Том 3, випуск 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Чинники поточного рахунку в Україні: емпіричні докази
  (2018) Баженова, Олена
  У статті оцінено вплив чинників, що сприяють формуванню сальдо рахунку поточних операцій в Україні, на основі побудови моделі з марківським переключенням режимів, яка продемонструвала майже точне відображення періодів надлишку та дефіциту рахунку поточних операцій в Україні та збігу поворотних точок. Результати моделювання засвідчили, що на сальдо рахунку поточних операцій в Україні впливають такі чинники: для періоду профіциту – індекс реального ефективного обмінного курсу, валове нагромадження основного капіталу, приріст індексу фінансового розвитку; для періодів дефіциту – індекс реального ефективного обмінного курсу та індекс умов торгівлі. На основі емпіричних розрахунків доведено стійкість профіцитного та дефіцитного станів рахунку поточних операцій в Україні. Оцінено ймовірності та очікувані тривалості перебування у кожному зі станів. Упродовж періоду дефіциту поточного рахунку необхідно зауважити переважання цінових факторів формування його сальдо, під час профіциту – вплив факторів, що підтверджують активізацію інвестиційної діяльності. Вплив цінових факторів (насамперед індексу умов торгівлі) свідчить про залежність національної економіки від ситуації на світових ринках традиційного вітчизняного експорту. Своєю чергою, протягом періоду профіциту рахунку поточних операцій вплив валового нагромадження основного капіталу та індексу фінансового розвитку на сальдо поточного рахунку в Україні є невід’ємним і засвідчує вплив інвестиційних факторів на його формування. Це можна пояснити розширенням інвестиційного попиту (зокрема через зростання зовнішнього попиту) та посиленням руху капіталу.
 • Item
  Fiscal Mechanism of Unshadowing of the Economy of Ukraine
  (2018) Bazilinska, Olena; Panchenko, N.
  Under current circumstances, the imperfect conditions of economic activity, which are formed in the country, have a significant influence on the macroeconomic situation. As a result, the economically unreasonable tax legislation, aimed at instantaneous replenishment of the budget, leads to an excessive tax burden on the real sector of the economy and the formation of its shadow segment. The use of shadow transactions to conceal the tax revenue is a manifestation of deeper processes of redistribution of the gross domestic product in favour of the shadow economy and requires active measures aimed at improving the tax system. The main objective of the article is to consider a way to improve the existing fiscal mechanism by identifying the main reasons for the implementation of shadow operations and the transmission features, as well as to determine the directions of increasing the influence of the fiscal mechanism on reducing the shadow sector of the economy. The article reveals the influence of the fiscal mechanism on the unshadowing of the economy through the formation of a fiscal transmission in the Ukrainian economy as a process of successive transfer of impulses of the fiscal policy of the state, reflecting the relationship between tax instruments and business activity in the real sector. The main channels of fiscal transmission are five types of taxes that are defined by the Tax Code of Ukraine: corporate profit tax, income tax, value added tax, excise tax and duty. Each tax becomes a transmission channel of the fiscal impulse in the process of determining its main components and due to their transmission; a positive effect of unshadowing in the short run is achieved. However, to do this, support for the fiscal impulse should be ensured through changes in related areas of activity and the efficient management of taxation, which includes monitoring of the indicators of the taxpayers activities, performance by the fiscal authorities explanatory work of the tax legislation and introducing an effective tax administration system.
