056: Економічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Використання стрес-аналізу для оцінки ринкового ризику портфелю комерційного банку
  (2006) Михайличенко, М.
  У статті розглянуто основні елементи стрес-аналізу — підходу, який використовується для оцінки схильності портфелю фінансового посередника до ринкового ризику. У першій частині роботи наведено приклади використання стрес-аналізу у світовій практиці та деякі математичні методи для проведення стрес-аналізу. Другу частину роботи присвячено розрахункам динаміки основних факторів ризику в екстремальних умовах в Україні.
 • Item
  Оцінка ефективності систем менеджменту підприємств за допомогою кластерного аналізу: (на прикладі підприємств легкої промисловості України)
  (2006) Подольчак, Назар.
  У статті розроблено підхід до оцінки рівня ефективності системи менеджменту підпри­ємства на основі кластерного аналізу. Наведено механізм підвищення рівня адекватності оцінювання ефективності системи менеджменту підприємства та використано інструментарій для перевірки достовірності отриманих результатів. На основі отриманої оцінки рівня ефективності менеджменту швейних підприємств розроблено стратегії розвитку цих підпри­ємств.
 • Item
  Розвиток і організація збуту автомобілів ФРН в Україну: (на прикладі діяльності "Джерман Моторз")
  (2006) Макаренко, Петро.; Макаренко, О. М.
  Стаття присвячена з'ясуванню особливостей функціонування "Джерман Моторз" в умовах впливу унікальних економіко-географічних особливостей України. Проаналізовано 12-річну динаміку розвитку фірми і співвідношення різних видів діяльності залежно від макроекономічних факторів.
 • Item
  Адаптація функцій маркетингового управління міжнародним бізнесом до культурних особливостей національних ринків
  (2006) Романченко, Наталія
  У статті визначено вплив національної культури, у тому числі її матеріальних складових, на формування речовинного та якісного складу «пакетів розвитку» підприємства, пропозиція яких на зарубіжних ринках вимагає адаптації функцій менеджменту до культурного середовища. Пропонуються до використання критеріальні ознаки для визначення матеріальних та нематеріальних компонентів культури з метою ідентифікації факторів зовнішнього середовища, що зумовлені проявами національної культури і впливають на міжнародний бізнес підприємства.
 • Item
  Застосування уваги споживача - головна мета мерчендайзингу
  (2006) Пічик, Катерина
  У статті розкрито сутність та необхідність мерчендайзингу. Обґрунтовано методи при­вернення уваги споживачів до товарів, що пропонуються магазинами.
 • Item
  Прикладні аспекти управління брендами в Україні
  (2006) Пан, Лілія; Небиш, Інна.
  Статтю присвячено узагальненню прийомів створення брендів та розробці практичних рекомендацій щодо застосування цих прийомів вітчизняним підприємством. З'ясовується відмінність між: поняттями «бренд» та «торгова марка», розглядаються способи визначення змісту майбутнього бренду та шляхи ідентифікації точок диференціації бренду щодо конкурентів.
 • Item
  Методичні підходи до формування системи статистичних показників діяльності готельних підприємств
  (2006) Сєміколенова, Світлана
  Статтю присвячено питанням формування системи статистичних показників діяльності готельних підприємств. Побудовано систему показників та визначені методичні підходи до їх обчислення.
 • Item
  Внесок Ю. Е. Янсона у розробку теоретико-методологічних засад статистики: (до 170 річниці з дня народження)
  (2006) Галицька, Елеонора
  Статтю присвячено 170-річчю з дня народження видатного статистика Ю. Е. Янсона. Розглянуто його історичну роль у розвитку теоретичних та методологічних основ статистики.
 • Item
  Основні напрями вдосконалення системи регулювання тарифів суб’єктів природних монополій
  (2006) Кузьменко, Любов; Кузьменко, Сергій.
  У статті доведено необхідність удосконалення системи регулювання тарифів суб'єктів природних монополій, розкрито особливості державного впливу на їхню діяльність та напрями вдосконалення методів регулювання.
 • Item
  Метод нагляду за страховими компаніями відповідно до ризиків
  (2006) Грозова, Кіра.
  В статті розглянуто модель нагляду CARAMELS, яка успішно застосовується в західних країнах. Запропоновано модифікований метод нагляду за діяльністю страховиків, в основу якого покладено концепцію нагляду відповідно до ризиків; також розглянуто доцільність його засто­сування в Україні. Впровадження цього методу нагляду сприятиме концентрації ресурсів наглядового органу, спрямовуючи їх на компанії, в яких виявлено сфери високого ризику.
