029: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Екологічна економіка - від доктрини до політики
  (2004) Вовк, В.
  Домінуюча наукова парадигма класичної економіки заснована на припущеннях, які не відповідають сучасному етапові розвитку людства. Екологічна економіка базована на іншому, більш комплексному підході до економічної діяльності людей у контексті її взаємозв 'язків з природним середовищем та людськими спільнотами. Цей новий міждисциплінарний підхід інтегрує економічні, екологічні та соціальні аспекти господарської діяльності людини. Сучасний світ переходить від ери, в якій обмежувальним фактором був капітал, створений людиною, до ери, в якій обмежувальним фактором стає природний капітал, що залишився. Прибічники екологічної економіки пропонуютьпровести екотрудову податкову реформу, яка полягає у перенесенні бази оподаткування з пра- ці й доходу на ресурсопотік. У країнах Європи впровадження такої реформи вже почалося. Для України це чи не єдина можливість реструктурувати свою ресурсоємну економіку у соціальна корисний спосіб.
 • Item
  Літієві джерела струму як забруднювачі довкілля
  (2004) Шелешко, Є.; Ісаєв, Сергій
  На прикладі літієвих джерел струму обговорюються негативні наслідки ігнорування факторів небезпеки для наших громадян й усього довкілля під час імпорту сучасної продукції.
 • Item
  Правові аспекти екологічного менеджменту на Харківському державному комбінаті хлібопродуктів
  (2004) Войтенко, Ю.; Осадча, О.
  З 'ясовано основні технологічні процеси, джерела та фактори забруднення комбінату, типи відходів і можливі шляхи їх утилізації. Проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють екологічні аспекти роботи даного підприємства. Підтверджено відповідність діяльності менеджменту підприємства вимогам екологічного законодавства України.
 • Item
  Прогнозування та керування якістю поверхневого стоку за допомогою імітаційного математичного моделювання
  (2004) Лаврик, Володимир; Скуратівська, Інна
  Статтю присвячено вивченню математичної моделі кінетики трансформації у воді легкоокислюваної органічної речовини й динаміки розчиненого у воді кисню з урахуванням процесів розбавлення і водообміну. На основі результатів імітаційного моделювання побудовано алгоритм регулювання якості поверхневого стоку.
 • Item
  Проблема алкогольної залежності й оцінка перспективи використання антиалкогольного мікробного препарату "Алкопон" в Україні
  (2004) Карпенко, В. І.; Криштаб, Т.; Стогній, Н.; Малашенко, Ю.
  У статті розглянуто проблему алкогольної залежності в Україні та світі і показано, що ситуація вже набула загрозливих масштабів і може призвести до виродження української нації; отже, це питання підноситься на рівень національної безпеки. Розглянуто стадії перебігу алкогольної залежності, представлено сучасні наукові уявлення про механізм виникнення й розвиток алкогольної залежності. Описано існуючі лікарські препарати, їх переваги та недоліки. Представлено нову наукову біотехнологічну розробку антиалкогольного препарату «Алкопон» для лікування хворих від алкогольної залежності та показано лікувальну й економічну перспективність упровадження цього препарату.
 • Item
  Препарат для очищення довкілля від нафтових забруднень на основі Rhodococcus erythropolis, Gordonia rubropertinctus та Acinetobacter calcoaceticus
  (2004) Думанська, Т.; Ногіна, Т.; Підгорський, В.
  На основі природних бактеріальних штамів - активних деструкторів вуглеводнів створено препарат «Родойл», до складу якого входять Acinetobacter calcoaceticus 1MB В-7013, Gordonia rubropertinctus 1MB Ас-5005 і Rhodococcus erythropolis 1MB В-7012, оптимально підібрані мінеральні компоненти (нітроамофоска) та сорбент. Для рекультивації ґрунтів у препараті як сорбент використовують вермикуліт, а для очищення нафтових забруднень водойм — перліт «Жемчуг». Препарат здатний ефективно очищати грунт і воду, забруднені нафтою та нафтопродуктами.
 • Item
  Аналіз рослин кропиви дводомної (Urtica dioica L.) - резерванта вірусів методом імуноферментного аналізу
  (2004) Постоєнко, О.
  Досліджено роль кропиви дводомної як резерванта вірусів в агроценозах та природних місцезростаннях України. Доведено, що вміст фітовірусів підвищується під впливом антропогенного навантаження.
 • Item
  Діагностика вірусних хвороб ефіроолійних культур методом електронної мікроскопії
  (2004) Сенчугова, Н.