 • Item
  Соціально-економічний розвиток шляхом здійснення суспільних проектів
  (2018) Бугрова, Олена
  Ця стаття розглядає питання вирішення ключових соціально-економічних завдань розвитку шляхом реалізації суспільних проектів. Проведене дослідження доводить, що такі проекти мають бути у фокусі уваги держави і потребують її стратегічної підтримки. Реалізація суспільних проектів у належних "точках зростання" дає змогу досягти бажаних соціально-економічних перетворень. Зокрема, розглянутий проект будівництва льодової арени допоможе забезпечити багатовекторне покращення, а саме: підвищити якість спортивно-соціокультурної сфери, забезпечити конкурентоспроможність у досягненні спортивних результатів на міжнародному рівні, покращити здоров’я і фізичну культуру населення, зміцнити консолідацію суспільства, покращити якість дозвілля громадян, забезпечити профілактику асоціальної поведінки, підтримати патріотичні настрої, розвинути сферу спортивного туризму, збільшити державні валютні надходження тощо. Розробка і здійснення суспільних проектів є дієвим механізмом формування відповідального ставлення різних їхніх учасників і зацікавлених сторін до інтегрованого створення соціально-економічних благ. В умовах наявних обмежених фінансових можливостей розглянуто низку організаційних заходів (на прикладі проекту в сфері спорту, а саме будівництва сучасної льодової арени за олімпійськими стандартами). У статті проаналізовано альтернативні фінансово-організаційні варіанти реалізації такого проекту і визначено, які вигоди він спроможний принести. Їх класифіковано як прямі й опосередковані соціально-економічні результати. Розглянута процедура підготовки суспільного проекту може слугувати механізмом організації надійних соціально-економічних перетворень, зокрема в рамках реалізації стратегії сталого розвитку "Україна 2020".
 • Item
  Tax Evasion In Ukraine: Corporate and Personal Liability
  (2018) Bui, Tetiana
  The paper aims to clarify and determine the definition of liability for tax evasion (financial, administrative. and criminal); to identify the main legal and financial problems of different types of liability in Ukraine; to define possible ways of solving these problems based on the law and economics theory and foreign legal experience of the countries that have already implemented corporate liability for tax evasion (the USA, the UK). The study investigates the gaps in legislation that enable tax violations and do not motivate corporations and managers to deter crime, including the uncertainty of legislation on types of liability and its non-compliance with international practice; a low level of fines for tax violations and a low level of criminal liability qualification; absence of corporate liability for tax evasion, which is essential to deter crimes; the lack of reporting and whistleblowing due to the low security level. It is grounded that the range measures has to be taken to reduce the number of tax offences and increase the effectiveness of tax penalties in Ukraine. It is necessary to create preconditions for financial and administrative liability application instead of criminal liability. There is a need for introducing a strict corporate administrative and criminal liability for tax evasion. The government has to increase the limits of criminal liability since they are too low compared to international practice. The strong legislative system of whistleblowers’ protection is needed to ensure the reporting of wrongdoings.
 • Item
  Customer Centric Marketing Strategy for Universities
  (2018) Voropai, Olga
  The purpose of the paper is to analyze the ways of using a customer centric approach to develop a marketing strategy for universities. Customer centricity is defined as the university marketing strategy that implies unique intra-disciplinary and interdisciplinary studies, bringing into line individual students’ experiences and capabilities with changing the market place and job opportunities. The main forces that urge higher education institutions to change the core of their marketing strategy are characterized; namely, MOOC development and eliminated geographical barriers that stimulate students’ mobility. Further, four important directions of customer centricity are described, depending on the role the students and other university target audiences play in the process: the customers being the source of sustainable competitive advantage; customers as the source of information for the company; customers as the source of information for other representatives of the target audience; customers as employees and value co-creators. Universities need to revise their marketing mix, implementing consumer-oriented elements and reducing students’ risks and expenses. Students should also be an essential part of the university’s integrated marketing communications as the source of relevant information for target audiences. In addition, the role of students in value co-creation needs significant expansion. Customer-centricity in this case will no longer be limited to the use of individual elements without significant positive effects, but it will ensure obtaining a long-term competitive advantage in the education market. In a world of life-long learners it will not only assist in completing singular transactions with first-year students but also ensure repeated “purchases” among alumni.