 • Item
  Контроль чи аудит? Проблеми термінології на сучасному етапі
  (2006) Івахненков, Сергій
  Розглядаються проблеми термінології у галузі контролю на рівні господарюючих суб'єктів - підприємств. Проаналізовано поняття аудиту і господарського контролю, окреслено перспективи подальшого розвитку теорії контролю.
 • Item
  Еміграція робочої сили з України: теоретико-методологічні аспекти
  (2006) Ваврищук, Наталія.
  У статті подано огляд головних механізмів впливу міграції робочої сили на окремі економічні показники, окреслено основні позитивні та негативні наслідки міжнародної міграції робочої сили.
 • Item
  Людський капітал та інші чинники продуктивності праці в розрізі регіонів України
  (2006) Бетлій, Олена
  Статтю присвячено питанню людського капіталу. Теорія та практика свідчать про те, що людський капітал сприяє економічному зростанню через вищий рівень продуктивності. У статті, зокрема, розглянуто різні теорії щодо такого взаємозв 'язку, а також здійснено спробу визна­чити вплив людського капіталу на продуктивність праці в розрізі регіонів України. Результати дослідження виявляють позитивний вплив людського капіталу, апроксимованого часткою зайнятих із вищою освітою, на продуктивність праці в регіонах України. Іншими важливими факторами, які впливають на продуктивність праці, є інвестиції в основний капітал та показник рівня життя в Україні. Також показано, що рівень людського капіталу опосередковано сприяє підвищенню заробітної плати. Отже, уряд повинен запроваджувати заходи, які сприятимуть покращенню рівня життя, збільшенню якості освіти та її престижу в Україні.
 • Item
  Дослідження технологічного розриву України і Росії та моделювання впливу на нього структурних факторів
  (2006) Лубчук, Ігор.
  Статтю присвячено питанню визначення технологічного розриву, виміряного в показниках продуктивності. Проаналізовано показники технологічного розриву України і Росії. Досліджено вплив на продуктивність праці прямих іноземних інвестицій в економіку країни та витрат на дослідження й розробки.
 • Item
  Торговельна спеціалізація України: про що свідчать виявлені порівняльні переваги
  (2006) Ваврищук, Віталій.
  У статті визначено окремі товарні групи, у торгівлі якими Україна має конкурентні переваги. Проаналізовано динаміку експортної спеціалізації України на світовому ринку та ринках її найбільших торговельних партнерів - Росії та Європейського Союзу - в період з 2001 по 2004 роки.
 • Item
  Формування транспортно-регіональних кластерів в Україні з використанням методу історичних аналогій
  (2006) Григор’єв, Геннадій
  Статтю присвячено проблемам адміністративно-територіального реформування економіки України за галузевим принципом. Проведено історичні паралелі між розвитком територіальних утворень у Київській Русі і Стародавній Греції та Україні.
 • Item
  Maintenance of Steady Development of Region: Transport System and Quality of Transport Services
  (2006) Bazilinska, Olena
  У статті визначено місце транспорту в забезпеченні стійкого економічного розвитку регіону. Проведено аналіз сучасних вимог до регіонального транспортного обслуговування. Виявлено особливості формування системи якості транспортного обслуговування. Здійснено оцінку залежності між рівнем якості та обсягом наданих транспортних послуг.
 • Item
  Оцінка інвестиційної привабливості регіону: порівняльний аналіз сучасних методик
  (2006) Іванова, Н. Ю.; Данилів, Андрій
  Статтю присвячено порівняльному аналізу методичних підходів до оцінки інвестиційної привабливості регіонів.
 • Item
  Moderng Origins of Tax Arrears in Ukraine: the Corrupted Government Model
  (2006) Vyshnya, M.
  In 2001-2005 arrears have been equivalent to 9-26% of Consolidated Budget or 3-8% of GDP of Ukraine. A list of the major debtors includes distressed agricultural companies as well as leading monopolists and exporters. Thus, it is necessary to clarify factors determining the magnitude of tax arrears and to analyze whether they are amassed due to liquidity problem of the indebted firms or their bargaining potential. Our model of tax arrears accrual outlines firms-to-government interplay. The government compares cost of the debtors ' liquidation with cost of TA cancellation. Firms choose whether to be diligent taxpayers or rent- seekers.
 • Item
  Взаємодія рівнів управління бюджетної системи держави
  (2006) Горбачук, Василь
  У статті розроблено модель прийняття рішень, що стосуються бюджетної системи держави, на трьох рівнях - регіонів, Міністерства фінансів, центрального банку. Показано, що ця модель зводиться до задач трирівневого програмування. Оскільки подібні задачі над­звичайно складні, то для їх розв 'язання на практиці застосовують інституційні та законодавчі механізми.