  Вивчення морфології виділених вірусів показало, що троянда та м 'ята уражуються паличкоподібними вірусами з розмірами 300 x 18 нм, які мають серологічну спорідненість із вірусом тютюнової мозаїки. Лаванда уражується переважно вірусом із розмірами 650-800x113 нм і має серологічну спорідненість з потівірусами.
 • Item
  Комплексна дія попередників та медіаторів біосинтезу убіхінону на його вміст та функціонування в убіхінон-залежних ферментних системах тканин щурів
  (2004) Петухов, Д.; Донченко, Галина; Кузьменко, І.; Кучменко, О.
  Статтю присвячено дослідженню можливості підвищення концентрації убіхінону в органах та покращення ефективності функціонуванняубіхінон-залежних ферментних систем ланцюга транспорту електронів мітохондрійу інтактних тварин. Показано, що введення тваринам ПОБКу комплексі з такими ефекторами біосинтезу та функціонування убіхінону, як вітамін Е, магній та диметилсульфоксид, є ефективним щодо забезпечення тварин убіхіноном та підсилення його функціонування як коферменту у ферментних комплексах сукцинат- та NADH-убіхінон-редуктази.
 • Item
  Характеристика штамів алканотрофних нокардіоподібних актинобактерій, що засвоюють моторні мастила
  (2004) Ногіна, Т.; Хоменко, Л.; Підгорський, В.
  Виявлено здатність вуглеводеньокислюючих штамів нокардіоподібних актинобактерій засвоювати вуглеводневі компоненти моторних мастил. Встановлено, що найбільш активними штамами- деструкторами мастил є представники видів Gordonia rubropertinctus і Rhodococcus erythropolis. Досліджено динаміку росту активних штамів на мінеральних середовищах з мастилами та наведено ix характеристику. Селекціоновані високоактивні штами гордоній перспективні для використання в очищенні забруднених моторними мастилами середовищ та матеріалів.
 • Item
  Порівняльне вивчення ефективності надмалих та алопатичних доз протипухлинної аутовакцини у мишей з карциномою Льюїс
  (2004) Савцова, З.; Усач, О.; Юдіна, О.; Федосова, Н.; Євстратьєва, Л.; Воєйкова, І.; Лісовенко, Г.; Потебня, Г.
  Наведено відомості про вплив алопатичних та гомеопатичних доз вакцини, виготовленої з пухлинних клітин шляхом їх обробки фільтратом культуральної рідини росту Вас. subtilis 7025, на ріст і метастазування карциноми легені Льюїс, специфічні та неспецифічні реакції протипухлинного імунітету, продукцію in vitro неприлипаючою фракцією спленоцитів ІЛ-2.
 • Item
  Особливості імунної відповіді мишей на антигени непатогенних коринебактерій
  (2004) Фуртат, Ірина; Михальський, Леонід; Зубарєва, А.; Ткачова, Д.
  У статті наведено результати дослідження антигенних властивостей деяких видів непатогенних коринебактерій, що характеризуються R- та S-формою колоній. Апробовано три різні схеми імунізації та отримано високоактивні імунні сироватки, специфічні до інтактних клітин Corynebacterium terpenotabidum УКМАс-610Тиn, Corynebacterium flavescens УКМАс-611Тиn, Corynebacterium ammoniagenes УКМ Ac-732Тиn, Corynebacterium vitaeruminis УКМ Ac-718Tun, Corynebacterium variabile УКМ Ac-717Тиn Corynebacterium glutamicum УКМ Ас-733 і Corynebacterium sp. УКМ Ас-719. Найбільш ефективною виявилась схема імунізації, у якій використано штами С. terpenotabidum УКМ Ас-610Тиn і С. flavescens УКМАс-611Тиn, що характеризуються R-формою, та С. variabile УКМАс-717Тиn (S-форма). Встановлено, що види непатогенних коринебактерій відрізняються один від одного за ступенем імуногенності. З'ясовано, що штами С. variabile УКМ Ас-717Тиn та С. vitaeruminis УКМ Ас-718Тиn були найбільш імуногенними, тоді як найменш імуногенним виявився штам С. ammoniagenes УКМ Ас-732Тиn.
 • Item
  Палінологічні дослідження відкладів голоцену в працях М. І. Нейштадта
  (2004) Безусько, Алла; Безусько, Людмила; Ситник, К.
  Статтю присвячено актуальним питанням історії розвитку палеоботанічної науки в XX столітті. Розглянуто результати спорово-пилкових досліджень відкладів голоцену в працях М. І. Нейштадта.