Вип. 09. Історико-філософські студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Ідеї миру і толерантності в культурі Київської Русі
  (2002) Горський, Вілен
  На ґрунті аналізі/ пам'яток писемності давньоруської доби розглядається притаманне культурі Київської Русі розуміння війни і миру, шляхів досягнення злагоди в суспільстві.
 • Item
  "Воїнство Христа" як етична ідеологема у філософській культурі давньокиївського періоду
  (2002) Киричок, Олександр
  У статті реалізована спроба реконструкції сутністних атрибутів образу "воїнства Христового" в культурі Київської Русі, що є важливим для розуміння ідейного контексту, в якому зароджувалася філософсько-етична думка давньокиївського періоду.
 • Item
  Концепт смерті в українському бароко
  (2002) Козачинська, Вікторія
  Стаття присвячена аналізу поняття смерті в культурі і філософії українського бароко. Творчість українських барокових мислителів - П. Могили, К. Саковича та ін. - досліджується в широкому контексті історії християнського і, зокрема, православного, мислення.
 • Item
  Європейська біблеїстика в Київській академії: текстуальна репрезентація персоналій та традицій
  (2002) Головащенко, Сергій
  Розглядається персоніфікація різних шкіл та традицій європейської біблеїстики в екзегетичних текстах, відомих та доступних у Київській академії.
 • Item
  Як вивчали історію філософії в Київській духовній академії XIX - початку XX ст.
  (2002) Ткачук, Марина
  Стаття присвячена аналізові особливостей функціонування історії філософії як навчальної дисципліни в Київській духовній академії - одному з найважливіших східнослов'янських філософських осередків.
 • Item
  Гебраїстика в Київській духовній академії та праці прот. Олександра Глаголєва
  (2002) Макар, Микола
  У статті окреслено шлях вивчення, дослідження та викладання Святого Письма Старого Заповіту, давньоєврейської мови та біблійної археологи, пройдений Київською духовною академією (КДА) з часу її відродження у 1819 р. Особлива увага присвячена постаті видатного гебраїста, глибокого знавця життя, традицій, мови та культури давніх євреїв, професора прот. Олександра Глаголева (1872-1937). Дана характеристика його викладацькій та науковій діяльності, писемній спадщині.
 • Item
  До проблеми рецепції філософії Канта в християнській етиці Маркеліна Олесницького
  (2002) Левчук, Людмила
  Стаття присвячена розглядові можливості поєднання кантівської філософії з православною парадигмою мислення в християнській етиці духовно-академічного філософа М. Олесницького.
 • Item
  Християнський моральний ідеал в етичній концепції В. Екземплярського
  (2002) Грищенко, Вікторія
  У статті проаналізовано стрижневу для творчості духовно-академічного мислителя кінця XIX-початку XX століття В. Екземплярського проблему християнського морального ідеалу, сутність якого становить ствердження нормативного значення моральних заповітів Христа в житті особи і соціуму.
 • Item
  Еволюція антропологічних і педагогічних поглядів Василя Зеньковського та їх сучасне значення
  (2002) Огульчанський, Богдан
  У статті розглядаються педагогічні і філософські погляди відомого вітчизняного філософа та богослова Василя Зеньковського. Розкриваються погляди Зеньковського на християнську антропологію як світоглядну основу педагогіки, його прагнення бачити в людині онтологічне ціле - особистість, його розуміння важливості релігійного виховання для становлення цілісної особистості.
 • Item
  Два світи християнського середньовіччя і шляхи кінцевого синтезу: досвід бл. Августина
  (2002) Сватко, Юрій
  У статті розглядається питання про взаємодію Світу Абсолюту і тварного світу в аспекті їхнього кінцевого синтезу як наріжна проблема творчості бл. Августина.
 • Item
  Метафізичне уявлення про аналогію: спроба уточнення понять
  (2002) Котусенко, Віктор
  У статті здійснено аналіз поняття аналогії β метафізиці томізму, передусім з огляду на важливість теорії аналогії буття для побудови метафізичних відношень. Особливу увагу звернено на виокремлення властивого розуміння поняття аналогії з невластивих, які виникають внаслідок неправильного розуміння відносин між арістотелівським та томістичним вживанням терміна "аналогія". З цією метою особливе місце в статті посідає огляд переходу відповідних арістотелівських уявлень до творів Томи Аквінського, як у галузі метафізики, так і в логіко-гносеологічній площині.
 • Item
  Обґрунтування системи трансцендентального ідеалізму Ф. В. Й. Шеллінґом
  (2002) Прокопов, Денис
  Стаття присвячена опису та аналізу розуміння трансцендентального ідеалізму Ф. Шеллінґом та його спробі запропонувати власний погляд щодо можливостей побудування системи, яка синтезує принципи трансцендентальної філософії та філософії природи.
