054: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Пріоритетні компоненти техногенно-природної дози іонізуючого опромінення населення півдня України
  (2006) Григор'єва, Людмила.; Томілін, Юрій
  Проведено дослідження структури опромінення населення півдня України. Було показано, що пріоритетними складовими є опромінення від природних дэюерел 222Rn (родону) та техногенного 3Н (тритію), що надходить з АЕС.
 • Item
  Визначення важких металів у бентоних екосистемах акваторії Карадазького природного заповідника
  (2006) Ісаєв, Сергій; Левченко, С.
  Виявлено неточності у визначенні вмісту Кадмію у Mitilus Galloprovincialis і Cistoseria crinita морської акваторії Карадазького природного заповідника. Надано нові дані.
 • Item
  Про природно-ландшафтознавче районування
  (2006) Гетьман, В.
  Районування - це упорядкування просторово-суміжних природних систем, подібних за встанов¬ леними критеріями, в індивідуальні або типологічні різномасштабні територіальні одиниці, карто¬ графічно представлені відповідними контурами. На сьогодні — це наукова проблема, що становить цілину для ландшафтознавства, ландшафтної екології, біогеографії тощо. Певний «консерватизм» теоретико-методичних засад та схем районування дав привід вбачати у розвитку цього питання деякий застій. У статті розглядається систематизація природно-ландшафтознавчого районування, пропонуються його критерії та різновиди.
 • Item
  Динаміка активності радіоцезію у водній системі Ташликське водосховище - р. Південний Буг (1999-2004 рр.)
  (2006) Томілін, Юрій; Григор'єва, Людмила.; Ярошенко, Н. В.; Блохін, І.
  У статті описано результати п'ятирічних досліджень питомої активності радіоцезію у воді водних об'єктів, пов'язаних із діяльністю Південно-Української АЕС.
 • Item
  Класифікація екотопів міста Києва
  (2006) Дідух, Яків; Альошкіна, Уляна
  Розроблено класифікацію екотопів міста Києва на основі класифікації EUNIS. Термін «екотоп» запропоновано на означення елементарної класифікаційної одиниці. Створено карту комплексів екотопів Києва за допомогою пакету програм Arclnfo. Визначено площі та співвідношення основних типів екотопів — біотопів, гідротопів, технотопів.
 • Item
  Математичне моделювання та оцінка впливу площі водозбору на кисневий режим водних екосистем в умовах їх евтрофікації
  (2006) Лаврик, Володимир; Скуратівська, Інна
  Вивчено динаміку розчиненого кисню водного об'єкта за допомогою математичної моделі, яка враховує процеси водообміну, трансформації органічних речовин та евтрофікації водного середови ща. В результаті імітаційного моделювання представлено рекомендації щодо регулювання якості води водного об'єкта.
 • Item
  Оцінка впливу рекреаційних навантажень на природні екосистеми
  (2006) Свіркова, Є.; Вишенська, Ірина
  У статті розглядаються підходи до оцінки впливу рекреації на природні екосистеми. Зазначено, що така оцінка має містити встановлення стадії дигресії фітоценозу, виявлення основних видів на¬ вантажень, визначення стійкості ценозу та прогнозування подальших змін. Обговорюються різні аспекти оцінки стійкості фітоценозів як здатності протистояти рекреаційному впливу, нормаль¬ но функціонувати і повністю самовідновлюватись за умов зняття навантаження. Оцінка впливу рекреаційного навантаження на фітоценоз може використовуватись для регулювання і обмеження антропогенного впливу, що, в свою чергу, дасть змогу запобігати повній деградації природних еко¬ систем під дією рекреації. Важливим елементом збереження природних екосистем названо подаль¬ ший моніторинг стану фітоценозу.
 • Item
  Проліферація і диференціація культури клітин K 562 in Vivo
  (2006) Білько, Надія; Бараш, Олексій; Борбуляк, Ірина
  У статті досліджено процеси проліферації та диференціювання клітинної лейкозної лінії К 562 з використанням гелевих дифузійних камер. Отримано модель регульованої диференціації клітин цієїлініїза даних умов. З'ясовано роль радіаційного чинника та анемізації як стимуляторів процесу диференціювання клітин лінії К 562.
 • Item
  Поверхнево-активні властивості шматів Rhodococcus Erythropolis, Gordonia Rubropertinctus та Acinetobacter Calcoaceticus
  (2006) Думанська, Т.; Карпенко, О. В.; Ногіна, Т.; Вільданова-Марцишин, Р.; Підгорський, В.
