студентів
  (2020) Боднар, Алла; Рибалочка, Катерина
  У статті розглянуто проблему професійного самовизначення студентів на етапі навчання у ЗВО, виділено основні підходи до вивчення цього процесу, описано особливості його мети, компонентів, етапів та розкрито зв’язок із професійною ідентичністю. Також проаналізовано досвід професійного самовизначення студентів іноземних вишів і виділено ключові тенденції та практики, які можна використати у вітчизняних ЗВО.
 • Item
  Проблеми формування психологічної та управлінської компетентності мережевих лідерів у MLM
  (2020) Брик, Оксана; Кочаровський, Мстислав
  Статтю присвячено оглядовому теоретичному дослідженню проблем формування психологічної компетентності мережевих лідерів щодо управлінської взаємодії, вдосконалення управлінського процесу в сучасних українських мережевих маркетингових компаніях (MLM) з метою досягнення максимальної ефективності управлінської діяльності в мережах за умов ринкового механізму господарювання.
 • Item
  Деформації образу світу молоді в процесі соціалізації
  (2020) Бушай, Ігор
  У статті описано структурні деформації образу світу сучасних старшокласників, як-от порушення когнітивних знань про світ, емоційних переживань, сприйняття реального та ідеального світу. Деформації образу світу є психологічною основою формування відхилень поведінки і соціалізації сучасних школярів.
 • Item
  Почуття провини у звинувачувальному контексті оцінки міжетнічних відносин
  (2020) Васютинський, Вадим
  Почуття провини, інтернальність у сфері невдач, психологічне тяжіння до бідности та вербальну агресію розглянуто в контексті оцінювання відносин українців із сусідніми народами. Опитано 1356 студентів із різних вишів та регіонів України. Почуття провини виявилося найбільш чутливим до оцінки міжетнічних відносин. Залежно від контексту оцінювання воно може спонукати або до звинувачення власної етнічної спільноти, або до звинувачень на адресу інших етнічних груп, або до уникання прямих звинувачень та вибору нейтральних оцінок.
 • Item
  Вік як диференціально-психологічний чинник аксіопсихологічного проєктування життєвих досягнень особистості
  (2020) Гуляс, Інесса
  На підставі результатів проведеного емпіричного дослідження, зокрема за даними однофакторного дисперсійного аналізу, встановлено відмінності детермінант аксіопсихологічного проєктування життєвих досягнень особистості за критерієм віку. Виявлено, що респонденти періоду пізньої дорослості краще оцінюють свій психологічний вік на противагу своїм молодшим колегам – представникам періодів ранньої і середньої дорослості, їх також вирізняє кращий показник суб’єктивної реалізованості життя, вони оптимістичніші, прагнуть до пізнання нового, мають вищий рівень самооцінки щодо загальної і соціальної самоефективності, краще вибудовують стратегію власного життя. Розкрито закономірність: від періоду середньої до періоду пізньої дорослості особливої значущості набувають інструментально-суб’єктні здатності в аксіопсихологічному проєктуванні життєвих досягнень особистості.
 • Item
  Перша психологічна допомога: досвід міжнародних організацій
  (2020) Каплуненко, Ярина
  У статті надано визначення поняття першої психологічної допомоги (ППД) постраждалим унаслідок кризових подій, описано ключові аспекти, структуру, часові межі та принципи діяльності; розглянуто три провідні моделі надання першої психологічної допомоги в контексті діяльності міжнародних медичних організацій: Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), "Лікарі без кордонів" (Médecins Sans Frontières, MSF), Центру охорони здоров’я імені Джонса Гопкінса (США). Описано RAPID-модель надання першої психологічної допомоги та ключові компетенції працівників психосоціальної сфери, залучених до допомоги постраждалим
 • Item
  Теоретичний аналіз можливостей залучення тварин до соціально-психологічного супроводу людей похилого віку в умовах пансіонату
  (2020) Петінов, Ян
  У статті розглянуто теоретичні засади залучення тварин до соціально-психологічного супроводу людей похилого віку в закладах інтернатного типу. Проаналізовано основні теорії, які пояснюють вплив методу людино-тваринної взаємодії на емоційний стан людей, та можливість залучати тварин до різних форм соціально-психологічної роботи. Опрацьовано останні дослідження щодо залучення тварин до навчальної та терапевтичної роботи з особами похилого віку в закладах інтернатного типу. Зроблено висновок, що серед проаналізованих теорій, які пояснюють вплив людино-тваринної взаємодії на емоційний стан людей, найбільш обґрунтованою є фізіологічна теорія, згідно з якою мозок людини під час такої взаємодії виділяє низку нейромедіаторів, які породжують приємні емоційні переживання.
 • Item
  Взаємозв'язок рівня резилієнс з професійним успіхом фахівців HR
  (2020) Сігова, Марія; Морозова, Ольга
  У статті подано результати теоретичного та емпіричного дослідження взаємозв’язку рівня резилієнс та професійної успішності фахівців HR. Дослідження проведено за допомогою методики "Connor-Davidson Resilience Scale" (CD-RISC), опитувальника "SACS" (С. Хобфолл) та методики "Scale of Protective Factors". Досліджено взаємозв’язок рівня резилієнс та професійної успішності фахівців HR, захисні фактори, що сприяють підвищенню рівня резилієнс, визначено провідні моделі копінгової поведінки спеціалістів, індекс конструктивності "грейдових" груп.
 • Item
  Феномен резилієнс у контексті соціоекологічного підходу і дискурсу
  (2020) Чернобровкіна, Віра; Чернобровкін, Володимир
  У статті здійснено огляд історії вивчення і сучасних підходів до феномену резилієнс, представлених у публікаціях. Особливу увагу приділено визначенню резилієнс різними дослідниками та аналізу дискусійних питань у розумінні цього феномену та його визначення. Більш докладно подано аналіз поглядів авторів, які тлумачать резилієнс у контексті соціоекологічного підходу і розглядають її як дискурс-залежне явище, що відкриває можливості для досліджень цього феномену в контексті різних культур і різних ризиків.