 • Item
  Парадокс практичної філософії Ханни Арендт
  (2002) Сігов, Костянтин
  Після краху комунізму численні нові книги поповнюють широкий "тоталітарний наратив", актуалізуючи думки основоположної праці X. Арендт "Джерела тоталітаризму" (1951). Зіставлення висновків цього твору з наступною важливою працею X. Арендт "Між-минулим та майбутнім" (1961) допомагає осмислити у статті лейтмотив усієї її філософії - спротив "терористичній гіпотезі про людину" (П. Рікер). Далі у зв'язку з темою X. Арендт про "втрачений скарб Опору" ставиться питання про ключовий парадокс її практичної філософії.
 • Item
  Перспективи університетської філософії очима студентів НаУКМА
  (2002) Лисий, Іван
  У статті йдеться про ближчі та віддалені перспективи університетської філософської освіти. У висновках автора узагальнені пропозиції і думки студентів НаУКМА, що стосуються змісту фахової освіти філософів, її організаційного й методичного забезпечення.
 • Item
  Про необхідність жесту виходу з тіні
  (2002) Архипова, Людмила
  Текст, поданий нижче, представляє переклади та рефлексії над діяльністю перекладача, здійснені студентами в межах науково-дослідницького семінару магістерської програми з історії філософії. Предметом обговорення й перекладацьких пригод у цьому семінарі були есе Р. Рорті з книги "Есе про Гайдеґґера та інших" (Essays On Heidegger and Others. - Cambridge University Press, 1996) - тексти цікаві як своєрідний виклик здатностям перекладача вловлювати й передавати небанальність, легкість, та іронію письма. Окрім очевидної симпатії керівника семінару до особи Рорті, цей вибір предмета перекладацьких пригод пояснює також і здатність цих текстів виконувати функцію щеплення проти авторитетів (як от Гайдеґгер чи Фройд), без яких інтелектуальні забави нашого сучасника стають нездійсненними.
 • Item
  Авторська територія 1. Передмова перекладача
  (2002) Єрмоленко, Володимир
  Есе "Freud and Moral Reflection", фрагмент якого подається нижче, є письмовим "варіантом" лекції, присвяченої пам'яті Едіт Вайгерт і прочитаної Річардом Рорті 1984 р. на Форумі психіатрії та гуманітарних наук у Вашингтоні. Есе з'явилося в книзі "Pragmatism's Freud: The Moral Disposition of Psychoanalysis" (за редакцією Джозефа Г.Сміта та Вільяма Керрігана), виданій 1986 р. в Балтіморі. Текст Рорті "відкриває" книгу і задає її програмний настрій: настрій розмови не так про Фройда, як про "мого Фройда" або "нашого, праґматистського Фройда".
 • Item
  Фройд та моральна рефлексія (фраґмент). Раціональне несвідоме як партнер у розмові
  (2002) Рорті, Річард
  Прийняти девідсоніанський аналіз основної стратегії Фройда означало б зробити великий крок до розуміння того, чому психоаналіз можна адекватно описати як децентралізацію (decentering). Бо ж на разі можна побачити, що Фройдові механізми мають, так би мовити, людський інтерес, якого не міг би мати жоден фізіологічний чи Юмовий механізм.
 • Item
  Авторська територія 2. Передмова перекладача
  (2002) Кулаков, Андрій
  Представлений текст є уривком із статті Р. Рорті "Гайдеґґер, випадковість і прагматизм" (Heidegger, Contingency, and Pragmatism), перекладеної за виданням: R.Rorty Essays On Heidegger and Others. - Cambridge University Press, 1996. - С 2 7 - 3 1. Ця стаття вміщує в себе пасажі з іншої статті Р. Рорті (Heidegger wider den Pragmatisten // Neue Hefte Fur Philosophie. - 1984. - № 23. - S. 1-22), - що являє собою друковану версію лекції, прочитаної Р. Рорті в Гаверфордському коледжі, яка вийшла друком лише в німецькому перекладі. Українською мовою перекладено вперше.
 • Item
  Гайдеґґер, випадковість і прагматизм
  (2002) Рорті, Річард
  Однією з найбільш інтригуючих особливостей мислення пізнього Гайдеґґера є ствердження (claim) того, що якщо ви починаєте з мотивів та припущень (assumption) Платона, то закінчите якоюсь формою прагматизму.
 • Item
  Авторська територія 3. Слово про переклад
  (2002) Архипова, Людмила
  Переклад - вимога існування культури - настільки ж необхідний, як і неможливий. Переклад визначається ідеєю відповідності й точності - цілком досконалого від-творення, породження дубліката, який зможе виконувати всі ті самі функції комунікації, що й оригінал. Але оскільки йдеться про вихідну різницю матеріалу - мов, досконалої подібності досягнути неможливо. Отже, перекладів і було, і буде багато, й ця множинність змушує до пояснення й захисту кожного запропонованого перекладу, що вимагає певної рефлексії над процесом перекладу, а значить "інструменту" - мови, за допомогою якої і стає можливою артикуляція, проговорення власної позиції. І таким "інститументом" може стати сучасна теорія тексту та інтерпретації, адже по суті переклад - лише загострена форма виявлення тих самих проблем, які висуває спілкування з будь-яким текстом.