  Досліджено здатність до синтезу поверхнево-активних речовин і склад позаклітинних ліпідів штамів Rhodococcus erythropolis 1MB В-7012, Gordonia rubropertinctus 1MB Ас-5005 та Acinetobacter calcoaceticus 1MB В-7013 — мікробного компоненту препарату «Родойл». Встановлено, щородококи та гордонії утворюють стійкі емульсії типу «олія у воді», а ацинетобактер — нестійку емульсію «вода у олії». При рості на середовищі з гексадеканом у досліджених штамів виявлено досить високі, але менші, ніж на етанолі, значення поверхневого натягу (ПН) супернатанту культуральної рідини (45,0 мН/м — 54,8 мН/м). Більш низькі значення ПН були виявлені у екстрактів позаклітинних ліпідів вказаних культур: 41,1 мН/м (для родококів), 34,1 мН/м (для гордоній) та 42,0 мН/м (для ацинетобактера).
 • Item
  Природні штами нокардіоподібних актинобактерій- дескутори моторних олив
  (2006) Ногіна, Т.; Хоменко, Л.; Підгорський, В.; Шамкіна, С.
  Встановлено належність до видів Dietzia maris та Rhodococcus fascians штамів актинобактерій, які ізольовані із забруднених нафтопродуктами ґрунтів. Показано, що досліджені штами були стійкими до базової оливи, яка не містить токсичних речовин, і проявляли різний ступінь чутливості до всіх марок мінеральних моторних олив (ММО) та присадок до них, що містять дітіофосфат цинку. Високий рівень біодеструктивної активності (72—78 %) штамів D.maris щодо базової оливи свідчить про перспективність їх використання як тест-культур при дослідженні біорозщеплюваності ММО.
 • Item
  Морфологія пилку роду Plantago L. s. 1. (Plantaginaceae Juss. s. str) флори України для цілей спорового-пилкового аналізу
  (2006) Цимбалюк, З.; Мосякін, Сергій; Безусько, Людмила
  Наведено результати паліноморфологічного вивчення 14 видів роду Plantago L. s. І. (включаючи Psyllium Mill.) флори України за допомогою світлового та сканувального електронного мікроскопів для цілей спорово-пилкового аналізу. Згідно якісних та кількісних ознак пилку, результати дослід¬ ження представлено в таблиці для визначення викопних пилкових зерен Plantago. Визначення про¬ водиться до групи та підгрупи за основними якісними ознаками, далі виконується із зіставленням комплексу ознак певного виду з пилком інших видів. Встановлено, що у викопному стані можливе визначення пилку Plantago до основних груп видів. За умов доброї збереженості пилку можлива також його видова ідентифікація.
 • Item
  Паліонтологія відкладів квартету Житомирського полісся: стан вивченості та перспективи подальших досліджень
  (2006) Безусько, Алла; Думко, І.
  Статтю присвячено історії розвитку палеоботанічної науки в Україні. Проаналізовано та уза­гальнено відомості про стан палінологічної вивченості відкладів плейстоцену та голоцену Житомирського Полісся у XX столітті. Обґрунтовано актуальність та перспективність продовження палінологічного вивчення відкладів плейстоцену та голоцену для палеоботанічних, фітостратиграфічних та природоохоронних цілей.
 • Item
  Палінологічна характеристика відкладів неоліту та енеоліту багатошарового поселення кам'яна могила (Запорізька область, Україна)
  (2006) Безусько, Людмила
  У статті представлено нові результати комплексних палінологічних та радіовуглецевих дослід­ жень відкладів неоліту та енеоліту багатошарового поселення Кам 'яна Могила. На основі даних спорово-пилкових досліджень реконструйовано картину основних змін рослинного покриву поблизу поселення Кам 'яна Могила (лівобережна частина степової зони України) протягом атлантичного часу голоцену.
 • Item
  Встановлення зчеплення між генами голозерності-плівчастості та генами кількісних ознак вівса
  (2006) Єгорова, Тетяна
  У статті розглянуто можливість сумісної передачі генів, що контролюють голозерність-плівчастість, та генів деяких кількісних ознак вівса посівного. Встановлено зчеплення маркерних генів N4, N5 із генами, які можна вважати ідентифікованими QTLs.
 • Item
  Інтродукція генів дикорослих родичів пшениці для позитивного впливу на ознаку вміст білка у зерні
  (2006) Антонюк, Максим; Єгорова, Тетяна; Терновська, Тамара
  Інтрогресивні лінії м'якої пшениці, що включають чужинний генетичний матеріал від дикорослих споріднених м 'якій пшениці видів егілопсу та пирію, вивчено за ознаками вміст білка у зерні та стійкість до стресових факторів довкілля. Виявлено лінії із достовірним перевищенням рекурентних сортів пшениці за вмістом білка у зерні. Рангові коефіцієнти кореляції, розраховані для сполучення ознаки вміст білка зі стійкістю до борошнистої роси та зимостійкістю, виявилися недостовірними. Це свідчить, що генетичний матеріал чужинного походження, під контролем якого знаходяться вивчені ознаки, розташований у різних геномних структурах. Будь-яке прагнення об'єднати ці гени у геномі однієї ліній вимагатиме схрещування між окремими інтрогресивними лініями, носіями бажаних ознак.