Нові компетенції для Індустрії 5.0 та управління даними для закладів вищої освіти

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 22
 • Item
  Реалізація освітніх бізнес-проектів в Індустрії 4.0. шляхом впровадження нових форм навчання
  (2023) Войтко, C.; Глущенко, Я.; Корогодова, О.; Моісеєнко, Т.; Черненко, Н.
  Описано траєкторію можливого руху складних освітніх систем і бізнес-проектів в умовах новітніх принципів промислового розвитку на засадах Індустрії 4.0. Наведено досвід КПІ ім. Ігоря Сікорського у формуванні бізнес-освітньої системи. Доведено, що фундаментальною закономірністю світогосподарського розвитку в епоху Індустрії 4.0 є наявність науково-освітньої діяльності на базі функціонування університетів, яка відіграє визначальну роль у генеруванні таких ресурсів, як знання, інновації та інформація. Автори ставлять наголос на те, що університети світового рівня через багатосторонню міжнародну діяльність виконують глобальну соціальну місію, яка полягає у забезпеченні процесу інтелектуалізації всіх сфер людської життєдіяльності. Запропоновано для КПІ ім. Ігоря Сікорського впроваджувати концепцію ―освіта протягом життя - живи навчаючись‖ (LLL - Life Long Study/Learning), що потужно базується на післядипломній освіті.
 • Item
  Концептуальні засади формування ключових компетентностей фахівців для "Індустрії 5.0"
  (2023) Россоха, Володимир; Черемісіна, Світлана
  У статті розглянуто процеси інтеграції інноваційних досягнень та їх впливу на становлення "Індустрії 5.0". Встановлено тенденції розвитку п‘ятої промислової революції, що породжують нові тенденції революційних змін у суспільстві. Запропоновано авторське бачення "Суспільства 5.0" як продукту штучного інтелекту та доповненої реальності. Окреслено основні вимоги до професійних компетентностей майбутніх фахівців виконання завдань в різноманітних ситуаціях. На засадах компетентнісного підходу до навчання визначено шляхи набуття ключових компетентностей здобувачами освіти в особистісній, інформаційній, дослідницькій, інноваційній, комунікативній, соціокультурній, виробничій та цифровій сферах.
 • Item
  Роль soft i hard skills в управлінні розвитком персоналу
  (2023) Шевченко, Дар'я
  У статті розглянуто розвиток персоналу, як важливу складову частину загального менеджменту підприємства. Розкриті поняття "soft" та "hard" skills, визначена їх роль в управлінні персоналом, описані їх основні характеристики на основі вивчення різних теоретичних джерел. Обґрунтовано важливість вдосконалення м‘яких та твердих навичок у робітників, як малого та середнього бізнесу, так і великих корпорацій. Звернено особливу увагу на кадровий капітал та розкриття потенціалу співробітників, що в свою чергу дає змогу підприємствам досягти поставлених цілей. Проаналізовано підходи управління персоналом. Зазначено найбільш затребувані роботодавцями soft skills та визначено навички, які можуть негативно впливати на підприємства за їх відсутності. Нині в Україні та й у всьому світі на перший план виходить питання про найм та утримання найбільш цінних кадрів, а також створення необхідного середовища для їх результативної трудової діяльності та стрімкого розвитку.
 • Item
  Клієнтська аналітика на освітніх програмах
  (2023) Крупник, Катерина
  Клієнтська аналітика являє собою складову бізнес-аналізу, що виконує функції зі збирання та обробки інформації та даних про клієнта. За допомогою збору інформації про поведінку слухачів освітніх програм можна прогнозувати їх відтік, розуміти їхні бажання, обирати цільову аудиторію та методи впливу, а також робити сегментацію за різними характеристиками. Впровадження клієнтської аналітики є важливим для створення студентоорієнтованих освітніх програм, а також формування герметичної бізнес-моделі у комерційних ЗВО. Фокус дослідження зосереджено на вивченні закономірності між активністю студентів протягом прослуховування курсу та отриманим балом і сегментуванні здобувачів вищої освіти за допомогою модифікованого RFM-аналізу для дослідження залученості в курс. Впровадження, з урахуванням розглянутих в цій роботі закономірностей, аналітичного дослідження, яке проводитиметься на ранніх стадіях навчання, може значно спростити роботу викладача, оптимізувати ресурси, які будуть використані, та отримати уявлення про студентів, що знаходяться у зоні ризику щодо відрахування, чи нерозуміння навчального матеріалу. За наявності аналітичних даних про поведінку слухачів освітніх програм, наприклад, щодо прослуханих курсів одного триместру, його успішність та активність, можна буде передбачити ознаки ризику неуспішності на курсі та застосувати превентивні заходи (наприклад надати додаткове завдання, посилити контроль, запропонувати більш тривалу програму, інакшу спеціалізацію, тощо).
 • Item
  Відкриті інновації та їх вплив на розвиток бізнесу
  (2023) Гамцемлідзе, Єлизавета
  У статті висвітлено значення відкритих інновацій та їх вплив на розвиток бізнесу, наведено підходи до визначення та обґрунтування необхідності впровадження відкритих інновацій в бізнесі для удосконалення системи менеджменту підприємств та підвищення конкурентоспроможності. Виявлено та систематизовано найперспективніші сторони впровадження відкритих інновацій, зокрема на основі емпіричних методів дослідження статистичних даних та теоретичного узагальнення. Виявлено, що незважаючи на соціально-економічні виклики, які уповільнюють прогрес в країні, інноваційна діяльність в Україні постійно посилюється. Проте нормативні та інституційні обмеження, які зумовлені нестійкістю економічної та політичної сфери, перешкоджають конкурентоспроможності та ефективному перетворенню у розвинуті аспекти бізнесу. Показано, що вихід на новий рівень конкурентоспроможності компаній можливий лише через впровадження відкритих інновацій. Зокрема через доступ до необхідної інфраструктури, розвиток нових джерел доходу та фінансування, використання спільної творчості (партнерства), зменшення витрат та термінів розробки продуктів чи послуг, доступу до нових ІТ-навичок тощо. Через такі інструменти інноваційної політики компанії можуть отримати швидкий доступ до інноваційних ідей, готових до масштабування рішень, до ресурсів, компетенцій, технологічної бази компанії, що виступає партнером у виході на новий рівень успішності. Доведено, що відкриті інновації допомагають компаніям мінімізувати витрати на дослідження та розробки за рахунок використання вже розроблених рішень та технологій, визначати для себе нові можливості для бізнесу завдяки більш відкритості та інтегрувати нові технологічні тенденції у відносно короткі строки задля покращення бізнес-процесів.