020-21: Теорія та історія культури

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Культура якості як основний фактор економічного розвитку суспільства
  (2002) Шайда, О.
  Стаття та аналізує його вплив на економічний розвиток вводить поняття культури якості суспільства.
 • Item
  Культур-історичне підгрунтя і перспективи співпраці України з країнами Центральної Азії
  (2002) Павленко, Юрій
  Події осені 2001 р. наявно засвідчили світове значення процесів, які в наш час відбуваються в Центральноазійському регіоні. У статті розкриваються можливості розвитку зв 'язків України з граїнами Сходу та давнє соціокультурне підґрунтя такого роду контактів. Доводиться необхідність посилення уваги керівництва нашої країни до Центральноазійського регіону.
 • Item
  Українське суспільство сьогодні: явище духовної залежності. Спроба культурологічного діагнозу
  (2002) Лосєв, Ігор
  У статті йдеться про рівень культурної залежності сучасної української еліти від впливів колишньої метрополії на тлі порівняння з іншими країнами. Автор стверджує, що у культурному відношенні Україна ще продовжує бути постколоніальною країною, і обговорює причини такого становища.
 • Item
  Косово-2: війна інтелектуалів
  (2002) Черепанин, Василь
  У статті на прикладі війни у Косово розглядається типове для інтелектуальної культури Заходу внутрішнє протистояння щодо ставлення до даних подій. Наголошується на апріорній абсурдності такої ситуації, оскільки, з одного боку, визначання себе у негативних чи позитивних термінах - це пастка, а з іншого - така західна інтелектуальна стратегія прирівнюється до західної масової стратегії, допомагаючи їй приховувати війну-як-реальне.
 • Item
  Буддійські мотиви в трактаті про мистецтво чайної церемонії "Нампороку"
  (2002) Стрелкова, Анастасія
  «Нампороку» - найвідоміший трактат про мистецтво чайної церемонії. Статтю присвячено розгляду буддійських мотивів у трактаті на матеріалі його першої частини («Записи на згадку»), яка є особливо цінною для вивчення філософських та естетичних засад чайного дійства. Йдеться про відображення у трактаті ідеї сутнісної єдності чайної церемонії та дзен (тядзен-ітімі), тлумачення естетичних принципів вабі та сабі, дзенське розуміння ролі каліграфічних сувоїв (бокусекі) та чайного приладдя, а також дій учасників ритуалу. Окремі мотиви об'єднує ідея про те, що «шлях чаю» є шляхом до буддійського просвітлення, і, водночас, лише просвітленій людині відкривається «шлях чаю».
 • Item
  Народ у фільмах поетичного кіно. Довженко - Тарковський - Осика
  (2002) Брюховецька, Лариса
  На відміну від західного кіно, де народні маси, за винятком фільмів неореалізму, не були об'єктом зображення, зображення народу в кіно радянському всіляко заохочувалось, але в такому вигляді й тлумаченні, які б працювали на офіційну ідеологію. Але були винятки. Виходячи з такій ознак, як автентичність зображуваного середовища, автохтонність персонажіи-жителів якоїсь конкретної місцевості (у фільмах не документальних, а ігрових), а також: історична конкретність подій, які завдяки таким стилістичним особливостям, як суб'єктивний погляд, метафоричність та символічність,- піднімаються до філософських узагальнень та епічного звучання, автор вибудовує в спадкоємно-послідовну лінію фільми «Земля» О. Довженка, «Андрій Рубльов» Андрія Тарковського та «Камінний хрест» Л. Осики. Трагічність історії, катастрофізм світобачення, а також означені вище особливості цих творів дозволяють стверджувати, що народ у них показано з повною мірою життєвої та естетичної правди.
 • Item
  Звукоряд і лад: звукові моделі культури
  (2002) Щоткіна, Катерина
  У цій статті розглянуто можливість відтворення найбільш загальних рис моделей чуттєвості за структурами музичного ладу. З цієї точки зору розглянуті європейські ладові системию
 • Item
  Данте в контексті європейської образотворчості
  (2002) Петрова, Ольга
  Статтю присвячено систематизації образотворчих коментарів до «Божественної комедії» Данте Аліг'єрі на історичному просторі XIV-XX століть. Простежено зміну світоглядних моделей митців-ілюстраторів поеми.
 • Item
  Символіка окремих геометричних орнаментів української вишивки
  (2002) Нікішенко, Юлія
  Стаття орієнтована на розгляд символіки геометричних орнаментів як у вигляді окремих знаків, так і комплексів - текстів, виконаних нарізних вишитих виробах (переважно одязі). Крім того, окремі матеріали статті звернені до витоків такого явища, як орнаментика в цілому, до формування його знаковості та до можливих функцій орнаменту в етнічній культурі.
 • Item
  Архаїчний весільний танець-гра "Журавель" ("Бусел")
  (2002) Курочкін, Олександр
  Традиційний весільний обряд українців зберіг значний пласт реліктів язичництва й громадського оргіастичного свята. До розряду цих явищ належить і танець «.Журавель» («Бусел»), насичений яскраво вираженою еротичною символікою.
