Досвід та його інтерпретації: тези дев'ятої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції "Філософія: нове покоління"

Permanent URI for this collection

У збірнику вміщено тези доповідей та виступів учасників круглих столів міжнародної студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції "Філософія: нове покоління. Досвід та його інтерпретації", що відбулася в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" 20–21 березня 2014 року.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 31
 • Item
  Поняття досвіду в межах родо-видової проблематики у св. Томи Аквінського
  (2014) Саковська, Анастасія
  Тему родів та видів часто розглядають в онтологічному вимірі, а саме в контексті реальності та способу їхнього буття. Однак, очевидно, ця тема має потужне епістемологічне підґрунтя.
 • Item
  Парадоксальный религиозно-философский опыт у Н. Бердяева и Л. Шестова
  (2014) Коробов-Латынцев, Андрей
  Взгляды на религиозно-философский опыт у Николая Бердяева и Льва Шестова имеют схожие черты, различаясь при этом в самых главных выводах. По терминологии А. Бродского, Бердяев определяется как мыслитель идеологист, т.е. для него мир есть отражение идей, и несовершенство мира связано с оторванностью его от идей. Идеологизм ориентируется на творчество и деятельность. Шестов же по этой классификации оказывается онтологистом, и для него идеи содержатся в вещах и составляют их внутренний принцип, а несовершенство мира - в нашем незнании истин вещей. Онтологизм, соответственно, ориентируется на понимание, созерцание [Бродский 1999, с. 152].
 • Item
  Досвід у інтерпретації Джидду Крішнамурті
  (2014) Кушина, Олена
  Джидду Кріншамурті - індійський філософ XX ст., вчення якого утворилося на ґрунті індійської традиції, поєднаної з освітою, отриманою у Британії та СІПА. Його інтерпретація досвіду кардинально відрізняється від будь-яких західних тенденцій і містить потужний потенціал для вирішення багатьох проблем західного суспільства.
 • Item
  Опыт проживания истины (соотношение понятий "событие" и "ситуация" в философии А. Бадью)
  (2014) Шевченко, Мария
  Событие восстает из "пустоты" (void) в самом сердце "ситуаций" из "разрыва" в ткани "мнений" (приобретенного знания), в котором мы находим прибежище перед ужасающей бесконечностью пустоты.
 • Item
  Опыт отсутствия в богословии личности Х. Яннараса
  (2014) Тройно-Фунтусова, Надежда
  X. Яннарас, разрабатывая понятие личности в контексте православного богословия, делает попытку личностного измерения пространства. Он утверждает, что мы познаем пространство как производное от личностной соотнесенности, как событие отношения. При этом "то не выразимое в количественных мерах "напротив", которое характерно для личного отношения, прежде всего и главным образом постигается через отсутствие.
 • Item
  Досвід в історико-філософській концепції Джорджа Міда
  (2014) Самчук, Володимир
  Для Дж. Міда важливою для повноцінного відтворення історико- філософського контексту є "межова проблематика", що локалізується на перетині прагматично потрактованих впливів науки на філософію та зворотного впливу філософії на науку.
 • Item
  Поняття "досвіду любові" у феноменологічній перспективі
  (2014) Туренко, Віталій
  Відома російська поетеса Б. Ахмадуліна в одному із своїх віршів пише: "Что опыт? Вздор?Любовь есть отсутствие былого". Втім, ми і самі в житті стикаємося час від часу з тим, що в суспільстві йменується як "любовний досвід/досвід любові". Наскільки правильним є таке словосполучення, ми спробуємо проаналізувати в загальних рисах на основі феноменології.
 • Item
  Герменевтичность и логосность как бытийные характеристики присутствия
  (2014) Бурлаченко, Татьяна
  Указанные в заглавии модусы Dasein как определяющие его способ быть среди сущего соответствуют раннему и позднему этапам в творчестве Хайдеггера. В данном тексте предполагается рассмотрение спектра вопросов, обуславливающих различие между ними.
 • Item
  Практичні вияви досвіду у vita activa (згідно з Ханною Арендт)
  (2014) Крішемінська, Юлія
  Традиційно вважається, що будь-яка діяльність є частиною кола досвіду людини. Цю позицію висловлювала й відома представниця політичної філософії Ханна Арендт (1906-1975). В своїй праці «Становище людини» вона також розглянула два аспекти новоєвропейського відчуження світу: по-перше, втечу від землі у Всесвіт; подруге, втечу від світу в самосвідомість.
 • Item
  Місце Чужого в нашому досвіді (феноменологічна перспектива Б. Вальденфельса)
  (2014) Рябенко, Олена
  Теорія чужості у політичному та соціальному аспектах почала активно обговорюватися лише з XIX століття авторами класичних соціологічних, психологічних та політологічних робіт. У філософському дискурсі проблема "Чужого" актуалізувалася відносно нещодавно, а чільне місце у її дослідженні посідає феноменологія.
