150: Філологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Проект модерності у ранніх німецьких романтиків
  (2013) Шалагінов, Борис
  У статті розглядаються основні засади проекту Модерності, що його започаткували на пограниччя ХVIII–ХІХ ст. німецькі романтики: оптимістична віра в можливість подолання духовної кризи часу ("першої кризи модерну"); міцна, надійна філософська основа для такої віри (ідеалізму); наполеглива робота над створенням загальнозначущої естетики; започаткування паралельно з поточним літературним процесом другого, "класичного" читацького мейнстріму; естетична розробка поняття "сучасності" та відкриття мистецького "авангардизму"; міфологізм як новий естетичний і антропологічний принцип; прагнення відобразити реальне життя під кутом зору "належного буття" (Гегель); перехід утопії в "антиутопію" тощо.
 • Item
  Екзотичні пригодницькі романи для юнацтва в українській та польській літературах: два структурні типи з огляду на національну ідентичність
  (2013) Семенова, Дар'я
  Дослідження ґрунтується на припущенні, що при запозиченні жанру екзотичного пригодницького роману для юнацтва до літератур націй, які зазнали колонізації, зокрема польської та української, актуалізуються відмінні ідеологічно-дидактичні функції, ніж у західноєвропейських літературах.
 • Item
  Розвиток апокаліптичного жанру в романах Дж. Уіндема та Дж. Крістофера
  (2013) Кулешір, М.
  У статті аналізується розвиток жанру апокаліптичного роману у Великобританії 1950–1960-х рр. у творах Дж. Уіндема й Дж. Крістофера.
 • Item
  «З днем народження, Вандо Джун» Курта Воннегута: драматичне переосмислення гомерової «Одіссеї»
  (2013) Глодзь, Г.
  У статті розглянуто контекст написання та змістові особливості п’єси, в якій Курт Воннегут верифікує образ героя, поширений у масовій культурі шістдесятих.
 • Item
  Словесна музика як засіб психологізації та естетизації художньої оповіді у романі Т. Моррісон "Джаз"
  (2013) Білоножко, Л.
  У статті наводяться приклади й аналізуються елементи словесної музики в романі афро-американської письменниці Тоні Моррісон "Джаз". Простежуються принципи перекодування джазу на рівні фонетичної структури словесної музики в романі забезпечують естетичне прочитання психологічних аспектів романного наративу.
 • Item
  Простір зростання: образ міста у повісті Юрія Смолича «Дитинство»
  (2013) Ткачук, Г.
  У статті розглянуто художні особливості та роль образу міста в автобіографічній повісті Юрія Смолича "Дитинство".
 • Item
  Філософсько-етична проблематика прози Бориса Тенети
  (2013) Стороженко, Ліна
  Стаття присвячена дослідженню філософсько-етичної проблематики прозового доробку Бориса Тенети.
 • Item
  Бурлескний гумор у "Зачарованій Десні" О. Довженка
  (2013) Семків, Ростислав
  У статті доведено, що бурлеск як стильове обниження є основним засобом комічного ефекту в кіноповісті "Зачарована Десна" Олександра Довженка; натомість гумор виступає в ролі пом’якшеної сатири та є засобом оцінки карнавально-бурлескного світу як культурної маргіналії з точки зору вже визнаного автора.
 • Item
  "Плинна" ідентичність у прозі Ігоря Костецького
  (2013) Полюхович, Ольга
  У статті розглядається тема "плинної" ідентичності (Зиґмунт Бауман) у текстах українського письменника-емігранта Ігоря Костецького. Цей тип ідентичності засновується на здатності персонажа творчо переосмислювати власне "я" в кризовій ситуації. На думку авторки, дана проблематика втілюється в темах зміни імені (подвійна ідентичність), свідомої настанови на творення власного образу (гра), "уявної" ідентичності та дихотомії "дія-споглядання".
 • Item
  Диптих про втрачену свободу
  (2013) Панченко, Володимир
  Автор досліджує процес девальвації творчості Павла Тичини і Юрія Яновського в атмосфері тоталітарного тиску на особистість. Простежено характер творчої дееволюції обох письменників, її зовнішні та внутрішні чинники.
 • Item
  Художнє переосмислення образу Тараса Шевченка в оповіданні Івана Андрусяка «Нечиста сила»
  (2013) Новик, Ольга
  У статті розглянуто художнє переосмислення образу Тараса Шевченка в оповіданні Івана Андрусяка "Нечиста сила".