 • Item
  Джерела фінансування бізнесу в умовах антикризовового управління
  (2018) Глущенко, Світлана
  Статтю присвячено висвітленню внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування компанії в умовах неплатоспроможності та антикризового управління. Автор розглянула внутрішні грошові потоки компанії для фінансування власної підприємницької діяльності в умовах кризи. Виділено та охарактеризовано методи збільшення обсягів вхідних грошових потоків (надходжень), що охоплюють: а) збільшення виручки від реалізації продукції; б) реструктуризацію товарно-матеріальних ресурсів, грошових активів, боргів; в) внутрішню реструктуризацію (реорганізацію) у компанії. Виділено та охарактеризовано методи скорочення обсягів вихідних грошових потоків (витрат), що передбачають: а) зниження витрат; б) реструктуризацію пасивів (у т. ч. боргів); в) замороження (згортання) інвестицій; г) внутрішню реструктуризацію (реорганізацію) у компанії. Також розглянуто шляхи залучення зовнішнього фінансування на антикризовий розвиток компанії, а саме: а) залучення коштів власників підприємства через надання цільових внесків на безповоротній основі, надання позик, збільшення акціонерного капіталу (збільшення кількості акцій чинної номінальної вартості, збільшення номінальної вартості акцій через індексацію або доплати від акціонерів, обмін облігацій на акції); б) використання кредитних ресурсів. Висвітлено, що участь кредиторів у фінансовому оздоровленні підприємства може бути реалізовано у формі мораторію, реструктуризації наявної заборгованості, списання заборгованості, надання санаційних кредитів. Охарактеризовано основні механізми та особливості використання таких методик в умовах антикризового управління, а також зазначено, що кожне підприємство, галузь, країна та регіон світу шукають у цьому напрямі свої заходи, методи та інноваційні підходи.
 • Item
  Нейромаркетинг як інноваційний інструмент у маркетингу
  (2018) Гуменна, Олександра; Гончарова, Катерина
  У статті подано дослідження сутності такого інноваційного виду маркетингу, як нейромаркетинг, який створює нові можливості для просування товарів та послуг з урахуванням психологічних і фізіологічних особливостей споживачів. Дослідження базується на практичних прикладах застосування механізмів нейромаркетингу провідними компаніями, зокрема в напрямі подолання споживчого опору інноваційним продуктам. Основними методами нейромаркетингових досліджень, які розглянуто в статті, є інструментальні та соціально-психологічні. Інструментальні методи, такі як ЕЕГ (електроенцефалографія), МЕГ (магнітоенцефалографія), ЕМГ (електронейроміографія) і ТМС (магнітна стимуляція), застосовують для вимірювання змін нервової та метаболічної активності мозку споживачів такі компанії-гіганти, як, наприклад, PepsiCo і Ebay. Найпоширенішими соціально-психологічними методами є концепція ZMET (вивчення неусвідомлюваних емоційних реакцій на сукупність зображень, що є основою для створення реклами), а також концепція кансей-інжинірингу (трансформація емоцій і переживань людини в дизайн продукту). Правильне використання інструментів впливу на споживача через візуальні, аудіальні та аромаканали дає змогу збільшити продажі, створити та підтримати лояльність споживачів, позитивний імідж компанії та її товару, що призведе до збільшення прибутку. Для подолання споживчого опору у статті запропоновано такі маркетингові стратегії: функціональні (покращення позиціонування товару, забезпечення відповідного рівня обслуговування, запровадження атестатів і свідоцтв якості та ін.) та психологічні (збільшення впізнаваності бренду, ефективне використання політики товарної марки). Отже, навіть зважаючи на високу вартість нейромаркетингових досліджень, компанії готові вивчати органи чуття людини, сканувати мозок, робити фізіологічні та психологічні дослідження, все більше змагаючись не стільки за якість товару, як за його презентацію споживачеві.
 • Item
  Основні положення соціально-економічного підходу до управління підприємствами
  (2018) Івахненков, Сергій; Георгіаді, Алла
  Метою статті є висвітлення сучасних концептуальних проблем здійснення управління на рівні окремих економічних суб’єктів (підприємств) в Україні та розробка плану вивчення світового досвіду здійснення консалтингу в галузі управління підприємствами із застосуванням соціально-економічного підходу до управління. Традиційні методи управління підприємствами (менеджменту), їх фінансами, які були розроблені світовою наукою та практикою для бізнесу, дуже часто виявляються непридатними, а наявна на підприємствах система обліку і контролю не дає змоги повною мірою усунути спротив персоналу щодо будь-яких організаційних змін. Традиційні підходи до менеджменту підприємств також є здебільшого фрагментарними і базуються на фінансових даних без достатньої уваги до залучених осіб. При цьому звичні фінансові показники, які застосовують у бізнесі (наприклад рентабельність, ліквідність, фінансова стійкість), мають лише обмежене практичне застосування. У статті розглянуто поняття прихованих витрат і їхні види і категорії, а також поняття організаційних дисфункцій. Показано, що найефективнішим способом змінити підприємство є вивчення минулих подій із метою виявлення дисфункцій і розрахунку прихованих витрат, що допомагає керівникам з’ясувати основні причини дисфункцій. Зниження прихованих витрат дає змогу підприємством вивільняти ресурси, які можуть бути інвестовані в розвиток людського потенціалу та організаційної ефективності. Розвиток людського потенціалу є не лише етичним і корисним для працівників, а і єдиним економічно вигідним способом підтримувати організаційний розвиток і добробут.
