Ключові гравці та процеси глобального світу: сучасні трансформації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Кожемякіна, Тетяна
Романченко, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою написання статті є виокремлення основних фігурантів впливу на глобальне середовище, дослідження трансформації ролі провідних країн світу у зв’язку зі змінами, що відбуваються останнім часом на світовій арені, та аналіз процесів трансформації глобального світу. У процесі написання статті використано загальнонаукові методи дослідження – аналіз і синтез, абстрагування, індукцію. Застосування історичного та системного підходів зумовило цілісність і логічність виконаного дослідження та обґрунтованість отриманих висновків. Для здійснення оцінки місця країн на глобальній світовій арені ми застосовували розширений набір макроекономічних показників, що враховує аспекти демографічного характеру, бідності, нерівномірності розподілу доходів населення. Визначено, що ключовими гравцями на світовій глобальній арені нині є США, Європейський Союз і Японія. Безумовним важливим гравцем став Китай, стрімко підсилює свої позиції Індія. Російська Федерація не залишається поза увагою світового суспільства лише завдяки своїй непередбачуваній та неадекватній поведінці у міжнародних відносинах. З'ясовано, що визначним чинником подальшого розвитку глобального середовища стає, беззаперечно, перехід від третьої до четвертої промислової революції, що зумовлює необхідність пошуку людиною свого місяця у повністю автоматизованому і роботизованому виробничому процесі. Подальші дослідження цієї проблематики мають бути спрямовані на розширення застосованої методики оцінки шляхом урахування в ній показників впливу економічної діяльності в кожній країні на стан довкілля.
The purpose of the article is to identify the main contributors to the global environment, to study the role transformation of the world’s leading countries in the connection with the recent changes on the world arena, and to analyze transformation processes of the global world. In the process of writing the article the following general research methods are used: analysis and synthesis, abstraction, induction. The application of historical and systemic approaches has led to the integrity and logic of the conducted research and the validity of the findings. It is noted that the modern methodological approach involves the calculation of integral indicators that take into account various aspects of the countries’ economic activities. However, we deny the possibility of convergence of various indicators into a single integral one. Therefore, we use an expanded set of macroeconomic indicators that take into account the aspects of demographic, poverty, and uneven distribution of income to conduct an assessment. It is determined that the United States of America and Japan stay the key players on the global arena. The European Union joined them at the beginning of the 21st century. China has become an undisputed key player, and India is rapidly strengthening its position. The Russian Federation is not left out of the attention of the world community simply because of its unpredictable and inadequate behavior in international relations. It is found out that the main factor in the further development of the global environment is, undoubtedly, the transition from the 3rd to the 4th industrial revolution, which necessitates the search for a man of his place in a fully automated and robotic production process. Environmental aspects of the countries’ economic activities remained out of the focus of the study, which, in a way, reduces the precision of the assessment. Therefore, further research of this problem should be aimed at broadening the applied assessment method by including indicators that take into account the impact of the economic activity in each country on the state of the environment.
Description
Keywords
глобальне середовище, національна економіка, макроекономічні показники, динаміка економічного розвитку, промислова революція, економічне зростання, стаття, global environment, national economy, macroeconomic indicators, dynamics of economic development, industrial revolution, economic growth
Citation
Кожемякіна Т. В. Ключові гравці та процеси глобального світу: сучасні трансформації / Кожемякіна Т. В., Романченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2018. - Т. 3, вип. 1. - С. 56-62.