 • Item
  Досвід жіночого тіла через призму екзистенційної феноменології
  (2014) Буланова-Дувалко, Людмила
  Патріархальна традиція західноєвропейської філософії схильна до приниження фемінності та культивування мізогінії, що знаходить свый прояв у ігноруванні та недооцінюванні ролі жінки, її досвіду та здатності до пізнання. Поняття жіночого в базових філософських парадигмах розглядається в межах бінарної дихотомії розуму та тіла, в якій чоловіче характеризується раціональністю, духовністю, активністю та рядом інших позитивних ознак, в той час як жіноче репрезентується через негативні риси: чуттєвість, нераціональність, пасивність.
 • Item
  Трансперсональний досвід у контексті постмодерністської філософії
  (2014) Муращенко, Станіслава
  Коли йдеться про трансперсональный досвід, перше, що уявляється - або шаман, який стрибає на фоні усміхненого, в міру просвітленого буддиста, або кольорові "мультики" психоделічних тріпів. І тим, і іншим переймаються психологія релігії та психоаналіз, проте філософія здебільшого залишає ці явища поза межами уваги. Це легко пояснити тим, що досвід цей - суб’єктивний і нетранзитивний, тому його епістемологічний статус є більш ніж сумнівним.
 • Item
  Пол Феєрабенд про індукцію та контріндукцію
  (2014) Петруньок, Надія
  Одне з центральних епістемологічних питань - проблема індукції - сформувалося ще у новочасний період. Скептицизм Д. Г’юма щодо кореспондентної теорії істини дав поштовх шукати обґрунтувань її слабших модифікацій, а також підстав і меж досвідного знання.
 • Item
  Після "кінця науки"
  (2014) Макух, Юрій
  У 1996 році американський журналіст та популяризатор науки Джон Хорґан опублікував книгу "Кінець науки: погляд на обмеженість знання в присмерках Ери Науки", в якій здійснив спробу сформулювати своє бачення ситуації з природничими науками та їхньою долею, спираючись на значний досвід комунікації з відомими науковцями сучасності.
 • Item
  Тлумачення досвіду в сучасній постантропології
  (2014) Михайлов, Дмитро
  Проблема досвіду - одна з засадничих філософських проблем, що тісно пов’язана з джерелами філософування. Певною мірою досвід провокує людину до філософування. Звернення до історії філософії засвідчує, що поняття досвіду у різні часи та епохи, зазнавало значних змін та трансформацій.
 • Item
  Мистический опыт и способы его выражения
  (2014) Аржановская, Дарья
  Как известно, мистический опыт, и в узком и в широком смысле подпадает под категорию невыразимого. Но верно ли это утверждение в отношении отдельных его сторон? Способы сообщить о мистическом опыте все-таки существуют.
 • Item
  Вагомість знання як досвіду
  (2014) Лактіонова, Анна
  Чому знання має цінність, є вагомим, чому ми прагнемо знання? Така постановка питання задає своєрідний вектор усвідомлення природи знання і його змісту. Якщо знання є цінним, то його цінність має бути залученою у пояснення природи знання. Вагомість знання розуміється не концептуально - тобто йдеться не про концепт знання, що за своєю методологією передбачає вагомість для застосування і поширення інформації. Справді, знання як концепт важливе, адже ми зацікавлені в ідентифікації і розповсюдженні надійної інформації. Концептуальної цінності знання не достатньо, залишається пряме питання - чому знання є цінним?
 • Item
  Влияние личностного опыта на формирование интерсубъективных связей и идентичности в островном сообществе (на примере Соловецких островов)
  (2014) Рахманова, Лидия
  Нигде столь ярко не проявляется связь личной судьбы и проживаемого опыта с историей той территории, на которой проживает человек, как в местах, обладающих богатой историей и сложным взаимоналожением пространственных символов. Именно таким "местом", где каждая пядь земли пропитана духовными переживаниями, страданиями, молитвой, "местом", пережившим военные и идеологические столкновения, - являются Соловецкие острова в Белом море.
 • Item
  Інший – проекція чи розгортання суб’єктивності?
  (2014) Гончаренко, Валерія
  Концепції суб’єкта та суб’єктивності в сучасній філософії у контексті її актуального розвитку виступають як релевантні і смислоутворюючі (В. Декомб). Очевидно, що метафізика суб’єкта тісно пов’язана з діалогічною традицією в європейській філософії 20-го ст. (від Ф. Розенцвейга до Е. Левінаса) таз концепцією Іншого у найрізноманітніших її прочитанннях (від М. Бубера і П. Рікера до X. Яннараса). Проблематика Іншого не втрачає актуальності сьогодні, оскільки безпосередньо стосується проблеми самоідентифікації людини, усвідомлення нею себе.
 • Item
  До питання про умови переживання містичного досвіду
  (2014) Кузін, Микола
  Містицизм у найширшому сенсі, услід за Дж. Остіном, ми визначатимемо як практику відновлення безпосереднього зв’язку із найвищим, універсальним принципом реальності [Austin 1999, с. 15]. Відповідно, містичний досвід - як широкий клас характерних для такої практики переживань. Така куца дефініція пов’язана з принциповою непередаваністю змісту цих переживань, що визнається характерною рисою містичних досвідів взагалі.