 • Item
  Оцінка ефективності кредитного ризик-менеджменту на основі інформації бюро кредитних історій
  (2018) Камінський, Андрій
  Досліджено два концептуальні підходи до оцінювання ефективності кредитного ризик-менеджменту. Перший підхід ґрунтується на використанні бенчмаркінгу, який формується на основі спеціального набору показників кредитного ризику. Значення показників бенчмаркінгу розраховують на основі даних бюро кредитних історій. Вони являють собою, в певному сенсі, середньоринкові значення. Набір показників містить показники вхідного потоку позичальників і показники прострочення кредитного портфеля. Як інтегральну міру ефективності ризик-менеджменту окремого кредитора розглядають показник верхнього семі-квадратичного відхилення значень показників кредитора від бенчмаркінгу. Другий підхід до оцінювання ефективності оснований на аудиті правильності відхилення кредитором заявок позичальників. Інформація бюро кредитних історій дає змогу визначити отримання кредитів після відмови і наявність/відсутність прострочення за ними. Відхилені заявки при цьому необхідно класифікувати у два класи. Перший клас містить заявки, відхилені на основі правил і процедур верифікації системи ризик-менеджменту кредитора. Індикатор ефективності – рівень неправильно відхилених кредитних заявок. Другий клас охоплює заявки, відхилені на основі внутрішнього аплікаційного скорингу кредитора. Інструментарієм вдосконалення скорингу є перекалібровка ваг. Вона ґрунтується на розрахунках інформаційних значень показників скорингу за об’єднаною базою даних кредитора й даних бюро кредитних історій щодо відхилених заявок. Реалізація пропонованої системи оцінювання залежить від ступеня розвитку інституту бюро кредитних історій і специфіки його функціонування. Найбільшого ефекту можна досягти у разі передання кредиторами повної інформації до бюро кредитних історій та обміну інформації між ними.
 • Item
  Ключові гравці та процеси глобального світу: сучасні трансформації
  (2018) Кожемякіна, Тетяна; Романченко, Наталія
  Метою написання статті є виокремлення основних фігурантів впливу на глобальне середовище, дослідження трансформації ролі провідних країн світу у зв’язку зі змінами, що відбуваються останнім часом на світовій арені, та аналіз процесів трансформації глобального світу. У процесі написання статті використано загальнонаукові методи дослідження – аналіз і синтез, абстрагування, індукцію. Застосування історичного та системного підходів зумовило цілісність і логічність виконаного дослідження та обґрунтованість отриманих висновків. Для здійснення оцінки місця країн на глобальній світовій арені ми застосовували розширений набір макроекономічних показників, що враховує аспекти демографічного характеру, бідності, нерівномірності розподілу доходів населення. Визначено, що ключовими гравцями на світовій глобальній арені нині є США, Європейський Союз і Японія. Безумовним важливим гравцем став Китай, стрімко підсилює свої позиції Індія. Російська Федерація не залишається поза увагою світового суспільства лише завдяки своїй непередбачуваній та неадекватній поведінці у міжнародних відносинах. З'ясовано, що визначним чинником подальшого розвитку глобального середовища стає, беззаперечно, перехід від третьої до четвертої промислової революції, що зумовлює необхідність пошуку людиною свого місяця у повністю автоматизованому і роботизованому виробничому процесі. Подальші дослідження цієї проблематики мають бути спрямовані на розширення застосованої методики оцінки шляхом урахування в ній показників впливу економічної діяльності в кожній країні на стан довкілля.
