Канон української класики у роботах М. Зерова

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Ніколенко, Віктор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Сучасні історико-літературні полеміки актуалізують питання становлення канону української класики. У статті досліджено модерну візію класичної спадщини, запропоновану М. Зеровим. Простежено роль праць ученого в контексті становлення інтерпретаційної традиції української літератури. Як показує аналіз, створена М. Зеровим візія класики відбиває зміну соціокультурної ситуації українського письменства, його дистанціацію від колоніальних контекстів та політичних дискурсів. Дослідник пропонує альтернативну парадигму інтерпретації текстів, протиставлену народницьким герменевтичним концептам. Роботи Зерова засвідчують перетворення фрагментарного рецепційного контексту на єдине поле літературної традиції. Вони репрезентують зміну домінанти канонічної структури: від романтичної метафізики національної ідеї до динаміки стильових систем української літератури.
Description
The most recent literary history debates emphasize the importance of issues concerning the formation of the Ukrainian classical canon. The article explores a modern vision of the classical heritage proposed by Mykola Zerov. It examines the role of the researcher’s studies in the context of the development of the autonomous interpretative tradition of Ukrainian literature. As revealed by a thorough textual analysis, Zerov’s vision reflects a change in the sociocultural situation of Ukrainian literature determined by its emancipation from colonial contexts and political discourses. The researcher develops an alternative interpretation paradigm for literary texts, as opposed to the hermeneutical concepts of populist criticism. The studies by Zerov reflect the transformation of the fragmentary reception context into a coherent hermeneutical field of literary tradition. They represent a shift of dominance of the canonical structure from the metaphysics of the romantic national idea to the history of stylistic systems of Ukrainian literature.
Keywords
Микола Зеров, літературний канон, українська класика, народництво, формалізм, рецепція української літератури, стаття, Ukrainian classics, Mykola Zerov, populism, formalism, literary canon, reception of Ukrainian literature
Citation
Ніколенко В. Канон української класики у роботах М. Зерова [електроннний ресурс] / Ніколенко В. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 150 : Філологічні науки. - С. 44-51.