 • Item
  Культ вовка в слов'янській традиції та його генеза
  (2002) Король, Денис
  Роботу присвячено розгляду окремих особливостей культу вовка в давньоруській традиції і генези його на індоєвропейському міфологічному тлі. По ходу роботи долучаються численні етнографічні, фольклорно-міфологічні та лінгвістичні паралелі з традицій інших індоєвропейських культур. Дослідження матеріалу виводить на образ давньоєвропейського божества з вовчою сутністю та на особливості уявлень про нього.
 • Item
  Модельовані черепи інгульської культури з пониззя р. Молочної
  (2002) Кубишев, Анатолій; Пустовалов, Сергій
  Ця стаття є першою публікацією матеріалів рідкісних катакомбних поховань, які містили небіжчиків з модельованими черепами, з розкопок Херсонської археологічної експедиції ІА HAH України.
 • Item
  До специфіки історії розвитку археологічних знань
  (2002) Бондарець, Оксана
  Деякі важливі тенденції розвитку зарубіжної археології, особливості формування та функціонування вітчизняної археології значною мірою визначили її сучасний стан. Автор розглядає періоди розвитку археологічних знань, що виділені В. Ф. Генінгом; аналізує процедуру наукового дослідження в археології, зупиняючись, зокрема, на культурологічних та соціологічних реконструкціях, рівні соціокультурних узагальнень.
 • Item
  Міфічна підстава культури постмодерну
  (2002) Савельєва, Марина
  У статті розглядається проблема обставин усвідомлення в культурі постмодерну ситуації міфічності історичного процесу. Міф як ситуація відповідності суб'єкта мислення об'єкту мислення виступає формою свідомості, відносно якої культура завжди є змістовним тлом цього досвіду. Місце парадигми «єдності світу», притаманної класичному світогляду, заступає парадигма «єдності культур», яка ґрунтується на нерозпізнаванні часової відстані подій та нівелюванні культурних цінностей. Таке уявлення має позитивну та негативну сторони. Позитивність у тому, що людина як історичний суб 'єкт розуміє свою «частковість» і не бере на себе відповідальності остаточно оцінювати події, що відбуваються. Негативність у тому, що людина взагалі починає уникати відповідальності за теперішнє і зводить своє життя до ігрового розмаїття.
 • Item
  Особливості сприйняття часу в культурі повсякденності кінця XX ст.
  (2002) Войцицька, Маріанна
  У статті розглядається проблематика сприйняття часу у зв'язку зі зміною суспільної свідомості кінця XX ст.- епохи тотальної комунікації та інформаційної прозорості. Як провідні симптоми доби розглядаються пришвидшення та сповільнення соціального часу, годинниковий фетишизм та парадигма fastlife. Об'єктом дослідження стає рецепція минулого та майбутнього, аісторичного, альтернативного та фантастичного часу в картині світу людини цивілізації надшвидкості.
 • Item
  Когнітивний аспект класичної японської поезії
  (2002) Капранов, Сергій
  Ця стаття - спроба розглянути класичну японську поезію як особливий спосіб пізнання. Теорію такого пізнання можна знайти у працях Кіно Цураюкі та Мотоорі Норінаґи. Висвітлено також: основні поняття - кокоро, аваре, кото/котоба, макото тощо. Запропонований підхід дає змогу переглянути деякі прийоми японської поезії, які вважають зазвичай суто формальними.
 • Item
  Синтаксис сновидіння і семіотика античної літератури
  (2002) Собуцький, Михайло
  Статтю присвячено випадкам прояву логіки несвідомого, синтактики образів сновидіння у нанизуванні іконічних знаків вторинної семіосистеми античної поезії. Ілюстрацією слугують деякі з найвідоміших од Горація.
 • Item
  Ontos чи eidos: бінарність як умова (Ф. Достоєвський: досвід прочитування)
  (2002) Бердичевська, Марина
  Спираючись на основні положення теорії М. Бахтіна про Ф. Достоєвського як відкривача поліфонії в літературі, автор намагається відшукати нові аспекти проблеми діалогічності у світі Ф. Достоєвського, стверджуючи, щорозщепленість, розірваність його героїв між: бажанням просто жити й прагненням осмислити власне буття виявляється принципово невирішуваною бінарністю, котра, власне, і є умовою людського життя як шляху.
 • Item
  Образ "Іншого" - від первинного нарцисизму до аргументу ідеологічної риторики
  (2002) Моренець, Надія
  Авторка розглядає "іншість" як специфічний концепт загальнолюдської перцепції навколишнього світу, що нарівні соціальному стає базою для формування стереотипів. Особлива увага приділяється механізмам витіснення та переносу як формотворчих у створенні образів "іншого".
 • Item
  Опозиція "своє/чуже" як культурна універсалія
  (2002) Мальцева, Катерина
  Статтю присвячено поясненню психологічного підґрунтя опозиції «своє/чуже» та аналізу її культурного змісту. Опозиція «свого/чужого» також аналізується в контексті проблематики виникнення можливих утруднень під час комунікації між представниками різних культур.