 • Item
  Регіональні та галузеві аспекти соціально-економічної безпеки держави
  (2018) Кузьменко, Валерій
  статті проаналізовано виникнення та еволюцію дефініції "соціально-економічна безпека держави" (social-economic security of state – socioecosestate) як складової національної безпеки України. Важливою для її економіки є формування гармонійної галузевої структури з певними якісно-технологічними рівнями виробництва, що відповідають певному технологічному укладу. Увагу зосереджено також на регіональних аспектах безпеки розвитку економіки усіх рівнів: міжнародного – глобальна та субрегіональна, макрорівні – національна, мезорівні – територіальна та галузева, мікрорівні – юридичних і фізичних осіб. У статті акцентовано на тому, що будь-яка система, у тому числі соціально-економічна, може мати сталий розвиток тільки після досягнення нею гармонійних якісних галузевої та територіальної структур, елементи яких відповідають потребам свого часу. Тільки з приведенням цих елементів у кількісну та якісну відповідність один одному та системі у цілому стійкий розвиток останньої буде в змозі забезпечити їй необхідний динамізм упродовж довготривалого строку. Пропозиції з цього питання наведено у статті. У статті наголошено, що економічна безпека в регіональному вимірі виникає на міжнародному та мезорівнях, а на мікрорівні кожне підприємство або громадянин мають регіональну належність, оскільки функціонують на певній території. Cаме cубрегіональний поділ світової економіки та мезорівень, пов’язаний із поділом макроекономіки на певні адміністративно-господарчі регіони кожної країни, є предметом регіонального аспекту дослідження економічної безпеки. У статті запропоновано терміново розробити способи створення інфраструктури для структурної перебудови економіки і механізму для інвестиційного регулювання процесу розширеного відтворення суспільного продукту, яке дасть змогу забезпечити сталий і прискорений розвиток народного господарства. Також давно існує нагальна потреба в оптимізації технологічної та територіальної структур господарства України в їхньому тісному взаємозв’язку. У зв’язку з давньою необхідністю адміністративно-територіальної реформи в Україні, де адміністративно-господарські області, нарізані ще у сталінську епоху, не відповідають вимогам часу, в статті запропоновано провести новий адміністративно-територіальний поділ (АТП) держави.
 • Item
  Контроль економічної концентрації як форма підтримання конкуренції на ринку
  (2018) Кузьменко, Любов
  Статтю присвячено дослідженню проблем економічної концентрації та захисту конкуренції в національній економіці. Акцентовано увагу на тому, що в умовах глобалізації світової економіки загострюється конкуренція підприємств-товаровиробників. Конкуренція природно виникає на ринку і водночас є обов’язковою умовою його існування і розвитку, систематично змушує знижувати індивідуальні витрати виробництва, економити ресурси, домагатися найбільш раціонального поєднання використовуваних факторів виробництва. Загострення конкурентної боротьби за збут продукції змушує суб’єктів господарювання постійно шукати нові можливості й резерви для збуту своєї продукції, удосконалювати технології для створення якісних товарів із метою підвищення здатності перемагати в конкурентній боротьбі. У статті підкреслено, що не будь-яка конкуренція сприяє ефективному функціонуванню ринку: недобросовісна конкуренція чинить негативний вплив на економіку. Оцінку діяльності будь-якого суб’єкта господарювання в умовах конкуренції проводить покупець, який, керуючись власними інтересами, віддає перевагу товарам того чи того конкурента. Одним з основних способів підвищення конкурентоспроможності підприємства є економічна концентрація суб’єктів господарювання, яка полягає в укрупненні розмірів підприємств, що може призводити до монополізації ринків. Автор звертає увагу, що для будь-якого суб’єкта господарювання характерним є прагнення до монополії, до витіснення конкурента з ринку, до розширення сфери своєї діяльності. Посилюючи ринкову владу, підприємці прагнуть встановити контроль над цінами та чинниками, що визначають діяльність підприємства на ринку. Надвисока монополізація послаблює ринкову конкуренцію. Запропоновано як найважливіший засіб вирішення цієї проблеми проведення послідовної, економічно обґрунтованої антимонопольної політики, зокрема шляхом розробки системи обмежень на економічну концентрацію тощо. Доведено, що найважливішими завданнями державної політики у сфері підвищення конкурентоспроможності можна визначити усунення бар’єрів підприємницької діяльності, вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції. Особливу увагу в статті було приділено аналізу основних підходів та недоліків для здійснення ефективного державного контролю за економічною концентрацією з метою запобігання обмеженню конкуренції, виникненню і посиленню монополізації, розумного захисту ринків та виявленню їхніх переваг і недоліків.