 • Item
  Канон української класики у роботах М. Зерова
  (2013) Ніколенко, Віктор
  Сучасні історико-літературні полеміки актуалізують питання становлення канону української класики. У статті досліджено модерну візію класичної спадщини, запропоновану М. Зеровим. Простежено роль праць ученого в контексті становлення інтерпретаційної традиції української літератури. Як показує аналіз, створена М. Зеровим візія класики відбиває зміну соціокультурної ситуації українського письменства, його дистанціацію від колоніальних контекстів та політичних дискурсів. Дослідник пропонує альтернативну парадигму інтерпретації текстів, протиставлену народницьким герменевтичним концептам. Роботи Зерова засвідчують перетворення фрагментарного рецепційного контексту на єдине поле літературної традиції. Вони репрезентують зміну домінанти канонічної структури: від романтичної метафізики національної ідеї до динаміки стильових систем української літератури.
 • Item
  Поетика тілесності у «Странствованіях» Василя Григоровича-Барського
  (2013) Нескородяна, О.
  У статті досліджено особливості рецепції тіла та тілесності у паломницькій літературі доби Бароко. Зокрема, подано аналіз «Странствованій» Василя Григоровича-Барського.
 • Item
  Художньо-стильова еволюція Ігоря Римарука
  (2013) Комарець, І.
  У статті автор простежує основні віхи художньо-стильової еволюції Ігоря Римарука, аналізуючи найбільш відмітні поезії різних періодів його творчості, а також робить спробу показати, як ці стильові трансформації корелюють зі змінами у літературному процесі того часу та подіями національної історії.
 • Item
  Жіночий деконструкт як головна парадигма сюжету п’єси Павла Ар’є "Кольори"
  (2013) Когут, Оксана
  У цій статті автор розглядає жіночий деконструкт як основу сюжету п’єси сучасного українського драматурга Павла Ар’є "Кольори". Дослідниця спирається на концепти метафізики присутності (metaphysics of presence) (за Деридою), відчутного трансцендентного (sensible trancendental) (за Ірігаре), аналізуючи жіночу сутність як першоматерію та її вписування у новітню космогонію.
 • Item
  Образ митця-естета в автобіографічній повісті Уляни Кравченко "Хризантеми"
  (2013) Кандинська, Віра
  У статті автобіографічну повість Уляни Кравченко "Хризантеми" розглянуто в контексті світоглядних принципів і художньої практики естетизму. Автор доводить, що повість "Хризантеми" є своєрідною "особистою легендою", створеною Уляною Кравченко на основі фактів власного життя. Головна героїня повісті, якій властиві естетське світовідчуття й характер, є модерним образом творчої особистості, актуальним у контексті зміни художніх і світоглядних цінностей та модернізації української літератури в першій третині ХХ ст.
 • Item
  Взаємодія літератури та орнаменту у книзі Віри Вовк "Вікно навстіж"
  (2013) Жодані, Ірина
  У статті на матеріалі збірки Віри Вовк "Вікно навстіж" розкрито механізми взаємодії двох вторинних моделювальних систем – літератури й орнаменту. Авторка доводить, що інтерсеміотичний переклад між цими різнотипними знаковими системами можливий завдяки ідентифікації окремих елементів орнаменту та символіці кольорів.
 • Item
  Аксіологічний вимір художнього світу Григорія Квітки- Основ’яненка (повість "Добре роби, добре й буде")
  (2013) Ісіченко, Ігор
  Тенденційність і дидактизм повісті Григорія Квітки-Основ’яненка "Добре роби, добре й буде" визначаються структуротворчими механізмами, закладеними у вербальну діяльність оповідача – Грицька Основ’яненка.
 • Item
  Антипозитивістичний поворот та початок українського модерного літературознавства
  (2013) Демська-Будзуляк, Леся
  Кінець ХІХ ст. у європейській науковій думці проходить під знаком антипозитивістичного зламу, внаслідок якого відбулося остаточне розмежування природничих і гуманітарних наук.
 • Item
  Музика як культурний текст у романі "Ворошиловград" С. Жадана
  (2013) Борисюк, Ірина
  Статтю присвячено аналізу музикальних алюзій в просторі романного тексту С. Жадана. Музикальні алюзії в романі потрактовано як інструменти зв’язку між романними мотивами і творення концептуальних маркерів тексту.