Народ у фільмах поетичного кіно. Довженко - Тарковський - Осика

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Брюховецька, Лариса
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
На відміну від західного кіно, де народні маси, за винятком фільмів неореалізму, не були об'єктом зображення, зображення народу в кіно радянському всіляко заохочувалось, але в такому вигляді й тлумаченні, які б працювали на офіційну ідеологію. Але були винятки. Виходячи з такій ознак, як автентичність зображуваного середовища, автохтонність персонажіи-жителів якоїсь конкретної місцевості (у фільмах не документальних, а ігрових), а також: історична конкретність подій, які завдяки таким стилістичним особливостям, як суб'єктивний погляд, метафоричність та символічність,- піднімаються до філософських узагальнень та епічного звучання, автор вибудовує в спадкоємно-послідовну лінію фільми «Земля» О. Довженка, «Андрій Рубльов» Андрія Тарковського та «Камінний хрест» Л. Осики. Трагічність історії, катастрофізм світобачення, а також означені вище особливості цих творів дозволяють стверджувати, що народ у них показано з повною мірою життєвої та естетичної правди.
Description
To the contraiy of the western cinema where folk, excepting neorealistic films, wasn't object of portrayal, representation of the folk in soviet cinema was approved, but in such aspect and interpretation which would •work for the official ideology. But there were exceptions. Underlining such signs as authenticity of the represented environment, autochthonity of the heroes - the inhabitants of some concrete place (not in documentalistic but in playing films), historical concretization of the events which thanking to the such stylistic peculiarities as subjective view, metaphorism and symbolism rise to the philosophical generalizations and epical sounding, author builds up in heritable-following line films «The land» by O. Dovzhenko, «Andrey Rublyov» by A. Tarkovsky and «The stone cross» by L. Osyka. Tragedy of the history, catastrophe of the worldview and peculiarities signed above of this works allow to prove that folk in them is represented with vital and aesthetic truth.
Keywords
поетичне кіно, життєва правда, естетична правда
Citation
Брюховецька Лариса Іванівна Народ у фільмах поетичного кіно. Довженко - Тарковський - Осика / Л. І. Брюховецька // Наукові записки НаУКМА : Теорія та історія культури. - 2002. - Т. 20-21. - С. 92-95.