 • Item
  Empirical Estimation of Monetary Policy Ifluence on Stock Exchange Indicators
  (2018) Lukianenko, Iryna; Sova, Y.
  The purpose of the current research is to conduct the empirical analysis and develop adequate econometric instruments for estimation of the relationship between monetary indicators and stock exchange indices in order to determine the effective instruments for stock exchange market development in the short and long runs. During the research the following methods have been used: general scientific methods of system analysis and synthesis; generalization, systematization and grouping of data; modern economic and mathematical instruments, in particular, methods of vector autoregression. Study results. The conducted statistical analysis and the realization of developed econometric VAR/ VECM models using the real data allowed us to estimate the potential capability of state regulators to influence the development of stock exchanges in different groups of countries as well as to develop the most effective monetary instruments of stock exchange stimulation while taking into account internal and external risks in the short and long runs. The results of this research paper can be used when making management decisions by state regulators on the ways of stimulation of stock exchanges development in different groups of countries, in particular Ukraine. Conclusions. Based on the conducted research using the system of developed VAR/VECM models, it was empirically proven that the central bank and other regulators can actually influence stock exchange indices using monetary instruments, but this influence is only significant on the markets of developed countries (e.g., the USA). However, in developing countries the stock exchange index does not depend on short-term changes of monetary indicators, which decreases the power of regulators to affect the stock exchange indices. At the same time, stock exchange indices are significant factors that influence monetary indicators not only in developed countries (the USA) but also in developing ones (Ukraine, Poland). Taking into consideration the results of the current research, it can be deduced that the economy of Ukraine is still in the transition phase and is characterized by significant political and economic risks, while the monetary policy of the regulator is rather an ineffective instrument to control and regulate the capital markets. In addition, the development of stock exchange markets has a positive impact on macroeconomic indicators of the developing economy. That is why the development of the effective and liquid stock market is a highly important element of Ukrainian state economic policy, which can become one of the main factors of its economic growth in mid- and long runs.
 • Item
  Проблеми становлення "зеленої" економіки в Україні
  (2018) Мірошниченко, Вікторія; Тьорло, Володимир
  У статті досліджено стан забруднення довкілля в Україні через панування традиційних технологій, що базуються на надмірному споживанні природних ресурсів та їх нераціональному використанні. Висвітлено наявні в наш час проблеми становлення "зеленої" економіки та заходи щодо їх розв’язання. Метою дослідження було висвітлення екологічних наслідків нераціонального використання природних ресурсів України в основних видах економічної діяльності, обґрунтування необхідності модернізації господарства нашої країни за принципами "зеленої" економіки, розкриття основних напрямів розв’язання наявних у наш час у зв’язку з цим проблем. У процесі підготовки статті було використано методи економічного аналізу, статистичний, порівняльний, системного підходу, а також прийоми групування і графічної інтерпритації виявлених закономірностей. Проаналізовано кількість утворення відходів в Україні за видами економічної діяльності за період 2010-2017 рр. та поводження з ними. Розкрито обсяги постачання електроенергії від поновних джерел та структуру їхнього приросту і особливості нарощування їхніх потужностей за регіонами країни. Окреслено наявні недоліки. Досліджено екологічні проблеми аграрної сфери та стан ґрунтового покриву. Визначено першочергові заходи щодо їх усунення. Розкрито необхідність формування у населення "зеленого" світогляду і виховання екологічного мислення. "Зелена" складова має охоплювати виховні та навчальні програми всіх ланок освітнього процесу. Обґрунтовано доцільність для розв’язання проблем становлення "зеленої" економіки в Україні вирішення питань забезпечення ефективного правового регулювання в суспільстві взаємовідносин суб’єктів господарювання і охорони природного середовища.
 • Item
  Ukrainian Undeclared Work Survey: First Findings
  (2018) Nezhyvenko, Oksana; Shumska, S.
