021: Економічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  On the evaluation of the performance of academic economists
  (2003) Coupe, Tom
  У статті розглядаються питання оцінювання результатів роботи вчених-економістів академічної сфери, розкриваються сучасні методи, які використовуються для атестації якості досліджень і викладання, а також формування відомих рейтингів університетів, кафедр, окремих учених.
 • Item
  Методологія оцінки ефективності мотивації трудової активності індивіда
  (2003) Головніна, Олена
  У статті запропоновано методологічний підхід до визначення галузей ефективності мотивації трудової активності індивіда та формування його доходів в умовах різних форм організації суспільства, нарізних етапах розвитку економіки, а також; система показників групи «соціум» для оцінки діяльності суб 'єктівринку на мікро- та макрорівнях.
 • Item
  Збалансована система показників (Balanced Scorecard-BS(c)) як інструмент ефективного управління стратегією організації
  (2003) Пан, Лілія
  Статтю присвячено новій концепції стратегічного управління на основі збалансованої системи показників (BSC ). З 'ясовуються сутність і передумови виникнення BSC , Її структура, механізм створення та значення для ефективного управління організацією.
 • Item
  Роль державного регулювання у становленні інноваційного підприємництва в країнах з перехідною економікою
  (2003) Овчаренко, Леся
  Розглядається роль держави як зв 'язуючоїланки між наукою та промисловим виробництвом. Аналізуються основні аспекти загальнодержавного значення інновацій та обмеженість ринкових механізмів як середовища створення та поширення інновацій.
 • Item
  Аудит фінансової звітності підприємств, які застосовують комп'ютерні облікові системи
  (2003) Івахненков, Сергій
  У статті розглядаються особливості методики аудиту підприємств, які застосовують комп'ютерні інформаційні облікові системи. Розкрито сутність поняття "комп'ютерний аудит". Запропоновано різноманітні методики тестування облікового програмного забезпечення та зміни до Національних стандартів аудиту.
 • Item
  Схильність до ризику як фактор ефективності діяльності фірми
  (2003) Іванова, Н. Ю.; Беднарчик, В.; Карпенко, О. О.
  У статті розглядається проблема оцінки індивідуальної схильності до ризику. Пропонується підхід до оцінки впливу схильності до ризику керівників на ефективність діяльності підприємств
 • Item
  Euro, Dollar or maybe Hryvnia?
  (2003) Zholud, O.
  Упродовж: другої половини 90-хроків нові незалежні країни -республіки колишнього Радянського Союзу зробили спробу досить жорстко прив 'язати власні грошові одиниці до світових валют, перш за все долара США. Поява євро поставила питання про використання його як резервної валюти. В статті оцінюється доцільність для зазначених країн переходу з долара на євро та моновалютної прив'язки до кошика валют. Аналіз показує, що для України моновалютна прив 'язка до євро недоцільна, бо матиме негативні макроекономічні та політичні наслідки, але перехід до резервування кошика валют оцінюється позитивно.
 • Item
  Система показників оцінки безробіття в Україні
  (2003) Близнюк, Вікторія
  Розглядаються методологічні особливості розрахунку рівня безробіття у різних інформаційних джерелах. Проаналізовано динаміку інтегрального показника «напруженість ринку праці». Запропоновано рекомендації політики зайнятості у кожній типозоні національного ринку праці України.
 • Item
  Особливості грошово-кредитної політики у країнах з перехідною економікою на прикладі України
  (2003) Погарська, Ольга.; Ширмер, Я.
  У статті аналізуються особливості грошово-кредитної політики в країнах з перехідною економікою. Зроблено спробу виявити та врахувати дестабілізуючі чинники. Пропонується один з можливих підходів до розуміння монетарних процесів у країнах з перехідною економікою, а саме, модель на основі модифікованого аналізу кривих Філіпса.
 • Item
  Оцінка фінансових ресурсів інвестиційного процесу в Україні
  (2003) Шумська, Світлана
  У статті аналізуються джерела фінансування інвестицій в основний капітал. Розглядаються проблеми залучення й можливий потенціал основних фінансових ресурсів.
 • Item
  Емпірична оцінка функції приватного споживання для України
  (2003) Лук’яненко, Ірина; Могиляс, Г.
  У статті досліджується динаміка приватного споживання для України на основі розробленої авторегресивної моделі, теоретичним підґрунтям якої є гіпотеза життєвого циклу — постійного доходу (LC-PIH) у двох її версіях: комбінація LC-PIH з теорією раціональних очікувань та модифікація даної гіпотези, запропонована Грегорі Менк'ю та Джоном Кемпбеллом. Розрахунки, основані на реальних для України даних, підтверджують правильність гіпотези про існування частки споживачів з активним позичковим обмеженням і свідчать про те, що обсяг поточного споживання лише 28 % українських споживачів відповідає їхнім офіційним поточним доходам. Також запропоновано модель приватного реального споживання, яка дає змогу прогнозувати обсяги споживання надалі.