  This paper presents the first findings of the Ukrainian Undeclared Work Survey (UUDWS) that was conducted in the end of 2017. UUDWS is a direct method that aims to estimate the size and the nature of the undeclared work in Ukraine. This is the first survey of its kind in Ukraine and it takes into account both the demand and the supply side of the undeclared work in Ukraine. Our findings reveal that about 7 % of the respondents admitted having worked undeclared in the past 12 months, whereas about 46 % know someone who works undeclared, and every third respondent estimated that at least 50 % of the population of Ukraine work undeclared. The majority of the undeclared workers are between 35 to 54 years old, live in urban areas, and consider themselves asunemployed, employees, and self-employed. The main undeclared activities provided include home maintenance or home improvement services, selling farm produced food, gardening, car repairs, and selling goods/services associated with their hobbies. Among the main reasons for working undeclared are difficulties to find a regular job, seasonal nature of the work, common practice to work undeclared, the fact that the State does not do anything for people, and mutual benefit from undeclared work. The results contend that Ukrainian employees have low protection in terms of their salary, as a significant part is paid in the “envelope”. Finally, informal work generates on average a lower income than the formal one. In our research in progress, we address the perceptions and acceptance of undeclared work in Ukraine, as well as assess its main determinants.
 • Item
  Особливості створення бізнесу у віртуальному просторі
  (2018) Пан, Лілія
  У статті розроблено методологічні основи організації онлайн-бізнесу, адже цей тип бізнесу відрізняється від традиційного. Метою статті було з’ясувати ключові особливості та переваги онлайн-бізнесу, запропонувати модель покрокового плану створення бізнесу у віртуальному просторі, який можна було б запропонувати до використання у різних нішах. Розроблений план-шаблон передбачає сім етапів: перший етап - визначення фундаменту бізнесу, основної ніші; другий - побудова партнерських відносин між учасниками бізнесу; третій - з’ясування канви бізнес-моделі, створення концепції продукту; четвертий - визначення архітектоніки продукту, його унікальності; п’ятий - запуск рекламної кампанії та визначення схеми продажів; шостий - підтримка рекламної кампанії через соцмережі, чат-боти; сьомий - формування стратегій зворотного купування і запуск нового продукту. Для кожного етапу визначено перелік дій, які має реалізувати власник онлайн-бізнесу для досягнення ефективного запуску у віртуальному просторі. Запропоновану методику запуску бізнесу у віртуальному просторі можна використовувати для визначення правильної ніші, конкурентних переваг онлайн-продукту, розробки та оцінювання ефективності маркетингових впливів на споживача у процесі прийняття ним рішення про перше та повторне купування, визначення стратегії просування онлайн-продукту та забезпечення лідерських позицій у віртуальному просторі. Отже, використання плану-шаблону із запуску бізнесу у віртуальному просторі дасть змогу компаніям ефективніше використовувати як превентивну ринкову орієнтацію, так і ринкову орієнтацію зі зворотним зв’язком, відстежуючи споживчі переваги, створюючи нові продукти або послуги та вдосконалюючи внутрішні процеси, спрямовані на підвищення розуміння споживчих потреб під час розробки нових продуктів і послуг, тим самим досягаючи лідерства в обраній ніші ринку.
 • Item
  Government Debt of Ukraine: Tendencies and Consequences
  (2018) Slaviuk, N.
  Government debt is an ordinary phenomenon in the world economy. Government debt can be a source of investment and can influence the economic development. However, at the same time it can be a burden for the economy. It is proved that in case of financial instability, countries are forced to borrow on the internal and external financial markets, which can influence the economic stability. What is the case for Ukraine? This paper considers the current tendencies of the government debt of Ukraine. It examines the indicators of government indebtedness and their impact on the economy. The state and structure of the government debt of Ukraine have been analyzed. The results show the existence of a range of risks that can influence the economic development in Ukraine. The risks of high amounts of external government borrowings, the increase of state-guaranteed debt, ineffective usage of borrowed resources, and lack of control have been analyzed. The article presents propositions for the debt management improvement in Ukraine. The importance of government debt of Ukraine decrease has been proved. The propositions to cut the official level of government indebtedness has been expressed. Government borrowings can be an effective instrument for the development of the economy and the infrastructure development, but only on condition of effective usage and maintenance of a limited amount of government indebtedness.
 • Item
  Unleashing Ukraine's Economic Potential: Macroeconomic Multipliers from a Feedback Perspective
  (2018) Tokarchuk, Taras; Bartelet, Henry
  The purpose of the research is the empirical analysis andelaboration of the system dynamics approach to define and estimate the key drivers of the future macroeconomic stabilization and economic potential of the Ukrainian economy. The study used thegeneralization, systematization and grouping of data, methods of system analysis and synthesis as well as the system dyna mics methods and models. Research results. The analysis of the development of the Ukrainian economy in comparison to the Polish economic situation has been completed. We confirmed the hypothesis that many of the initial economic problems in Ukraine - such as a low aggregate demand and export competitiveness - have been the cause of the exchange rate regime. Elaborated system dynamics models not only allow to analyze the feedback structure of a national economy but can also be used to verify the effectiveness of the different implications for the economic policymaking in Ukraine in the coming years. The results of this paper are mostly exploratory and need further, deeper research before conclusions can be used for policymakers in order to elaborate the economic strategy which leads to improvement of the economic potential of Ukraine in the short and long run. Conclusions. Based on the empirical analysis conducted on the realization of the two types of the system dynamic models with the focus on explaining the interrelationships between domestic consumption, aggregate demand, inflation, export competitiveness, and exchange rate fluctuations, it was shown that although the currency peg has had a positive impacts on Ukraine’s energy imports, many of the other economic problems in Ukraine, such as a low aggregate demand and export competitiveness, have had place. It was also confirmed that the passage to flexible exchange rate regime is one of the important drivers of the economic potential and the competitiveness reinforcing as well as achievement of macroeconomic stabilization, especially in the long run.
 • Item
  Чи стануть креативні індустрії драйверами економічного зростання в Україні?
  (2018) Чала, Ніна
  Статтю присвячено пошуку відповіді на запитання: чи можуть креативні індустрії стати драйверами економічного розвитку країни? Визначено категоріальний апарат, зокрема розглянуто поняття креативної економіки, показано її відмінність від інноваційної економіки. Крім того, у статті описано недосконалість класифікації креативних індустрій в Україні, наприклад, у статистиці комп’ютерне обладнання обраховують разом із програмним забезпеченням, через що спостерігається незіставність офіційних статистичних даних із фактичною ситуацією. Зроблено порівняльний аналіз внеску креативних індустрій в економіку Великої Британії, країн ОЕСР та України. У статті наведено приклади осередків креативної економіки в Україні. Крім того, визначено показники для оцінки внеску креативних індустрій в економічний розвиток країни та зазначено особливості державної політики щодо підвищення їх частки в економіці. Також поставлено дискусійне питання щодо продуктивності креативних індустрій, зокрема показано, що ІТ-сектор та "хенд мейд" належать до креативних індустрій, формують креативну економіку, але за продуктивністю, рівнем зростання та окупності інвестицій суттєво відрізняються. Зроблено висновок, що частка креативних індустрій в економіках різних країн є невеликою, до 6 %, драйверами економічного розвитку можуть стати креативні індустрії з високими темпами зростання та дохідності (ІТ-сектор, розробка відеоігр, наукові розробки тощо).
 • Item
  Vector Error Correction Estimation of the Ukrainian Shadow Economy Share Using Currency Demand Approach
  (2018) Shkurykhin, Andriy
  In order to avoid the limitations of the available empirical informal sector estimation methods and the problem with availability and coherence in input data, Currency demand approach to shadow economy estimation is extended by evaluating a Vector Error Correction model for the Ukrainian economy, using monthly monetary statistics data. The possible critique of the choice of exogenous factors determining the shadow economy and influencing the currency demand is avoided by modelling only the endogenous relationship between the cointegrating time series, namely the logarithm of currency in circulation and the deposit interest rate. The model is proven to be dynamically stable with theoretically justified values of the estimated coefficient and suitable for further analysis. Through historical decomposition, the upper-bound estimates of the size of Ukrainian shadow economy are obtained under the assumptions that all the currency demand unaffected by interest rate shocks is generated by informal economic activity; and that money velocity in the observed economy serves as an upper limit for the corresponding parameter of the informal sector in each time period. These estimates are found to be consistent with contemporary published studies of Ukrainian shadow economy. The proposed approach is considered useful for rapid informal sector estimations and provision of initial and boundary conditions for Multiple Causes - Multiple Indicators and Computable General Equilibrium models.